Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Сторінка4/5
Дата25.06.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема 10. Податковий контроль

План

1. Організація податкового контролю.

2. Засоби забезпечення виконання платником податків своїх зобов\'язань.

3. Податкові правопорушення та їх види.

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства.


Ключові поняття: адміністративна відповідальність; адміністративний арешт майна; державна виконавча влада; Державна митна служба; Державна податкова служба; дисциплінарна відповідальність; документальні (планові або позапланові: виїзні чи невиїзні) перевірки; інформаційно-аналітичне забезпечення; камеральні перевірки; кримінальна відповідальність; Міністерство доходів і зборів; облік платників податків; перевірка; податкова застава; податкове правопорушення; податковий контроль; поручительство; примусове стягнення коштів та продаж майна, що перебуває у податковій заставі; фактичні перевірки; фінансова відповідальність.


З’ясовуючи зміст податкового контролю, необхідно визначити коло органів державної виконавчої влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи контролю.

Органами контролю з питань дотримання податкового законодавства є Міністерство доходів і зборів України, утворене шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України. На Міністерство покладено функцію адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зверніть увагу, що інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.

Податковий контроль здійснюється шляхом: а) ведення обліку платників податків; б) інформаційно–аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби. Тут інформація, що надходить від платників податків та податкових агентів; органів виконавчої влади; органів місцевого самоврядування; Національного банку України та інших банків; інших фінансових установ; органів влади інших держав; міжнародних організацій або нерезидентів; підрозділів податкової служби та митних органів; в) перевірок та звірок відповідно до вимог податкового законодавства, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи контролю у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові: виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Тривалість проведення виїзних документальних планових перевірок не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва − 10 робочих днів, інших платників − 20 робочих днів.

А тривалість позапланових виїзних документальних перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, 5 робочих днів − щодо суб'єктів малого бізнесу, інших платників податків − 10 робочих днів.

Тривалість проведення виїзних фактичних перевірок не повинна перевищувати 10 діб.

Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної і фактичної перевірки за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу Державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи − платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада і прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу Державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби.

Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів Державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у форматі та порядку, визначених центральним органом Державної податкової служби) копії документів з обліку доходів витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних із обчисленням та оплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

Органи Державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки.

Розглядаючи друге питання, необхідно запам’ятати основні засоби забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, якими є податкова застава; поручительство; адміністративний арешт майна; примусове стягнення коштів та продаж майна, що перебуває у податковій заставі.

Висвітлюючи третє питання, необхідно визначити поняття «податкове правопорушення» – протиправне (передбачене Податковим кодексом України), винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, пов'язане з невиконанням податкового законодавства або неналежним виконанням податкових зобов'язань, за яких чинним законодавством установлена юридична відповідальність та класифікувати його за об'єктом (відсутність бухгалтерського та податкового обліку об'єктів оподаткування або ведення обліку з порушенням установленого порядку; неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, фінансової звітності та іншої інформації податковим органам, несплата або несвоєчасна сплата встановлених податків і зборів; приховування об'єктів та заниження бази оподаткування); залежно від спрямованості дій (правопорушення проти системи оподаткування; правопорушення проти прав та законних інтересів платників податків; правопорушення проти функцій органів контролю; порушення порядку ведення податкового та бухгалтерського обліку); залежно від ступеня суспільної небезпеки (податкові правопорушення (проступки); податкові злочини).

Відповідаючи на четверте питання, відповідно до ст. 106 ПКУ, необхідно мати на увазі, що порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи контролю, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

а) фінансова; б) адміністративна; в) кримінальна;

г) дисциплінарна. Тому необхідно чітко розуміти їх правову основу та відмінності.


Список літератури та нормативно-правових актів

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відом. Верховної Ради України – 2001. – № 25. – Ст. 131.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відом. Верховної Ради України. – 2010. – № 13–17. – Ст. 112.

5. Про Міністерство доходів і зборів України від 18.03.2013 р.

№ 141/2013 : Указ Президента // Офіційний вісник України. – 2013. – № 22. – Ст. 9.

6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. Т. 1 / М. Я. Азаров. – К. : Міністерство фінансів України, Нац. університет ДПС України, 2010. – С. 8–181.

7. Податкове право : навч. посіб. / О. М. Бандурка,

В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – С. 133–152.

Тестові завдання до самостійної роботи студентів

з дисципліни «Податкове право»


1. Назвіть, у якій із відповідей правильно зазначено, до повноважень якого органу відповідно до Конституції України належить забезпечення проведення податкової політики:

А. Верховної Ради України.

Б. Кабінету Міністрів України.

В. Державної податкової служби.

Г. Державної казначейської служби України.

^ 2. Вичерпний перелік податків та зборів установлює:

А. Конституція України.

Б. Податковий кодекс України.

В. Господарський кодекс України.

Г. Міністерство податків і зборів.

^ 3. Позначте, яким шляхом допускається внесення змін до положень Податкового кодексу України:

А. Виключно шляхом внесення змін до Податкового кодексу України.

Б. Шляхом прийняття спеціальних податкових законів.

В. Шляхом внесення змін до Податкового кодексу України у законі про Державний бюджет України на поточний рік.

Г. Виключно за ініціативою Президента України.

4. Відносини, що виникають на підставі податкових норм, які встановлюють, змінюють чи скасовують податкові платежі, та у зв'язку з юридичними фактами, учасники яких наділені суб'єктивними правами і несуть юридичні обов'язки, пов'язані зі сплатою податків та зборів до бюджетів і цільових фондів та поданням податкової звітності, це:

А. Бюджетні правовідносини.

Б. Господарські правовідносини.

В. Податкові правовідносини.

Г. Фінансові правовідносини.

5. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи з дня подання податкової звітності, не менше ніж:

А. 365 днів.

Б. 730 днів.

В. 1095 днів.

Г. 1460 днів.

6. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів платник податків зобов'язаний письмово повідомити про подію орган Державної податкової служби за місцем обліку впродовж:

А. Триденного строку.

Б. П'ятиденного строку.

В. Семиденного строку.

Г. Десятиденного строку.

^ 7. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються:

А. Податковим кодексом України.

Б. Господарським кодексом України.

В. Митним кодексом України.

Г. Цивільним кодексом України.

8. Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи з дня, що настає за днем надходження повідомлення про подію до органу Державної податкової служби протягом:

А. 20 календарних днів.

Б. 30 календарних днів.

В. 60 календарних днів.

Г. 90 календарних днів.

^ 9. За зверненням платників податків органи контролю надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства упродовж:

А. 5 календарних днів.

Б. 10 календарних днів.

В. 20 календарних днів.

Г. 30 календарних днів.

^ 10. За вибором платника податків консультація надається в такій формі:

А. Усній, письмовій, вербальній.

Б. Усній, письмовій, електронній.

В. Усній, письмовій, літеральній.

Г. Усній, письмовій, декларативній.

^ 11. Обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку, – це:

А. Збір (плата, внесок).

Б. Податковий внесок.

В. Обов’язковий платіж.

Г. Податок.

12. Обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значущих дій, – це:

А. Збір (плата, внесок).

Б. Податковий внесок.

В. Обов’язковий платіж.

Г. Податок.

^ 13. Податки та збори поділяють на:

А. Державні та регіональні.

Б. Регіональні та місцеві.

В. Загальнодержавні та комунальні.

Г. Загальнодержавні та місцеві.

^ 14. До елементів податку не належать:

А. Об'єкт оподаткування.

Б. Ставка податку.

В. Податкова пільга.

Г. База оподаткування.

15. До основних ознак податку не належать:

А. Необов'язковість сплати.

Б. Безумовність сплати.

В. Нецільовий характер сплати.

Г. Безповоротність сплати.

^ 16. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів являють собою:

А. Державний бюджет України.

Б. Податковий тиск.

В. Місцевий бюджет України.

Г. Податкову систему України.

^ 17. Нормативно-правовий акт, який визначає, що «кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом», – це:

А. Конституція України.

Б. Податковий кодекс України.

В. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Г. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб".

^ 18. До загальнодержавних податків належить:

А. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Б. Єдиний податок.

В. Екологічний податок.

Г. Соціальний податок.

^ 19. До загальнодержавних зборів належить:

А. Збір за провадження торговельної діяльності.

Б. Туристичний збір.

В. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Г. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

^ 20. До місцевих зборів належить:

А. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Б. Збір за користування радіочастотним ресурсом України.

В. Збір за спеціальне використання води.

Г. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

^ 21. Платниками податку з доходів фізичних осіб є:

А. Фізичні особи-резиденти, роботодавці.

Б. Фізичні особи-резиденти, фізичні особи-нерезиденти.

В. Фізичні особи-резиденти, фізичні особи-нерезиденти, податкові агенти.

Г. Фізичні особи-резиденти, фізичні особи-нерезиденти, роботодавці.

22. Особа, на яку покладається обов'язок обчислення, утримання з доходів, що нараховуються платнику, перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків, – це:

А. Роботодавець.

Б. Податковий агент.

В. Податковий інспектор.

Г. Податковий брокер.

^ 23. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку враховують:

А. Дохід фізичної особи-підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування.

Б. Дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, відсотків.

В. Кошти, отримані платником на відрядження або під звіт.

Г. Сума державної та соціальної матеріальної допомоги.

^ 24. Податкова знижка до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку може бути надана:

А. Фізичній особі-резиденту.

Б. Фізичній особі-підприємцю.

В. Фізичній особі-нерезиденту.

Г. Фізичній особі-нерезиденту, яка користується дипломатичним імунітетом.

^ 25. Основна ставка податку на доходи фізичних осіб становить:

А. 10 відсотків.

Б. 13 відсотків.

В. 15 відсотків.

Г. 17 відсотків.

26. Ставка податку щодо доходу, нарахованого як процент на поточний або депозитний банківський рахунок, становить:

А. 3 відсотки.

Б. 5 відсотків.

В. 7 відсотків.

Г. 10 відсотків.

27. Ставка податку щодо доходу у формі заробітної плати шахтарів, працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових та рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та більше 50 відсотків робочого часу за 1 рік, становить:

А. 3 відсотки.

Б. 5 відсотків.

В. 7 відсотків.

Г. 10 відсотків.

^ 28. Об'єктом оподаткування фізичних осіб-підприємців є:

А. Виручка у грошовій формі.

Б. Виручка у негрошовій формі.

В. Валовий дохід

Г. Чистий оподатковуваний дохід.

^ 29. Спрощена система оподаткування нараховує:

А. 4 групи платників єдиного податку.

Б. 5 груп платників єдиного податку.

В. 6 груп платників єдиного податку.

Г. 7 груп платників єдиного податку.

^ 30. Не можуть бути платниками єдиного податку:

А. Суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках.

Б. Суб'єкти господарювання, які здійснюють обмін іноземної валюти.

В. Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

Г. Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері ресторанного господарства.

^ 31. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств згідно з нормами Податкового кодексу, складаються з:

А. Доходу від операційної діяльності та доходу від реалізації товарів.

Б. Доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

В. Доходу від операційної діяльності та інших доходів.

Г. Доходу від операцій з купівлі/продажу.

^ 32. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування:

А. Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами.

Б. Доходи від операцій оренди/лізингу.

В. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду.

Г. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

^ 33. Ставка податку на прибуток підприємств у 2013 р. становить:

А. 19 %.

Б. 20 %.

В. 25 %.

Г. 30 %.

34. Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств, складаються із:

А. Собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Б. Витрат операційної діяльності та інших витрат.

В. Загальновиробничих витрат.

Г. Загальновиробничих витрат та інших загальновиробничих витрат.

^ 35. До складу загальновиробничих витрат входять:

А. Відсоткові витрати за кредитно-депозитними операціями.

Б. Комісійні витрати.

В. Суми страхових резервів.

Г. Витрати на управління виробництвом.

^ 36. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку підприємств:

А. Витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків.

Б. Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів.

В. Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення.

Г. Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку.

37. Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою, протягом строку їх корисного використання (експлуатації), – це:

А. Амортизація.

Б. Витрати.

В. Матеріальне зношення основних засобів.

Г. Емісійні витрати.

^ 38. Назвіть метод нарахування амортизації згідно з нормами Податкового кодексу:

А. Криволінійний.

Б. Збільшення залишкової вартості.

В. Кумулятивний.

Г. Змішаний.

^ 39. Нарахування амортизації призупиняється на період:

А. Податкових канікул.

Б. Тимчасової зупинки виробництва.

В. Процедури санації підприємства.

Г. Виведення об’єкта з експлуатації.

^ 40. Вартість, що амортизується за кожним об’єктом, визначається за даними:

А. Податкової декларації.

Б. Контрактної вартості об’єкта.

В. Бухгалтерського обліку.

Г. Інвентаризації об’єкта.

^ 41. Платниками плати за землю є:

А. Власники землі.

Б. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) і землекористувачі.

В. Орендарі земель сільськогосподарського призначення.

Г. Власники земельних часток (паїв), виділених у натурі.

^ 42. У якому разі базою оподаткування плати за землю є площа земельної ділянки:

А. Щодо великих масивів земель сільськогосподарського призначення.

Б. Якщо не проведено нормативної оцінки такої земельної ділянки.

В. Якщо земельна ділянка знаходиться за межами населених пунктів.

Г. Якщо платником податку є власник земельної ділянки.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” / укладач А. В. Солонар.– Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Земельне право " для студентів денної та
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030401 „Право”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Системи управління і автоматики»/...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи