Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних icon

Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Скачати 498.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Сторінка1/3
Дата25.10.2012
Розмір498.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 620.192.3 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство /Укл.: О.В. Власова, О.М. Левко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 44 с.


Викладені питання навчальної програми дисципліни, надані методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних.

Призначена для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство заочної форми навчання.


Укладачі: О.В. Власова, канд. техн. наук, доц.

О.М. Левко, канд. техн. наук, доц.


Відповідальна за випуск С.Й. Пінчук, д-р техн. наук, проф.


Рецензент Т.Л. Карасик, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 15.02.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,58. Умов. друк. арк. 2,56. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

 ВСТУПНавчальна дисципліна "Неметалеві матеріали" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – опанування основних закономірностей, які визначають будову, властивості та використання неметалевих матеріалів на основі органічних та неорганічних полімерів: різних видів пластмас, композиційних матеріалів, каучуків, гум та матеріалів, що утворюють плівку – клеїв та герметиків, а також скла й ситалів.

Результатом вивчення студентом дисципліни має бути:

знання:

  • будови, властивостей та класифікації полімерів;

  • складу, класифікації, властивостей та галузей застосування різновидів термопластичних, термореактивних та газонаповнених пластмас, гум, клеїв, герметиків, скла та ситалів;

  • методики визначення властивостей неорганічного скла розрахунковим методом;

  • будови композиційних матеріалів, різновидів композитів з неметалевою матрицею, фізико-механічних, хімічних властивостей та галузей їх використання.

вміння:

  • визначати властивості неорганічного скла розрахунковим методом;

  • здійснити правильний вибір матеріалу для виробів відповідно до їх призначення з урахуванням експлуатаційних умов використання.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні індивідуального та практичного завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуальних завдань, які є вхідною інформацією для виконання контрольної роботи, захист практичного завдання.

Зв’язок з іншими дисциплінами – є однією з перших теоретичних дисциплін при підготовці бакалаврів напряму – інженерне матеріалознавство. Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з загальної, органічної та фізичної хімії, фізики.

Придбані знання й вміння використовуються при вивченні базових дисциплін напряму – інженерне матеріалознавство.

  1. Робоча програма дисципліни^ «НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ»Усього

Семестр

Усього годин за навчальним планом

у тому числі:

108

9

аудиторні заняття

з них:

16

16

лекції

12

12

практичні заняття

4

4

Самостійна робота, усього

92

92

Контрольна робота

1

1

Підсумковий контроль

залік

залік


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи