Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської icon

Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
НазваПоложення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
Дата23.10.2012
Розмір81.6 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ДонНАБА

_________________Є.В.Горохов

“____”___________2006р.


ПОЛОЖЕННЯ


про Конференцію трудового колективу

Донбаської національної академії будівництва і архітектури


УХВАЛЕНО ПРИЙНЯТО


Вченою радою Донбаської Конференцією трудового

національної академії будівництва колективу Донбаської

і архітектури національної академії

“_____”___________2006р. будівництва і архітектури

Протокол №_______ “_____”____________2006р.

Протокол №_______


м. Макіївка 2006р.


Дане положення розроблено відповідно до Законів України „Про освіту", „Про вищу освіту". Положення „Про державний вищий навчальний заклад". Статуту Донбаської національної академії будівництва і архітектури і є документом, який регламентує порядок скликання і роботи Конференції трудового колективу Донбаської національної академії будівництва і архітектури (надалі-“Академії”).

2. Конференція трудового колективу у відповідності з законодавством є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

3. Конференція трудового колективу Академії є повністю виборним органом. Вона обирається на два роки з таких представників:

-делегатів за посадою – ректор, проректори, директори філій та інститутів, декани факультетів, керівники профспілкових організацій працівників і студентів Академії;

- науково-педагогічних працівників (не менш ніж 75% загального складу), які обираються на альтернативній основі на зборах науково-педагогічного складу інститутів і факультетів у відповідності з нормами представництва;

- педагогічних працівників Луганського інституту післядипломної освіти, Дружківського житлово-комунального коледжу та архітектурно-будівельного ліцею, (5% загального складу Конференції), які обираються на альтернативній основі на конференціях трудового колективу Інституту, технікуму та ліцею у відповідності з нормами представництва;

-інших категорій співробітників Академії (12% загального складу Конференції), які обираються на альтернативній основі на зборах колективів цих категорій співробітників у відповідності з нормами представництва;

-студентів, магістрантів, аспірантів (8% загального складу Конференції), які обираються на зборах студентів відповідного інституту або факультету у відповідності з нормами представництва.

4. Кількісний склад Конференції трудового колективу Академії становить 100 осіб.

Норми представництва від структурних підрозділів Академії встановлює Вчена рада Академії.

5.Обрання делегатів Конференції з числа науково-педагогічних працівників та інших категорій співробітників та студентів Академії відбувається на зборах інститутів, факультетів та зборах інших первинних трудових колективів (підрозділів академії), а також зборах студентів відповідних інститутів та факультетів у відповідності з нормами представництва, встановленими Вченою радою Академії, простою більшістю голосів при присутності не менше 50 відсотків членів від списочного складу відповідних трудових колективів на момент проведення зборів. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на цих-зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів трудового колективу, присутніх на зборах. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо. Структурними підрозділами Академії, на зборах яких обираються делегати на Конференцію трудового колективу Академії, є:

- інститути:

будівельний;

міського господарства та охорони навколишнього середовища;

економіки, менеджмента та права в будівництві;

післядипломної освіти.

-факультети:

фундаментальної та загальноінженерної підготовки;

архітектурний;

механічний;

гуманітарної підготовки;

-науково-технічний та інформаційний центр;

-фінансово-економічний відділ;

-адміністративно-управлінський підрозділ (відділ кадрів, канцелярія, відділ прогнозування, рекламно-видавницький відділ, секретаріат підрозділів, науково-дослідний сектор);

-їдальня;

-санаторій-профілакторій

-адміністративно-господарчий відділ ( навчальні корпуси, Палац студентів, студмістечко, гараж, автошкола, котельня, ремгрупа, енерго-технічний відділ).

6. Обрання делегатів Конференції трудового колективу Академії з числа педагогічних працівників Луганського інституту, Дружківського житлово-комунального коледжу та Ліцею відбувається на Конференціях трудових колективів Інституту, Коледжу та Ліцею відповідно встановлених Вченою радою Академії норм представництва простою більшістю голосів при присутності не менше 2/3 делегатів Конференції трудового колективу Інституту, Коледжу або Ліцею. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на цих Конференціях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.

7. При обранні делегатів Конференції трудового колективу Академії від структурних підрозділів в разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, перевищує установлені норми представництва, обраними делегатами е ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів, але не менше 50 відсотків членів трудового колективу, присутніх на Зборах або Конференції. В разі, якщо на виборах декілька претендентів в делегати Конференції набрали рівну кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів.

8.Делегати обираються на термін роботи Конференції трудового колективу Академії (на два роки). Повноваження делегатів Конференції підтверджуються мандатною комісією після ії обрання на першому засіданні Конференції. Обрання делегатів не обмежено кількістю строків. Делегати Конференції можуть бути відкликані по рішенню Зборів трудових колективів структурних підрозділів Академії (Конференцій для Інститутів, Коледжу та Ліцею), які їх обирали, якщо за таке рішення проголосувало не менше 50 відсотків від статутного складу Зборів та не менше 2/3 від числа делегатів Конференції. Заміна делегатів у разі вибуття, або у відповідності з письмовою заявою делегата, або у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, здійснюється Зборами або Конференцією (для Інститутів, Коледжу та Ліцею) трудового колективу відповідного структурного підрозділу, делегат якого замінюється. Повноваження делегатів Конференції припиняються одночасно з припиненням повноважень конференції.

9. Організацію і проведення Конференції здійснюють керівництво Академії та профспілковий комітет як представник трудового колективу. Конференція працює відповідно до цього Положення, по затвердженому плану і збирається не рідше одного разу на рік. Позачергове засідання Конференції може бути скликано згідно зі Статутом, або за вимоги більше І/З чисельного складу делегатів Конференції, або за рішенням Вченої ради Академії.

Для підготовки Конференції створюється організаційний комітет, кількісний та персональний склад якого, за поданням ректорату та профспілкового комітету, затверджує Вчена рада академії, або Конференція трудового колективу Академії. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд Конференції трудового колективу, можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджує Вчена рада або Конференція трудового колективу Академії.

10.В період між Конференціями оперативне вирішення організаційних питань, ведення діловодства здійснюють Голова Конференції трудового колективу і його заступник, які обираються простою більшістю голосів при присутності на Конференції не менше 2/3 делегатів від списочного складу Конференції. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на конференції шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів делегатів Конференції. Голова Конференції і його заступник обираються на термін дії Конференції (на два роки). Голова конференції включається у склад Вченої ради Академії.

11. Робочими органами Конференції при її проведенні є:

- президія;

- мандатна комісія;

- лічильна комісія;

- редакційна комісія;

- секретаріат.

Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на Конференції та є постійно діючими на протязі терміну дії Конференції (два роки). Порядок обрання, повноваження, та форма голосування при виборах робочих органів визначаються Конференцією.

12. Конференція трудового колективу Академії:

- за поданням Вченої ради Академії приймає Статут Академії, а також вносить зміни до нього;

- обирає претендента на посаду ректора Академії шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки;

щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює його діяльність;

- розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету підписувати договір від імені колективу Академії;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

- за поданням Вченої ради Академії приймає Положення про:

Конференцію трудового колективу Академії, Інститутів, Коледжу, Ліцею, Вчену раду Академії, Вчені ради факультетів та інші, а також вносить зміни до них;

- за поданням Вченої ради розглядає питання призначення на посаду почесного ректора при виході на пенсію керівника Академії і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки;

- за обгрунтованим поданням Вченої ради Академії розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора Академії;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;

- затверджує положення про органи студентського самоврядування;

- затверджує положення про преміювання співробітників Академії;

- розглядає інші питання діяльності Академії.

І3.Рішення Конференції трудового колективу приймаються на підставі голосування, простою більшістю голосів, при участі в Конференції не менше 2/3 від списочного складу делегатів Конференції. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається Конференцією і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції, якщо інше не передбачено нормативно-правовими документами. Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (по рішенню Конференції) безпосередньо на Конференції.

14.Рішення Конференції оформляються протоколом, який підписується Головою або його замісником та секретарем. Текст протокола складається із вступної та основної частини. Вступна частина протоколу вміщує:

  • кількість обраних делегатів та присутніх з них;

  • прізвища, ініціали та посади запрошених осіб;

  • прізвища, ініціали Голови та секретаря Конференції;

  • порядок денний, питання порядку денного формулюються в іменному відмінку.

Основна частина протоколу:

-складається з розділів, які відповідають порядку денному;

-розділи нумеруються і розташовуються за схемою: СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ-ГОЛОСУВАЛИ;

Якщо постановою Конференції затверджується якійсь документ, то він додається до протоколу.

Протокол повинний мати номер, який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень Конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань Конференції (не менш ніж два рази на рік). Сформований в двох екземплярах та підписаний протокол завіряється печаткою Академії та зберігається у Голови Конференції на протязі трьох років, після чого перший екземпляр передається в архів.

Схожі:

Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconПоложення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Положення «Про державний вищий навчальний заклад», Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconПоложення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
...
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconНаказ №218/01-3 Про тимчасове припинення навчального процесу у Донбаській національній академії будівництва та архітектури
Донбаської національної академії будівництва та архітектури та згідно зі статтею 32 Закону України „Про захист населення від інфекційних...
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009
Поновлення ліцензії Доннаба у зв’язку із змінами, що визначені протоколами №77, 78 І 79 дак мон україни
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconПротокол №40 від «19» листопада 2010 р засідання комітету з конкурсних торгів Донбаської національної академії будівництва І архітектури щодо
Голова комітету з конкурсних торгів Бармотін О. О. повідомив, що пропозиція учасника тов «Донгорпласт» не відповідає вимогам запиту...
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році
Наказом вак україни №536 від 09. 07. 2010 р спеціалізованій вченій раді д 12. 085. 01 надано право проводити захист дисертацій на...
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2010/2011 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2010/2011 навчальний рік
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2009/2010 навчальний рік
Положення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи