Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом icon

Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Скачати 67.06 Kb.
НазваРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дата25.10.2012
Розмір67.06 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки з дисципліни

Вступ до вищої освіти”

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дніпропетровськ НМетАУ 2010

 Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Мета вивчення дисципліни – вирішення проблеми адаптації студентів першого курсу до особливостей надбання вищої освіти в умовах навчання в Національній металургійній академії України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості навчання у вищій школі;

 • основні засади організації навчального процесу у вищий школі в загалі і у НМетАУ зокрема;

 • внутрішній розпорядок у НМетАУ;

 • правила успішного навчання студента у вищому навчальному закладі;

 • права та обов’язки студентів;

 • визначення, причини та основні передумови автоматизації.

вміти:

 • організувати власну роботу з вивчення навчальних дисциплін;

 • працювати з навчальною літературою;

 • орієнтуватись в переліку навчальних дисциплін;

 • користуватись правами студента.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки за контрольну роботу , яка виконується під час сесії.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – набуті знання та вміння використовуються при вивченні інших дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».


^

Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)
денна форма

заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:
^

Аудиторні заняття16


4

з них:

лекції


16


4

лабораторні роботи

-
практичні заняття

-

-

семінарські заняття

-

-
^

Самостійна робота


20

32

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


8


4

підготовці до модульних контрольних робіт


9


-

виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

виконанні індивідуальних завдань

-

-

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях


3


28
^

Підсумковий контроль


диф.

залік

залікЗміст дисципліни

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин),

література

1

Закон України про «Вищу освіту». Організація навчального процесу в НМетАУ. Кафедра автоматизації виробничих процесів. Огляд навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом «Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології.

1г. лекція.

8г. самостійна робота [1]

2

Основи автоматизації. Принципи побудови систем автоматичного управління. Системи управління зі зворотним зв’язком. Приклади систем автоматичного управління.


1г. лекція.

8 г. самостійна робота [2]

3

Система управління тепловим режимом нагрівальної печі. Засоби вимірювання температури, релейні регулятори, похибка управління.

1г. Лекція

8 г..самостійна робота [3]

4

Системи управління дискретними автоматами. Програмований контролер Simatik S7-200, датчики положення вузлів механізмів, виконавчі механізми.

1г. Лекція

8 г.самостійна робота [4]


Рекомендована література


1.Закон України Про вищу освіту.

2.В.П. Іващенко, В.І. Приходько, ).Г. Ясев Вступ до вищої освіти : Навч. Посібник.- Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2007.-194 с.

3.Щербина Г.С., Потап О.Е. Основы автоматизации (Введение в специальность): Учеб. пособие. – Днепропетровск:: ГИПОмет, 2003. – 56 с.

4. Иващенко В.П., Егоров А.П., Потап О.Е., Щербина Г.С., Дорошенко С.В., Степкин В.В. Цифровые системы управления и обработки информации: Учебное пособие. Днепропетровск: НМетАУ, 2004. – 151 сУкладач доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /


Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.050202 – ”Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології”

протокол № 13 від «13» травня 2010 р.


Голова НМК за напрямом доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /

^ Методичні вказівки з вивчення дисципліни

Вивчаючи закон про вищу освіту, необхідно розглянути наступні питання:

 1. Структура вищої освіті.

До структури вищої освіти входять освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

1) освітні рівні:

 • неповна вища освіта;

 • базова вища освіта;

 • повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • молодший спеціаліст;

 • бакалавр;

 • спеціаліст, магістр.

 1. Документи про вищу освіту:

 • диплом молодшого спеціаліста;

 • диплом бакалавра;

 • диплом спеціаліста;

 • диплом магістра.

 1. Типи вищих навчальних закладів.

 2. Студентське самоврядування.

 3. Форми навчання у вищих навчальних закладах.

 4. Права та обов’язки студентів.

Вивчаючи основи автоматизації, треба засвоїти:

1. Поняття про об’єкт автоматизації [3, с.14];

2. Принципи побудови систем автоматичного управління зі зворотним зв’язком, системи з контуром, що компенсує [3, c.18];

3. Сучасні технології управління об’єктами металургійної промисловості [4, с.3];

4. Основні етапи створення систем автоматичного управління [4, с.13];

5. Устрій та роботу логічних контролерів що програмуються [4, с.50].


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом заочного факультету передбачене виконання контрольної роботи у тестовій формі.


Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Дискретні пристрої автоматики» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дискретні пристрої автоматики» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни| «Мікропроцесорна техніка|» для студентів| заочного| факультету, які| навчаються| за напрямом|
Навчальна дисципліна| "Мікропроцесорна техніка|" є нормативною І входить до циклу дисциплін| професійно-практичної| підготовки| бакалаврів|...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів, які...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація бізнес–процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів заочного факультету,які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка" є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Основи проектування систем автоматизації» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Основи проектування систем автоматизації" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни \" Вступ до вищої освіти\" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи масо – та теплообміну” для студентів, що навчаються за напрямом
Основи масо – та теплообміну ” для студентів, що навчаються за напрямом 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи