Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Скачати 493.59 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка1/4
Дата25.10.2012
Розмір493.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Філософія»

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 31. 01. 06

Дніпропетровськ НМетАУ 2006

УДК 1 (07)

Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання ДО вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл.: І.О. Аврахов, В.ПЛазаренко. -Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006.-41 с.

Містить робочу програму, методичні вказівки та рекомендовану літературу до вивчення дисципліни «Філософія», а також варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.

Укладачі: І.О. Аврахов, доц. В.П. Лазаренко, ас.

Відповідальний за випуск В.О. Пелих, канд. філос. наук, доц.

Рецензент В.І. Палагута, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 16.05.06. Формат 60x84 тб. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2,41. Умов. друк. арк. 2,38. Тираж 800 пр. Замовлення № 40.

Національна металургійна академія України 49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Вступ

Навчальна дисципліна «Філософія» є нормативною і входить до гуманітарного циклу дисциплін вузу. Філософські знання сприяють підвищенню загальноосвітньої підготовки студентів, творчій орієнтації в виборі духовних цінностей і визначенню місця в соціальному і професійному житті.

^ Мета вивчення дисципліни, реалізація світоглядної, методологічної, аксіологічної та культурологічної функцій філософії.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні історико-філософські концепції;

 • духовно-практичні засоби вирішення світоглядних та методологічних проблем в історії людства;

 • основні філософські проблеми людського буття;
 • критерії оцінки змісту людського існування; вміти:

 • свідомо орієнтуватись в цінностях сучасного людства;

- грамотно оцінювати і аналізувати ціннісні аспекти розвитку культури
сучасної цивілізації.

^ Критерії успішності засвоєння дисципліни: позитивні оцінки на семінарських заняттях і при виконанні індивідуальних та екзаменаційних завдань.

В даних методичних вказівках надається розгорнута робоча програма дисципліни, яка містить в собі аудиторний матеріал і матеріал для самостійного опрацювання і яку студент повинен засвоїти в межах відведеного навчального часу, а також пропонуються питання до семінарських занять і для виконання індивідуальних завдань.

^ Виконання індивідуальних завдань повинно відображати вміння самостійно опрацьовувати матеріал з використанням різноманітної літератури, що сприяє формуванню навичок науково-дослідної роботи і здатності студента та подальшого спеціаліста самостійно вирішувати нагальні науково-професійні проблеми.

З

Кожне індивідуальне завдання структурно містить в собі 10 питань, які змістовно охоплюють основні теми дисципліни. Від студента вимагаються стислі, конкретні і обгрунтовані відповіді на поставлені питання. Перелік індивідуальних завдань складається із 30 варіантів

Номер варіанта для кожного студента визначається двома останніми цифрами номера його залікової' книжки. Якщо число, яке з них складається, перевищує число «ЗО», то від нього необхідно відрахувати число, кратне тридцяти (30, 60, 90). Наприклад, якщо останні цифри номера залікової книжки «48», «72», «94», то номери варіантів відповідно будуть «18», «12», «4».

Загальний обсяг виконаного завдання має бути 5 - 10 аркушів формату А-4 друкованого тексту (шрифт - 14, міжрядний інтервал - 1,3, відступи - 25 мм). Правильно виконане в повному обсязі індивідуальне завдання зараховується без захисту.

Робота подається для перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

^ Рекомендована література поділена на основну і додаткову. Основна пропонована література містить в собі підручники, навчальні посібники та першоджерела до усіх тем дисципліни і надається на початку робочої програми. Після кожної окремої теми основна література вказується в дужках, де перші цифри означають порядковий номер в загальному списку основної літератури, далі вказується номер тому, якщо видання багатотомне, потім - номери сторінок відповідного матеріалу Додаткова література до кожної теми надається окремим списком.

Крім указаної в рекомендаціях, можна використати і іншу літературу, яка відповідає структурі і змісту дисципліни. Придатними для самостійної роботи можуть бути такі періодичні видання, як, наприклад, журнали «Філософська думка», «Вопросьі философии» та ін.

^ Робоча програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни «Філософія» наведено в наступній таблиці.

4


Види занять
тем

Найменування тем

Лекції (годин)

Семінар­ські заняття (годин)

Само­стійне вивчення (годин)
1

2

3

4

5
1

Філософія, коло її проблем і роль в суспільстві

2

2

5
2

Філософія Стародавнього світу

2

2

5
3

Філософія Середньовіччя і Відродження5
4

Філософія Нового часу і Просвітництва6
5

Німецька класична філософія6
6

Основні напрями в філософії XIX століття5
7

Сучасна світова філософія6
8

Філософська думка в Україні та Росії6
9

Буття, матерія, свідомість

2
5
10

Діалектика як вчення про розвиток6
11

Принцип детермінізму. Основні категорії діалектики5
12

Проблема людини

2

2

5
13

Практична діяльність людини4
14

Пізнавальна діяльність людини6
15

Суспільство, його структура і закономірності розвитку

2

2

6
16

Культура і цивілізація5
17

Історичний прогрес і глобальні проблеми сучасності4Усього - 10один

10

8

90

5

 1. Лук'янець B.C. Філософія реконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення // Філософська думка. - 1998 - №1

 2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1990

 3. Методичні вказівки до вивчення теми «Філософія, її сутність проблематика та призначення» / Укл.: О.В. Гарнік, В.П Лазаренко.-Дніпропетровськ: ДМетАУ, 1993.

 4. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. - М., 1994.

 5. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М., 1991. -С. 15-72.

9. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? - М., 1991.
ЮТабачковський В.Г. Ми у філософії чи філософія в нас? // Філософська

думка -1998.-№4-6. 11.Философия и мировоззрение. Разд. 1,2. - М., 1990. 12.Философский энциклопедический словарь. - М., 1989.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу

Лекційний матеріал (2 години)

Суспільно-історичні передумови виникнення філософії - соціально-політичні, культурні, психологічні. Міфологічні та морально-релігійні особливості філософської думки на Стародавньому Сході (Індія, Китай).

Загальні особливості формування античної філософії та основні періоди її розвитку (Греція, Рим). Характерні риси і основна проблематика давньогрецької філософії, її космоцентризм. Мілетська школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Елеати і піфагорійці. Софісти. Матеріалістична діалектика Геракліта. Натуралістичний атомізм Демокріта і антропологічний атомізм Епікура. Класичний період розвитку античної філософії. Антропологія і етичний раціоналізм Сократа. Об'єктивний ідеалізм Платона. Концепція ідеальної держави у Платона. Метафізика Аристотеля, його вчення про матерію і форму. Еллінський період в філософії Античності. Еллінізм і кінець класичної античної філософії. Роль античної філософії в подальшому формуванні світової філософської думки.

^ 8

Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Міфологічний характер філософії Стародавнього Сходу. Веди і упанішади. Брахманізм. Джайнізм і буддизм. Вчення про «дао»; даосизм. Моїзм і легізм. Етико-філософські ідеї Кун Фу-цзи. Конфуціанство.

«Наївність» ранньогрецької філософії. «Негативна» діалектика елеатів. Апорії Зенона. Відмінність тлумачення буття у Парменіда і Геракліта. Класична філософія Античності, її місце і роль в історико-філософському процесі. Греко-римський період розвитку античної філософії. Морально-етична спрямованість елліністичної філософії. Стоїки, епікурейці, скептики.

Питання до семінарського заняття (2 години):

 1. Суспільно-історичні передумови виникнення філософії.

 2. Основні філософські школи Стародавнього Сходу.

 3. Характерні риси і основна проблематика давньогрецької філософії, її космоцентризм.

 4. Класичний період розвитку філософії Античності: Сократ, Платон, Арістотель.

Література основна: [1, С. 89-110], [3, ч.І, С. 93-115], [6, С. 14-148], [7, ч. 1, С. 158-210], [10, С. 19-176], [17, С. 24-46], [18, С. 46-56].

Література додаткова:

 1. Асмус В.Ф. Античная философия. -М., 1976.

 2. Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985.

 3. Джохадзе Д.В. Основнне зтапьі развития античной философии. - М., 1977.

 4. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (становление греческой философии). -М., 1972.

5. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и

Индия.-М., 1989.

 1. Проблема человека в традиционннх китайских ученнях. - М., 1988.

 2. Семушкин А.В. У истоков европейской рациональности. - М., 1996.

9

 1. Таранов ПС. Анатомия мудрости. 120 философов. - Симферополь, 1996.

 2. Фрагменты ранних греческих философов. - М, 1984.

 3. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М., 1981.

 4. Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». - М., 1993.

Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження

Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Теоцентризм середньовічної філософії, її ідейно-теоретичні джерела і основні принципи. Періоди і форми становлення та розвитку філософії Середньовіччя -патристика і схоластика. Проблема буття: божественний і природний світ. П'ять доказів буття Бога у Фоми Аквінського. Роздвоєність буття людини, сенс її життя. Провіденціалізм. Співвідношення душі і тіла, віри і розуму (Оріген, Августін, Ф. Аквінський). Проблема добра і зла: Загальні поняття («універсали») як філософська проблема. Реалізм і номіналізм.

Епоха Відродження, її історичні особливості. Антропоцентризм і гуманізм філософії Відродження, її ідейні джерела. Людина як вища цінність. Гармонічна єдність духовного і фізичного, душі і тіла, знання і вміння. Натурфілософія і пантеїзм. Реформація. Науково-природничі досягнення в епоху Відродження (М. Копернік, Г. Галілей, Л. да Вінчі, Дж. Бруно, М. Кузанський).

^ Література основна:

[З, ч. 1, С 115-135], [6, С. 151-274], [7, ч.І, С. 158-210], [10, С. 177-255],

[11, С. 82-112].

Література додаткова:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. - М., 1969. - Т.1.

 2. Горфункель А.Ф. Философия епохи Возрождения. - М., 1980.

 3. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. - М., 1979.

 4. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979.

10

 1. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - М, 1996.

 3. Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.

 4. Христос и культура: Избранные труды Р. Нибура. - М., 1996.

 5. Чанышев АН. Курс лекций по древней и средневековой философии. -М., 1991.

Тема 4. Філософія Нового часу і Просвітництва

Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Історичні особливості суспільства і світогляду Нового часу. Наука як предмет філософських роздумів. Проблема наукового методу в філософії Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт). Емпіризм і раціоналізм як основні напрями в новоєвропейській філософії. Сенсуалізм і агностицизм (Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм). Проблема істинності наукового знання. Ф. Бекон про «ідоли» в раціональному пізнанні. Критерій очевидності істини у Р. Декарта. Вчення про природжені ідеї. «Істини розуму» і «істини факту» у Г. Лейбніца. Проблема субстанції в філософії Нового часу: монізм, дуалізм, плюралізм.

Ідеали людини і суспільства в філософії Просвітництва. Правовий статус людини в громадянському суспільстві. «Природні права» людини. Теорія суспільного договору (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо) Загальна справедливість і приватний інтерес. Освіта і виховання як запорука повноцінного громадянського суспільства.

Література основна:

[З, ч.І, С. 146-168], [6, С. 277-358], [10, розд.7, С. 10-16], [17, С. 55-77].

Література додаткова:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. - М., 1969. - Т. 2.

 2. Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії XV - XVII століть: Навч. посібник. - К., 1994.

11

 1. Емельянов Б.В., Любутин КН. Введение в историю философии. -М.,1987.

 1. История диалектики XIV - XVIII вв. - М, 1974.

 1. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. ИИ. Богута. -М., 1991. -С. 346-454.

 1. Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия XVIII века. - М., 1986

 1. Липовой СП. История новоевропейской философии. - Ростов-на-Дону, 1996.

 1. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века. - М., 1973.

 2. Рассел Б. История западной философии. В 2-х т. - М., 1993. - Т. 2.

 1. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. -М, 1996.

П.Соколов ВВ. Европейская философия XV - XVII веков. - М, 1984.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
move to 0-307280
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи