Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"
Сторінка1/8
Дата06.06.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункової частини дипломних робіт

на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"

напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства" / Укладачі: канд.екон.наук, проф. В.М.Боронос, канд.екон.наук, доц. П.М.Рубанов, канд.екон.наук М.А.Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 65с.


Кафедра фінансів


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета роботи – дослідити фінансово-господарський стан підприємства, виявити основні проблеми фінансово - господарської діяльності та дати рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

Для досягнення поставленої мети в ході роботи вирішуються такі завдання:

  • розгляд основних показників фінансового стану (показників майнового стану, ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності підприємства), методів розрахунку та їх оптимальних значень;

  • розрахунок абсолютних та відносних фінансово-економічних показників, проведення вертикального та горизонтального фінансового аналізу стану й результатів діяльності конкретного підприємства.

Об'єкт дослідження – методика комплексного фінансового аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають у процесі фінансового-господарської діяльності підприємства, функціонують і трансформуються за допомогою фінансових механізмів та інструментів.

Методи дослідження, які використовуються у процесі дослідження та обробки матеріалів: абстрактно-логічний, порівняльний, коефіцієнтний, вертикальний (структурний) та горизонтальний (часовий) фінансовий аналіз.

У розрахунковому розділі розглядаються різноманітні показники, які використовуються для аналізу фінансового стану підприємства. Ці показники умовно розподіляються на шість груп відповідно до їх призначення: оцінка активів і зобов’язань підприємства; аналіз ліквідності майна; аналіз фінансової стійкості; аналіз ділової активності; аналіз та оцінка ринкової активності й аналіз рентабельності підприємства.

Наводяться формули для розрахунку конкретних показників та даних, подаються рекомендації щодо аналізу отриманих значень показників.

Фактологічну основу роботи складають матеріали періодичних видань, методичні рекомендації Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств, матеріали фінансової звітності підприємства (форми фінансової звітності №1 „Баланс” та №2 “Звіт про фінансові результати”).

^ 2 КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Методи аналізу фінансового стану

2.1.1 Аналіз активів і зобов'язань підприємства

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства — це елементи, що безпосередньо пов'язані з оцінкою його фінансового стану. Вони визначаються таким чином:

а) актив — це ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних вигод підприємству;

б) зобов'язання — теперішня заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і від погашення якої очікується вибуття ресурсів із підприємства, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди. Зобов'язання — це зовнішня заборгованість суб'єкта господарювання, тобто зобов'язання перед банками, державою, постачальниками та працівниками;

в) власний капітал — це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань. Власний капітал — це внутрішня заборгованість (зобов'язання) суб'єкта господарювання перед його власниками.

Майбутня економічна вигода, відображена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню, прямо або непрямо, грошових коштів і їх еквівалентів до підприємства. Потенціал може бути виробничим, тобто частиною господарської діяльності підприємства. Він також може набирати форми конвертованості у грошові кошти та їх еквіваленти або спроможності зменшувати відплив грошових коштів, наприклад, коли альтернативний виробничий процес зменшує витрати на виробництво.

Підприємство, як правило, використовує свої активи для виробництва товарів чи надання послуг, які здатні задовольнити бажання чи потреби споживачів. Оскільки ці товари або послуги можуть задовольнити бажання або потреби, споживачі готові платити за них і, отже, сприяти надходженню грошових коштів до підприємства.

Майбутні економічні вигоди, втілені в активі, можуть надходити до підприємства різними шляхами. Наприклад, актив можна:

а) використовувати окремо або разом з іншими активами у виробництві товарів чи наданні послуг, які призначені для реалізації підприємством;

б) обміняти на інші активи;

в) використати для погашення заборгованості;

г) розподілити між власниками підприємства.

Основна характеристика зобов'язання полягає в тому, що підприємство має теперішню заборгованість. Зобов'язання — це обов'язок або відповідальність діяти чи робити певним чином. Зобов'язання можуть мати юридичну силу внаслідок контрактних зобов'язань або статутних вимог. Здебільшого це відбувається, коли йдеться, наприклад, про кредиторську заборгованість за отримані товари та послуги. Проте зобов'язання також виникають у результаті повсякденної ділової практики, традиції та бажання підтримувати добрі ділові стосунки або діяти справедливо.

Необхідно відрізняти теперішні та майбутні зобов'язання. Рішення керівництва підприємства придбати активи у майбутньому само по собі не приводить до виникнення зобов'язання. Як правило, зобов'язання виникає тільки тоді, коли актив отримано або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив. В останньому випадку невідмовність угоди означає, що економічні наслідки невиконання зобов'язання, наприклад у зв'язку зі штрафними санкціями, не дадуть підприємству можливості уникнути вибуття ресурсів на користь іншої сторони.

Погашення теперішнього зобов'язання означає, що підприємство віддає ресурси, які втілюють економічні вигоди, з метою задоволення претензій іншої сторони. Погашення існуючого зобов'язання може здійснюватися різними способами, наприклад, такими:

а) сплата грошових коштів;

б) передача інших активів;

в) надання послуг;

г) заміна даного зобов'язання іншим зобов'язанням;

д) перетворення даного зобов'язання на капітал.

Зобов'язання також може бути погашене іншим шляхом, наприклад, якщо кредитор відмовляється від своїх прав або позбувається їх.

Власний капітал підприємства, як його зобов'язання перед власниками в балансі, поділяється на окремі складові: статутний (пайовий) капітал — кошти, внесені власниками; додатковий капітал — результат оцінки активів; резервний капітал — коригування щодо збереження капіталу; нерозподілений прибуток — поточний результат ефективного господарювання. Сума, за якою власний капітал відображається в балансі, залежить від оцінки активів та зобов'язань. Як правило, сукупна сума власного капіталу тільки за збігом відповідає сукупній ринковій вартості акцій підприємства чи сумі, яку можна отримати шляхом продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.

Побудова балансу підприємства за ліквідністю активів та терміновістю погашення зобов'язань з їх формування відображена на рис. 2.1.
Рисунок 2.1 - Побудова балансу підприємства за ліквідністю активів та терміновістю погашення зобов’язань


У процесі фінансового аналізу безпосередньо за балансом підприємства насамперед досліджують абсолютні показники, що характеризують його фінансовий стан. Абсолютні показники активів (майна) підприємства вивчають за ліквідністю (табл. 2.1).

Під ліквідністю активів розуміють можливість підприємства вільно маневрувати та переміщувати їх із товарної форми у грошову, і навпаки,   змінювати структуру платіжних коштів, запасів та дебіторської заборгованості з таким розрахунком, щоб кожна гривня підприємства перебувала в обігу і давала максимальну віддачу у вигляді доходу чи економії. За рівнем ліквідності (мобільності) активи поділяють на 4 групи: грошові кошти, готова продукція і кошти в розрахунках, виробничі запаси та необоротні активи.


Таблиця 2.1 - Класифікація активів підприємства за ліквідністю

Активи

Характеристика майна

види

умовне позначення

сума рядків балансу

1 Високоліквідні

А1

220-240

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

2 Швидколіквідні

А2

150-210, 250, 270

Векселі одержані, дебіторська заборгованість, яка буде погашена згідно з умовами договорів, інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів

3 Повільноліквідні

А3

100-140

Сировина і матеріали, МШП, товари, дебіторська заборгованість, термін оплати якої минув

4 Важколіквідні

А4

080

Основні засоби, обладнання та незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи

Високоліквідними і найбільш мобільними активами підприємства є грошові кошти у касі та рахунках у банку, адже вони у будь-який момент можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій. Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованості, тому що по таких коштах немає впевненості у термінах їх надходження. Наступними активами за ступенем ліквідності слід вважати товари, готову продукцію і виробничі запаси, які можна продати або використати на бартер з метою погашення заборгованості. Насамперед досліджують усі джерела утворення майна підприємства (зобов'язання) за терміновістю оплати (табл. 2.2).

Найбільш термінові — це поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій. Короткострокові зобов'язання визначаються терміном погашення позикових коштів, одержаних за період менше 1 року.

Таблиця 2.2 - Класифікація зобов'язань підприємства за терміновістю оплати

Зобов'язання

Характеристика зобов'язань

види

умовне позначення

сума рядків балансу

Найбільш термінові

З1

520-610

Поточні зобов'язання за розрахунками

Короткострокові

З2

400, 410, 500, 510, 630

Позикові кошти короткострокового характеру, доходи майбутніх періодів

Довгострокові

З3

480

Позикові кошти довгострокового характеру

Постійні

З4

380, 420

Зобов'язання перед власниками щодо формування власного капіталу

Постійні зобов'язання   це зобов'язання перед власниками суб'єкта господарювання в частині формування власного капіталу, що виникають за власним бажанням окремих власників або під час ліквідації підприємства.

Майновий стан суб'єкта господарювання характеризується кількістю та якістю активів, що відображені в балансі підприємства, а також наявністю земельних і трудових ресурсів. У процесі аналізу необхідно здійснити об'єктивну оцінку вартості майна загалом, а також тієї частки, що знаходиться реально у власності й розпорядженні підприємства. Другий напрямок аналізу — це аналіз стану довгострокових постійних активів підприємства та рівня забезпечення його оборотними активами для господарської діяльності.

Для дослідження й оцінки активів та зобов'язань підприємства за даними фінансової звітності можна використати такі показники (табл. 2.3).

Вартість активів (майна) характеризується загальною сумою всіх активів, що знаходяться на балансі підприємства. Розмір і склад активів залежать від обсягів та організації підприємницької діяльності й ефективності їх використання. Зобов'язання підприємства за його балансом характеризуються статутним, власним та залученим капіталом, а також довгостроковими і поточними зобов'язаннями та короткостроковими кредитами банків.

Вартість власних активів засновників і учасників суб'єкта господарювання характеризується розміром статутного капіталу, створеного за рахунок зовнішніх джерел (внесків засновників) та внутрішніх джерел (реінвестованого прибутку в активи).

Таблиця 2.3 - Методика розрахунку показників для оцінки стану активів та зобов'язань підприємства

Показник

Методика розрахунку показника

Оцінка показника

за норматив­ним значенням

за динамікою

1

2

3

4

1 Загальна вартість активів (майна)

Валюта, або підсумок балансу (ряд. 280)

за планом

збільшення

2 Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів

Розділ І активу балансу (ряд.080)

за планом

за планом

3 Вартість оборотних (мобільних) активів

Підсумок розділів II і III активу балансу (ряд.260+ряд.270)

за планом

за планом

4 Вартість матеріальних оборотних активів (запасів)

Підсумок ряд. 100-140 розділу II активу балансу

за планом

за планом

5 Дебіторська заборгованість

Підсумок ряд. 150-210 розділу II активу балансу

зменшення

зменшення

6 Грошові кошти

Підсумок ряд. 230, 240 розділу II активу балансу

за планом

збільшення

7 Статутний капітал

Ряд. 300 розділу І пасиву балансу

збільшення

збільшення

8 Власний капітал

Розділ І пасиву балансу (ряд.380)

збільшення

збільшення

9 Залучений капітал

Підсумок (ряд.430, 480, 620, 630) розділів II-V пасиву балансу

за планом

зменшення

10 Довгострокові зобов'язання для формування необоротних активів

Розділ III пасиву балансу (ряд.480)

за планом

зменшення

11 Короткострокові кредити банків

Ряд. 500 розділу IV пасиву балансу

за планом

зменшення

12 Поточні зобов'язання

Розділ IV пасиву балансу (ряд.620)

за планом

зменшення

13 Вартість активів (майна) за первинною вартістю

Ф.1 (сума ряд. 280 + 012 + 032 + 162)

за планом

збільшення

Продовження табл.2.3

1

2

3

4

14 Робочий (чистий оборотний) капітал (наявність власних оборотних активів)

Ф.1 (ряд.260 + ряд.270) - (ряд.620 + ряд.630), або Ф.1 (ряд.380 + ряд.430 + ряд.480 – ряд.080)

збільшення

збільшення

15 Частка власних оборотних активів

Ф.1 (ряд.380 + ряд.430 + ряд.480 - ряд.080) : (сума ряд.260-270)

0,2

збільшення

16 Вартість основних засобів:


1 первісна

Ф.5 (сума ряд.100-180 графа 3 або 14)

за планом

збільшення

2 залишкова

Ф.5 (сума ряд.100 – 180 графа 3 чи 14 - графа 4 чи 15)

за планом

збільшення

17 Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості

Ф.1 (ряд.162 : ряд.161)

<0,1

зменшення

18 Коефіцієнт надійності дебіторської заборгованості

Ф.1 (ряд.160) : (ряд.161)

>0,9

збільшення

19 Коефіцієнт постійності активів

Ф.1 (ряд.080) : (ряд.280)

за планом

за планом

20 Коефіцієнт мобільності активів

Ф.1 (ряд.260 + ряд.270) : (ряд.280)

за планом

за планом

21 Коефіцієнт співвідношення:

- необоротних та оборотних активів

- оборотних та необоротних активів

Ф.1 (ряд.080) : (ряд.260 + ряд.270)

зa планом

за планом

Підприємство зацікавлене здійснювати свою господарську діяльність при мінімальних запасах активів. Норматив, або потребу в активах для створення постійних мінімальних перехідних запасів, щоб забезпечити безперебійний процес виробництва та продажу продукції, визначають і обчислюють шляхом їх нормування.

Невиправданий надлишок, а також значне заниження активів (більше ніж на 20 %) створюють ланцюг негативних явищ, ускладнюючи господарську діяльність та погіршуючи фінансові результати господарювання.

Позитивною в діяльності підприємства є ситуація, коли вартість уведених в дію основних засобів перевищує вартість вибулих основних засобів. Для визначення цієї ситуації розраховується коефіцієнт приросту основних засобів (Кп):


(2.1)


де Он, Ов, On — первинна вартість основних засобів уведених в експлуатацію (надходження), виведених з експлуатації та наявних на початок аналізованого періоду.

Особливу увагу варто приділити аналізу наявності активів, які фактично вилучені з господарської діяльності підприємства, зокрема це:

сумнівні борги — поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги стосовно якої існує невпевненість щодо її погашення боржником. Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості;

безнадійна дебіторська заборгованість — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або (і) за якою минув строк позивної давності;

необоротні матеріальні активи, що знаходяться на консервації та тимчасово не використовуються.

Показники балансу підприємства досліджуються шляхом горизонтального і вертикального аналізу та на основі розрахунку відносних показників.

Горизонтальний (часовий) аналіз полягає в порівнянні абсолютних величин за статтями балансу (вартості активів та зобов'язань) за два суміжні періоди, а також, за можливості, у динаміці за ряд періодів (кварталів). Порівняння можна здійснювати шляхом визначення відхилення показників за абсолютними величинами, тобто наскільки порівнювана величина більша або менша за ту, з якою порівнюють; або за допомогою відносних показників, тобто на скільки відсотків (у скільки разів) порівнювана величина більша або менша за ту, яку визначили за базу порівняння.

Вертикальний аналіз — це структурний аналіз абсолютних величин, який дає змогу за даними відносних величин дослідити структуру активів та зобов'язань, тобто частку (відсоток) окремих їх видів у загальній сумі розділів та в цілому активів і зобов'язань. Перевагою цього виду аналізу є можливість зіставлення вираженої у відсотках структури показників одного звітного період з іншими незалежно від зміни їх розмірів.

Важливо дослідити стан та розмір дебіторської і кредиторської заборгованості. Дебіторська та кредиторська заборгованості виникають унаслідок розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, підрядчиками, фінансовими органами, робітниками, службовцями, органами соціального страхування, підзвітними особами.

Дебіторська заборгованість — це відтягнення оборотних активів з господарської діяльності даного підприємства, що стає причиною його фінансових ускладнень. Якщо відносини між підприємствами передбачають можливість виникнення дебіторської заборгованості, в договорах необхідно передбачати штрафні санкції за несвоєчасну оплату покупцями вартості товарів, готової продукції, робіт і послуг.

Кредиторська заборгованість часто є результатом напруженого фінансового становища підприємства, коли через нестачу потрібних коштів затримується виконання платежів різним організаціям та особам.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини з дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів спеціальності "Економіка підприємства заочної форми навчання
Перехід, до ринкової економіки супроводжується впровадженням у наше життя явищ, принципів і закономірностей, широко відомих в інших...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему \"Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства\" iconТ. М. Бурмака методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання І вентиляція»)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи