Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії icon

Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Скачати 103.5 Kb.
НазваПоложення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Дата23.10.2012
Розмір103.5 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Донбаська національна академія будівництва і архітектури


ПОЛОЖЕННЯПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ПР-К-02


ПРИЙНЯТО

Конференцією трудового колективу

Донбаської національної академії

будівництва і архітектури

«_22_» _вересня_ 2011р.

Протокол №2-11Макіївка 2011

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури


Редакція 2

Стор. 2 з 7


ПР-К-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДонНАБА1. Дане положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про державний вищий навчальний заклад», Статуту Донбаської національної академії будівництва і архітектури і є документом, який регламентує порядок скликання і роботи Конференції трудового колективу Донбаської національної академії будівництва і архітектури (надалі – «Академії»).


2. Конференція трудового колективу у відповідності до чинного законодавства є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Донбаської національної академії будівництва і архітектури.


3. Конференція трудового колективу Академії є повністю виборним органом і обирається з таких представників:

  • науково-педагогічних працівників – не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу;

  • працівників Дружківського житлово-комунального коледжу – 2 відсотки від загальної чисельності її складу;

  • працівників архітектурно-будівельного ліцею – 1 відсоток від загальної чисельності її складу;

  • інших категорій співробітників Академії - 11 відсотків від загальної чисельності її складу;

  • студентів – не менш як 10 відсотків загальної чисельності її складу.

Делегати за посадою – ректор, проректори, директори філій та інститутів, декани факультетів, керівники профспілкових організацій працівників і студентів Академії, голова профбюро ДЖКК, голова ради студентського самоврядування.


4. Кількісний склад Конференції трудового колективу Академії визначається Вченою Радою ДонНАБА і становить 100 осіб.


5. Термін дії Конференції трудового колективу Академії становить два роки.


6. Обрання делегатів Конференції з числа науково-педагогічних працівників та інших категорій співробітників Академії відбувається на зборах інститутів, факультетів та зборах інших первинних трудових колективів (підрозділів академії) відповідно до норм представництва, встановлених Вченою радою Академії, простою більшістю голосів при присутності не менше 50 відсотків членів від складу за списком відповідних трудових колективів на

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури


Редакція 2

Стор. 3 з 7


ПР-К-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДонНАБАмомент проведення зборів. Форма голосування (відкрита чи таємна) визначається безпосередньо на цих зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів трудового колективу, присутніх на зборах. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.

Обрання делегатів з числа осіб, які навчаються, відбувається на зборах студентської координаційної ради (СКР), відповідно до норм представництва, встановлених Вченою радою Академії.

Структурними підрозділами Академії, на зборах яких обираються делегати на Конференцію трудового колективу Академії, є:

Інститути:

- будівельний;

- міського господарства і охорони навколишнього середовища;

- економіки, менеджменту і права в будівництві;

- післядипломної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів;

Факультети:

- архітектурний;

- механічний;

- гуманітарної підготовки;

Дружківський житлово-комунальний коледж;

Архітектурно-будівельний ліцей;

Фінансово-економічний відділ;

Науково-технічний бібліотечно-інформаційний центр;

Адміністративно-управлінський відділ (відділ кадрів, канцелярія, відділ прогнозування, прийому та випуску фахівців, рекламно-видавницький відділ, секретаріат підрозділів, науково-дослідний сектор);

Адміністративно-господарчий відділ (навчальні корпуси, Палац студентів, студмістечко, гараж, автошкола, котельня, будівельна група, енерго - технічний відділ);

Санаторій-профілакторій;

Їдальня.


7. Обрання делегатів Конференції трудового колективу Академії з числа педагогічних працівників Дружківського житлово-комунального коледжу (ДЖКК) та архітектурно-будівельного ліцею ДонНАБА відбувається на Конференціях трудових колективів коледжу та ліцею відповідно до встановлених Вченою радою Академії норм представництва простою більшістю голосів при присутності не менше 2/3 делегатів Конференції трудового колективу коледжу або ліцею. Форма голосування (відкрита чи таємна) визначається безпосередньо

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури


Редакція 2

Стор. 4 з 7


ПР-К-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДонНАБАна цих Конференціях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.


8. При обранні делегатів Конференції трудового колективу Академії від структурних підрозділів в разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, перевищує встановлені норми представництва, обраними делегатами вважаються ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів, але не менше 50 відсотків членів трудового колективу, присутніх на зборах або Конференції. В разі, якщо на виборах декілька претендентів в делегати Конференції набрали рівну кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів.


9. Делегати обираються на термін роботи Конференції трудового колективу Академії. Повноваження делегатів Конференції підтверджуються мандатною комісією після її обрання на першому засіданні Конференції даного скликання. Обрання делегатів не обмежено кількістю строків.


10. Делегати Конференції можуть бути відкликані по рішенню зборів трудових колективів структурних підрозділів Академії (Конференцій для коледжу та ліцею), які їх обирали, якщо за таке рішення проголосувало не менше 50 відсотків від статутного складу зборів та не менше 2/3 від числа делегатів Конференції. Заміна делегатів у разі вибуття, або у відповідності з письмовою заявою делегата, або у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, здійснюється зборами або Конференцією (для коледжу та ліцею) трудового колективу відповідного структурного підрозділу, делегат якого замінюється. Повноваження делегатів Конференції припиняються одночасно з припиненням повноважень Конференції.


11. Організацію і проведення Конференції здійснюють керівництво Академії та профспілковий комітет, як представник трудового колективу. Конференція працює відповідно до цього Положення, по затвердженому плану і збирається не рідше одного разу на рік. Позачергове засідання Конференції може бути скликано згідно із Статутом, або за вимогою більш ніж 1/3 чисельного складу делегатів Конференції, або за рішенням Вченої ради Академії.

Для підготовки Конференції створюється комісія, кількісний та персональний склад якої, за поданням ректорату та профспілкового комітету,

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури


Редакція 2

Стор. 5 з 7


ПР-К-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДонНАБАзатверджує Вчена рада академії або Конференція трудового колективу Академії. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд Конференції трудового колективу, можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджує Вчена рада або Конференція трудового колективу Академії.


12. В період між Конференціями оперативне вирішення організаційних питань, ведення діловодства здійснюють голова Конференції трудового колективу і його заступник, які обираються простою більшістю голосів при присутності на Конференції не менше 2/3 делегатів від складу за списком Конференції. Форма голосування (відкрита чи таємна) визначається безпосередньо на конференції шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів делегатів Конференції. Голова Конференції і його заступник обираються на термін дії Конференції. Голова конференції включається у склад Вченої ради Академії.


13. Робочими органами Конференції при її проведенні є:

- президія;

- мандатна комісія;

- лічильна комісія;

- редакційна комісія;

- секретаріат.

Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на Конференції та є постійно діючими на протязі терміну дії Конференції. Порядок обрання, повноваження, та форма голосування при виборах робочих органів визначаються Конференцією.


14. Конференція трудового колективу Академії:

- за поданням Вченої ради Академії приймає Статут Академії, а також вносить зміни до нього;

- обирає претендента на посаду ректора Академії шляхом таємного голосування;

- щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює його діяльність;

- розглядає проект Колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету підписувати договір від імені колективу Академії;

- обирає Комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

- за поданням Вченої ради Академії приймає Положення про Конференцію трудового колективу Академії, коледжу, ліцею, Вчену раду

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури


Редакція 2

Стор. 6 з 7


ПР-К-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДонНАБААкадемії, Вчені ради інститутів, факультетів та інші, а також вносить зміни до них;

- за поданням Вченої ради Академії розглядає питання призначення на посаду почесного ректора при виході на пенсію керівника Академії і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки спорту, молоді та спорту України;

- за обґрунтованим поданням Вченої ради Академії розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора Академії;

- затверджує Правила внутрішнього розпорядку Академії;

- затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

- затверджує Положення про преміювання співробітників Академії;

- розглядає інші питання діяльності Академії.


15. Рішення Конференції трудового колективу приймаються на підставі голосування, простою більшістю голосів, при участі в Конференції не менш ніж 2/3 від складу за списком делегатів Конференції. Форма голосування (відкрита чи таємна) визначається Конференцією і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції, якщо інше не передбачено нормативно-правовими документами. Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (по рішенню Конференції) безпосередньо на Конференції.


16. Рішення Конференції оформляються протоколом, підписуються Головою або його замісником та секретарем. Текст протоколу складається із вступної та основної частини.

Вступна частина протоколу вміщує:

- кількість обраних делегатів та присутніх з них;

- прізвища, ініціали та посади запрошених осіб;

- прізвища, ініціали Голови та секретаря Конференції;

- порядок денний, питання порядку денного формулюються в іменному відміннику.

Основна частина протоколу складається з розділів, які відповідають порядку денному, розділи нумеруються і розташовуються за схемою: СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – УХВАЛИЛИ – ГОЛОСУВАЛИ.

Якщо постановою Конференції затверджується якій-небудь документ, то він обов’язково додається до протоколу.

Протокол повинний мати номер, який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень Конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань Конференції (не менш ніж один раз на

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури


Редакція 2

Стор. 7 з 7


ПР-К-02

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДонНАБАрік). Сформований в двох примірниках та підписаний протокол завіряється печаткою Академії та зберігається у Голови Конференції протягом 3-х років, після чого перший примірник передається до архіву.

Схожі:

Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПоложення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
Положення „Про державний вищий навчальний заклад. Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПоложення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
...
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconНаказ №218/01-3 Про тимчасове припинення навчального процесу у Донбаській національній академії будівництва та архітектури
Донбаської національної академії будівництва та архітектури та згідно зі статтею 32 Закону України „Про захист населення від інфекційних...
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009
Поновлення ліцензії Доннаба у зв’язку із змінами, що визначені протоколами №77, 78 І 79 дак мон україни
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Положення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
Статуту університету, Регламенту виборів делегатів Конференції трудового колективу, схваленого Конференцією 22 березня 2007 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи