Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Скачати 350.83 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Дата05.06.2013
Розмір350.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни


"Інформаційні системи та технології у фінансових установах"


для студентів спеціальності

6.050100 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладачі: О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук, М.А. Деркач - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-19с.


Кафедра фінансів


^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни - формування системи знань у галузі організації та функціо­нування інформаційних систем фінансового обліку та методології автоматизованого розв'язання комплексів фінансових задач.

^ Завдання дисципліни - вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем оброблення фінансової інформації; організації та методології розв'язування задач фінансової діяльності в уста­новах різного типу.

^ Предмет дисципліни - фінансова інформація.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

1) знати сучасний стан і напрямки розвитку комп'ютерної техніки і програмних продуктів, їх найбільш важливі характеристики;

2) мати чітке уявлення про послідовності створення інформаційних технологій, розуміти суть основних етапів такого процесу;

3) уміти грамотно складати структурну схему інформаційної системи конкретного суб'єкта господарювання, (банку, страхової компанії, підприємства тощо), залежно від їх особливостей, розподіляти функції між складовими частинами такої інформаційної системи;

4) уміти грамотно ставити (формулювати) завдання перед розробниками програмного забезпечення для будь-якого підприємства фінансової сфери;

5) упевнено працювати з різними прикладними програмними продуктами (пакетами) на персональному комп'ютері; бути підготовленим до самостійного освоєння програмних продуктів, необхідних у його професійній діяльності.

Дисципліна "Інформаційні системи і технології у фінансових установах" вивчається на базі дисциплін "Гроші та кредит", "Фінанси підприємств", "Бухгалтерський облік", "Інвестування".

Дисципліна "Інформаційні системи і технології у фінансових установах" вивчається в комплексі з такими дисциплінами "Фінансовий аналіз", "Банківський менеджмент", "Фінансовий ринок".

Успішне освоєння дисципліни дозволить використати одержані знання на практиці та полегшить освоєння таких спеціальних дисциплін: "Фінансовий менеджмент", "Ринок фінансових послуг", "Податковий менеджмент" та інших.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна інформація та засоби її описання;

2 Структура інформаційних технологій оброблення економічної інформації.

3 Організація забезпечення інформаційних технологій.

4 Автоматизоване робоче місце працівника фінансової установи.

5 Застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах.

6 Технологія глобальних і регіональних інформаційних мереж.

7 Застосування інформаційних систем і технологій у банківський справі.

8 Особливості автоматизації управління фінансами у страховій та податковій сферах.

9 Системи захисту інформації у фінансових установах.


^ 1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050100 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" має загальний обсяг 108 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 16 годин передбачають проведення лекційних (8 годин) та практичних (8 годин) занять. При цьому відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" N 161 від 02.06.93 р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів становить 92 години, з яких на проведення консультацій (ІРС) відводиться 4 години. За результатами вивчення дисципліни передбачається проведення тестування та семестровий екзамен.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, враховуючи позитивні результати тестування.

^ 2 рекомендована література


Для успішного вивчення дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" рекомендується використовувати таку літературу.

Основна література

1. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О.О. Захаркін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-120с.

2. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.–436с.

3. Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: Підручник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.– 584с.

4. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002.– 544с.

Додаткова література

5. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

6. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

7. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л. та ін. Платіжні системи: Навчальний посібник для вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 1998.

8. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М., Левченко Я.М., Гарвона В.С., Ананьєв О.М. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464с.

9. Экономическая информатика / Под ред. В.В. Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997.

10. Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. - СПб.: Питер, 2000. - 560с.

11. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко та ін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 352с.

12. Колберг К. Бизнес – анализ с помощью Microsoft Excel. 2-е изд. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 448с.

13. Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., Касьяненко В.А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учеб. пособ. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2004. – 400с.

14. Соколенко А.Л. Microsoft Office Excel 2003. Просто как дважды два. - М.: Изд-во "Эксмо", 2005. – 256с.

15. Мур Дж., Уэдерворд Ларри Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. - 6-е изд. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 1024с.

16. Уокенбах Джон. Подробное руководство по созданию формул в Excel 2002 / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 624с.

17. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навчальний посібник. / За заг. ред. докт.юрид.наук професора В.А. Калюжного. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. – 292с.

Нормативна і довідкова література

18. Закон України "Про інформацію" № 2567 від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №48.

19. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №31.

20. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України.-1995. – 32с.

21. ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України.-1995. – 20с.

Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати періодичні матеріали, довідкові можливості прикладних програм, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.


^ 3 робоча програма і методичні вказівки


Відповідно до робочої програми матеріал дисципліни поділено на п'ять розділів, кожен з яких має декілька тем. Нижче наведено зміст кожного розділу та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при його вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Розділ 1 Загальні підходи до теорії інформації

Тема 1.1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна інформація і засоби її описання. Для вивчення даної теми студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • історія розвитку та еволюція становлення технічних засобів систем обробки інформації [2, с. 10; 3-5; 10; 11; 13];

 • розвиток інформаційних систем і технологій в Україні [2, с.36; 3, с. 35; 4; 5; 13];

 • поняття інформації та інформаційного процесу [1; 2, с. 41; 3, с.27; 4, с.13; 5; 9-11; 13];

 • класифікація фінансової інформації [1; 2, с.53; 3, с.53; 4, с.15; 5; 9-11; 13];

 • основні властивості фінансової інформації [1; 2, с. 49; 5; 13].

Питання за темою 1.1, що виносять на тестовий контроль:

1) основні еволюційні етапи розвитку фінансових інформаційних систем [2, с.10; 3, с.35; 5; 10; 11; 13];

2) особливості інформаційних процесів у фінансових установах [2];

3) кількісний та якісний підходи до теорії інформації [1];

4) види комерційної інформації [3, с.16];

5) сутність інформаційного процесу управління фінансами [4, с.32].


^ Розділ 2 Основи розроблення та реалізації інформаційних технологій у фінансових установах

Тема 2.1 Структура інформаційних технологій оброблення економічної інформації. Для вивчення даної теми студенту відводиться 10 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • поняття "інформаційної технології", її основні елементи та властивості [1; 2, с.67; 3, с.411; 4, с. 164; 5; 9-11; 13];

 • основні компоненти та структура інформаційної технології [1; 2с.71; 3 с.414; 4, с.164];

 • етапи реалізації інформаційних технологій [1; 2, с. 82; 3, с.434; 4];

 • способи збору і реєстрації фінансових даних [1; 2, с.90; 3, с. 438];

 • форми технології обробки інформації за допомогою ЕОМ [1-4];

 • порівняльна характеристика різних режимів збору та обробки інформації [1; 2, с.90; 3, с.445; 4, с.176; 9-11].

Питання за темою 2.1, що виносять на тестовий контроль:

1) компоненти і структура інформаційної технології [1-5; 9-11; 13];

2) режими збору та передачі інформації [1; 2, 3, с.438; 4, с.176];

3) особливості технологій автоматизованої обробки фінансової інформації [1; 2, с.82; 3, с.445; 4, с.176; 5; 9-11; 13];

4) сутність пакетного режиму обробки інформації [1; 3, с.446];

5) сутність діалогового режиму обробки інформації [1; 3, с.448];

6) особливості отримання та обробки інформації в режимі реального часу (on-lіne) [1; 3, с.453; 4, с.176].

^ Тема 2.2 Організація забезпечення інформаційних технологій. Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • основні види забезпечення інформаційних технологій [1; 2, с.85; 4; 9; 10];

 • інформаційне забезпечення [1; 2, с.53; 3, с.86; 4, с. 72; 5; 9-11; 13];

 • технічне забезпечення [4, с. 465; 8-11];

 • програмне забезпечення [1-5; 9-11; 13];

 • організаційне та правове забезпечення [1; 3, с.140; 4, с.47; 5; 11];

 • критерії якості інформаційних технологій [1; 2, с.90; 4, с.91; 9];

Питання за темою 2.2, що виносять на тестовий контроль:

1) ієрархічна та фасетна системи класифікації інформації [1; 10];

2) принципи кодування фінансової інформації [1; 10];

3) способи організації баз даних [1; 2, с. 105; 3, с. 94; 4, с. 79; 5; 9-11; 13];

4) формулювання та наліз вимог до баз даних [1; 2, с. 105; 3, с. 94; 4, с. 79; 5; 9-11; 13];

5) основні типи сучасних технічних засобів інформатизації (ЕОМ, периферійних пристроїв), їх характеристика [1-5; 8-11; 13; 20; 21];

6) основні види програмного забезпечення [1-5; 8-11; 13; 20; 21];

7) особливості організаційного впровадження інформаційних технологій у фінансових установах [1; 3, с.140; 4, с.47; 5; 11];

8) правове супроводження впровадження інформаційних технологій у фінансових установах [1-4; 11; 13; 18-21];


^ Тема 2.3 Автоматизоване робоче місце працівника фінансової установи. Для вивчення даної теми студенту відводиться 8 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • основи створення автоматизованих робочих місць (АРМ) [1; 3, с.201; 9; 10];

 • класифікація АРМ фінансового працівника [1; 3, с.201; 9; 10];

 • переваги застосування АРМ у фінансових установах [1-5; 9];

 • склад і структура програмного забезпечення АРМ фінансового працівника [1; 3, с. 233; 4, с.302; 5; 9; 12-14];

 • основні принципи проектування АРМ фінансового працівника [1; 3, с.201; 9; 10].

Питання за темою 2.3, що виносять на тестовий контроль:

1) технічне забезпечення АРМ фінансового працівника [4, с.465; 8];

2) програмне забезпечення АРМ фінансового працівника [1; 3, с. 233; 4, с.302; 5; 9; 12-14];

3) особливості АРМ бухгалтера [1; 3, с.372; 4, с.302];

4) мережні конструкції АРМ [1; 2, с.98; 3, с.212; 4, с.213; 9-11; 13];

5) автоматизація формування вихідних документів [1; 3, с.228; 11].


^ Розділ 3 Основи мережних інформаційних технологій

Тема 3.1 Застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах. Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • поняття "локальної обчислювальної мережі" (ЛОМ) її основні елементи та властивості [1; 2, с.98; 3, с.461; 4, с.213; 5; 9-11; 13];

 • основні пристрої, що застосовуються в ЛОМ [1; 2, с.127; 3, с.476; 4, с.213; 9-11; 13];

 • типи ЛОМ, їх переваги та недоліки [1; 2, с.98; 3, с.461; 4, с.213];

 • технології "файл-сервер" та "клієнт-сервер", їх переваги та недоліки [1; 2, с.113; 3, с.506; 4, с.218; 9-11; 13];

 • організація взаємодії в комп'ютерних мережах. Модель OSІ [1; 2, с.115; 3, с.481; 4, с.221; 9-11; 13];

 • рівні передачі інформації в ЛОМ [1; 2, с.115; 3, с.481; 4, с.221; 10].

Питання за темою 3.1, що виносять на тестовий контроль:

1) ієрархічні та однорангові ЛОМ [1; 2, с.98; 3, с.461; 4, с.213];

2) особливості та типи серверів, робочих станцій, допоміжних пристроїв ЛОМ [1; 2, с.113; 3, с.506; 4, с.218; 9-11; 13];

3) поняття "інтерфейсу" та "протоколу" у моделі OSІ [1; 2, с.115; 3, с.467; 4, с.221; 9-11; 13; 9-10];

4) фізичний рівень передачі даних у комп'ютерних мережах [1; 2, с.115; 3, с.467; 4, с.221; 9-11; 13; 9-10];

5) канальний рівень передачі даних в комп'ютерних мережах. Топології ЛОМ [1; 2, с.115; 3, с.467; 4, с.221; 9-11; 13; 9-10];

6) технології "файл-сервер" та "клієнт-сервер" [1; 2, с.113; 3, с.506; 4, с.218; 9-11; 13] .

7) мережний і транспортний рівні передачі даних у моделі OSІ [1; 2, с.115; 3, с.481; 4, с.221; 9-11; 13; 9-10];

8) сеансовий, представницький та прикладний рівні передачі даних у моделі OSІ [1; 2, с.115; 3, с.481; 4, с.221; 9-11; 13; 9-10];


^ Тема 3.2 Використання глобальної комп'ютерної мережі "інтернет" у фінансовій роботі. Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • сучасна структура мережі "Інтернет" [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9];

 • способи доступу до мережі "Інтернет". Критерії їх вибору. Можливості їх реалізації у фінансових установах [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9];

 • адресація в мережі Інтернет [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9];

 • система доменних імен DNS [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9];

 • протоколи, що застосовуються в мережі "Інтернет" [1; 4, с.207; 5];

 • пошук та опрацювання фінансової інформації за допомогою мережі "Інтернет", електронна комерція [1; 3, с.545; 4, с.280; 5; 9].

Питання за темою 3.2, що виносять на тестовий контроль:

1) системи "Ір" та "DNS" адресації в мережі "Інтернет" [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9];

2) програмне забезпечення для роботи в мережі "Інтернет" [1; 3, с.523; 4, с.213; 5; 9];

3) сутність гіпертекстових документів. Протокол НТТР [1; 3, с.545; 4, с.280; 5; 9];

4) система WWW, пошукові сервери [1; 3, с.545; 4, с.280; 5; 9];

5) особливості протоколу TCP/IP [1; 3, с.545; 4, с.280; 5; 9];

6) використання електронної пошти [1; 3, с.533; 4, с.225; 5; 9];

7) здійснення розрахунків за допомогою мережі "Інтернет". Електронні магазини в мережі "Інтернет" [1; 3, с.548; 5; 9];

8) способи пошуку фінансової інформації в мережі "Інтернет" [1; 3, с.545; 4, с.280; 5; 9].


^ Розділ 4 Особливості застосування інформаційних технологій в різних сферах фінансової галузі

Тема 4.1 Основи банківських інформаційних технологій. Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • стан банківських систем і технологій в Україні і світі; [1; 2, с.36; 4, с.337; 6; 7; 10];

 • схеми побудови автоматизованих банківських систем (АБС) [1; 2, с.142; 4, с.344; 6; 7; 10];

 • структура та характеристика складових частин АБС [1; 2, с.144; 4, с.344; 7; 10];

 • критерії вибору АБС [1; 2, с.157; 3, с.345; 6; 7; 10];

 • системи електронних платежів в Україні і світі. Система SWIFT [1; 2, с.276; 6; 7; 10];

 • особливості застосування технології "Клієнт-банк" [1; 2, с.271; 6; 7; 10];

 • особливості розрахунків за допомогою пластикових карток [1; 2, с.206; 6; 7; 10].

Питання за темою 4.1, що виносять на тестовий контроль:

1) види банківських інформаційних систем [1; 2, с.142; 4, с.344; 7; 10];

2) режими функціонування банківських інформаційних систем [1; 2, с.136; 4, с.344; 6; 7; 10];

3) технічне забезпечення інформаційних технологій банківської сфери [1; 2, с.144; 4, с.344; 6; 7; 10];

4) принципи функціонування та реалізації системи електронних платежів (СЕП) НБУ [2, с.180; 4, с.344; 6; 7];

5) архітектура системи електронних міжбанківських переказів НБУ [2, с.189; 7];

6) формат повідомлення в системі SWIFT [1; 2, с.280; 6; 7];

7) можливості технології "Клієнт-банк" [1; 2, с.271; 6];

8) режими функціонування банкоматів [1; 2, с.225; 6];

9) типи пластикових карт та особливості їх застосування [1; 2, с.212; 6];

10) застосування можливостей мережі "Інтернет" у банківський сфері [1; 2, с.232; 4, с. 213].


^ Тема 4.2. Особливості автоматизації управління фінансами у страховій та податковій сферах. Для вивчення даної теми студенту відводиться 8 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • інформаційний процес управління страховою діяльністю [2, с.340; 4, с.371; 5];

 • система автоматизації управління страховою діяльністю організації [2, с.340; 4, с.373; 5];

 • загальна характеристика інформаційних систем у податковій сфері [2, с.300; 4, с.392; 5];

 • автоматизація податкового обліку на підприємствах і в комерційних банках [2, с.313; 4, с.400; 5];

 • технологічні особливості формування та обробки інформації в податкових органах [2, с.313; 4, с.396; 5].

Питання за темою 4.2, що виносять на тестовий контроль:

1) основні види інформаційних систем у страхових компаніях [2, с.340; 4, с.371; 5];

2) технічне забезпечення інформаційних систем в страхових компаніях [2, с.340; 4, с.371; 5];

3) основні види інформаційних систем в податковій сфері [2, с.300; 4, с.371; 5];

4) основні можливості інформаційної системи "Облік податків і платежів" [2, с.300; 4, с.400; 5];

5) режими "Нарахування" та "Платіжні документи" інформаційної системи "Облік податків і платежів" [2, с.300; 4, с.403; 5].


^ Розділ 5 Системи захисту інформації у фінансових установах

Тема 5.1 Засоби та методи захисту інформації. Для вивчення даної теми студенту відводиться 8 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

 • поняття безпеки інформаційних систем [1; 2, с.362; 3, с.554; 5; 10; 17; 19];

 • загрози безпеці інформаційних систем, причини виникнення загроз [1; 2, с.362; 5; 10; 17; 19];

 • методи забезпечення безпеки інформаційних систем [1; 2, с.376; 5; 10; 17; 19];

 • захист інформації в обчислювальних мережах [1; 2, с.376; 5; 10; 17; 19];

 • основи функціонування систем кріптографічного захисту інформації [1; 2, с.392; 5; 10; 17; 19].

Питання за темою 5.1, що виносять на тестовий контроль:

1) основні способи захисту від несанкціонованого доступу до інформації [1; 2, с.369; 5; 10; 17; 19].

2) технологія "Іntranet" [1; 4, с.263; 5; 10; 17; 19].

3) механізми протидії шахрайству із пластиковими картками [1; 2, с. 225; 5; 10; 17; 19].

4) законодавча база захисту авторських прав на інформаційні ресурси [17 - 21];

5) боротьба з комп'ютерними вірусами [8; 17].


^ 4 перелік практичних занять


Відповідно до робочої програми обсяг практичних занять становить 8 годин. На практичних заняттях студенти розв'язують на ЕОМ поставлені завдання. Для проведення практичних занять використовуються "Методичні вказівки дло практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О.О. Захаркін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-29с." Нижче наведено тематику та обсяг практичних занять.

Практичне заняття 1. Використання табличного редактора "EXСEL" для розрахунку кошторису витрат у процесі фінансового планування – 1 година.

Практичне заняття 2. Використання фінансових функцій табличного редактора "EXСEL" у фінансовій математиці – 2 години.

Практичне заняття 3. Використання фінансових функцій табличного редактора "EXСEL" в інвестиційному проектуванні – 2 години.

Практичне заняття 4. Використання функцій роботи з базою даних табличного редактора "EXСEL" у фінансових розрахунках – 1 година.

Практичне заняття 5. Використання табличного редактора "EXСEL" для проведення кореляційно-регресійного аналізу даних на фінансових ринках – 1 година.

Практичне заняття 6. Використання глобальної мережі "Інтернет" для пошуку та опрацювання фінансової інформації – 1 година.

З метою більш успішного оволодіння матеріалу та набуття певного практичного досвіду студентам пропонується при вивченні тем 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (див. розділ 3 даних методичних вказівок) виконати за допомогою ЕОМ із використанням табличного редактора "EXСEL" практичні завдання, які в подальшому будуть винесені на тестовий контроль. Студентам пропонується розв'язати задачі, які наведені далі.


Задача 1 Складіть відомість заробітної плати за місяць (погодинна оплата) для 10 робітників умовного підприємства (використати власні вхідні данні) за такою формою:

Пор. номер

Прізвище

Кількість відпрацьованих годин

Тариф за 1 годину

Нараховано, грн

Відрахування, грн

До видачі

податок на доходи ФО

соц. страх.

безробіття

пенсійний фонд

1
2
...
10
Всього


При розрахунку розміру відрахувань потрібно застосовувати логічну функцію "ЕСЛИ".

На основі отриманих даних, за допомогою спеціальних функцій електронних таблиць, необхідно розрахувати мінімальну, максимальну та середню заробітну плату.


Задача 2 Визначите банківську відсоткову ставку якщо відомо, що при внесенні в банк щомісяця суми 250 грн протягом T років, був утворений фонд у розмірі E грн.


Задача 3 Визначте, яку мінімальну суму погодилися б Ви одержати як повернення боргу разово, в даний момент часу, якщо Вам альтернативно пропонують щорічно, протягом Т років, наприкінці року одержувати на депозитний рахунок суму по J грн при складній ставці відсотка i % річних.


Задача 4 Фірма передбачає протягом T років погасити заборгованість у розмірі G грн на яку нараховується i % річних (складні відсотки з щорічним нарахуванням). Фірма передбачає виділяти для цього щорічно визначену однакову суму коштів.

Визначити:

а) величину щорічних платежів фірми (при платежах на початку року);

б) величину щорічних платежів фірми (при платежах наприкінці року).

Вихідні дані для розв'язання задач 2-4 наведені в таблиці 4.1. Вибір вихідних даних здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком у групі.

Таблиця 4.1 - Вихідні дані до задач 2 - 4

Варіант

T, років

і, %

E, грн

J, грн

G, грн

1

6

25

21897

1741

34199

2

5

13

25302

1169

28719

3

5

24

24647

1785

28902

4

3

15

28445

2092

27366

5

7

23

26012

2203

30747

6

3

20

22649

1514

36635

7

5

16

39790

1124

29267

8

6

16

25767

1823

33944

9

7

8

30940

1423

35016

10

3

24

26969

1165

34823

11

6

19

36384

1664

35743

12

3

20

21129

1681

25719

13

6

20

27359

1064

34129

14

7

25

36125

2068

32676

15

6

20

29518

1847

25324

16

5

21

29629

2413

34233

17

5

16

31985

1791

28642

18

4

22

25446

1211

39217

19

6

19

29962

1939

26078

20

5

24

30323

2326

22238

21

6

10

22629

2335

21498

22

4

11

25909

1183

20891

23

6

24

39988

1374

39888

24

6

13

22531

1866

39833

25

3

15

31111

1934

31776


Задача 5 Компанії "Альфа", яка займається вантажно-розвантажувальними роботами і в даний момент має один вантажопідйомник, вартість якого 30 тис. грн, необхідно вибрати одну з альтернативних інвестицій, для чого складені прогнози їх грошових потоків.

Альтернатива 1: покупка конвейєрної системи і продаж наявного вантажопідйомника.

Альтернатива 2: покупка другого вантажопідйомника.

Для даних альтернатив необхідно скласти таблиці прогнозованих грошових потоків. Далі наведені вихідні дані для складання грошових потоків та проведення розрахунків (табл. 4.1; 4.2).

Таблиця 4.2 - Прогноз грошових потоків альтернативи 1 при купівлі конвейєрної системи і продажу вантажопідйомника (тис. грн)

Рік

0

1

2

3

4

5

6

7

1 Інвестиція

Конвейєрна система

­- 2**


Вартість установки

-70


Торгова знижка 10% (від вартості системи і вартості установки)

?


^ 2 Зміна доходів і витрат

Економія зарплати
6*

6*

6*

6*

6*

6*

6*

Витрати на електроенергію
-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

Експлуатаційні витрати
-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

Амортизація конвейєрної системи (визначається за правилами податкового обліку), ставка 15%
-?

-?

-?

-?

-?

-?

-?

Скасована амортизація вантажопідйомника, ставка 15%
?

?

?

?

?

?

?

РАЗОМ (доходи):
?

?

?

?

?

?

?

Податкові виплати 30%
?

?

?

?

?

?

?

Разом збільшення доходів від інвестиції
?

?

?

?

?

?

?

^ 3 Корекція грошових потоків

Оборотний капітал
10
-10

Амортизація конвейєрної системи

(зі знаком "+")
?

?

?

?

?

?

?

Скасована амортизація вантажопідйомника
-?

-?

-?

-?

-?

-?

-?

Продаж вантажопідйомника

30


Залишкова вартість конвейєрної системи


?

Чистий грошовий потік

?

?

?

?

?

?

?

?

Примітка. ** - двозначний номер студента за списком (наприклад, 01, 08, 15, 23);

* - остання цифра номера залікової книжки студентаТаблиця 4.3 - Прогноз грошових потоків альтернативи 2 при купівлі другого вантажопідйомника (тис. грн.)

Рік

0

1

2

3

4

5

6

7

1 Інвестиція

Вантажопідйомник

­- 35


Торгова знижка 10%

?


^ 2 Зміна доходів і витрат

Економія зарплати
1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Електроенергія
-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Експлуатаційні витрати
0

-1

-2

-2

-2

-2

-2

Амортизація вантажопідйомника (визначається за правилами податкового обліку), ставка 15%
-?

-?

-?

-?

-?

-?

-?

РАЗОМ (доходи):
?

?

?

?

?

?

?

Податкові виплати 30%
?

?

?

?

?

?

?

Разом збільшення доходів від інвестиції
?

?

?

?

?

?

?

^ 3 Корекція грошових потоків

Оборотний капітал
-10
10

Амортизація вантажопідйомника (зі знаком "+")
?

?

?

?

?

?

?

Чистий грошовий потік

?

?

?

?

?

?

?

?

Примітка. * - остання цифра номера залікової книжки студента


Визначити за допомогою електронних таблиць, використовуючи фінансові функції, для обох варіантів:

1) чисту дисконтовану вартість (ЧДВ) при різних значеннях процентної ставки (з дискретністю 2%);

2) внутрішню ставку прибутковості (ВСП);

3) рентабельність інвестицій при і = 10%;

4) побудувати графік залежності ЧДВ від процентної ставки (на одному графіку відобразити дві альтернативи);

5) на підставі отриманих результатів вибрати більш привабливу інвестицію та обґрунтувати свій вибір.


^ 5 проведення тестового контролю


За результатами вивчення дисципліни передбачається проведення тестування. На тестування виносять теоретичні питання за тематикою, наведеною в п.3 даних методичних вказівок, та розв'язання практичної задачі за тематикою, наведеною в п.4 даних методичних вказівок (задачі 1,5 виносяться у скороченому вигляді). Тестування проводиться, як правило, за допомогою ЕОМ при цьому для відповіді на теоретичні питання використовуються спеціальні програми, а для розв'язання практичної задачі - табличний редактор "EXСEL". У виключних випадках відповіді на теоретичні питання можуть даватися без використання ЕОМ, на спеціальних паперових бланках відповідей, які роздаються викладачем.

Теоретична частина передбачає відповідь студента на 16 тестових запитань. При цьому на кожне запитання необхідно вибрати лише одну правильну відповідь шляхом позначення її у відповідному меню спеціальної тестової програми, або закреслюванням літери, що їй відповідає у паперовому бланку відповідей. В разі, якщо на одне питання вибрано дві та більше відповідей, результат його не зараховується, навіть якщо серед обраних є правильна. Залежно від кількості правильних відповідей визначається успішність проведення тестування. Регламентний час, відведений на тестові відповіді, складає 25 хвилин.

Практична частина передбачає розв'язання однієї задачі на ЕОМ. Виконання практичного завдання є необхідним і обов'язковим доповненням до теоретичної частини і фактично підтверджує результати тестування. Регламентний час, відведений на розв'язання задачі, становить 20 хвилин.

Тест вважається успішно пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 12-16 балів, задача розв'язана повністю без помилок.

Тест вважається умовно пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 7-11 балів, задача розв'язана із несуттєвими помилками.

Тест вважається не пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 0-6 балів, задача не розв'язана, або розв'язок її має суттєві помилки.

Студенти, які успішно пройшли тест, допускаються до екзамену. Студенти, які умовно пройшли тест, допускаються до екзамену під час якого вони отримують додаткові питання за тематикою невиконаних тестових завдань. Студенти, які не пройшли тест, до екзамену не допускаються і відправляються на повторне тестування після відповідної підготовки.

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

для студентів спеціальності

6.050100 "Фінанси"

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів канд. екон. наук,

проф. В.М. Боронос


Редактор Н.О. Кравченко


Комп'ютерне верстання О.О. Захаркіна


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 300 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

для студентів спеціальності

6.050100 "Фінанси"

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладачі: О.О. Захаркін,

М.Ю. Абрамчук


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Директор ІЗДВФН В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Ключові слова:


інформаційні технології, програмне забезпечення, технічне забезпечення, локальна мережа, база даних, мережа "Інтернет".Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни "Маркетинг енергії" для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни “Маркетинг енергії”/ Укладачі: М.І. Сотник, С. О. Хованський....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи