Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії icon

Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Скачати 137.49 Kb.
НазваПоложення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Дата23.10.2012
Розмір137.49 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Донбаська національна академія будівництва і архітектури


ПОЛОЖЕННЯПРО ВЧЕНУ РАДУ

ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ПР-В-02


ПРИЙНЯТО

Конференцією трудового колективу

Донбаської національної академії

будівництва і архітектури

«_22_» _вересня_ 2011р.

Протокол №2-11Макіївка 2011

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 2 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Вчена рада є колегіальним діючим органом Донбаської національної Академії будівництва і архітектури (далі за текстом - ДонНАБА, Академія).

1.2. Вчена рада у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами України в галузі вищої освіти, наукової і науково-технічної діяльності, Статутом Академії і цим Положенням.


^ 2. СКЛАД І СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ


2.1. Вчену раду Академії очолює її голова - ректор Академії. До складу Вченої ради входять за посадами проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, начальник науково-технічного інформаційного центру (НТЩ), головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Академії, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють в ній на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування Академії відповідно до квот, визначених у статуті Академії. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Академії.

Заступник голови Вченої ради - проректор з навчальної роботи - виконує обов'язки Голови Вченої ради за його відсутності.

Членами Вченої ради можуть бути обрані також представлені ректором висококваліфіковані спеціалісти, які не працюють в Академії, але які мають значний внесок у розвиток Академії і конкретної галузі знань на міжнародному або державному рівні.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії - Конференцією трудового колективу, за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються у Академії, - вищим органом студентського самоврядування Академії - зборами студентської координаційної ради (СКР).

Число членів Вченої ради визначається кількістю не більш ніж 60 осіб.

Склад Вченої ради затверджується наказом ректора по Академії. Для організації роботи Вченої ради наказом ректора по Академії призначається учений секретар ради.

У випадку звільнення (відрахування) з Академії члена Вченої ради, він автоматично вибуває зі складу ради.

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 3 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА


2.2. Термін повноважень Вченої ради Академії - до семи років.

Зміни складу Вченої ради Академії у випадку вибуття раніше призначеного або обраного представника, а також у випадку його відкликання, здійснюється на тих самих принципах за необхідністю і оголошується наказом ректора. Дострокове переобрання Вченої ради Академії проводиться за вимогою не менше половини членів її складу.

2.3. При Вченій раді створюються постійні комісії, які діють на підставі положень. Склад комісій та їх голови обираються Вченою радою та затверджуються наказами ректора.

Положення про комісії розробляються головами комісій в термін не пізніше 14 днів після затвердження голови комісії, погоджуються з начальником відділу кадрів, проректором з економіки та соціальної політики, уповноваженим представником керівництва з якості і затверджуються ректором Академії.


^ 3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ


До компетенції Вченої ради Академії належать:

 • подання до Конференції трудового колективу Академії проекту Статуту ДонНАБА, а також змін і доповнень до нього;

 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

 • затвердження загального кількісного складу та норм представництва делегатів до Конференції трудового колективу Академії від її структурних підрозділів;

 • затвердження складу комісії з підготовки Конференції трудового колективу академії;

 • затвердження кандидатур від адміністрації до складу комісії з підготовки проекту Колективного договору між адміністрацією та колективом Академії;

 • розгляд та затвердження структури Академії, ухвалення рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію структурних підрозділів Академії (інститутів, факультетів, філій та ін.);

 • затвердження складу та положень про діяльність комісій Вченої ради;

 • визначення стратегії і перспектив розвитку Академії;

 • визначення напрямків та структури підготовки спеціалістів за освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;

 • удосконалення освітніх стандартів та змісту навчальних дисциплін, організації безперервної професійної освіти і професійної атестації згідно з міжнародними вимогами;

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 4 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА
 • розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій підготовки фахівців;

 • розгляд питань з організації роботи по формуванню контингенту студентів, профорієнтаційної роботи;

 • розгляд та затвердження навчальних програм та навчальних планів з підготовки фахівців за освітньо-професійними рівнями;

 • визначення порядку прийому та організації навчання громадян іноземних держав;

 • розгляд звітів проректорів та інших посадових осіб про напрямки, форми і методи ведення навчальної, науково-дослідної, виховної, фінансової, господарської, інформаційної, міжнародної та інших видів діяльності;

 • розгляд пропозицій та затвердження основних напрямків наукових досліджень в Академії в галузях фундаментальної та прикладної науки, науково-технічних послуг, розгляд питань створення, діяльності, реорганізації та ліквідації науково-технічних підрозділів, взаємодії науково-технічних підрозділів з виробничими підприємствами;

 • розвиток науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи студентів Академії, їх участі у студентських олімпіадах та конференціях, удосконалення функціонування відповідних організаційних структур (Мала академія будівництва, Рада молодих вчених та ін.);

 • розгляд питань заміщення посад викладацького і наукового персоналу, в тому числі директорів інститутів, деканів факультетів, завідуючих кафедрами, про обрання прямим таємним голосуванням на термін до п'яти років керівників навчальних і наукових підрозділів, які не мають своїх вчених або науково-технічних рад;

 • розгляд питань організації, діяльності та удосконалення науково-технічної інформації при здійсненні наукових досліджень, в тому числі із застосуванням зовнішніх комп'ютерних мереж, організації виставкової та рекламної діяльності з питань наукових досліджень;

 • рішення питань підготовки науково-педагогічних кадрів для Академії та на замовлення інших організацій, прийому до магістратури, аспірантури, докторантури і прикріплення здобувачів, затвердження спеціальностей підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі Академії;

 • присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника, почесних звань, у тому числі вчених і почесних звань Академії;

 • розгляд питань створення та організації діяльності при Академії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних робіт;
ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 5 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА
 • прийняття рішень про призначення і присудження премій, іменних стипендій Академії, про висунення дослідних і науково-методичних робіт викладачів і наукових співробітників для участі в конкурсах і на здобуття державних та інших премій;

 • розгляд питань про висунення співробітників Академії, творчих колективів до урядових нагород і почесних звань;

 • про висунення на здобуття державних, міжнародних та інших премій і стипендій, подання на урядові нагороди, для обрання в дійсні члени і члени-кореспонденти Національної та галузевих академій наук та ін.;

 • розробка та контроль організації та удосконалення роботи з питань інформаційних технологій в процесах освітньої та наукової діяльності, управління вищим навчальним закладом;

 • розгляд питань з ліцензування, атестації та акредитації підрозділів Академії з напрямів освітньої та наукової діяльності;

 • розгляд питань щодо організації, функціонування та удосконалення системи міжнародного співробітництва Академії та її підрозділів з освітньої та наукової діяльності;

 • розгляд бюджету (фінансових планів) Академії, звітів про їх виконання, основних питань економічного і соціального розвитку Академії;

 • ухвалення рішення про складання (розрив) договорів оренди на умовах, передбачених чинним законодавством України;

 • розгляд питань щодо видання друкованих наукових, навчальних, рекламних, просвітницьких видань Академії та організації діяльності інших засобів масової інформації Академії;

 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади начальника НТЩ, завідувача бібліотеки, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, керівників інших підрозділів Академії;

 • розгляд питань організації навчально-виховного процесу, молодіжної політики, гуманітарної підготовки студентів;

 • розгляд питань про стан, розвиток та удосконалення матеріально - технічної бази Академії з метою забезпечення освітньої, наукової та соціальної діяльності;

 • розгляд питань з розробки, впровадження, сертифікації, удосконалення систем управління якістю та інших систем управління в Академії;

 • розгляд питань з техніки безпеки та охорони праці;

Вчена рада Академії може прийняти до свого розгляду і інші питання діяльності Академії відповідно до статуту ДонНАБА та чинного законодавства України, які, на думку ректора або більшості членів Вченої ради, є суспільно вагомими і потребують розгляду на засіданні Вченої ради.


ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 6 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА


4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ


4.1. Загальні положення


Засідання Вченої ради проводяться згідно з затвердженим планом роботи не менш одного разу на місяць, за винятком літнього відпускного періоду. У разі потреби, за рішенням ректора (голови Вченої ради), можуть бути скликані позачергові засідання Вченої ради.

В засіданнях повинні приймати участь всі члени Вченої ради, яких затверджено наказом ректора Академії.

На засідання Вченої ради можуть бути запрошені представники державних органів влади, громадських організацій, робітники промисловості, співробітники відповідних служб і підрозділів, кафедр та ін. Прийняті рішення доводяться до відома співробітників і студентів, можуть освітлюватися в засобах масової інформації, у тому числі академічній газеті і на сайті Академії.

Засідання Вченої ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 членів ради. Про неможливість бути присутнім на засіданні Вченої ради з поважних причин член Вченої ради повинний завчасно інформувати голову Вченої ради або секретаря. При відсутності члена Вченої ради більш ніж на половині засідань протягом навчального року голова Вченої ради має право відізвати цього члена Вченої ради і призначити вибори нового члена ради.


^ 4.2. Порядок підготовки і надання матеріалів на засідання Вченої ради


Всі матеріали, заплановані або запропоновані для розгляду на засіданнях Вченої ради, оформляються у вигляді конкретних проектів постанов із додатком відповідних документів (довідки, аналітичні записки та ін.).

Зазначені матеріали надаються вченому секретарю ради і головам відповідних комісій не пізніше, ніж за сім днів до дати засідання.

Голови комісій забезпечують аналіз поданих матеріалів на засіданнях комісій. Відповідні рішення комісії та проекти постанов Вченої ради подають вченому секретарю ради не пізніше, ніж за три дні до дати засідання Вченої ради.

Вчений секретар не пізніше, ніж за два дні до дати засідання, подає матеріали голові Вченої ради.

Об'яву про дату та час проведення засідання Вченої ради вчений секретар ради повинен розмістити на інформаційний стенд не пізніше ніж за сім днів до відповідного засідання.

Одночасно розсилаються запрошення членам ради та особам, які запрошуються до участі у засіданні.

ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 7 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА


4.3. Порядок проведення засідань Вченої ради


Головує на засіданні Вченої ради ректор Академії або, за його відсутністю, проректор з навчальної роботи. Якщо на засіданні відсутні ректор та проректор з навчальної роботи, засідання переноситься на іншу дату.

Засідання Вченої ради проводяться в такому порядку:

 • підрахунок кількості членів ради, які прибули на засідання (за явочним листом) і розгляд питання про правоможність засідання;

 • затвердження порядку денного засідання Вченої ради;

 • розгляд питань, внесених в порядок денний із прийняттям рішень за кожним із питань окремо;

 • розгляд питань контролю виконання рішень, які були прийняті раніше.

Доповідачами по кожному із питань, які винесені на засідання Вченої ради (за виключенням питань конкурсного обрання та атестації науково – педагогічних кадрів), виступають особи, які готували питання та голови відповідних комісій Вченої ради.

Для більш повного розгляду основних питань порядку денного членам ради видаються копії проектів постанов Вченої ради та необхідні довідкові матеріали.

Після виступу доповідача та голови відповідної комісії Вченої ради, надається право виступу членам ради та присутнім на засіданні для обговорення питання, яке розглядається.

Після обговорення розглядається та затверджується постанова Вченої ради щодо даного питання.


^ 4.4. Порядок голосування і прийняття рішень


При виборах директорів інститутів, деканів факультетів, завідуючих кафедрами, при проведенні конкурсного набору претендентів на заміщення посад професорсько-викладацького складу і під час обговорення питань щодо присвоєння вчених звань, рішення Вченої ради приймаються таємним голосуванням у встановленому порядку.

Для проведення таємного голосування і підрахунку його результатів Вчена рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі трьох членів Вченої ради. Лічильна комісія обирає зі своїх членів голову. До складу лічильної комісії не може бути включений член Вченої ради, якщо його кандидатура балотується.


ДонНАБА

^ Донбаська національна академія

будівництва і архітектури

Редакція 2

Стор. 8 з 8


ПР-В-02

^ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДонНАБА


Протокол лічильної комісії за результатами таємного голосування затверджується відкритим голосуванням.

Рішення Вченої ради з усіх інших питань приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписує Голова і учений секретар Вченої ради.

Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію Наказами або розпорядженнями ректора.


^ 4.5. Контроль за виконанням постанов та рішень Вченої ради


Для здійснення контролю за виконанням постанов та рішень Вченої ради постанова має визначати відповідальних осіб та терміни виконання за кожним пунктом, а також особу, відповідальну за контроль над виконанням постанови в цілому.

Облік постанов та рішень Вченої ради та надання інформації особам, відповідальним за виконання постанов в цілому, здійснює учений секретар ради.

Поточний контроль виконання постанов та рішень Вченої ради здійснюють особи, на яких покладено загальний контроль.

Після закінчення терміну виконання постанови або рішення, особа, на яку покладено загальний контроль, повинна підготувати довідку про результати виконання постанови або рішення Вченої ради та надати підписану довідку та рішення відповідної комісії Вченої ради ученому секретарю ради у трьох примірниках не пізніше 10 днів кінцевого терміну виконання постанови або рішення.

Питання про контроль над виконанням постанов або рішень Вченої ради розглядаються на засіданнях ради після розгляду основних питань порядку денного.

Схожі:

Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПоложення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
Положення „Про державний вищий навчальний заклад. Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПоложення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Положення «Про державний вищий навчальний заклад», Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconНаказ №218/01-3 Про тимчасове припинення навчального процесу у Донбаській національній академії будівництва та архітектури
Донбаської національної академії будівництва та архітектури та згідно зі статтею 32 Закону України „Про захист населення від інфекційних...
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009
Поновлення ліцензії Доннаба у зв’язку із змінами, що визначені протоколами №77, 78 І 79 дак мон україни
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2010/2011 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2010/2011 навчальний рік
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2012/2013 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2012/2013 навчальний рік
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2009/2010 навчальний рік
Положення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році
Наказом вак україни №536 від 09. 07. 2010 р спеціалізованій вченій раді д 12. 085. 01 надано право проводити захист дисертацій на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи