Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти icon

Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Скачати 176.95 Kb.
НазваПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Дата14.04.2013
Розмір176.95 Kb.
ТипПоложення

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дрогобицького державного

педагогічного університету

імені Івана Франка

__________________ В.Г.Скотний

«27» 05 2011 р.ПОЛОЖЕННЯ

про виробничі (непедагогічні) практики

студентів Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка


Положення розробили: Ю.Л.Кишакевич, В.Й.Кобрій


Рецензенти:


Кандидат технічних наук, доцент, директор Дрогобицького нафтового технікуму

^ Павло ЯнівЗатверджено

на засіданні науково-методичної

ради університету

(протокол № 5 від 17.05.2011р.)


Кандидат фіз.-мат.наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Віктор Григорович

Затверджено

На засіданні Вченої ради

Університету

(протокол № 5 від 26.05.2011р.)Дрогобич - 2011

Це Положення розробили на основі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджено наказом Міністерства освіти України 08.04.1993р. № 93), «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 20.01.1998р. № 65), «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (затверджено наказом МО України 02.06.1993р. № 161) та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що регламентують практичну підготовку студентів.

У цьому Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків виробничих (непедагогічних) практик студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» усіх напрямів підготовки і спеціальностей Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Перелік всіх виробничих (непедагогічних) практик студентів подано в Додатку 1.


1. Загальні положення.

1.1. Виробнича практика студентів є невід`ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» всіх напрямів підготовки і спеціальностей. Вона є важливою та обов`язковою ланкою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринках праці.

1.2. Виробнича практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технологію надання їм достатнього обсягу практичних знань, умінь і навичок відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, з використанням матеріально-технічної бази підприємства, установи чи організації.

1.3. Практика студентів проводиться з відривом від теоретичного навчання на базах практики (підприємствах, організаціях, установах), виробничий, науковий, технічний потенціал яких спроможний забезпечити сучасні вимоги до підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня («бакалавр», «спеціаліст»), а також умови їх подальшого професійного росту і кар`єри.

1.4. Назва, тривалість, терміни проведення виробничої практики і її об`єм визначаються робочим навчальним планом спеціальності, індивідуальним навчальним планом студента та графіком навчального процесу. Обсяг практики вимірюється у кредитах (один кредит – 36 годин).

^ 2. Мета і зміст практики.

2.1. Мета виробничої практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

2.2. Результатом переддипломної практики (як різновиду виробничої) є узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та формування готовності випускників до самостійної трудової діяльності, збір та опрацювання матеріалів для завершення дипломної роботи й оформлення її результатів.

2.3. Зміст і послідовність проведення виробничої практики визначається програмою практики, яка розробляється фаховою кафедрою, розглядається на засідання науково-методичної ради факультету (інституту) і затверджується вченою радою університету.

Програми виробничих практик повинні оновлюватися не рідше ніж один раз на п`ять років. Розробка та видання програм виробничих практик за новими напрямами підготовки фахівців та спеціальностями повинні здійснюватись не пізніше ніж за семестр до початку практики.

2.4. Програма виробничої практики повинна:

- відповідати «Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», нормативним документам Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів;

- відповідати освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі та навчальному плану підготовки фахівців, передбачати здобуття студентом однієї або декількох професій;

- передбачати послідовність одержання необхідних практичних знань і вмінь;

- містити критерії оцінювання знань, умінь і навичок, яких студенти досягли за результатом виробничої практики.

2.5. В загальному випадку програма виробничої практики повинна мати таку структуру:

- мета і завдання;

- бази практики;

- організація проведення;

- зміст практики;

- індивідуальні завдання;

- вимоги до звіту;

- критерії оцінювання і порядок підведення підсумків практики;

- література на допомогу студенту-практиканту.

^ 3. Бази виробничої практики.

3.1. Базою виробничої практики можуть бути організації та установи різних галузей та секторів освіти і науки, економіки, охорони здоров`я, культури, державного управління, фінансові установи, виробничо-промислові підприємства різних форм власності, забезпечені висококваліфікованими кадрами і відповідають вимогам програми практики.

3.2. Вибір баз практики проводиться кафедрами та деканатами факультетів (інститутів) на основі аналізу можливостей підприємств, установ, організацій щодо їх придатності до проведення відповідної виробничої практики студентів.

Підприємства, організації, установи, які мають довготривалі науково-практичні зв`язки з відповідними кафедрами університету, вважаються базовими.

3.3. Визначення переліку баз практики проводиться з обов`язковим врахуванням замовлень на підготовку фахівців, результатів маркетингових досліджень, розвитку відповідних галузей виробництва, потреб і вимог, відображених в укладених угодах та листах-запитах підприємств, організацій, установ.

3.4. Під час підготовки фахівців за цільовими договорами базами практики є підприємства, організації та установи, для яких здійснюється цільова підготовка фахівців.

3.5. У випадку підготовки фахівців за замовленням фізичних, юридичних осіб бази практики можуть визначатися умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

3.6. Студенти за погодженням з кафедрою, яка забезпечує проведення практики. Можуть самостійно підбирати для себе місце її проходження і пропонувати його для укладання відповідної угоди.

3.7. З базами виробничої практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає Договір на її проведення за формою, визначеною в Додатку 2. Ці угоди є юридичною підставою для проведення практики. Тривалість дії угоди погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або на термін до п`яти років.

3.8. Якщо в договорі (контракті) на підготовку фахівця обумовлене місце проведення практики, окремі угоди не укладаються.

Під час проведення практики в структурних підрозділах університету угоди не укладаються.

3.9. Угоди на проведення виробничої практики укладаються не пізніше як за місяць до початку практики, в двох екземплярах – по одному базі виробничої практики й університету. Договір з базою практики укладається факультетським ( інститутським) керівником практики, підписується керівником від бази виробничої практики з одного боку, ректором університету – з іншого.

Договори на проведення виробничої практики зберігаються на факультеті, а копія передається в навчально-методичний відділ.


^ 4. Організація і керівництво виробничою практикою.

4.1. Відповідальність за організацію і контроль виробничої практики покладаються на проректора з науково-педагогічної роботи, в межах повноважень – на керівника практики університету, а проведення – на декана факультету (інституту), завідувача випускової (фахової) кафедри, факультетського (інститутського) керівника практики.

4.2. Розподіл студентів за базами практики готує деканат факультету (інституту) разом з факультетським (інститутським) керівником практики. Від кожного факультету (інституту) не пізніше як за два тижні до початку виробничої практики подається службова записка, в якій повинні буди вказані: термін проведення практики студентів, відомості про студентів (прізвище і ініціали, спеціальність, група, база проходження практики, керівники практики від фахових кафедр), після чого видається наказ по університету.

4.3. Фахові кафедри виконують наступні види робіт:

- розробляють програму виробничої практики студентів;

- розробляють і затверджують перелік індивідуальних завдань практикантів з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

- визначають керівників виробничої практики від кафедри;

- формують робочий зошит практиканта;

- проводять настановчі і підсумкові наради з питань виробничої практики, заслуховують звіти керівників про проведену роботу, розробляють заходи щодо удосконалення проведення виробничої практики.

4.4. Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за виконанням програми виробничої практики здійснюють від кафедри в обов’язки яких входить:

- перевірка наявності договорів з базами практики (не пізніше як за місяць до початку практики);

- подання на базу практики списку студентів та узгодження з керівником практики від бази практики змісту завдань для кожного студента або групи студентів;

- проведення інструктажу про порядок проходження виробничої практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (програми практики, щоденників, методичних рекомендацій тощо);

- видача індивідуального завдання, теми курсового, дипломного проекту (роботи);

- інформування студентів про систему звітності з виробничої практики перед комісією;

- забезпечення у тісному контакті з керівником практики від бази практики високої якості її проходження згідно з календарним планом;

- контроль забезпечення та проведення умов праці студентів та проведення з ними обов`язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

- контроль відвідування студентами-практикантами баз практики;

- приймання заліку з практики (у складі комісії);

- складання звіту про підсумки проведення виробничої практики та подання його факультетському (інститутському) керівнику практики;

- участь у засідання кафедри та вченої ради факультету (інституту) з проведення підсумків за результатами виробничої практики.

4.5. Обов`язки керівника практики від бази практики визначаються базою практики та зазначаються в окремих розділах угоди між університетом і базою практики.

4.6. Обов`язки студента-практиканта:

- з`явитись на настановчу нараду з питань організації практики;

- своєчасно прибути на базу практики;

- якісно та у повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені програмою практики;

- вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити звіт та скласти залік з практики.

4.7. За наявності на базі практики вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади з оплатою праці, якщо робота на цих посадах відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше ніж 50 відсотків часу має відводитися на загально-професійну підготовку за програмою виробничої практики.


^ 5. Підведення підсумків практики.

5.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми виробничої практики.

Письмовий звіт, підписаний керівником від бази практики, разом із щоденником подають на рецензування керівнику практики від кафедри.

Звіт має відповідати встановленим вимогам та містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури.

5.2. Звіт з виробничої практики захищається студентом з диференційованою оцінкою комісії, призначеній деканом факультету. До складу комісії входять три особи: керівники практики від університету, викладачі випускової (фахової) кафедри).

5.3. Комісія приймає залік у студентів протягом перших десяти днів, які йдуть після завершення практики за умови, що практика відбувається у межах семестру або протягом перших десяти днів семестру, який починається після закінчення практики.

Оцінка за виробничу практику вноситься керівником практики від кафедри в залікову відомість і в залікову книжку студента.

5.4. Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно за умов, визначених університетом.

5.5. Студент, який не виконав програму виробничої практики без поважних причин або отримав негативну оцінку за практику на комісії, відраховується з університету за неуспішність.

5.6. Підсумки виробничої практики студентів обговорюються на засіданнях випускових (фахових) кафедр та засіданнях вчених рад факультетів (інститутів).


^ 6. Матеріальне забезпечення практики.

6.1. Витрати на виробничу практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.

Джерела фінансування виробничої практики студентів визначаються формою замовлення на підготовку фахівців (державна чи контрактна).

6.2. Основні витрати на виробничу практику складаються з:

- оплати праці керівників виробничої практики від університету;

- оплата праці безпосередньо керівників практики та спеціалістів від бази практики.

6.3. Оплата праці керівників виробничої практики від університету здійснюється на загальних підставах відповідно до навчального навантаження викладачів.

Розрахунок годин на проведення виробничої практики на підставі наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 193 від 04.04.2011р.

6.4. Оплата праці безпосередніх керівників та спеціалістів від бази практики здійснюється за рахунок коштів педуніверситету, передбачених в кошторисі на практику, за нормами погодинної оплати, що діють на початок практики із розрахунку одна година на одного студента за тиждень практики (наказ міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994р.).

6.5. Під час практики, у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового контролю.

6.6. Студентам університету, які навчаються без відриву від виробництва і скеровані для проходження виробничої практики, керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності надають додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати на підставі довідок університету про терміни практики.

6.7. Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами міста Дрогобича, оплачуються добові та проїзд до місця знаходження бази практики і назад за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством. Проїзд до баз практики і назад (до 50 км) міським і приміським транспортом оплачується студентами за свій рахунок.

6.8. Оплата відряджень викладачам університету – керівникам виробничої практики студентів здійснюється бухгалтерією згідно з чинним законодавством.


Додаток 1

^ Витяг з навчальних планів щодо назв і тривалості виробничих (непедагогічних) практик (набір 2010 року)

Напрям підготовки (спеціальності)

Назва практики

Семестр

Тривалість практики (тж.)

Кафедри що забезпечують керівництво практикою

1

2

3

4

5

Факультет романо-германської філології

6.020303 Філологія (переклад) (АН,АФ)

Перекладацька (з англ. мови)

8

6

Перекладознавства

7.030507 Переклад (АН,АФ)

Перекладацька

9

6

Перекладознавства

Переддипломна

10

4

Перекладознавства

 


 

^ Факультет менеджменту і маркетингу

6.030601 Менеджмент спец. "Менеджмент підпр.д-сті". спец."Менеджмент освіти"

виробнича

7

5

економ., менеджм., інноватики

переддипломна

8

2

менеджменту

7.050201 Менеджмент організацій Спец. "Менеджмент освіти"

комплексна пр-ка з фаху

10

4

економ., менеджм.

переддипломна

10

2

економ., менеджм.

7.050201 Менеджмент організацій Спец. "Менеджмент підпр.д-сті". спец. "Менж. гот.,кур.та тур.бізнесу"

комплексна пр-ка з фаху

10

4

курортн.менн.

переддипломна

10

2

курортн.менн.

6.030502 Екон.кібернетика(2008р.наб)

виробнича

8

4

інноватики

7.050102 Економ.кібернетика

практика з фаху

10

5

інноватики


^ Соціально-гуманітарний факультет

6.010101 Дошкільна освта

пр-ка в групах раннього віку

4

4

заг. педагогіки та дошк. осв.

літня педпрактика

6

4

заг. педагогіки та дошк. осв.

п-ка в групах діт.дошк.віку

7

6

заг. педагогіки та дошк. осв.

7.010101 Дошкільне виховання

інспекторська практика

9

6

заг. педагогіки та дошк. осв.

6.010106 Соціальна педагогіка. 6.030103 Практ.психологія (СП)

літня педпрактика

4

3

соц.педагогіки

пр-ка з соц.роботи(стажер)

7

6

соц.педагогіки

6.030103 Практична психологія

діагностико-психолого-корекційна

7

6

практ.психологія

7.010107 Практична психолоігя. 7.010105 Соціальна педагогіка

пр-ка з соц.роботи

9

4

соц.педагогіки

психологічна

9

2

практ.психології

6.030102 Психоогія

психологічна

7

6

практ.психології


Інститут фізики, математики та інформатики

6.040302 Інформатика

виробнича практика

6

4

Інформатики та обчислювальної математики, ІСТ

7.080201 Інформатика

переддипломна

10

3

Інформатики та обчислювальної математики

6.050101 Комп'ютерні науки

Проектно-технологічна

4

2

ІСТ

Проектно-технологічна

7

1

ІСТ

переддипломна

7

3

ІСТ

дипломне проектування

8

6

ІСТ

 


 

^ Біологічний факультет

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

практика з екології

6

3

екології

7.070801 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

переддипломна

10

4

екології

6.010203 Здоров'я людини

з фізичної реабілітації

8

3

Здоров'я людини

7.010202 Фізична реабілітація

з фізичної реабілітації

10

3

Здоров'я людини


Історичний факультет

7.030101 Філософія

Переддипломна

10

3

Філософія

Схожі:

Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про практику магістрів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconНаказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Про затвердження Положення “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Про затвердження Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного...
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів...
Положення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти iconПоложення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи