Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка icon

Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Скачати 93.38 Kb.
НазваПоложення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Дата24.10.2012
Розмір93.38 Kb.
ТипПоложенняМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

Н А К А З

 

27 грудня 2011 року м. Дрогобич № 647

Про затвердження Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

 

З метою організації належного порядку переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми

наказую:

 

  1. Затвердити Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми (додається);

  2. Канцелярії до 15 січня 2012 року розмножити це положення у кількості 15 примірників.

  3. Зобов’язати завідувачів кафедр ознайомити викладачів та студентів з даним положенням.

  4. Положення ввести в дію з 28 грудня 2011 року.

  5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи проф. Пантюка М.П.

 

 

 

 

^ В.о. ректора Ю. Л. Кишакевич

 

Юрисконсульт А.В. Буховський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора № 647

від 27 грудня 2011року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

(Затверджено наказом ректора №202 від 7 вересня 2000 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року )

^ Загальні положення

Дане Положення регулює питання переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст та бакалавр, а також питання відрахування та поновлення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр у Дрогобицькому педуніверситеті.

Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускаються.

Ректор має право розглядати, як виняток, питання переведення з одного вищого закладу освіти до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.

 

^ Переведення студентів

1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих закладів освіти.

2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах університету здійснює ректор.

3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюються, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Прийом заяв від осіб, які хочуть перевестися або поновитися у числі студентів Дрогобицького педуніверситету проводиться щороку з 15 червня до 15 серпня і з 15 грудня до 15 січня.

Прийом заяв від осіб, які хочуть перевестися або поновитися з денної форми навчання на заочну форму, проводиться навчальним відділом.

Прийом заяв від осіб, які хочуть перевестися або поновитися на заочну форму навчання, а також від студентів-заочників, які хочуть перевестися на стаціонар, проводиться заочним відділом.

До заяви на переведення додаються:

1) Залікова книжка або копія навчальної картки студента (форма № 14);

2)             Копія трудової книжки (для заочників);

3)             Довідка з місця проживання (для заочників);

4) Дозвіл на переведення (для студентів з інших ВНЗ);

5) 6 фотографій розміром 3x4;

6) Медична довідка.

 

До заяви на поновлення додаються:

1) академдовідка або залікова книжка;

2)           копія трудової книжки;

3) довідка з місця проживання (для заочників);

4) 6 фотографій розміром 3x4.

Форми заяв додаються (форми 1-4; 1-5; 1-6).

4. Проректори з навчально-виховної роботи зобов'язані у двотижневий термін розглянути заяви про переведення або поновлення.

Особи, що не склали академрізниці або не подали екзаменаційні картки у заочний відділ у зазначений наказом термін, втрачають право на поновлення чи переведення.

Ліквідація академрізниці проводиться, як правило, у період з 15 по 31 січня щороку за графіком навчального процесу заочного відділу, затвердженим ректором університету. Ліквідація академрізниці проводиться тільки один раз без права на перескладання.

Підготовка екзаменаційної документації (екзаменаційний лист) (форма 1-7), екзаменаційна відомість (форма 1-8) здійснюється секретарем заочного відділу.

Прийом академзаборгованості чи академрізниці проводиться комісією у складі не менше 2 чоловік.

5. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету , вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

6. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до Дрогобицького педуніверситету. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення, що утворюються після закінчення навчального року (семестру) внаслідок відрахування, надання академічних відпусток, повторного навчання тощо, у Дрогобицькому педуніверситеті на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

Прийом заяв від студентів проводиться щороку з 1 січня по 30 січня і з 1 липня по 30 серпнядеканатами факультетів.

Заяви студентів розглядаються на засіданні приймальної комісії університету. На підставі рішення приймальної комісії ректор видає наказ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.

7.        Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до Дрогобицького педуніверситету на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються у державному вищому закладі освіти на договірній основі (п.6).

8.        Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до Дрогобицького педуніверситету.

9.        При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа), або тристоронніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший з однієї спеціальності, форми на іншу, або з Дрогобицького педуніверситету до іншого вищого закладу освіти, здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства .

10. Переведення студентів на перший курс Дрогобицького педуніверситету забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатися Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України.

11. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестися.

12. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор університету видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

13. Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальні картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і в особових справ студентів.

14. Ректор вищою навчального закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування. У випадку відсутності вакантних місць державного замовлення наказу про зарахування передує укладення дво- чи тристоронньої угоди про підготовку спеціалістів і оплата навчання за семестр.

 

^ Відрахування студентів

Студент може бути відрахований з вищого навчального закладу освіти:

        за власним бажанням;

        у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти; - за станом здоров'я;

        за академічну неуспішність;

        при невиконанні зобов'язань, передбачених дво- чи тристоронньою угодою зі сторони замовника або студента;

        з інших причин, передбачених дво- чи тристоронньою угодою.

 

^ Поновлення студента

17. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором університету незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Особи, які поновлюються на навчання після успішної ліквідації академічної заборгованості:

а) при наявності вакантних місць державного замовлення наказом ректора зараховуються у число студентів відповідної спеціальності;

б) при відсутності вакантних місць державного замовлення, але при наявності місць ліцензованого обсягу:

        укладають дво- чи тристоронню угоду про підготовку спеціаліста;

        оплачують відповідну суму за навчання за один семестр (до початку навчання).

Наказ про зарахування таких осіб видається після укладення угоди і оплати за навчання.

18. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до Дрогобицького педуніверситету.

19. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти ІІІ, IV рівнів акредитації, можуть бути поновлені на навчання до вищих закладів освіти І, II рівнів акредитації.

20. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

 

Оформлення документів

21.  Студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видасться академічна довідка встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93 р. № 1058 "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні" та оригінал документа про повну загальну, середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, яка підписана керівництвом вищого закладу освіти і скріплена гербовою печаткою, завірена деканом залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.

22.  Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.

23. При заповненні академічної довідки студентам, які навчалися без відриву від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.

24. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видасться академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. У цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти.

25. До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу Дрогобицького педуніверситету і не складали екзамени і заліки, видасться академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

26. Студенту, який поновлений у Дрогобицький педуніверситет, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування предметів здійснює декан факультету розпорядженням.

27. До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка, копія трудової книжки (для працюючих у школі.

28. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:

        порядковий реєстраційний номер;

        дата видачі;

        підпис особи, яка одержала довідку;

        підстава видачі академічної довідки.

Книга повинна бути прошнурована, скріплена підписом ректора і печаткою університету.

Схожі:

Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Кандидат фіз мат наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету...
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconНаказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Про затвердження Положення “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи