Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801
Скачати 195.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801
Дата06.06.2013
Розмір195.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Перший проректор В.Д.Карпуша


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій”

для студентів п’ятого курсу спеціальності 6.070801

заочної форми навчання


Розділ 2 “Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання”


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Л.Л. Гурець

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

В.о. декана інженерного факультету А.Г. Гусак


Суми Вид-во СумДУ 2007

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій”

для студентів п’ятого курсу спеціальності 6.070801

заочної форми навчання


Розділ 2 “Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання”


Суми Вид-во СумДУ 2007


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій” Р. 2“Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання” для студентів п’ятого курсу спеціальності 6. 070801 заочної форми навчання / Укладач Л.Л. Гурець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – с.


Кафедра „Прикладна екологія”ЗМІСТ

С.

Вступ . . . . . . . 4

 1. Методичні вказівки до опрацювання

навчального матеріалу . . . . 4

  1. Програма курсу . . . . . 5

  2. Розділ 1 Теплові процеси та обладнання. . . 5

  3. Розділ 2 Масообмінні процеси та обладнання . 8

  4. Контрольні питання з програми курсу . . 12

  5. Контрольні задачі з курсу . . . . 15

  6. Вимоги до оформлення контрольної роботи . 19

Список літератури . . . . . 20


Вступ


„Процеси та апарати природоохоронних технологій” – навчальна дисципліна, покликана дати студентам теоретичні основи для вивчення основних процесів природоохоронних технологій, принципи устрою та методи розрахунку основних апаратів і машин, що використовуються для проведення цих процесів; вивчити закономірності переходу від лабораторних процесів і апаратів до промислових; дати уявлення про процеси, що проходять у навколишньому середовищі під впливом антропогенної діяльності людини, екологізувати основні процеси хімічної технології.

Методичні вказівки з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій” створюють умови для самостійного вивчення предмета в обсязі, який передбачений навчальним планом, допомагають інтенсифікувати навчальний процес.


 1. ^ Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу


Вивчення курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій” проводиться за рекомендованими підручниками, список яких наводиться в методичних вказівках та додатковій літературі, включаючи дані методичні вказівки і матеріали оглядових лекцій.

Самостійне опрацювання курсу передбачає конспектування матеріалу за розділами та темами, а також розв’язання типових задач.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати контрольну роботу з курсу. Контрольна робота виконується після вивчення теоретичних положень дисципліни.

Контрольна робота складається з відповідей на три теоретичні питання та розв’язання двох задач. Кожне питання та кожна задача мають десять варіантів (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Варінт завдання вибирається згідно з останньою цифрою залікової книжки.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.


 1. Програма курсу


Курс „Процеси та апарати природоохоронних технологій” складається з таких розділів:

 1. Основи прикладної гідравліки.

 2. Гідромеханічні процеси.

 3. Теплові процеси.

 4. Масообмінні процеси.

 5. Механічні процеси та обладнання.

 6. Холодильні процеси.

 7. Хімічні процеси та реактори.

 8. Біохімічні процеси та апаратура.

 9. Вогневі процеси.

Вивчення матеріалу курсу проводиться в трьох навчальних семестрах. Перший семестр - розділи 1, 2, другий семестр – розділи 3,4, третій семестр – розділи 5 - 9.


Розділ 1 Теплові процеси та обладнання


Питання 1.1 Основи теплопередачі


Загальна характеристика теплових процесів, способи переносу тепла. Теплоносії та їх характеристика. Теплові баланси процесів переносу тепла.

Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності. Теплопровідність одно- та багатошарових стінок. Теплова ізоляція.

Конвективний теплообмін, закон Ньютона. Коефіцієнт тепловіддачі, його залежність від різноманітних факторів. Диференційне рівняння конвективного теплообміну. Критерії теплової подоби та їх фізичний зміст. Вільна та вимушена конвекція. Критеріальні рівняння конвективного теплообміну. Порядок розрахунку коефіцієнту тепловіддачі. Теплообмін при зміні агрегатного стану.

Теплопередача, основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі, його залежність від коефіцієнтів тепловіддачі. Визначення середньої рушійної сили теплового процесу.


^ Питання 1.2 Конструкції теплообмінних апаратів


Класифікація теплообмінної апаратури. Устрій та принцип роботи теплообмінників: кожухотрубних, двотрубних, спіральних, пластинчастих тощо.


^ Питання 1.3 Випарювання


Випарювання. Області використання процесів випарювання, способи випарювання.

Властивості розчинів, що випарюються, температурна та гідростатична депресія.

Схеми однокорпусних та багатокорпусних випарювальних установок.

Матеріальний баланс процесу випарювання, кількість отримуваних продуктів.

Тепловий баланс процесу, витрата гріючої пари. Загальна та корисна різниця температур.

Випарні установки з тепловим насосом, установки заглибного горіння. Розрахунок поверхні гріючої камери. Конструкції та принцип дії випарних апаратів з природною та змушеною циркуляцією розчину. Плівкові випарні апарати. Опріснюючі випарні установки


Питання 1.4 Конденсація


Матеріальний та тепловий баланс конденсаторів. Конструкції конденсаторів змішування.

^

Питання для самоконтролю


1. Назвіть види переносу тепла.

2. Запишіть формули теплового балансу апаратів.

3. Запишіть та сформулюйте основне рівняння теплопередачі. Дайте визначення коефіцієнта теплопередачі.

4. Дайте визначення поняттям «температурне поле» та «температурний градієнт.

5. Сформулюйте закон Фур’є. Для якого виду передачі тепла він застосовується?

6. Чим відрізняється передача тепла через плоску та циліндричну стінку?

7. Сформулюйте закон тепловіддачі Ньютона. Дайте визначення коефіцієнта тепловіддачі.

8. Запишіть критерії теплової подоби. Дайте визначення їх фізичного змісту.

9. Дайте визначення коефіцієнта теплопередачі.

10. Перерахуйте основні види теплообмінників.

11. Дайте визначення процесу випарювання та видів випарювання.

12. Запишіть рівняння матеріального балансу однокорпусної випарної установки.

13. Запишіть рівняння теплового балансу однокорпусної випарної установки.

14. З чого складаються теплові втрати випарного апарату?

15. Наведіть основні схеми багатокорпусних випарних установок.

16. Запишіть рівняння матеріального балансу багатокорпусної випарної установки.

17. Запишіть рівняння теплового балансу багатокорпусної випарної установки.

18. Сформулюйте поняття загальної корисної різниці температур. Види розподілу загальної корисної різниці температур по корпусах випарної установки.

19. Запишіть критеріальне рівняння тепловіддачі при конденсації парів.

20. Перерахуйте та охарактеризуйте основні види конденсаторів.

Розділ 2 Масообмінні процеси та обладнання


Питання 2.1 Основи масопередачі


Загальні відомості про масообмінні процеси, їх роль у технології. Класифікація масообмінних процесів та апаратів.

Закони фазової рівноваги: закон Генрі, Рауля, Дальтона. Рушійна сила масообмінних процесів і способи її визначення.

Основне рівняння масопередачі, коефіцієнт масопередачі. Кінетика масопередачі.

Молекулярна та конвективна дифузія. Диференціальне рівняння конвективної дифузії.

Критерії дифузійної подоби та їх фізичний смисл. Критеріальні рівняння конвективної дифузії.


^ Питання 2.2 Абсорбція


Абсорбція, технічне значення абсорбції. Рівновага в процесах абсорбції. Матеріальний баланс процесу. Рівняння робочої лінії, питома витрата абсорбенту. Принципові схеми процесу абсорбції.


^ Питання 2.3 Абсорбція


Десорбція як метод витягу концентрованих газів та летючих розчинників. Рівновага в процесах десорбції, фактори, що впливають на рівновагу. Умови десорбції. Апаратура десорбційних процесів.


^ Питання 2.4 Перегонка та ректифікація


Перегонка та ректифікація, технічне значення процесу. Рівновага в бінарних системах пара - рідина, діаграми рівноваги. Матеріальний баланс та кількість отримуваних продуктів. Флегмове число і його вплив на положення робочої лінії процесу ректифікації. Розрахунок діаметра та висоти колонного апарата. Апаратурне оформлення процесів абсорбції та ректифікації. Типи і характеристика контактних пристроїв колонних апаратів


^ Питання 2.5 Екстракція


Екстракція, сутність процесу та області його застосування. Рівновага в системах рідина-рідина, вимога до екстрагенту. Кінетика процесу. Матеріальний баланс. Схеми процесу. Конструкції екстракторів


^ Питання 2.6 Розчинення


Розчинення, кінетика процесу розчинення та вилуження. Засоби інтенсифікації процесів розчинення. Матеріальний баланс процесу, концентрація речовини в розчиннику. Апаратура для процесів розчинення

^ Питання 2.7 Адсорбція


Адсорбція, фізична суть і технічне значення. Рівновага в процесах адсорбції, фактори, що впливають на рівновагу. Природа поглинаємої речовини та адсорбенту, температура та тиск. Адсорбенти. Матеріальний баланс процесу. Кінетика адсорбції. Схеми адсорбційних установок. Адсорбційна аппаратура


^ Питання 2.8 Іонний обмін


Іонообмін, суть процесу та області його застосування. Іоніти: катіоніти, аніоніти. Рівновага при іонообмінному процесі, кінетика процесу. Засоби проведення іонного обміну. Апаратура для проведення іонообмінних процесів


^ Питання 2.9 Мембранний поділ сумішей


Мембранний поділ сумішей. Суть процесу та області його застосування. Мембрани, вимоги до мембран. Кінетика процесів. Конструкції та розрахунок апаратів


^ Питання 2.10 Кристалізація


Кристалізація з розчинів, призначення і фізична суть. Рівновага при кристалізації, фазова діаграма температура-вміст. Кінетика процесу кристалізації. Способи проведення кристалізації: охолоджуючий, випарюючий, висолюючий, реакційний. Матеріальний та тепловий баланси процесу кристалізації. Кристалізаційна апаратура: кристалізатори охолоджуючого та випарного типів, періодичної та безперервної дії.

Сублімація та десублімація, фізична суть процесу. Схеми установок. Апаратура для проведення процесів сублімації та десублімації


^ Питання 2.11 Сушіння


Сушіння вологих матеріалів, технічне значення сушіння. Засоби теплового сушіння. Рівноважна вологість і зв'язок вологи з матеріалом. Матеріальний і тепловий баланс повітряної сушарки. Принципові схеми сушильних установок. Апаратура для проведення процесів сушіння

^

Питання для самоконтролю


1. Наведіть класифікацію процесів масопередачі.

2. Дайте визначення фазової рівноваги та запишіть рівняння робочої лінії.

3. Дайте визначення молекулярної дифузії та сформулюйте закон Фіка.

4. Дайте визначення конвективної дифузії та сформулюйте другий закон Фіка.

5. Запишіть рівняння масовіддачі. Дайте визначення коефіцієнта масовіддачі.

6. Запишіть критерії дифузійної подоби.

7. Запишіть рівняння масопередачі. Дайте визначення коефіцієнта масопередачі.

8. Що таке рушійна сила процесів масопередачі?

9. Сформулюйте основні принципи розрахунку масообмін них апаратів.

10. Сформулюйте та запишіть закон Генрі .

11. Запишіть матеріальний та тепловий баланси процесу абсорбції.

12. Наведіть рівняння для визначення швидкості фізичної абсорбції.

13. Наведіть класифікацію основних конструкцій абсорбційних апаратів.

14. Назвіть основні області застосування процесу абсорбції в природоохоронних технологіях.

15. Охарактеризуйте основні режими роботи насадкового колонного обладнання.

16. Охарактеризуйте основні режими роботи тарілчастого колонного обладнання.

17. Сформулюйте закон Рауля.

18. В чому основна відмінність простої перегонки та ректифікації?

19. Запишіть рівняння робочих ліній для ректифікаційного апарата.

20. Охарактеризуйте вплив флегмового числа на процесс ректифікації.

21. Назвіть основні області застосування процесу ректифікації в природоохоронних технологіях.

22. Охарактеризуйте рівновагу в сиситемах рідина – рідина.

23. Назвіть основні методи екстракції.

24. В чому основні відміннності процесів розчинення та екстракції в системі тверде тіло – рідина?

25. Назвіть основні області застосування процесу екстракції в природоохоронних технологіях.

26. Назвіть основні вимоги до адсорбентів.

27. Від яких факторів залежить швидкість адсорбції?

28. Назвіть основні види адсорбційного обладнання..

29. В чому відмінність процесів адсорбції та іонного обміну?

30. Назвіть основні області застосування процесів адсорбції та іонного обміну в природоохоронних технологіях.

31. Назвіть основні види сушіння.

32. Перерахуйте фактори, які впливають на рівновагу в процесах сушіння.

33. Запишіть формули теплового та матеріального балансу процесу сушіння.

34. Перерахуйте фактори, які впливають на рівновагу в процесах кристалізації.

35. Назвіть основні способи кристалізації та охарактеризуйте іх відмінності.

36. Назвіть основні області застосування процесу кристалізації в природоохоронних технологіях.

37. Охарактеризуйте сутність процесу мембранного поділу сумішей.

38. Назвіть основні види мембранного поділу сумішей та охарактеризуйте їх.

39. Назвіть основні види мембран та вимоги до них.

40. Назвіть основні області застосування процесу мембранного поділу в природоохоронних технологіях.


Контрольні питання з програми курсу


Питання 1


  1. Класифікація теплових процесів. Температурне поле, температурний градієнт, ізотермічна поверхня.


1. Теплопроводність. Закон Фур’є. Диференційне рівняння теплопроводності. Теплопровідність пласкої та циліндричної стінок.


 1. Тепловіддача. Закон Ньютона. Коефіцієнт тепловіддачі.
 1. Диференційне рівняння Фурьє-Кірхгоффа. Теплова подоба. Критерії теплової подоби. Критеріальне рівняння конвективного теплообміну.
 1. Теплопередача. Основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі. Теплопередача пласкої та циліндричної стінок.


5. Теплопередача при змінних температурах теплоносіїв. Рівняння теплопередачі при прямотечії та протитечії теплоносіїв.


6. Конструкції теплообмінних апаратів.


7. Випарювання. Види випарювання. Теплові властивості розчинів.


 1. Однокорпусні випарні апарати. Схеми, матеріальний та тепловий баланси.


9. Багатокорпусні випарні установки. Схеми, матеріальний та тепловий баланси. Вибір числа корпусів.


Питання 2


0. Кристалізація. Рівновага при кристалізації. Швидкість кристалізації. Конструкції кристалізаторів.


1. Адсорбція. Застосування в природоохоронних технологіях. Рівновага пр адсорбції. Швидкість адсорбції. Конструкції адсорбційних апаратів.


2. Екстракція. Застосування в природоохороних технологіях. Рівновага процесу. Методи екстракції . Конструкції екстракційних апаратів.


3. Перегонка та ректифікація. Застосування в природоохоронних технологіях. Матеріальний та тепловий баланси ректифікаційної колони.


4. Основні конструкції колонних масообмінних апаратів. Режими роботи насадкових та тарілчастих апаратів.


5. Абсорбція. Застосування в природоохоронних технологіях. Рівновага при абсорбції. Матеріальний і тепловий баланси процесу.

6. Рушійна сила процесів масопередачі. Середня рушійна сила. Число одиниць переносу. Висота одиниць переносу. Розрахунок основних розмірів масообмінних апаратів.


7. Масовіддача. Коефіцієнт масовіддачі Критеріальне рівняння процесу масрвіддачі. Масопередача. Коефіцієнт масопередачі. Рівняння адітивності фазових опорів.


8. Молекулярна дифузія. Закон Фіка. Диференційне рівняння молекулярної дифузії.


9. Класифікація процесів масопередачі. Способи виразу складу фаз. Рівновага при масопередачі.


Контрольні задачі з курсу


Задача 1.


0. Обмуровка печі складається з двох шарів: вогнетривкої цегли (200 мм) і совеліту (20 мм). Температура на стінці печі 10000 С, температура на межі цегли і совеліту 6000 С. Знайти температуру зовнішньої поверхні ізоляції.


1. Визначити площу поверхні прямоточного теплообмінного аппарату для охолодження 3 т/год бензолу від 90 до 400С. Вода при цьому нагрівається від 5 до 400С. Коефіцієнт теплопередачі 930 Вт/(м2.К).


2. Визначити кількість теплоти, що передається в протитечійному конденсаторі, в якому конденсується 850 кг/год пари сірковуглецю під атмосферним тиском. Пара сіркровуглецю надходить в конденсатор при температурі 900С, рідкий сірковуглець виходить із конденсатора при температурі на 80 нижче температури конденсації. Питома теплоємність пари сірковуглецю 0,67.103 Дж/(кг.К).


3. Визначити кількість латунних труб діаметром 18х2 мм протитечійного кожухотрубчатого теплообмінника для конденсації 300 кг/год насиченої пари етилового спирта водой. Вода нагріваєтся від 15 до 350С. Пара подається при температурі 900 , відводиться при температурі конденсації.


4. 3000 кг/год етилового спирту підігрівається від 15 до 450С в трубному просторі теплообмінника із 30 труб діаметром 14х2 мм. Визначити коефіцієнт тепловіддачі, якщо температура стінки 550С.


5. Визначити коефіцієнт тепловіддачі для води, яка проходить по кільцевому (міжтрубному) простору горизонтального теплообмінника «труба в трубі» із швидкістю 0,9 м/с. Середня температура води 720С. Середня температура стінки 580С. Зовнішня труба має діаметр 54х4,5 мм, внутрішня 26х3 мм.


6. Визначити температуру зовнішньої поверхні теплообмінника із сталі товщиною 5 мм і шару ізоляції із шлаковати товщиною 50 мм. Температура рідини всередині апарату 900С, температура зовнішнього повітря 200 С. Коефіцієнт тепловіддачі від ізоляції до повітря 10 Вт/(м2К), коефіцієнт тепловіддачі від рідини до стінки апарату – 200 Вт/(м2.К).


7. Як зміниться продуктивність випарного апарату, якщо на стінках гріючих труб відкладеться шар накипу товщиною 0,5 мм? Коефіцієнт теплопередачі для чистих труб дорівнює 1390 Вт/(м2К). Коефіцієнт теплопроводності накипу =
1,16 Вт/(м.К).


8. Продуктивність випарного апарата по початковому розчину 2650 кг/год. Концентрація початкового розчину 50 г/л води. Концентрація випареного розчину 295 г/л розчину. Густина випареного розчину 1189 кг/м3. Знайти продуктивність апарату по випареному розчину.


9. Визначити витрату граючої пари (абсолютний тиск 2 кгс/см2) і площу поверхні нагріву випарного апарату, в якому проводиться упарювання 1,6 т/год розчину від 10 до 40% (мас). Середній тиск в апараті (абсолютний) 1 кгс/см2. Розбавлений розчин надходить на випарку при 300С. Корисна різниця температур 12 К. Гідростатична депресія 4 К. Коефіцієнт теплопередачі 900 Вт/(м2К). Теплові втрати дорівнюють 5% від кількості теплоти, яка корисно використовується.


Задача 2


0. Рідка суміш містить 30% (мас.) сірковуглецю і 70% (мас) чотирьоххлористого вуглецю. Виразити концентрацію речовин в мольних долях та в об’ємних масових концентраціях.


1. Розрахувати коефіцієнт молекулярної дифузії пари етилового спирту в водяній парі при температурі 90 0С.


2. В масообмінному апараті, який працює під атмосферним тиском, коефіцієнти масовіддачі мають наступні значення: = 2,5 кмоль/(м2год); 40 кмоль/(м2год). Рівняння лінії рівноваги . Знайти коефіцієнти масопередачі.


3. Знайти витрату води для поглинання SO2 із газу, що містить 7% (об) SO2 і 93% N2. Добова витрата газу 120 тис. м3. Вміст SO2 в газі, що відходить, 0,3%. Процес відбувається при атмосферному тиску. Температура поглинача – 300 С. Вміст SO2 в воде на виході із абсорбера
= 0,593 кг SO2/кг води.


4. Визначити необхідне число тарілок в ректифікаційній колоні для розділення суміші метиловий спирт – вода под атмосферним тиском. Початкова суміш містить 40% (мол) метилового спирта, дистилят – 98%, кубовий залишок – 10% (мол). Коефіцієнт надлишку флегми 2. На одну ступінь зміни концентрацій приходиться 1,4 тарілки.


5. Визначити кількість активованого вугілля, яке завантажується, та діаметр адсорбера періодичної дії для поглинання 50 кг фенолу із стічних вод за наступними даними: початкова концентрація фенолу 10 г/л; активність вугілля по фенолу 8 % (мас), залишкова активність 0,3 % (мас). Насипна щільність вугілля = 400 кг/м3. Швидкість води в адсорбері 5 м/хв


6. Визначити кількість кількість теплоти, яка виділяється за 100 хв адсорбції парів бромистого етилу 1000 кг активованого вугілля із 10000 м3 парогазової суміші. Початкова концентрація бромистого ефіру в суміші 0,03 кг/м3; кінцева концентрація 0,0003 кг/м3.


7. Визначити необхідну площу поверхні та витрату охолоджуючої води в прямоточному кристалізаторі в якому охолоджується від 90 до 600 С 10000 кг/год розчину соди. При охолодженні відводиться 100 000 Вт тепла. Коефіцієнт теплопередачі 120 Вт/(м2К). Охолоджуюча вода нагріваєтся від 10 до 250С.


8. Побудувати трикутну діаграму фазової рівноваги для системи вода - оцтова кислота - ізопропиловий ефір (табл. 8.9 [5]). Чи можливе розділення суміші наступного складу: вода 35%, оцтова кислота 45%, ізопропиловий ефір 20%?


9. Визначити витрату повітря на висушування 100 кг/год вологого матеріалу, якщо початкова вологість 55%, а кінцева вологість 10%, на сушку подається сухе повітря з наступними параметрами : температура 900С, відносна вологість 6 %, а виходить із сушилки з температурою 400С і відносною вологістю 60%.


^ Вимоги до оформлення контрольної роботи


Контрольна робота повинна бути оформлена у відповідності до вимог стандартів до текстових документів та пояснювальних записок.

Контрольна робота виконується на листах формату А-4 в рукописному або друкованому варіанті. На титульному листі зазаначається прізвище, ім’я, по батькові студента, номер академічної групи та варіант завдання.

Відповіді на питання та розв’язання задач повинні супроводжуватись посиланнями на літературу, а також, по необхідності, схемами, графіками. Після цитати чи посилання на літературне джерело в тексті ставиться номер джерела в квадратних дужках.

В кінці роботи подається список літератури за порядком її використання. При цьому зазначаються: місце видання, рік видання, загальний обсяг сторінок.

Контрольна робота повинна бути надіслана на адресу університету не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.


^ Список літератури


Основна література

1 Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.-М.:Химия, 1973. – 754 с.

2 Романков П.Г., Курочкина М.И. Гидромеханические процессы химической технологии. – Л.:Химия, 1982. – 592 с.

3 Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1981. – 384 с.

4 Справочник химика/ Под ред. Б.Н.Никольского. – М.:Химия, 1964.Т.5, 975 с.

5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. –Л.: Химия, 1987. -576 с.


Додаткова література


6 Брешнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчета – М.- Л.: Химия, 1966. – 566 с.

7. Кафаров В.В. Основы массопередачи. –М.: Высшая школа, 1979.- 440 с.

8. Очистка газов в производстве фосфора и фосфорных удобрений /Э.Я.Тарат, О.Г.Воробьев, О.С.Балабеков и др./ Под ред. Э. Я. Тарата. – Л.: Химия, 1979. – 208 с.

9. Страус В. Промышленная очистка газов: Пер. с англ. – М.: Химия, 1981. – 616 с.

10. Рамм В.М. Абсорбция газов.– М.: Химия,1976.– 656 с.

11. Олевский В.М., Ручинский В.Р. Ректификация термически нестойки продуктов. – М.:Химия, 1972. – 200 с.

12. Пленочная тепло- и масообменная аппаратура, Под ред. Олевского В.М. – М.:Химия, 1988.-240 с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій”

для студентів п’ятого курсу спеціальності 6. 070801

заочної форми навчання


Розділ 2 “Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання”


Укладач Л.Л. Гурець

Редактор В.Я. Медведєва

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук


План 2007 р., поз. Обл.-вид. арк. Ум. друк. арк.

Підп. до друку Формат 60х84/16. Замовлення №

Наклад 120 прим. Собівартість вид.


Вид-во СумДУ. Р.с. №34 від 11.04.2000 р.

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Друкарня СумДУ. 40007, м. Суми,

вул. Р.-Корсакова, 2

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconМіністерство освіти І науки України
Процеси та апарати природоохоронних технологій” Р. 2“Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни процеси та апарати природоохоронних технологій освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета курсу «Процеси й апарати природоохоронних технологій» полягає в одержанні необхідних знань про основні методи й закономірностях...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу “організація будівництва”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconО. В. Жемеренко методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «біржова діяльність»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Біржова діяльність» (для студентів освітньо...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconО. М. Кондрашов, Н. М. Богдан методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconВ. Н. Циганок методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «фінансова діяльність підприємств»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Фінансова діяльність підприємств» (для...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи