Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для

студентів спеціальності 7(8).03060101 – менеджмент

організацій і адміністрування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 658.589.012.32(075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності 7(8).03060101 – менеджмент організацій і адміністрування / Укл.: І.О. Гордєєва, А.В. Крамаренко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 50 с.


Викладені методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Інноваційний менеджмент», наведені перелік тем, рекомендована література, варіанти індивідуальних завдань та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).03060101 – менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: І.О. Гордєєва, канд. техн. наук, доц.

А.В. Крамаренко, асистент


Відповідальна за випуск І.О. Гордєєва, канд. техн. наук, доц.


Рецензент Ю.С. Пройдак, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 19.12.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,94. Умов. друк. арк. 2,90. Тираж 100 пр. Замовлення № 213.
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Економічна категорія «інновація» означає нововведення, тобто реалізований на ринку результат діяльності по створенню нового продукту або нової технології. Сьогодні великого значення набуває механізм управління створенням і впровадженням інновацій на ринку, тобто інноваційний менеджмент.

Інноваційний менеджмент став найбільш ефективним механізмом ринкового господарювання. Деякі проблеми, що виникають при розробці, «виробництві» інновацій, подальшому їх впровадженні в економічне життя, можуть бути розв’язані лише із застосуванням специфічних управлінських заходів. Власне, інноваційний розвиток забезпечується, насамперед, правильним відношенням управлінця до цієї сторони діяльності підприємства. Звідси випливає необхідність вивчення специфічних методів, підходів до управління інноваціями, планування, організації, мотивації та контролю інноваційного процесу. Цьому колу питань і присвячена дисципліна «Інноваційний менеджмент».

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам у вивченні теоретичних аспектів та набутті практичних навичок механізму управління інноваційними процесами. Методичні вказівки складено відповідно до програми навчальної дисципліни.

Метою викладання дисципліни «Інноваційний менеджмент» є формування у студентів цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.

Предметом дисципліни є напрями інноваційної діяльності організації.

Вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» повинно забезпечити підготовку студентів для майбутньої самостійної практичної роботи на підприємствах на основі опанування наукових підходів до вирішення соціально-економічних проблем з організації та управління інноваційними процесами.

На основі роботи з рекомендованою літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до заліку.


^ 1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Інноваційний менеджмент»

Спеціальність


7(8).03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Розподіл годин навчальної дисципліни (заочна форма навчання)
Усього

семестриI

Усього годин за навчальним планом

72

72

у тому числі:

Аудиторні заняття


12


12

з них:

- лекції


8


8

- лабораторні заняття

-

-

- практичні заняття

4

4

- семінари

-

-

Самостійна робота

60

60

Кількість індивідуальних завдань

1

1

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

Залік

Залік


^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Інноваційний менеджмент» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та управління інноваційними процесами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • головні поняття інноваційного менеджменту;

 • завдання, принципи та сутність основних етапів здійснення інноваційного менеджменту як на рівні підприємства, так і країни взагалі;

 • методи управління інноваційними процесами протягом життєвого циклу інновації;

 • види інновацій і їх класифікацію;

 • особливості інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства;

 • структуру чинників оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації управлінських рішень щодо реалізації інноваційних процесів;

 • методи зниження ризику інвестора інноваційного проекту;

 • організаційні структури інноваційного менеджменту;

уміти:

 • управляти інноваційним проектом;

 • визначати терміни реалізації інноваційних проектів шляхом побудови мережевих графіків;

 • управляти персоналом в наукових організаціях;

 • управляти створенням, освоєнням та якістю нової техніки;

 • проводити аналіз попиту на науково-технічну продукцію;

 • проводити експертизу інноваційних проектів;

 • проводити оцінку ефективності інновацій;

 • оцінювати ефективність інноваційної діяльності.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті практичних робіт та отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання комплект практичних робіт, комплект тестових завдань.

Зв'язок з іншими дисциплінами набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Організація виробництва», «Менеджмент персоналу», «Інвестиційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент».

^ Зміст дисципліни

Лекційний курс
теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

^ Структуризація та організація інноваційного процесу. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Класифікація інновацій. Управління інноваціями та стратегія розвитку підприємства.

2

2.

^ Управління інноваційним проектом: етапи підготовки та реалізації, ефективність, методи відбору. Життєвий цикл інноваційного проекту. Критерії оцінки.

2

3.

^ Методи зниження ризику інвестора інноваційного проекту. Класифікація ризиків. Кількісна оцінка ризиків. Методи аналізу невизначеності та ризику. Методи управління ризиками.

2

4.

^ Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг. Бізнес-інкубатори, технопарки, технополіси, регіони розвитку науки і техніки. Фінансово-промислові групи (ФПГ).

2


^ Практичні заняття
теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1.

Управління інноваціями та стратегія розвитку підприємства.

2

2.

Управління інноваційним проектом.

2


Рекомендована література


 1. Василенко О.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / О.В. Василенко, В.Г. Шматько. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.

 2. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Н.В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

 3. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

 4. Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. [Текст] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2005. – 400 с.

 5. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навч. посіб. [Текст] / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк. – К.: ЦПЛ, 2005. – 117 с.

 6. Йохна М.А. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення [Текст] / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 164 с.

 7. Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 250 с.

 8. Уткин Э.А. Инновационный менеджмент [Текст] / Э.А. Уткин, Н.И. Морозова, Г.И. Морозова. – М.: АКАЛИС, 1996. – 208 с.

 9. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / П.П. Микитюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

 10. Інноваційний розвиток промисловості України [Текст] / [О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.]; за ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенко. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

 11. Кристенсен Клейтон М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост [Текст] / М. Кристенсен Клейтон. – М.: 2004. – 290с.

 12. Инновационный менеджмент: учебник [Текст] / под ред. В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2005. – 382 с.

 13. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций [Текст] / П.Н. Завлин, А.В. Васильев. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 1998. – 216 с.

 14. Бабаскин С.Я. Коммерциализация технологий: теория и практика: учеб.-метод. пособ. [Текст] / С.Я. Бабаскин, В.Г. Зинов. – М.: Монолит, 2002. – 240 с.

 15. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: кн. для учителя [Текст] / Ю.П. Саламатов. – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.

^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Тема 1. Предмет і сутність інноваційного менеджменту


Інноваційний менеджмент – це комплексна система управління інвестиціями, які вкладає власник у розвиток усіх видів інновацій. Вона містить побудову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти управління персоналом.

Інновація – конкретний результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого процесу, який використано в практичній діяльності. Інновація становить інтерес для бізнесу, оскільки дає тому, хто її використовує, тимчасову конкурентну перевагу на ринку.

З терміном «інновація» тісно пов'язані поняття новація, винахід, відкриття.

^ Новація – нововведення, якого не було раніше: нове теоретичне знання, новий метод, принцип та інше

Винахід – технічне рішення, що має новизну, практичне застосування, корисність для господарської діяльності. Щоб отримати статус винаходу, це рішення також повинне мати винахідницький рівень, тобто, не бути очевидним, виходячи з існуючого рівня знань фахівців. Об'єктами винаходу можуть визнаватися: пристрій, спосіб, речовина, штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин, а також нове застосування відомого раніше пристрою, способу, речовини, штаму тощо.

Винахід є об'єктом промислової власності. Права на винахід захищаються патентним правом. Виходячи із закону, автор винаходу одержує монопольне право на використання свого винаходу. Це право обмежене певним строком, а також деякими іншими умовами. Це право може бути передано автором іншій особі. Право на винахід виникає при його державній реєстрації.

Відкриттям зазвичай визнається встановлення невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни у рівень пізнання.

^ Формула новизни винаходу. У ході експертизи інноваційних рішень шляхом аналізу заявлених ознак за допомогою «формули новизни винаходу» проводиться чітка межа між відомими та відмінними ознаками для того, щоб правильно оцінити та захистити обсяг авторських прав, що випливають із пропозицій претендента на ці права.

Формула новизни винаходу формулюється наступним чином: запропоновано (наводиться характеристика об’єкта винаходу, що висувається до захисту), що на відміну від існуючих (наводяться відмінні нові ознаки, за допомогою яких і досягається потрібний позитивний ефект), що дозволяє (характеристика (позначення) позитивного ефекту, що «забезпечує розвиток»).

Приклад. Якщо б оформляти заявку на ножиці відповідно до вимог сьогоднішнього дня, то формула на винахід була б написана наступним чином: «Пристрій для різання паперу, матерії, жерсті, нігтів, що містить два ножі з ручками, що відрізняється тим, що обидва ножі скріплюються в середній частині гвинтом, маючи можливість незалежно обертатися на гвинті, а ручкам ножів додана форма кілець для просовування в них пальців».

Приклад 2. Спосіб здобуття елементарної сірки шляхом взаємодії сірководню з сірчистим ангідридом у присутності каталізатора, що відрізняється тим, що з метою підвищення виходу цільового продукту як каталізатор використовують діметілформамід і процес ведуть при 20°-130°С.

Основне значення формули винаходу – правове, тому що вона визначає обсяг прав винахідника. Формула винаходу має історичне значення, тому що вона визначає ступінь новизни, тобто ті відмінні риси предмета винаходу, які дозволяють оцінити його внесок в історію розвитку техніки. Формула винаходу визначає нову сходинку, на яку піднімає техніку даний винахід. Сам же винахідник у своїй творчій діяльності звичайно відштовхується від існуючого рівня техніки, створюючи істотно новий об'єкт.

Інформаційне значення формули винаходу полягає в тому, що в ній описується сукупність ознак, необхідних і достатніх для реалізації винаходу без додаткової винахідницької творчості. Фахівець, прочитавши формулу винаходу, відразу зрозуміє суть винаходу. Формулу винаходу друкують в усіх країнах у патентних бюлетенях раніше, ніж виходить опис винаходу.

Одним з найважливіших елементів у розумінні суті інновацій є їх класифікація.

Таблиця 2.1 – Класифікація інновацій

Класифікаційна ознака

Види інновацій

1

2

1. За видом

1. Продукт-інновація – нововведення у вигляді принципово нового або вдосконаленого продукту, що просувається у формі товару на ринок.

2. Процес-інновація – це технічне, виробниче і управлінське вдосконалення, що знижує витрати на виробництво продукту. Процес-інновація може перетворитися в інновацію-продукт, якщо в цьому є потреба ринку.

^ 3. Соціальні інновації – процес відновлення сфер життя людини в реорганізації соціуму (педагогіка, система управління, добродійність, обслуговування, організація процесу). Переслідують цілі: соціальна відповідальність стосовно колективу і суспільства, ріст престижу фірми, незалежність, поліпшення положення на ринку праці.

2. За сферою застосування інновацій

Управлінська, організаційна, соціальна, промислова, освітня та інші.

3. Етапи НТП, результатом яких стали інновації

Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, інформаційні.

4. Ефективність інновацій

Економічна, соціальна, екологічна, інтегральна (що вміщує декілька ефектів).

5. Поширеність

1. Одиничні – нововведення, що впроваджуються тільки на одному об'єкті.

2. Дифузійні – нововведення, що розповсюджуються на багатьох об'єктах.

6. Широта впливу (масштабність)

1. Глобальні інновації, які знаходять застосування у всіх галузях.

2. Галузеві інновації, що стали основою для нової галузі.

3. Локальні інновації, що розвивають наявні базисні технології.

7. За місцем інновацій у системі (на підприємстві)

1. Інновації «на вході» підприємства (зміни у виборі сировини, матеріалів, машин і устаткування, інформації, ін.).

2. Інновації «на виході» підприємства (вироби, послуги, технології, інформація та ін.).

3. Інновації системної структури підприємства (управлінські, виробничі, технологічні).

8. Час виходу на ринок

1. Інновації-лідери.

2. Інновації-послідовники.

Продовж. табл. 2.1 – Класифікація інновацій

1

2

9. Ступінь радикальності (новизни) інновацій

1. Базисна (відноситься до принципово нових продуктів, процесів. Наприклад, електрика, атомна енергетика, інтернет, персональний комп’ютер).

2. Поліпшуюча, передбачає реалізацію винаходів середнього рівня і служить базою для створення нових моделей і модифікацією даного покоління техніки (технології), що замінюють застарілі моделі більш ефективними, або розширює сферу застосування цього покоління, а також істотно видозмінює технології, що використовуються. Поліпшуюча інновація вдосконалює вже існуючий продукт, якісні або вартісні характеристики якого були помітно поліпшені. Наприклад, нетбук або плазмовий монітор.

3. Мікроінновації поліпшують окремі виробничі або споживчі параметри моделей, що випускаються, техніки і технологій на основі використання дрібних винаходів, що сприяє більш ефективному виробництву цих моделей або підвищенню ефективності їх використання. Наприклад, збільшення ККД двигуна.

4. Псевдоінновації – зовнішні зміни продуктів або процесів, що не призводять до зміни їх споживчих характеристик. Наприклад, зміни в кольорі, декорі.

8. Спосіб заміщення існу-ючих аналогів

1. Вільне заміщення (не вимагає будь-яких змін);

2. Системне заміщення (вимагає додаткових модифікацій, зміни інфраструктури, «входу» або «виходу» системи).

11. Засновані залежно від ступеня використання наукових знань


1. На фундаментальних наукових знаннях.

2. На наукових дослідженнях з обмеженим застосуванням.

3. На існуючих наукових знаннях.

4. На комбінації різних типів знань.

5. На використанні одного продукту в різних областях.

6. На побічних результатах великих програм.

7. На вже відомій технології.


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання icon«інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 03060101 – «Менеджмент організацій І адміністрування»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 03060101 «Інвестиційний менеджмент»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconК. В. Данова Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101, 03060101 – Менеджмент організацій І адміністрування)....
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова, Т. В. Гордієнко методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спецыаліст спеціальності 03060101...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова, Т. В. Гордієнко методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спецыаліст спеціальності 03060101...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconК. В. Данова Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування Харків хнамг 2013 Конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів заочної форми навчання спец. 03060101, 03060101 Менеджмент організацій...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського Господарства
«Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 03060101...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова методичні вказівки
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спецыаліст спеціальності 03060101...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи