Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" icon

Наказ №267 Про затвердження "Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею"
Скачати 94.27 Kb.
НазваНаказ №267 Про затвердження "Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею"
Дата14.04.2013
Розмір94.27 Kb.
ТипНаказ

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка


НАКАЗ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1 червня 2010 року м. Дрогобич № 267


Про затвердження “Положення про організацію

самостійної роботи студентів та контроль за нею”18 травня, обговоривши проект “Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею”, науково-методична рада університету відзначила його актуальність і відповідність до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Для забезпечення покращення самостійної роботи студентів і підвищення її ефективності та на виконання ухвали науково-методичної ради (відповідно до “Положення про науково-методичну раду університету. Пункт 8”, наказ № 94 від 25.03.2008 р.)

н а к а з у ю:

1. Затвердити “Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею” (додаток 1).

2. Увести в дію вказане положення з 01.09.2010 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи проф Кишакевича Ю.Л.


Ректор В.Г.Скотний


Додаток до наказу

267 від 1 червня 2010 року

Положення

про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею

 1. ^ Загальні положення

  1. Стимулювання професійного зростання студентів, виховання їхньої творчої активності, конкурентноспроможності на рівні європейських і світових стандартів є можливим за умови підвищення ролі самостійної роботи студентів та посилення роботи професорсько–викладацького складу кафедр щодо розвитку навичок самостійної роботи студентів.

  2. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

  3. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента (СРС), регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення обсягів СРС та аудиторних занять визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми (ОПП), а також обсягів практичних, семінарських і лабораторних занять в навчальному процесі.

  4. Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів навичок самостійного набуття та поглиблення знань, розвиток професійної компетенції.

  5. Основним завданням СРС є системне і послідовне вироблення навичок ефективної самостійної професійної (практичної і науково-теоретичної) діяльності на рівні європейських і світових стандартів.

  6. Це Положення орієнтоване на вирішення таких завдань:

 • визначення вимог та умов, необхідних для організації самостійної навчальної і наукової роботи студентів;

 • створення умов для реалізації єдиного підходу професорсько-викладацького складу до організації СРС з метою закріплення та поглиблення їхніх знань, професійних умінь та навичок;

 • сприяння формуванню у студентів практичних навичок СРС з опрацювання та засвоєння навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (курсової роботи, проекти, ІНДЗ, розрахунково-графічні роботи, самостійні роботи тощо);

 • сприяння оволодінню сучасними технологіями навчання (комп’ютерними, мультимедійними, інтернет ресурсними тощо);

 • сприяння формуванню у студентів культури мисленєвої праці, самостійності й ініціативності у пошуку та набутті знань, необхідних для гармонійного розвитку особистості студента.

 1. Форми, види і зміст самостійної роботи

  1. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватись у бібліотеці університету (міста), кабінетах самостійної роботи, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), навчальних майстернях, а також в домашніх умовах.

  2. Існують такі організаційні форми СРС:

 • навчальна робота, яка виконується самостійно у вільний від занять та зручний для студента час, як правило поза аудиторією;

 • навчальна робота, яка з урахуванням специфіки дисципліни, виконується в лабораторії, комп’ютерному класі або в навчально-виробничій майстерні;

 • вдосконалення теоретичних і практичних навичок в умовах виробництва (навчальні і виробничі практики);

 • робота студента над індивідуальними завданнями під керівництвом викладача (аудиторне проектування, робота з використанням комп’ютерної техніки тощо);

 • індивідуальні навчальні завдання з окремих дисциплін, які видаються студентам у терміни, передбачені візиткою навчальної дисципліни і виконуються кожним студентом самостійно при консультуванні викладачем;

 • індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) – вид позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, які виконуються у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу в даному семестрі в терміни, передбачені візиткою навчальної дисципліни;

 • родота студента над виконанням курсових та випускових кваліфікаційних робіт.

  1. Найпоширенішими видами індивідуальних навчальних та індивідуальних навчально-дослідних завдань є:

 • робота з підручниками або посібниками;

 • розв’язування та складання розрахункових або практичних (наприклад, ситуативних) задач різного рівня складності з теми (чи модуля);

 • коплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів;

 • анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні довідки тощо;

 • розробка сценарію позаурочного навчального чи виховного заходу, аналіз елементів передового педагогічного досвіду тощо;

 • виготовлення колекцій, гербаріїв, геоботанічний опис екотонів, розробка схем систематизації органічного світу;

 • складання індивідуальної картки фізичного розвитку, паспорту здоров’я та схем індивідуального графіка підвищення спортивної майстерності тощо;

 • розробка навчальних та діагностичних тестових завдань з предмету;

 • проведення діагностичних досліджень та їх інтерпретація;

 • укладання конспектів уроків зі шкільних предметів на інноваційних засадах;

 • реферування іноземних текстів за фаховими темами.

  1. Зміст СРС з кожної конкретної навчальної дисципліни визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача і може складатися з таких видів роботи:

 • підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних, співбесіди з лектором тощо);

 • виконання індивідуальних завдань;

 • самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно робочої програми навчальної дисципліни;

 • переклад іноземних текстів встановлених обсягів;

 • виконання контрольних робіт студентами заочної і дистанційної форм навчання;

 • підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної підготовки, курсового проектування, творчих робіт, вивчення віршів тощо;

 • підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, модульних і комплексних контрольних робіт та підсумкової державної атестації (державних іспитів, виконання випускової кваліфікаційної роботи);

 • робота у студентських наукових проблемних групах, семінарах, спортивних секціях, студіях художньої самодіяльності тощо;

 • участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад з фаху або навчальної дисципліни тощо;

 • виконання завдань, які базуються на використанні сучасних інформаційних технологій і комп’ютерних засобів навчання.

 1. Вимоги до забезпечення самостійної роботи студента

  1. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій викладача, задачники-практикуми, лабораторне обладнання, комп’ютери та навчальні програми до них, Інтернет.

  2. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

  3. Університетські підрозділи, що відповідають за конкретні напрями навчальної діяльності, створюють матеріально-технічне і інформаційно-технічне забезпечення СРС.

Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення СРС містить:

 • бібліотеку з читальними залами, укомплектованими відповідно до діючих нормативів;

 • комп’ютерні класи з навчальними та контролюючими програмами з навчальних дисциплін та можливістю роботи в мережі Інтернет;

 • навчальні кабінети, майстерні, лабораторії,кабінети самостійної роботи, робочі кімнати в гуртожитках, спортзали, стадіони, кімнати (зали) для репетицій тощо;

 • місця проходження практики (бази практики) відповідно до укладених угод;

 • навчальну і навчально-методичну літературу.

  1. Забезпечення належних умов СРС на складному лабораторному обладнанні, у комп’ютерних класах та інших навчальних об’єктах підвищеної небезпеки здійснюється за попередньо укладеним графіком під керівництвом викладачів або лаборантів кафедр.

  2. Базові підрозділи університету (кафедри, лабораторії, науково-дослідницькі центри тощо) створюють необхідні умови для участі студентів у науково-дослідницькій роботі. Ця робота виконується студентами під керівництвом викладача або наукового керівника.

 1. ^ Організація самостійної роботи студента

  1. Організацією СРС займається безпосередньо кафедра. Перелік завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання кожного виду роботи визначаються робочою програмою і візиткою навчальної дисципліни.

  2. Викладачі, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, організовуючи самостійну роботу студента, зобов’язані особливу увагу звертати на формування у студентів раціональних умінь і навичок розумової праці (вміння працювати з літературою: виділяти головне і другорядне, складати план і запитання до прочитаного, вміти готувати й обгрунтовувати відповіді на поставлені запитання), тобто пропонують такі завдання, які сприятимуть найповнішому виявленню у них знань і вмінь з даної проблеми і окрім цього, потребують зосередженості, наполегливості та розумового напруження.

  3. При складанні плану СРС, визначенні її змісту й обсягу, кафедра повинна враховувати збалансованість СРС з іншими видами навчальної роботи (та іншими навчальними дисциплінами), щоб не перевищувати загальне (54 академічних години) тижневе навантаження студента, задавати домашні завдання з урахуванням обгрунтованих норм часу та інших видів роботи, відповідно до бюджету часу, відведеного на самостійну роботу з даної дисципліни.

  4. Результати контролю за СРС облікуються в журналі академічної групи відповідно до візитки дисципліни.

 2. Навчально-методичне забезпечення СРС

  1. Навчально-методичні матеріали щодо самостійної роботи студентів повинні враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни.

  2. Рекомендації до самостійного вивчення навчального матеріалу мають містити вказівки щодо терміну та обсягу засвоєння матеріалу з зазначенням навчальних і наукових видань, що використовуються з цією метою, а також питання для самоконтролю, тести, контрольні завдання, вимоги і приклади оформлення самостійної письмової роботи, критерії оцінювання СРС тощо.

  3. Методичні рекомендації (поради) до самостійної роботи студентів залежно від форми проведення занять повинні обов’язково містити таку інформацію:

а) до практичних занять – приклади розв’язування задач, варіанти задач для самостійної роботи та відповіді до них; зразки МКР тощо;

б) до лабораторних робіт – короткі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи, методику виконання і обробки отриманих результатів, вимоги до оформлення звіту, зразок оформлення звіту, додатки у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо;

в) до семінарських занять – тематику і методичні поради до опрацювання теоретичних питань (завдань) з акцентуванням уваги студента на основних проблемних питаннях, які розглядаються, список літературних джерел, зразки МКР тощо.

  1. Методичні рекомендації до курсових та випускових робіт обов’язково повинні містити вимоги до змісту і структури роботи; вимоги до оформлення: тексту, графічної частини, літератури; приклади оформлення текстової і графічної частини, що базується на матеріалі даної навчальної дисципліни чи спеціальності.
 1. Контроль за самостійною роботою студентів

  1. Результати СРС оцінюються згідно з вимогами Положення про КМСОНП університету.

  2. Залежно від особливостей дисципліни та характеру самостійної роботи можуть встановлюватися такі форми її контролю:

 • поточний контроль виконаних лабораторних робіт (допуск до лабораторної роботи та захист звіту за виконану лабораторну роботу);

 • поточний контроль виконаних практичних завдань, в т.ч. С.Р., КР та письмові модульні контрольні роботи;

 • тестовий чи інші види контролю з тем (модулів), винесених на самостійне опрацювання студентів;

 • поточний контроль засвоєння матеріалу семінарських (практичних) занять на підставі відповідей на питання, дискусій, повідомлень, доповіді тощо;

 • співбесіда з лектором, письмові чи усні колоквіуми за матеріалом тем, винесених на самостійне опрацювання;

 • ІНДЗ та його захист;

 • стаття, тези, виступи та інші публікації в наукових та навчально-методичних виданнях за підсумками самостійної навчальної та науково-дослідницької роботи, опубліковані за рішенням кафедри;

 • Курсові роботи (проекти), творчі роботи (вироби) оцінюються комісією, яка складається з викладачів кафедри (двох-трьох), включаючи керівника роботи (проекту).

 1. Положення вступає в дію з 01.09.2010 р.

Схожі:

Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею
Для забезпечення покращення самостійної роботи студентів І підвищення її ефективності та на виконання ухвали науково-методичної ради...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconПро організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconНаказ №357 Про затвердження "Положення про організацію методичної роботи на кафедрах університету"
Для вдосконалення організації методичної роботи на кафедрах університету та підвищення її ефективності
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconПро затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р.
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconНаказ №130 Про затвердження " Положення про організацію і методику проведення семінарського заняття"
З метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconРозпорядження №5 Відповідно до наказу Міносвіти України №161 від 06. 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та "Положення про організацію екзаменаційної сесії в університеті" нагадую, що
Відповідно до наказу Міносвіти України №161 від 06. 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих...
Наказ №267 Про затвердження \"Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею\" iconВитяг з наказу
України та Міністерства освіти І науки України від 20. 06. 03 №400/192 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи