Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання icon

Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Скачати 221.13 Kb.
НазваМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Дата06.06.2013
Розмір221.13 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки та програма

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ практики

для студентів

спеціальності 7.090804

“Фізична та біомедична електроніка”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С.В. Соколов, О.В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.


Кафедра фізичної електроніки

ЗМІСТ


С.

ВСТУП.................……….................................................…. 4

^ 1 НАПРЯМИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ

СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГИСТРІВ НА КАФЕДРІ

ФІЗИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ СУМДУ……………………....4

2 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ…………………………………………5

3 МЕТА ТА завдання практики…………………….6

4 Графік проведення практики……………… …7

5 Зміст практики…………………………………… ..8

5.1Типові індивідуальні завдання.………………….… …8

5.2 Заняття та екскурсії під час практики…………………10

5.3 Навчальні посібники……………………………………11

5.4Методичні рекомендації………………………….……..11

6 Організація практики……………………………..12

6.1 Розподіл і направлення студентів на практику……….12

6.2 Керівництво практикою і контроль за її проведенням.13

6.3 Ознайомлення з підприємством…………….…………14

6.4 Охорона праці………………………………….……….15

6.5 Виконання індивідуального завдання………….……..15

7 Форми і методи контролю…………………… 15

7.1 Обов'язки студента-практиканта…………………… 16

7.2 Завершальний етап практики………………….………16

8 Вимоги до звіту…………………………….……….17

9 ПідБИТТЯ підсумків практики………………… 21

Додаток А………………………………….……………......22

Додаток Б……………………………………………........... 25

ВСТУП

Переддипломна практика студентів спеціальності 7.090804 – “Фізична та біомедична електроніка” проводиться на V курсі в десятому семестрі і триває 8 тижнів.

Практика є важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців. Мета і завдання практики визначаються основними положеннями кваліфікаційної характеристики фахівця.

Базовими підприємствами для проходження практики є такі підприємства та організації: АТ “Selmi”, кафедра фізичної електроніки СумДУ, ВАТ “СМНВО ім. Фрунзе”, Інститут прикладної фізики НАН України, виробничо-торговельне підприємство “Медтехніка”, ООО “Сілмед”, а також школи, технікуми та професійно-технічні училища міста. Студенти, які уклали договори (контракти) про працевлаштування, проходять практику, як правило, на підприємстві замовника. На вимоги замовників можлива профілізація підготовки студентів за галузями техніки і видами майбутньої трудової діяльності або навчання за індивідуальним навчальним планом.


^ 1 НАПРЯМИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГИСТРІВ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ СУМДУ


01– фізика і технологія матеріалів та компонентів електронної техніки. Навчання за типовим навчальним планом. Переведення на індивідуальний план навчання можливо, починаючи з 2-го курсу, за ініціативою студента і кафедри ФЕ або підприємства - замовника;

02– фізична електроніка. Навчання за типовим навчальним планом. Переведення на індивідуальний план навчання можливо, починаючи з 2-го курсу, за ініціативою студента і кафедри ФЕ або підприємства - замовника;

03– біомедична електроніка. Навчання за типовим навчальним планом. Переведення на індивідуальний план навчання можливо, починаючи з 2-го курсу, за ініціативою студента і кафедри ФЕ або підприємства - замовника.


^ 2 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ


На кафедрі ФЕ після закінчення V курсу студенти отримають освітній рівень спеціаліста або магістра. Різним освітнім рівням відповідають різні функціональні можливості випускників університету при компетенції в однакових галузях науки і техніки.

Спеціаліст з вищою освітою за спеціальністю 7.090804 – “Фізична та біомедична електроніка” може обіймати посади: інженера-технолога, інженера-електроніка, інженера-дослідника, керівника відділу, лабораторії. Крім цього, він може обіймати посади: референта, менеджера, консультанта з питань техніки у комерційних установах відповідного профілю, викладача фізичних дисциплін у навчальних закладах.

Магістр наук порівняно з кваліфікаційним рівнем спеціаліста має вищий рівень підготовки у сфері наукових досліджень і розроблення устаткування. Він має науковий ступінь магістра наук і може обіймати посади: інженера-дослідника, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, старшого викладача в ВНЗах і інститутах НАН України за профілем спеціальності. Крім цього, він може займати керівні посади науково-дослідницьких лабораторій.


3 МЕТА ТА завдання практики


Основною метою переддипломної практики є підготовка майбутніх спеціалістів до практичної роботи, підвищення рівня їх професійної підготовки, забезпечення набуття професійних навичок у трудових колективах, раціонального поєднання теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні завдання за фахом.

Переддипломна практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста-випускника ВНЗу професійні уміння і навички прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах.

Для досягнення зазначеної мети під час проходження виробничої практики студент повинен виконати такі завдання:

- вивчити конструкції та принципи роботи приладів і технологічних установок для модифікації поверхні та нанесення на поверхню твердого тіла захисних, декоративних та зміцнювальних покриттів - імплантерів, вакуумних установок з плазмово-дуговими і магнетронними пристроями, прискорювачів заряджених частинок;

- вивчити принципи роботи та конструкції приладів і установок для діагностики біооб’єктів - кардіографів, енцефалографів, томографів, приладів для ультразвукового, рентгенівського, спектрального, експрес-аналізу та ін.;

- вивчити принципи роботи та характеристики приладів для впливу на біологічні об’єкти та приладів, за допомогою яких вивчаються фізичні властивості покриттів та поверхні твердих тіл, - мас-спектрометрів, електронних мікроскопів, НВЧ – приладів, лазерних установок, магнітотерапії та ін.;

- поглиблено вивчити процеси, які відбуваються в біологічних об’єктах, а також технологічні процеси з модифікації поверхні та нанесення покриттів.

Під час проходження практики студент повинен одержати навички самостійної роботи. При цьому в окремих випадках допускається робота студентів на штатних посадах (лаборанта, інженера та ін.).

При проходженні студентами практики за контрактом з підприємством чи організацією мета практики визначається керівником практики відповідно до зазначеного у контракті напряму підготовки студента.

Для окремих студентів завдання практики може полягати в освоєнні та поглибленні теоретичних і практичних знань з наукових напрямів, що розробляються на кафедрі.

Найважливішим завданням переддипломної практики є збирання матеріалів для виконання дипломної роботи (проекту).


4 Графік проведення практики


Переддипломна практика проходить у лютому – березні місяцях після закінчення 9-го семестру на п’ятому курсі. Переддипломна практика проводиться відповідно до даної програми.

Календарний графік практики передбачає:

– оформлення перепустки на підприємство;

– вивчення правил техніки безпеки і проходження інструктажу на робочому місці;

– проведення навчальних занять і екскурсій;

– виконання загального та індивідуальних завдань;

– оформлення звіту;

– отримання відгуку керівника практики від підприємства;

– формальну процедуру завершення практики у відділі технічного навчання підприємства (організації);

– подання звіту керівнику практики від випускової кафедри;

– здачу заліку з практики.


5 Зміст практики


Кожному студенту перед проходженням практики керівник практики від ВНЗу видає індивідуальні завдання, зміст яких виробляється спільними зусиллями керівників практики від СумДУ і бази практики, з урахуванням особливостей конкретного робочого місця.


5.1 Типові індивідуальні завдання:

– розроблення електронних приладів прикладного характеру;

– розвиток нелінійної та нестаціонарної теорій нових механізмів посилення, генерації та перетворення електромагнітних коливань в електровакуумних системах надвисоких частот;

– комп’ютерне моделювання біологічних процесів;

 вивчення вакуумних систем різних типів;

 вивчення роботи та конструкції:

а) установки НВП-350-02;

б) установок типів “Булат” і “Анга”;

в) прискорювача заряджених частинок;

г) імплантерів;

ґ) електронних мікроскопів ПЕМ-125К, ПЕМ-100М;

д) растрового електронного мікроскопа;

е) мас-спектрометрів типу МХ;

є) хвильових і енергодисперсних мас-аналізаторів;

ж) установок для вимірювання мікротвердості поверхні;

з) установки рентгенофазового аналізу;

і) приладів для вивчення хімічних профілів поверхні;

ї) установки з джерелом імпульсного електронного потоку великої потужності;

 освоєння практичних методів електронної мікроскопії;

 вивчення режимів роботи і основних етапів юстирування ПЕМ-125К;

 експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів для одержання надтвердих та захисних покриттів плазмово-дуговим способом у вакуумі;

 відпрацювання технологічних параметрів для одержання покриттів магнетронним способом у вакуумі;

 одержання покриттів методом термічного випаровування у вакуумі;

 вивчення способів вимірювання мікротвердості;

 вивчення елементного складу поверхні та покриттів;

 дослідження закономірностей змін фізичних властивостей поверхні під дією імпульсних електронних пучків;

 складання програм та обробка даних експерименту;

 теоретичні дослідження фазових переходів у твердих тілах;

 розрахунок фазового складу покриттів за допомогою рентгенограм;

– вивчення біомедичних матеріалів для штучних органів;

– вивчення медичних приладів, в яких використовують принципи низькоінтенсивного неіонізуючого впливу електромагнітних полів на біологічні об’єкти;

– дослідження впливу фізичних полів на біологічні об’єкти;

– біофізичні принципи розроблення пристроїв, що реагують на функціональну активність біооб’єктів;

– ідентифікація якісних характеристик осцилографічних приладів;

 розв’язання рівняння газового балансу для конкретної вакуумної системи;

– розроблення технічних засобів навчання.


5.2 Заняття та екскурсії під час практики

Практика може доповнюватися лекціями, семінарами та іншими заняттями.


Орієнтовна тематика лекцій

1 Сучасні методи модифікацій поверхні твердого тіла.

2 Роль надтвердих покриттів у машинобудуванні.

3 Сучасні методи контролю фізичних властивостей поверхні.

4 Алмазоподібні покриття.

5 Іонна і тунельна мікроскопія.

6 Технологічні особливості одержання покриттів плазмово-дуговим способом.

7 Методи дослідження хімічного складу покриттів.

8 Модифікація поверхні під дією надпотужних електронних та іонних пучків.

9 Технологія одержання покриттів магнетронним способом.

10 Сучасні методи діагностики.

11 Використання приладів НВЧ у медицині.

12 Релятивістські прилади в біомедицині.

13 Електротехнічні матеріали в медицині.

14 Фізика біологічних процесів.

15 Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями.

16 Методи перетворення сигналів.

17 Моделювання біофізичних процесів.

18 Електронні засоби радіаційної медицини.

19 Методи спектрального аналізу.

20 Системи цифрової обробки сигналів.

Для розширення світогляду і знань під час практики планується проведення екскурсій на базу практики, а також на інші підприємства та організації. При цьому особлива увага звертається на інші методи нанесення зносостійких та захисних покриттів, наприклад, гальванічний спосіб або спосіб анодування.


5.3 Навчальні посібники

Самостійна робота практикантів базується на вивченні таких матеріалів:

а) технічної документації приладів та установок;

б) стендів, плакатів, рекламних проспектів;

в) методичної літератури;

г) навчальних посібників, що мають у своєму розпорядженні лабораторії та бібліотеки.


5.4 Методичні рекомендації

Ефективність проведення практики багато в чому залежить від організаційної роботи керівника. Особливу увагу слід приділяти конкретності та чіткості завдань, які ставляться перед практикантами.

За кожним робочим місцем повинно бути закріплено щонайбільше три студенти. Для вивчення більш широкого спектру приладів і технологічних установок бажано періодично проводити ротацію студентів за робочими місцями. Практиканти повинні брати активну участь у всіх технологічних процесах, у налагодженні приладів та ін. При цьому особливу увагу слід приділяти набуттю практичних навичок роботи студентів із контрольно-вимірювальною, діагностичною, лікувальною апаратурою та приладами. Керівники практики повинні забезпечити надійний контроль за процесом засвоєння студентами знань і вмінь. Час проведення екскурсій і лекцій необхідно планувати таким чином, щоб він гармонійно співвідносився із загальним процесом практики.


6 Організація практики


6.1 Розподіл і направлення студентів на практику

Розподіл студентів на практику здійснюється випусковою кафедрою. Цьому передує попереднє призначення тем дипломних робіт (проектів), які уточнюються за результатами практики (під час приймання заліку).

Студенти, які уклали контракти (договори) з підприємством про працевлаштування, проходять переддипломну практику за місцем контрактації. Якщо підприємство-замовник не може забезпечити якісне проведення практики відповідно до її програми, то студент проходить практику на кафедрі ФЕ. Студенти, які не мають контрактів про працевлаштування, проходять практику на кафедрі ФЕ або підприємствах, які здатні забезпечити якісне проведення практики за її програмою та висловили згоду на проведення практики з метою відбору студентів з практикантів для працевлаштування. Після закінчення процедури розподілу студентів за місцями практики видається відповідний наказ по ВНЗу, і студентам видаються направлення на практику.

6.2 Керівництво практикою і контроль за її проведенням

Наказом по ВНЗу призначаються керівники практики за місцями її проведення з викладачів випускової кафедри. Керівник практики від кафедри проводить організаційні збори із студентами, на яких роз'яснює їм порядок проходження практики, її завдання та зміст, а також вирішує всі організаційні питання з підприємством - базою практики, відділом практики і бухгалтерією ВНЗу. У процесі проходження студентами практики керівник від кафедри контролює виконання підприємством взятих зобов'язань щодо організації практики і виконання студентами робочої програми практики, і виданих їм індивідуальних завдань, надає студентам необхідну методичну допомогу.

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється відділом технічного навчання, який за узгодженням з керівником практики від кафедри розподіляє студентів-практикантів за виробничими ділянками, підбирає керівників практики від підприємства з найбільш досвідчених і кваліфікованих фахівців відповідного профілю, організовує видання наказу по підприємству, яким регламентуються всі організаційні питання практики. У проектних і науково-дослідних інститутах, де немає відділів технічного навчання, функції цього відділу з питань практики виконує відділ кадрів.

Керівник практики від підприємства створює студенту-практиканту необхідні умови для виконання програми практики і з охорони праці, контролює виконання студентом правил внутрішнього розпорядку. Роботу керівника практики і студента-практиканта контролює відділ технічного навчання (відділ кадрів).

Контроль за проведенням переддипломної практики має на меті виявлення та усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики, організаційне сприяння керівникам практики від кафедри і підприємства у виконанні їх функцій. Контроль з боку ВНЗу здійснюють завідувач випускової кафедри і відділ практики, а з боку підприємства - відділ технічного навчання (відділ кадрів). Контролюючі особи повинні вживати оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки вони повинні негайно доповідати керівництву ВНЗу і підприємства.


6.3 Ознайомлення з підприємством

Перші 2-3 дні практики витрачаються на вирішення організаційних питань і ознайомлення студентів з підприємством. Для ознайомлення з підприємством відділ технічного навчання організовує для студентів екскурсії і лекції. На даному, ознайомлювальному, етапі практики студент повинен звернути увагу на такі питання (з відображенням їх у звіті про практику):

– призначення і структура підприємства, функції його основних служб, управлінь і виробництва;

– наявність дослідницького наукового або виробничого устаткування, недоліки та шляхи його вдосконалення;

– забезпечення безпечних умов праці;

– резерви підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва;

– застосування обчислювальної техніки в організаційно-економічних і виробничих системах підприємства;

– проблеми екології і економії енергоресурсів.


6.4 Охорона праці

Практиканти, які прибули на базу практики, повинні перш за все пройти інструктаж з правил охорони праці та протипожежної безпеки. Особливу увагу слід приділити питанням електробезпеки на кожному робочому місці. Керівник практики від підприємства повинен акцентувати увагу студентів на джерела високої напруги, де самостійно працювати студентам категорично забороняється. У своєму звіті студенти повинні критично оцінити стан охорони праці в лабораторії чи цеху і внести свої пропозиції щодо його поліпшення.


6.5 Виконання індивідуального завдання

Індивідуальне завдання студенту на переддипломну практику пов’язане з темою дипломної роботи (проекту) та складається з трьох частин, змістова суть яких визначається керівником роботи (проекту) від випускової кафедри і консультантами з охорони праці і економічної частини. Зразок оформлення індивідуального завдання на практику приведений у додатку А.


7 Форми і методи контролю


Виконання програми практики проводиться у формі щоденного і підсумкового контролю. Перший виконується керівниками практики від університету та підприємства (лабораторії). Керівники повинні кожного дня контролювати роботу студентів, регулярно проводити співбесіди. Підсумковий контроль проводиться комісією під час захисту студентами звіту з практики.

Студенти - практиканти повинні знати, що на базі практики є система поточного контролю виконання програми практики, а також існують установлений режим праці, контроль часу початку та закінчення роботи (табулювання). Крім цього, студент повинен мати завдання з практики, яке потім залишається на кафедрі. Форма завдання наведена у додатку А.


7.1 Обов'язки студента-практиканта

Під час проходження практики студент перебуває у розпорядженні керівника практики від підприємства, виконує обов'язки відповідно до штатного розпису (у разі зарахування на посаду - обов'язки щодо цієї посади) і підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку підприємства, включаючи табельний облік на весь період практики.

Дотримуючись зазначених дисциплінарних вимог, студент зобов'язаний виконати програму практики в частині її загальних вимог та індивідуальні завдання, які видані керівником від випускової кафедри та консультантами з охорони праці і економічної частини дипломної роботи.

До заліку студент повинен подати правильно оформлений звіт про практику.


7.2 Завершальний етап практики

На завершальному етапі практики (останні 3-4 дні) студент повинен оформити звіт про практику з відміткою відділу технічного навчання про закінчення практики і відгуком керівника практики від підприємства, здати в бюро перепусток свою перепустку на підприємство і прибути у ВНЗ. Звіт про практику повинен бути поданий керівнику практики від кафедри.


8 Вимоги до звіту


Звіт складається у суворій відповідності до задач та змісту практики за матеріалами, отриманими на робочих місцях, на лекціях, екскурсіях, консультаціях. Звіт повинен давати повне уявлення про виконану роботу та кінцеві результати практики. Він має показати обізнаність студента про роботу підприємства (установи), цеху, відділу, лабораторії. Звіт переважно відноситься до тієї частини виробництва, технологічного процесу і технологічного устаткування, які є об'єктом вивчення на практиці і безпосередньо пов'язані з робочим місцем студента і тематикою подальшого проектування.

Звіт - це результат самостійної творчої роботи студента. Він не повинен дублювати звіти інших студентів і повинен відрізнятися чіткістю побудови, переконливістю аргументування, стислістю і ясністю викладу результатів роботи, обґрунтованістю висновку і рекомендацій.

Звіт про практику повинен мати обсяг 10-15 сторінок (формат А4) надрукованого або 25-30 сторінок рукописного тексту з дотриманням і виконанням норм ЄСКД та державних стандартів. Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики, і підготовки звіту студентам по закінченні практики відводиться 2-3 дні.

Складений звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, а аркуші мають бути зшиті. Зразок оформлення титульного аркуша звіту наведено у додатку Б.

Схема звіту повинна бути такою:

– титульний аркуш;

- індивідуальне завдання;

- план;

- відгук керівника;

– реферат;

– зміст;

– відповіді на запитання індивідуальних завдань з ескізами та теоретичними відомостями;

– висновки за результатами практики;

– перелік посилань;

– додатки, у разі необхідності - креслення, схеми та ін.

Реферат (обсягом не більше 1 сторінки) містить назву документа (звіту), ключові слова, стислий зміст документа та основні висновки, кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел інформації. Зміст оформлюється так само, як в будь-яких літературних виданнях. Він інформує читача про найменування і посторінкове розміщення текстових і графічних фрагментів звіту, починається із списку скорочень і умовних позначень і закінчується списком додатків, а саме:

скорочення і умовні позначення;

вступ;

^ –РОЗДІЛИ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

висновкИ;

список джерел інформації;

– ДОДАТКИ.

Нумерації, рубрикації підлягають лише розділи, підрозділи і пункти (1, 2..., 1.2...3.1, 3.2,...) основної частини звіту. Додатки позначають заголовними літерами російського алфавіту, починаючи з А (наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.ін.).

Кожний з перелічених фрагментів звіту починається з нової сторінки, і його заголовок записується прописними літерами з вирівнюванням у центрі сторінки. Заголовки підрозділів (наприклад, 2.1 Функціональна схема…, 3.2 Умови експлуатації... та ін.) записуються маленькими літерами з вирівнюванням за шириною сторінки та відступом червоного рядка першого і наступних рядків; перенесення в заголовках не допускаються.

Скорочення та умовні позначення надаються поняттям, які вживаються в подальших фрагментах звіту більше трьох разів.

Допустимий обсяг вступу - 1 сторінка. У вступі наводяться відомості про місце проходження практики, її мету і завдання, тенденції розвитку відповідної галузі промисловості, місце даного підприємства в галузі, роль даного цеху (відділу) у переддипломній програмі підприємства (установи), роль інженерів у забезпеченні успішної роботи цеху (відділу), коротка характеристика змісту звіту, об'єкта вивчення, результатів практики.

При характеристиці підприємства слід описати призначення і структуру підприємства (установи), технологічну схему, заходи щодо підвищення ефективності виробництва, відобразити роль інженерних кадрів, питання організації раціоналізаторської і винахідницької роботи, і використання новітніх досягнень науки і техніки.

Характеристика цеху (ділянки, лабораторії, служби та ін.), в якому студент проходив практику, містить такі питання: призначення цеху, технологічна структура (схема), організація виробництва, заходи щодо охорони праці, пожежонебезпеки, екології та ін.

У відомостях про проходження практики на робочому місці необхідно зазначити календарні терміни, посади, функціональні обов'язки, навести характеристику обладнання та інструментального забезпечення робочих місць та інші відомості про виробничу діяльність під час практики з самооцінкою результатів, включно із одержанням робочої професії.

Виконання індивідуального завдання відображається спеціальними розділами, назви яких збігається з формулюванням завдань, отриманих від керівника роботи (проекту) від випускової кафедри і консультантів з охорони праці та економічної частини. У цих розділах наводяться відомості, які служать первинним матеріалом для подальшої дипломної роботи.

У завершальних розділах основної частини звіту наводяться відомості про прослухані лекції та екскурсії (або інші види навчальних занять), з переконливим обґрунтуванням пропонуються завдання наукових досліджень і конструкторських розробок (можливо, в плані подальшої дипломної роботи), з формулюванням тем проектів і робіт, наводиться характеристика проектних і дослідних робіт, в яких студент брав участь (із зазначенням, у чому ця участь полягає), наводяться відомості про перспективи працевлаштування студента за контрактом.

У висновку (обсягом до 2 сторінок) стисло резюмується зміст виконаної за час практики роботи, робляться висновки щодо результатів практики, даються рекомендації з питань модернізації устаткування, наукових досліджень, організації практики та ін., описується виконання індивідуального завдання на практику.

До списку джерел інформації входять усі джерела: літературні, каталоги, звіти, проекти, стандарти та ін., використані студентом у ході практики (на які є посилання в тексті звіту). Список джерел інформації оформляється відповідно до вимог ЕСКД (за аналогією з даним виданням).

Для зручності сприйняття тексту звіту окремі його фрагменти оформлюють у вигляді додатків. У додатки можуть бути винесені техніко-економічні розрахунки, теоретичні викладки, паспортні дані обладнання, алгоритми та ін. Креслення, схеми і специфікації відносять до категорії конструкторської документації, у звіті про практику вони належать до складу першого з додатків. На титульному аркуші цього додатка наводиться його назва "Конструкторські документи" з переліком останніх. Ці документи шифруються за певними правилами в основних написах (див. стандарти ЕСКД). Шифри документів використовуються при посиланні на них у тексті звіту.

Звіт перевіряється та затверджується керівниками практики, а після складання заліку залишається на кафедрі.


9 ПідБИТТЯ підсумків практики


Підсумки практики підбиваються у процесі складання студентом заліку комісії, яка призначається завідуючим кафедри фізичної електроніки. Диференційована оцінка з практики враховується на рівні з іншими оцінками.

Студент, який не виконав програму практики і одержав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється на практику вдруге або відраховується з навчального закладу.


Додаток А

(довідковий)
^

Зразок оформлення завданняСумський державний університет

Кафедра фізичної електроніки


З А В Д А Н Н Я


з переддипломної практики___________________________

студента V курсу фізико-технічного факультету

групи ФЕ-31


Початок Кінець

практики___________ практики_____________


Керівник практики

від кафедри / /


Керівник

від бази практики / /


Студент-практикант / /


Суми 2008

Продовження додатка А

1 Тема індивідуального завдання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник практики

від кафедри ______________________(підпис)


Керівник практики

від бази практики ______________________(підпис)


2 План проходження практики


Пор.

ном.

Вид робіт

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

Проходження інструктажу з ТБ2

Виконання індивідуального завдання:

а)... ;

б)... ;

в)...3

Опрацювання літератури4

Відвідування лекцій
5

Участь в екскурсіях
6

Підготовка звіту
Продовження додатка А

3 Анотація звіту студента

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Студент-практикант ________________________(підпис)


4 Відгук керівника практики від бази практики

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник практики __________________________(підпис)

5 Оцінка практики ________________________________

Керівник практики

від кафедри ____________________________(підпис)

Члени комісії: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Додаток Б

(довідковий)
^

Зразок оформлення титульного аркуша
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Кафедра фізичної електроніки


З В І Т


про переддипломну практику студента V курсу

фізико-технічного факультету групи ФЕ-31


Керівник практики

від кафедри / /


Керівник

від бази практики / /


Суми 2008

Навчальне видання


Методичні вказівки та програма

переддипломної практики

для студентів

спеціальності 7.090804

“Фізична та біомедична електроніка”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск О.І. Олємской

Редактор: Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання С.В. Соколов, О.В. Хоменко


Підп. до друку 26.10.2007, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1.63. Обл.-вид. арк. 1.17.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК№2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв

Методичні вказівки та програма

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ практики

для студентів

спеціальності 7.090804

“Фізична та біомедична електроніка”

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: С.В. Соколов

О.В. Хоменко


Відповідальний за випуск О.І. Олємской

Декан фізико-технічного

факультету Г.С. Воробйов


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Схожі:

Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconПрограма предмет Аналогова І цифрова схемотехніка Спеціальність Фізична І біомедична електроніка Форма навчання Денна Семестр V курс III
...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconДиплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconПрограма переддипломної практики для студентів денної форми навчання
Процес підготовки спеціалістів та магістрів з банківської справи передбачає проходження студентами переддипломної практики в установах...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 \"Фізична та біомедична електроніка\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи