Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
Сторінка1/3
Дата07.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


Методичні рекомендації

щодо виконання дипломної роботи

студентами за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність » спеціальності 8.02010501 «Документознавство

та інформаційна діяльність»


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


Програму розробили: К.А. Прокоф’єва, доц.,

С.В. Савченко, доц.

Т.О. Бруй, ст. викл.

О.В. Михайлюк, проф.


Відповідальний за випуск: О.В. Михайлюк, д. іст. наук, проф.


Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол № 8 від 18.04.2013.


Програма розглянута та ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії з напряму підготовки 0201 – культура. Протокол № 6 від 06.05.2013.


Підписано до друку 09.06.13. Формат 60x841/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2. Умов.-друк. арк. 2. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49605, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

_____________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП


Активізація процесів інформатизації сучасного суспільства, зростання ролі інформації, перетворення останньої на важливий ресурс, і, як наслідок, потреба у інформаційних працівниках, інформаційних посередниках зумовили започаткування в Україні спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

У результаті підготовки за вказаною спеціальністю країна має отримати фахівця, здатного виконувати широке коло професійних видів діяльності з документами, кваліфікованого інформаційного менеджера, референта-аналітика, розробника баз даних ділової, наукової та іншої інформації.

У зв’язку з цим у навчальні плани підготовки фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» закладені, в першу чергу, такі змістові модулі, реалізовані у відповідних блоках дисциплін, які відображають дві рівноправні змістовні складові освіти – документну (документознавство) та інформаційну (інформаційна діяльність), які органічно пов’язані між собою.

Принцип паритетності, однакового статусу у змісті освіти двох основних її складових – документознавства та інформаційної діяльності – є визначальним, зокрема, у формуванні програми державної атестації випускників зазначеної спеціальності, яка передбачає комплексний державний іспит з дисциплін документознавчого блоку і блоку дисциплін інформаційно-аналітичного спрямування, а також виконання та захист дипломної роботи.

Тому тематика дипломних робіт спеціальності має носити не лише актуальний характер, а й відповідати сучасному стану документознавчої науки, перспективам її розвитку, практичним завданням інформаційної сфери соціальної діяльності, відображати однаковою мірою обидві складові спеціальності – як документознавчу, так і інформаційну.

Дипломна робота є атестаційною кваліфікаційною роботою. Вона показує рівень засвоєння навчального матеріалу, підсумовує набутий студентом під час навчання досвід практичної діяльності, фіксує якість сформованості фахових умінь та здібностей. По суті, дипломні роботи являють собою студентські науково-дослідні роботи. Вони дають змогу показати рівень засвоєння теоретичного матеріалу, сприяють його практичному опрацюванню, виробленню у студентів аналітичних вмінь та навичок науково-дослідної роботи на конкретному емпіричному матеріалі, поглибленню знань за спеціальністю, підвищенню професійної майстерності. Готуючи дипломну роботу, студенти ознайомлюються з необхідними джерелами, науковою літературою, вчаться працювати з ними, аналізувати їх, робити обґрунтовані висновки.

Метою виконання дипломного дослідження є глибоке осмислення теми, комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення документування підприємства, організації, установи тощо.

На якість дипломної роботи, насамперед, впливає вибір і обґрунтування власного вирішення завдань на основі наукових досліджень і узагальнення практики. Найбільш повно ця можливість реалізується на основі зібраного під час переддипломної практики матеріалу щодо діяльності конкретних підприємств, установ, організацій.

Дипломна робота документознавця, спеціаліста з інформаційної діяльності, має являти собою закінчену загальну або локальну розробку інформаційно-документаційного забезпечення на базі конкретної організації або теоретичну роботу з проблем документоутворення, документообігу, історичного розвитку документа, систем документації та способі документування, історії та теорії діловодства, документної лінгвістики, тенденцій розвитку інформаційних процесів та інформаційної діяльності в сучасному суспільстві, інформаційного бізнесу, становлення і розвитку нормативної бази інформаційної галузі, формування комунікаційних засад діяльності, інформаційної культури фахівця з документознавства та інформаційної діяльності.

В першу чергу, дипломні роботи мають підтверджувати теоретичні і практичні знання студентів щодо документа як основного джерела інформації, оволодіння технологією роботи з документованою інформацією, у тому числі із застосуванням комп’ютерних технологій.

Студенти в дипломних роботах проводять аналіз документно-інформаційних процесів, документно-інформаційної діяльності конкретного об’єкта дослідження як єдиної, цілісної системи. Тому у тематиці дипломних робіт, насамперед, мають бути присутні такі теми: «Документаційно-інформаційне забезпечення підприємства: аналіз та шляхи удосконалення»; «Документаційно-інформаційне забезпечення підприємницької (та інших видів) діяльності»; «Документаційно-інформаційне забезпечення органів виконавчої влади»; «Інформаційно-документаційний супровід наукових досліджень», «Інформаційні ресурси підприємства», «Забезпечення безпеки інформації в офісній діяльності», «Захист інформації та адміністрування в корпоративних системах», «Система просування інформаційного товару на інформаційному ринку», «Створення системи інформаційного забезпечення підприємства», «Кадрове діловодство», «Документування діяльності кадрової служби», «Конфіденційне діловодство та захист інформації», «Система зберігання та обробки документів в архіві» тощо.

Дипломна робота бакалавра може мати теоретичний характер, вона повинна показати рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати отримані знання з документознавства, діловодства, архівознавства, інформаційної діяльності, документної лінгвістики тощо під час вирішення конкретних проблем практичної роботи, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

У тематиці дипломного дослідження можна виділити такі основні напрями:

- аналіз документів, систем документації, документних потоків, документних масивів, документних ресурсів установи;

- удосконалення системи управлінської та інших типів документації установи;

- комплексний аналіз процесів пошуку, відбору, збирання, переробки, зберігання та поширення інформації;

- оптимізація систем документування, діловодства і документообігу;

- документно-інформаційні системи в технології, управлінні та інших видах діяльності підприємства;

- електронні документи і автоматизований документообіг;

- розробка технологічних процесів роботи з документами та інформацією на основі використання сучасних документно-інформаційних технологій;

- вивчення актуальних питань організації діяльності служб діловодства, проблем документаційного та інформаційного обслуговування адміністративної, правової, підприємницької, офісної, кадрової діяльності;

- дослідження історії та сучасного стану інформаційних і документаційних систем, процесів документоутворення, роботи з інформацією;

- впровадження мережевих технологій в інформаційне забезпечення установи;

- розробка і впровадження сучасних підходів до оформлення, класифікації, збереження, експертизи цінності документів, організації їхнього архівного зберігання.

При оцінюванні дипломних робіт звертається увага на уміння студента самостійно аналізувати джерела та літературу, користуватися відповідними методами дослідження, робити висновки, розробляти інноваційні пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації роботи досліджуваного об’єкта (якщо йдеться про аналіз документаційно-інформаційного забезпечення організації чи підприємства), пропонувати результати своєї роботи до практичного впровадження. Відповідно до цього, дипломні роботи повинні мати не лише теоретичне, але й практичне значення; передбачається, що прикладне втілення їхніх результатів сприятиме підвищенню рівня інформаційно-документаційного забезпечення підприємств, установ та організацій, удосконаленню діловодних процесів.

^ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Дипломна робота має таку структуру:

- супровідні документи (згідно до загальних вимог до дипломних робіт у НМетАУ);

- титульний аркуш;

- реферат;

- Resume;

- зміст;

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновки;

- бібліографія;

- додатки (за необхідністю).

Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи. Він містить дані, які подають у такій послідовності:

- назва міністерства;

- назва навчального закладу;

- назва факультету;

- назва кафедри;

- назва виду роботи, що виконується (дипломна робота);

- повна назва роботи;

- підпис виконавця роботи;

- підпис керівника роботи;

- позначення про допуск роботи до захисту;

- підпис завідувача кафедри;

- місце та рік написання роботи.

До захисту допускається робота за наявністю всіх підписів, які зазначені на титульному аркуші.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Гуманітарний факультет

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


Робота допущена до захисту

зав. кафедри документознавства та

інформаційної діяльності

_______________________________

д. іст. н., проф. Михайлюк О.В.


^ ДИПЛОМНА РОБОТА

бакалавра

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА СПІВРОБІТНИКИ

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Студентки гр. ДІ-07

Білаш Яни Олександрівни

Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»


Керівник дипломної роботи

Фердищенко Петро Петрович

к. філол. н., доц.Дніпропетровськ

2012

Вимоги до реферату та Resume дипломної роботи.

Реферат подається українською мовою і містить дані, які подають у такій послідовності:

- вид роботи, що виконується (дипломна робота), кількість сторінок, рисунків, таблиць, джерел, додатків;

- об’єкт дослідження;

- мета роботи;

- методика (метод) дослідження;

- одержані висновки та їх новизна;

- сфера практичного застосування результатів дослідження;

- перелік ключових слів (5-10 слів або словосполучень з тексту роботи, які характеризують її зміст) подається у називному відмінку, друкується великими літерами в рядок через кому.


РЕФЕРАТ


Дипломна робота: 84 с., 11 табл., 123 джерела.

Об’єктом дослідження є нормативно-правова, методична база та робота з документами в управлінні внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.

Мета роботи: розкриття нормативно-правових засад діловодства управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, особливостей його документації та обов’язків співробітників.

Метод дослідження: спостереження, системний аналіз, порівняння, узагальнення.

Отримані висновки та їх новизна: у роботі проаналізовані та систематизовані нормативно-правові акти, що регулюють діловодство підприємств, установ та організацій; розглянута наукова література з того ж питання; вивчена організація роботи управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та запропоновані шляхи оптимізації робочого процесу його співробітників. Новизна дипломної роботи полягає у тому, що в ній вперше в українському документознавстві та державному управлінні документаційне забезпечення певного відділу міської ради розглянуто як комплексне явище, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань; на прикладі управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради розкрито питання нормативно-правових засад діловодства, а також проведене теоретичне узагальнення ведення діловодства з правової точки зору.

Результати дипломної роботи мають науково-теоретичне та практичне значення. Висновки, пропозиції й рекомендації, що містяться у роботі щодо основних напрямів здійсненого дослідження, можуть бути використані у наукових цілях, застосовуватися у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, під час вивчення документознавчих дисциплін.

Перелік ключових слів: ДІЛОВОДСТВО, ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЗАКОН, , ІНСТРУКЦІЯ, ПІДЗАКОННИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ, СТАНДАРТ, УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ.


RESUME подається однією з романо-германських мов і містить дані, які подають у такій послідовності:

- вид роботи, що виконується (The graduation research)

- рік навчання (of the 4(5)-year student);

- назва навчального закладу;

- назва факультету (faculty);

- назва кафедри (Department of politology);

- тема роботи (deals with _____________);

- одержані висновки, їх новизна та практична значимість (The work is interesting for _____________________);

- кількість джерел, таблиць, рисунків (Bibliogr. __, Tables ___, Ill. ___).


RESUME


The graduation research of the 5-year student Bilash Yana Aleksandrovna National Metallurgical Academy of Ukraine, faculty Humanitarian, Department of Document Study and Information Activity deals width candidate of philological sciences, associate professor Sidorenko Kostyantyn Olegovych.

The work is interesting for the students, to studying office work and Documentation science. For the graduate students, which study the questions of legal regulation of document keeping in enterprise, institution or organization and methods of streamling work connected with the provision of documentary.

Bibliogr. 123. Tables 11.


Вимоги до тексту дипломної роботи.

Текст дипломних робіт починається за ЗМІСТУ роботи, який розташовують безпосередньо після реферату та Resume, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають:

а) вступ;

б) послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини пояснювальної записки;

в) висновки;

г) перелік посилань;

д) назви додатків.

Напроти кожного структурного елементу, включеного до змісту, проставляють номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.


ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………………..….........

^ 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЛОВОДСТВА

1.1 Поняття про нормативно-правові засади діловодства………….............

1.2 Нормативна база діловодства в Україні…………………………............

1.3 Наукова література, присвячена питанням діловодства підприємств, установ та організацій…………..……………….............................................

2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА В УПРАВЛІННІ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ………………..................................................................

2.1 Організація роботи Дніпропетровської міської ради...............................

2.2 Мета, завдання, функції Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.......................................................................

2.3 Документація Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради…………………………………………………….............….......

2.4 Співробітники Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та їх функціональні обов’язки ……………………….......…....

2.5 Шляхи вдосконалення діловодства та раціоналізації організації праці в Управлінні внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради…………………..………..…………………………………….…….........

3 ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………….

3.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці...................................................

3.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика.....................................

3.3 Розробка заходів з охорони праці...............................................................

ВИСНОВКИ…………………………………….……….…………………….......

БІБЛІОГРАФІЯ…................................................................................................

6

11

11

14

27


29

29


31


34


45


52

57

58

64

68

71

74


Вимоги до вступної частини дипломної роботи.

Вступ містить програмно-цільові параметри дипломної роботи, які подають у такій послідовності:

а) проблема, сформульована у темі дипломної роботи, її актуальність;

б) мета і завдання дипломної роботи;

в) об’єкт та предмет роботи;

г) методологія дослідження (пояснення, які методи використані в роботі і в який спосіб). Потрібно не просто задекларувати свої методи, але й пояснити, як використані методи допомогли здобути одержані результати. З аналізом спеціальних методів, що можуть використовуватися в історико-документознавчих та практичних документознавчих дослідженнях, можна ознайомитися, наприклад, в таких працях:

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

Илюшенко М.П., Лившиц Я., Кузнецова Т. Документоведение. М., 1977.

Кремер Б.И. Применение метода моделирования для изучения постановки делопроизводства // Труды ВНИИДАД. Т. 2. М., 1973.

Ширстов А.В. Методы совершенствования документооборота // Труды ВНИИДАД. Т. 2. М., 1973.

Швецова-Водка Г.М. Документознавство. К., 2007.

Зиновьева Н.Б. Документоведение. М., 2001.

Делопроизводство и документооборот. Учебное пособие / Сост. Т.В. Сиганова. Омск, 2004.

д) огляд використаної літератури (назвати основні праці з тематики дипломної роботи, написані попередниками);

є) теоретичне та практичне значення роботи;

ж) структура дипломної роботи.

Проблема дипломної роботи виражається через таке питання або комплекс питань, які мають теоретичний або практичний науковий інтерес і відповідь на які не міститься у накопиченому знанні. Під час опису проблеми необхідно актуалізувати як теоретичну, так і практичну значимість її розв’язання.

Мета і завдання дипломної роботи дозволяють відокремити той аспект проблеми, який є вирішальним для її розв’язання. Мета тісно пов’язана з темою дипломної роботи і практично має збігатися з нею.

Елементи (компоненти) теми дипломної роботи фіксуються у її завданнях. Формулювання завдань не повинні збігатися з формулюванням мети.

Послідовність вирішення завдань мають сприяти вирішенню мети.

Огляд використаної літератури має висвітити ступінь наукової розробленості проблеми, сформульованої у темі дипломної роботи, виявити основні підходи до її розв’язання, дати стислу характеристику основних наукових публікацій з даної проблеми.

Структура дипломної роботи має показати логіку вирішення поставленої мети і послідовність розв’язання завдань.


^ Вимоги до структурних елементів основної частини дипломної роботи.

Структурні елементи основної частини дипломної роботи висвітлюють послідовність вирішення поставлених завдань, фіксують проміжні результати роботи (висновки). Основна частина дипломної роботи може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Розділи і підрозділи обов’язково повинні мати заголовки. Кожний роздiл починають з нової сторiнки.


У структурних елементах основної частини з вичерпною повнотою викладаються основні наукові досягнення, особливо фіксуючи те нове, що вноситься у розробку проблеми, сформульованої у темі дипломної роботи. Кожна теза основної частини має бути підтверджена аргументами, фактами, авторитетними думками фахівців з проблеми, що розглядається. Усі згадування та запозичення ідей інших авторів, наведення фактів, інших відомостей треба оформлювати як посилання.

Під час викладання матеріалу необхідно уникати категоричності у судженнях, використовувати помірковані висловлювання («можливо», «ймовірно»), вживати авторські висловлювання («на нашу думку», «на наш погляд», «вважаємо»).


Вимоги до висновків дипломної роботи.

Висновки розміщують після розділів основної частини пояснювальної записки. У висновках викладаються найбільш важливі результати дипломної роботи, фіксується повнота реалізації мети та вирішення завдань.

Отже, у висновках мають бути відображені такі позиції:

  • суть і зміст одержаних результатів (положень) у формі їх констатації;

  • достовірність результатів, їх теоретичне і практичне значення;

  • стислий виклад рекомендацій, перелік заходів на перспективний період щодо удосконалення і розвитку процесів, які досліджуються в межах теми дипломної роботи.


Вимоги до бібліографії дипломної роботи.

Бібліографію дипломної роботи розміщують після висновків. До списку використаних джерел та літератури включають цитовані та згадувані в тексті роботи літературні, статистичні, правові, архівні джерела тощо.

Бібліографія складається з конкретних робіт (джерел) у алфавітному порядку. Якщо в тексті зустрічається декілька посилань на одну й ту саму роботу, то посилання оформлюється так само, як на перше її згадування. Нумерація позицій у бібліографічному списку є обов’язковою.

Посилання на документи закріплюють пріоритет певного дослідника у їх введенні в науковий обіг, уможливлюють перевірку відомостей, про які йдеться в роботі та полегшують продовження розвідок певної проблематики. Для наступного дослідника відсутня різниця, чи в посиланні на джерело міститься технічна помилка, чи це – необґрунтоване посилання на документ. В обох випадках першочергово викликає сумнів факт, що повідомляється у джерелі, на яке зроблене неправильне посилання.

Бібліографія робиться згідно з вимогами державних та міждержавних стандартів: ГОСТ 7.1. - 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582 - 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12 - 93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11 - 78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Вони мають такий вигляд:

^ Праця одного автора:

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 420с.

Праця двох авторів:

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посібник / Василенко М.В., Петренко М.Р. – К.: Вища школа, 2002. – 420с.

Праця трьох авторів:

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посібник / Василенко М.В., Петренко М.Р., Юрченко Т.Б. – К.: Вища школа, 2002. – 420с.

Праця чотирьох авторів:

Теорія коливань: Навч. посібник / Василенко М.В., Крамаренко М.Л., Петренко М.Р., Юрченко Т.Б. – К.: Вища школа, 2002. – 420с.

Праця п’ятьох або більше авторів:

Теорія коливань: Навч. посібник / Василенко М.В., Крамаренко М.Л. Петренко М.Р. та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 420с.

Праця колективного автора:

Составление библиографического описания: Краткие правила / Межвед. Каталогизац. Комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И.Ленина. – 2-е изд. – М.: Книжная палата, 1991. – 224с.

Офіційне видання:

Україна. Закон. Про Національний архівний фонд і архівні установи: від 24.12.93 // Відомості ВР України. – 1994. – №15. – Ст. 86.

Україна. Президент. Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: Указ: від 22.03.2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №12. – С.454.

Багатотомне видання:

взагалі

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.

взагалі, із позначенням особливостей кожного тому

Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – 3-є вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Ч.1. Ведення загальної документації (із зразками сучасних ділових паперів). – 383 с. – Бібліогр.: с.373-375; Ч.2. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів). – 283 с. – Бібліогр.: с.276-278.

як однотомне видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – М.: Наука, 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876с.

Перекладне видання:

Гроссе Е. Хімія для допитливих / Пер. з нім. В.Дмитрук – К.: Наукова думка, 2000. – 234с.

Стандарт:

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78с.

Збірник наукових праць:

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. праць / Гол. ред. Р.Р.Дуб. – К.: Либідь, 2003. – 400с.

Словник:

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М.Суслова. – М.: Книга, 1992. – 346с.

^ Складова частина (аналітичний опис):

частина видання, яке продовжується, наукових праць

Пономаренко Р.Д. Структура системи проміжків з ситуаційними пріоритетами в АСУТП // Київський державний політехнічний інститут. Розробка автоматизованих систем управління технологічними процесами: Зб. наук. праць. Вип.2. – К., 1986. – С.50-69.

частина періодичного видання, журналу

Пономаренко Р.Д. Структура системи проміжків з ситуаційними пріоритетами в АСУТП // Розробка автоматизованих систем управління технологічними процесами. – 1986. – №3. – С.50-69.

частина періодичного видання, газети

Козлов Р.Ж. Всі – на вибори: [Передова] // Правда України. – 1990. – 15 жовтня. – № 246. – С.1.

частина енциклопедії

Долматовский Ю.Б. Электромобиль // БСЭ. Т.30 – 3-е изд. – М., 1978. – С.72.

Тези доповідей:

Пономаренко Р.Д. Структура системи проміжків з ситуаційними пріоритетами в АСУТП // Київський державний політехнічний інститут. Розробка автоматизованих систем управління технологічними процесами: Міжнар. конф.: Тези доп. – К., 1986. – С.50-51.

Каталог:

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М.Громова, Г.И.Барановой. – Л.: Наука, 1981. – 456с.

Дисертація:

Луус М.С. Дослідження обладнання з вакуумним пристроєм для захвату, переміщення та фіксації при обробці будівельних виробів легкої руйнації: Дис. … канд. тех. наук: 05.05.04. – К., 1982. – 241с. – Бібліогр.: с.170-193.

Автореферат дисертації:

Луус М.С. Дослідження обладнання з вакуумним пристроєм для захвату, переміщення та фіксації при обробці будівельних виробів легкої руйнації: Автореф. дис. … канд. тех. наук / КПУ. – К., 1982. – 16с.

^ Звіт про науково-дослідницьку роботу:

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюзн. заоч. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ № ГР 800571; Инв № 11962. – М., 1991. – 90с.

^ Електронні видання:

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/NT/XP/ – Заголовок з титул. екрану.

Спадщина [Електронний ресурс]: Альм. Українознав. Самвидав. 1988-2000 рр. Вип. 1-4 / Ред. альм. М.І.Жарких. – Електрон. тестові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/ NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титулу екрану.

Костенко Л.Т. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Т.Костенко, Р.П.Чекманьов, Н.Т.Дубов // Бібл. Вісн. – 2003. – №4. – С.43. – 28 Кб. - Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua/articles/ 2003/03klinko.htm. – Заголовок з екрану.

Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. – №118. – Режим доступу: http: // www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118html. – Назва з екрану.

^ Архівні посилання. В сучасній науковій практиці є найбільш поширеними так звані «глухі» посилання, що збігаються з шифром архівного матеріалу. Вони містять скорочене найменування архіву, номер архівного фонду чи його найменування, номери опису, одиниці зберігання (справи) та аркушів:

ЦДІАК України, ф. 1346, оп. 1, спр. 78, арк. 4-5 зв.

ІР НБУВ, ф. 68, од. зб. 37, арк. 61.

ОР РНБ им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, ф. Мусоргского, оп. 1, ед. хр. 3, лл. 125-126 об.

Такі посилання дозволяють легко знайти відповідні архівні документи. Але вони не містять відомостей про якість історичного джерела. Тому в посилання, в разі потреби, уводять елементи, що повідомляють про оригінальність документа чи спосіб його створення. Наприклад,

ГАРФ, ф. 23, оп. 25, д. 321, л. 1. Подлинник.

ОР НРБ, ф. 13, ед. хр. 14, лл. 107-110. Копия.

ЦДІАЛ України, ф. 5325, оп. 10, спр. 856, арк. 39-40. Копія, завірена нотаріусом.

Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 7, спр. 266, арк. 8. Гектографічний примірник.

ЦДАГО України, ф. 323, оп. 8, од. зб. 3, арк. 12-12 зв. Завірений машинодрук.

ЦДАВО України, ф. 810, оп. 4, спр. 28, арк. 33 зв. Типографський примірник.

Посилання робляться мовою країни, в якій знаходиться архів, що зберігає відповідні матеріали чи мовою розвідки залежно від характеру публікації.

У разі використання архівного джерела, надрукованого в журналі чи збірнику, посилання дають на це видання (якщо їх кілька – на останнє), а не на архів. З часу публікації документа міг змінитися його шифр, вже не говорячи про хибне припущення в наступного дослідника, нібито матеріал вивчався за архівним оригіналом.


Вимоги до додатків дипломної роботи.

Додатки розміщують після бібліографії за порядком згадування в тексті. До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи і з метою розвантаження основної частини. Додатки містять: проміжні математичні доведення, формули, розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних, статистичні матеріали; ілюстрації допоміжного характеру; іншу довідково-пояснювальну інформацію.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік і аудит”...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 02010501 «Документознавство
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи студентами за напрямом 0201 «Культура»
Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол №8 від 18. 04. 2013
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи