Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Сторінка1/5
Дата25.06.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


3557 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни «Податкове право»

для студентів спеціальності

6.030402 «Правознавство»

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2013

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 67 с.

Кафедра права


Вступ

Держава для виконання своїх функцій формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають основні джерела формування дохідної частини бюджету – податки. Нормами податкового права регулюються основи формування дохідної частини бюджетної системи країни, тобто відносини, що пов’язані з рухом грошових коштів від платників податків та зборів до бюджетів відповідного рівня. Вона стає основною ланкою фінансових відносин між державою, юридичними і фізичними особами.

Основними завданнями курсу є: ознайомлення із загальними засадами оподаткування; вивчення теорії податкового права; вивчення джерел податкового права та практики їх застосування; набуття вмінь щодо використання норм податкового права під час аналізу практичних ситуацій.

Тому цілями курсу «Податкове право» є розкриття змісту поняття податкового права як самостійної галузі права, його ролі та місця як необхідного правового інструмента регулювання фінансових відносин; формування системи теоретичних знань із курсу «Податкове право» та практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні податкового законодавства, уміння використовувати правові засоби регламентації виконання податкових зобов’язань.

Після вивчення предмета «Податкове право» студент повинен знати: сутність та функції оподаткування; місце складного інституту податкового права у системі фінансового права; співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права; особливості предмета податкового права; джерела податкового права; поняття і зміст податкових правовідносин та податкових норм; елементи правового механізму податкової системи та принципи її побудови; поняття та зміст податкового обов’язку; поняття та зміст правового механізму основних видів податків та інших обов’язкових платежів в Україні, структуру та функції підрозділів державної податкової служби, права і обов’язки платників податків та інше.

У результаті вивчення дисципліни «Податкове право» студенти повинні оволодіти практичними навичками: заповненням податкової звітності; розрахунком за структурно-логічними схемами основних видів податків (податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, акцизного податку); виявленням основних видів правопорушень, що вчиняються в системі оподаткування з боку суб’єктів підприємницької діяльності; нарахуванням адміністративного штрафу за деякі види податкових правопорушень; нарахуванням пені; застосуванням норм Податкового кодексу України в конкретних ситуаціях, що виникають у процесі оподаткування; ухвалюванням правильних рішень, у тому числі і в нестандартних ситуаціях; умінням самостійно працювати із законодавчими актами і нормативно-правовими документами та ін.

^

Тема 1. Загальні положення податкового права. Адміністрування податків і зборів


План

1. Предмет податкового права.

2. Метод податкового права.

3. Податкові правовідносини, їх об’єкти та суб’єкти.

4. Адміністрування податків і зборів.


Ключові поняття: адміністрування податків і зборів; бюджет; грошові кошти; державно-владні розпорядження; збір; імперативна норма; метод податкового права; платник податків; податкові зобов'язання; податок; предмет податкового права; суб’єкти податкових правовідносин.


Розкриваючи зміст першого питання, слід мати на увазі, що предмет податкового права становить сукупність однорідних суспільних відносин, що визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі податків і зборів. Особливістю їх є рух грошових коштів від платника до бюджету у формі податків і зборів. Відносини з розподілу цих коштів, виділення їх на задоволення державних потреб (тобто рух згори вниз) хоча і регулюються фінансовим правом, але вже не є предметом податкового права.

Характеризуючи метод податкового права, необхідно пам’ятати, що останній мало чим відрізняється від традиційного методу фінансового права, в основу якого покладено метод владних розпоряджень. Метод податкового права є фінансово-правовим і передбачає використання імперативних норм (йдеться про безумовний характер імперативності). При цьому основною рисою методу регулювання податкових відносин є державно-владні розпорядження одним учасникам податкових відносин з боку інших, які виступають від імені держави.

Розглядаючи зміст податкових правовідносин, необхідно зауважити про їх публічний характер, тобто, що пов’язані та випливають із влади. Вони є формою реалізації імперативної фінансово-правової норми. Податкові правовідносини стосуються різних суб’єктів (держави, юридичних, фізичних осіб), між якими формується певна підпорядкованість. Тут обов’язок платника має безумовний характер, за якого немає рівності сторін. Об’єктом регулювання в податкових правовідносинах є кошти платників, що надходять у доходи бюджетів. Суб’єкти податкових правовідносин мають правосуб’єктність, що передбачена нормами податкового права і характеризується можливістю бути учасником правовідносин, пов’язаних зі встановленням, зміною, скасуванням податкових платежів, і мають суб’єктивні права й обов’язки. Для участі у правовідносинах суб’єкти наділені правоздатністю і дієздатністю.

Вивчаючи питання адміністрування податків і зборів, необхідно пам’ятати, що це є організаційно-розпорядча діяльність керівників і органів управління, яка здійснюється шляхом наказів і розпоряджень. Адміністрування оподаткування провадиться за допомогою комплексу заходів, спрямованих на забезпечення виконання законодавчих актів. Об'єктом адміністрування є процес узгодження й погашення податкових зобов'язань платників податків. Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових зобов'язань платників шляхом оптимального втручання в їх господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2010. – № 13–17. – Ст. 112.

3. Про Міністерство доходів і зборів України від 18.03.2013 р.

№ 141/2013 : Указ Президента // Офіційний вісник України. – 2013. – № 22. – Ст. 9.

4. Податкове право : навч. посіб. / О. М. Бандурка,

В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – С. 13–40.

5. Бех Г. В. Податкове право : навч. посіб. / Г. В. Бех. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 8–20.

6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. Т. 1 / М. Я. Азаров. – К. : Міністерство фінансів України, Нац. університет ДПС України, 2010. – С. 8–181.


Тема 2. Поняття податку та збору.

Система оподаткування в Україні

План

1. Поняття податку та збору, їх елементи.

2. Загальнодержавні й місцеві податки та збори. Форма справляння податків.


^ Ключові поняття: бюджет; грошові кошти; Державний бюджет; елементи зборів податків та зборів; загальнодержавні й місцеві податки та збори; збір; класифікація податків та зборів; місцевий бюджет; платник податків; податок; правовий механізм податку; сплата податку.


Під час вивчення першого питання необхідно розмежувати поняття «податок» та «збір» за такими рисами:

1) податки – це безумовні й нецільові платежі, які після надходження до бюджетів неможливо простежити за їх використанням. Що стосується поняття «збір», то мова йде про цільові надходження, необхідні для фінансування певних заходів і такі, що мають чітку цільову прив’язку; 2) податки в основному надходять до бюджетів, тоді як збори можуть формувати цільові (у тому числі й позабюджетні) фонди; 3) установлення, зміна й скасування податків і всіх елементів правового механізму податків є винятковою компетенцією Верховної Ради України та місцевих рад, деталізацію елементів зборів можна розглядати і як компетенцію виконавчих органів.

Необхідно зауважити, що правовий режим конкретного податку або збору припускає об’єктивне сполучення елементів, що становлять правовий механізм податку. Серед них можна виділити як обов’язкові, так і факультативні. Обов’язкові елементи правового механізму податку включають групу основних і додаткових. Основні елементи визначають фундаментальні, сутнісні характеристики податку, які формують уявлення про зміст податкового механізму: а) платника податку; б) об’єкт оподаткування; в) ставку податку. Додаткові елементи правового механізму податку деталізують специфіку конкретного платежу, створюють завершену й повну систему податкового механізму, забезпечують логічний і раціональний режим його закріплення.

Розглядаючи друге питання, необхідно пам’ятати, що у Кодексі використовується єдина класифікація податків та зборів залежно від компетенції органу, що вводить у дію податковий платіж на відповідній території: а) загальнодержавні – податки й збори, що встановлені Верховною Радою України та вводяться винятково законами України й діють на всій території України; б) місцеві – податки й збори, перелік яких установлюється Верховною Радою України, вводяться в дію місцевими радами й діють на території відповідних територіальних громад.

Класичним способом сплати податку є перерахування коштів. Сплата податку здійснюється в національній валюті. У деяких випадках допускається застосування при обчисленні податкового обов’язку іноземних валют. Однак це припускає обов’язковий перерахунок у національну валюту при безпосередній сплаті податку або пов’язане зі сплатою специфічних платежів податкового характеру при перетинанні митного кордону.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2010. – № 13–17. – Ст. 112.

2. Податкове право : навч. посіб. / О. М. Бандурка,

В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – С. 13–27.

3. Бех Г. В. Податкове право: навч. посіб. / Г. В. Бех. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 30–90.

4. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. Т. 1 / М. Я. Азаров. – К. : Міністерство фінансів України, Нац. університет ДПС України, 2010. – С. 35–54.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” / укладач А. В. Солонар.– Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Земельне право " для студентів денної та
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030401 „Право”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Системи управління і автоматики»/...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи