Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую icon

Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Скачати 86.24 Kb.
НазваПоложення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Дата24.10.2012
Розмір86.24 Kb.
ТипПоложенняМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

Н А К А З

 

14 листопада 2011 року м. Дрогобич № 617

Про затвердження Положення про порядок і методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання

 

 

З метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій

наказую:

 

  1. Затвердити Положення про порядок і методику проведення заліків та екзаменів

на заочній формі навчання (додається);

  1. Канцелярії до 20 листопада 2011 року розмножити це положення у кількості 30 примірників.

  2. Зобов’язати завідувачів кафедр ознайомити викладачів та студентів з даним положенням.

  3. Положення ввести в дію з 15.11.2011 року.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи проф. Пантюка М.П.

 

 

 

 

В.о. ректора Ю. Л. Кишакевич

 

Юрисконсульт А.В. Буховський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора № 617

від 14 листопада 2011року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і методику проведення заліків та екзаменів

на заочній формі навчання

 

Це положення розроблене відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» затвердженого наказом Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 року.

У положенні розглядаються питання організації, проведення і підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій.

1. ^ Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

^ Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

^ Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконання індивідуальних завдань /розрахункових, графічних тощо/. Семестровий диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

^ Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності екзамену.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни /семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку/, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом із цієї навчальної дисципліни.

Пропуски з практичних і семінарських занять не можуть бути причиною не допуску студента до семестрового контролю.

2. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальними планами. Ректор може дозволити студентам заочної форми навчання, які успішно навчаються, дострокове складання екзаменів у межах навчального року при умові виконання ними встановлених практичних робіт.

3. Екзамени проводяться згідно з розкладом. Розклад екзаменів складається методистами заочної форми, затверджується ректором університету і доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку екзаменів.

Розклад ліквідації академічної заборгованості складається одночасно з розкладом екзаменів.

4. Заліки проводяться по закінченні читання лекцій та проведення практичних і лабораторних занять. Залік не передбачає обов’язкову присутність студентів на ньому.

Після закінчення заліково-екзаменаційної сесії деканат встановлює тижневий термін для ліквідації академічної заборгованості з дисциплін, винесених на заліки та екзамени.

Студент, який не склав у встановлений тижневий термін заліків за талоном К підлягає виключенню з університету.

5. При явці на екзамени і заліки студенти зобов’язані мати при собі залікову книжку, яку вони подають екзаменатору перед початком екзамену.

Приймання екзаменів та заліків повинно проводитися лише групами за винятком окремих випадків дострокового складання за дозволом ректора.

Присутність на екзаменах і заліках інших осіб, крім екзаменаторів і завідувачів кафедр, проректора, без дозволу ректора, проректора чи декана факультету забороняється.

6. Студенти заочної форми навчання допускаються до участі в заліково-екзаменаційній сесії, якщо вони не мають заборгованості за попередній курс /семестр/ і до початку заліково-екзаменаційної сесії виконали курсові роботи з дисциплін, які виносяться на сесію. Виконаними вважаються допущені до захисту курсові роботи.

7. Методика проведення екзаменів /усно, письмово, тестування тощо/ визначається кафедрою, що забезпечує викладання даної дисципліни і затверджується на її засіданні.

Результати письмового складання екзамену /заліку/ доводяться до відома студентів не пізніше як наступного після екзамену дня.

8. Екзамени приймаються особами, яким дозволено відповідно до діючих положень читання лекцій, як правило, лекторами даного потоку. Заліки приймаються викладачами, які ведуть практичні заняття групи.

Якщо окремі розділи курсу, з якого встановлено один екзамен, читається кількома викладачами, екзамен може проходити з їх участю, але виставляється одна оцінка.

Під час екзамену студенти можуть скористатися навчальними програмами, а також з дозволу екзаменатора довідковою літературою та іншими посібниками.

9. Студентам, які не могли скласти заліки і екзамени у встановлений термін через хворобу чи з інших поважних причин /сімейні обставини, довгострокові службові відрядження, стихійні лиха/, що документально підтвердженні, наказом ректора складання екзаменів і заліків відтерміновується на наступну заліково-екзаменаційну сесію..

Студенти, які не скаржилися на стан здоров’я до початку екзамену /заліку/ і, отримавши незадовільну оцінку, подали довідку про тимчасову непрацездатність чи обтяжливі сімейні обставини, до повторного складання цієї форми контролю за цим же талоном не допускаються.

10. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою / «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»/, а заліків – за двобальною шкалою / «зараховано, «не зараховано»/.

Позитивні оцінки заносяться в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку і навчальну картку студента.

Незадовільна оцінка виставляється лише в заліково-екзаменаційну відомість.

Неявка на екзамен відмічається в екзаменаційній відомості словами «не з’явився» і підписом екзаменатора.

Студенти, які не з’явились на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. В цьому випадку незадовільну оцінку виставляє в заліково-екзаменаційній відомості декан факультету.

При повторному складанні заліку за талонами № 2 і К в заліковій відомості робиться один із записів: «не з’явився», «не зараховано», «зараховано».

11. Заліково-екзаменаційні відомості видаються методистами викладачам та приймаються від них і реєструються в книзі видачі і надходження заліково-екзаменаційних відомостей.

Видача заліково-екзаменаційних відомостей іншим особам забороняється.

12. Залік з практики виставляється на основі результатів захисту студентами звітів в комісії, призначеній завідувачем кафедри.

Комісія приймає залік у студентів протягом перших днів сеcії, яка починається після практики.

Диференційована оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом.

Студент, який при повторному проходженні практики отримав незадовільну оцінку за практику в комісії, відраховується з університету.

Студенти, які не виконали програми практики і отримали незадовільну оцінку при захисті звіту і, крім того, отримали дві незадовільні оцінки з семестрових екзаменів відраховуються з університету.

13. Заліки з курсових робіт /проектів/ виставляються на підставі результатів захисту студентами курсових робіт /проектів/ перед комісією у складі двох-трьох викладачів призначеною кафедрою, з участю безпосереднього керівника роботи /проекту/.

Результати захисту курсової роботи /проекту/ оцінюються за чотирибальною шкалою / «відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно»/.

Оцінка вноситься у заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку за підписом керівника курсової роботи /проекту/.

Інші питання організації виконання курсових робіт /проектів/ регламентується Положенням про курсові роботи.

14. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

15. Диференційованих заліків у семестрі не повинно бути більше як два.

Вони, як правило, виставляються з курсових робіт /проектів/, практики та дисципліни, в яких переважає виконавська /творча/ діяльність. Перелік вказаних дисциплін затверджує вчена рада факультету.

16. Студентам заочної форми навчання, які успішно навчаються, до початку заліково-екзаменаційної сесії видаються довідки-виклики встановленого зразка.

Видача довідок-викликів і явка студентів-заочників на екзамени підлягають строгому контролю.

На додаткову оплачувану відпустку мають право студенти-заочники, які не мають заборгованості за попередній курс /семестр/ і до початку заліково-екзаменаційної сесії виконали курсові роботи з дисциплін, що виносяться на сесії.

Студенти заочної форми навчання, яким з поважних причин перенесено строк заліково-екзаменаційної сесії, мають право на додаткову оплачувану відпустку.

17. Студенти-заочники, залишені з поважних причин на повторний курс, які не використали за даний курс оплачувану додаткову відпустку, мають на неї право, якщо вони за другий рік навчання успішно виконали відповідний навчальний план.

18. Студенти-заочники, які не виконали навчального плану і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з’явились на заліково-екзаменаційну сесію самостійно або за повідомленням університету допускаються на консультації, до виконання лабораторно-практичних робіт, до складання заліків і у встановленому порядку до складання екзаменів без подальшого надання оплачуваної відпустки за поточний навчальний рік.

19. Повторне навчання студента на одному з курсів дозволяється як виняток за поданням декана при наявності, не більше як два рази за весь період його перебування у ВНЗ.

Вирішення питання про залишення студента на повторне навчання вперше проводиться ректором за поданням декана при наявності поважних причин /хвороба, сімейні обставини, службове відрядження/, підтверджених документально.

Для вирішення питання про залишення студента на повторне навчання вдруге ректор університету скеровує його на медичну комісію в порядку, встановленому чинним законодавством. Повторне навчання вдруге дозволяється тільки на основі висновку лікувально-консультаційної комісії (ЛКК).

19. Перезарахування оцінок за складені раніше екзамени і заліки студентам, що поновлені або перекваліфіковуються, проводиться заочним відділом університету на початку кожного семестру у формі наказу по університету. При цьому, як правило, підлягають перезарахуванню оцінки «добре» і «відмінно». Оцінки з предметів, які не перезараховані, вважаються анульованими.

Перезараховані екзамени вносяться в заліково-екзаменаційні відомості до початку заліково-екзаменаційної сесії методистом заочного відділу на підставі наказу по університету /у відомості проставляється оцінка, № і дата наказу, підпис методиста/.

20. Студенти, які за результатами семестрового контролю мають академічні заборгованості з трьох екзаменів і більше, або отримали оцінку “незадовільно” на комісії чи не ліквідували академічні заборгованості у встановлені граничні терміни і не залишені на повторне навчання підлягають відрахуванню з університету за академічну неуспішність.

Студентам, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру згідно з затвердженим графіком. Повторне складання екзаменів допускається не більш як два рази з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. До складання іспитів на комісії допускаються студенти, які одержали не більше як дві незадовільні оцінки за талоном № 2.

21. Ректор університету, проректори з навчальної роботи, декани факультетів та завідуючі кафедрами під час екзаменаційної сесії вивчають якість підготовки студентів та планують заходи, що забезпечують дальше поліпшення навчального процесу.

Результати екзаменів та пропозиції щодо поліпшення навчального процесу після сесії виносяться на обговорення засідань кафедр, учених рад факультетів і вченої ради університету.

Схожі:

Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconПоложення про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів І заліків в Ужгородському національному університеті
Екзамени та заліки складають студенти, яких не влаштовує підсумкова позитивна оцінка, виставлена викладачем за результатами модульних...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconПорядок організації І проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у Вінницькому національному технічному університеті
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconПро підготовку та проведення вес няної та літньої заліково-екзамена
З метою своєчасної підготовки та успішного проведення весняної та літньої заліково-екзаменаційних сесій у 2012/2013 навчальному році...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconНаказ №1695-14 Про впровадження ects при оцінці знань студентів з метою подальшого послідовного впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (ects) наказую 1
Навчального року І у подальші роки, семестрову оцінку знань студентів 1, 2, 3 І 4-го курсів під час екзаменів, мк2 (при відсутності...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconНаказ №1695-14 Про впровадження ects при оцінці знань студентів з метою подальшого послідовного впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (ects) наказую 1
Навчального року І у подальші роки, семестрову оцінку знань студентів 1, 2, 3 І 4-го курсів під час екзаменів, мк2 (при відсутності...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconПро організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії
Згідно з діючими навчальними планами, відповідно до чинних законодавчих І нормативних документів, з метою поліпшення організації...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconПоложення про організацію І методику проведення семінарського заняття з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Затвердити “Положення про організацію І методику проведення семінарського заняття” (додаток 1)
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconРозклад затверджую : екзаменів, заліків на відділенні заочного навчання

Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconПро затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
...
Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую iconРозклад заліків І екзаменів для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання,що навчаються за індивідуальним графіком

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи