Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 icon

Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Скачати 85.09 Kb.
НазваПоложення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Дата24.10.2012
Розмір85.09 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора № 534 від 27 грудня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального процесу на денній формі навчання, керівництво і контроль за навчальною і науково-методичною роботою.

1.2. Навчально-методичний відділ функціонує відповідно до Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та цим Положенням.

1.3. Навчально-методичний відділ безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи.

 

^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

2.1. Планування та наукова організація поточного навчального процесу в університеті.

2.2. Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчального процесу.

2.3. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів, модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).

2.4. Розробка проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації та статистики, призначення стипендій, студентського діловодства тощо.

2.5. Організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій (ДЕК).

2.6. Аналіз результатів державної атестацій на підставі звітів голів ДЕКу.

2.7. Контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам.

2.8. Формування комп'ютерних баз даних робочих навчальних планів.

2.9. Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.

2.10. Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.

2.11. Розрахунок потреб кафедр у професорсько-викладацьких кадрах на навчальний рік.

2.12. Складання спільно з відділом кадрів та бухгалтерією штатних формулярів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. Внесення змін до них.

2.13. Виділення кафедрам погодинного фонду на навчальний рік. Облік використання погодинного фонду.

2.14. Складання графіку закінчення термінів строкових договорів та контрактів професорсько-викладацького складу. Оголошенням конкурсів на посади професорсько-викладацького складу. Контроль за ходом всієї процедури проведення конкурсів.

2.15. Облік динаміки контингенту студентів.

2.16. Формування комп'ютерних баз даних "Абітурієнт" і "Студент". Внесення змін до них.

2.17. Обчислення середнього балу успішності студентів для визначення розміру стипендії. Підготовка проектів рішень стипендіальної комісії та проектів наказів з призначення стипендій.

2.18. Підготовка замовлень на виготовлення студентських квитків.

2.19. Координація навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу. Вивчення стану науково-методичного забезпечення навчального процесу.

2.20. Контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів з питань науково-методичної роботи.

2.21. Організація засідань науково-методичної ради.

2.22. Організація і проведення науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, з питань науково-методичної роботи.

2.23. Забезпечення підрозділів навчально-методичною документацією.

2.24. Координація й організація роботи з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (першого і другого етапу).

2.25. Керівництво організацією всіх видів практик студентів.

2.26. Внутрішньо-університетське інспектування проведення усіх видів практик.

2.27. Організація ліцензування, акредитації окремих спеціальностей та університету в цілому.

2.28. Складання статистичної звітності з діяльності навчально-методичного відділу (форми 2-3-НК, 5-ВО, «До аналізу діяльності університету», «Рейтинг вищих навчальних закладів» тощо).

2.29. Моніторинг якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

2.30. Розробка рекомендацій до переспективних планів розвитку університету.

2.31. Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.

 

^ 3. ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

3.1. Планування навчального процесу:

-                      участь у розробці, складанні та затверджені варіативних складових освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей (напрямів підготовки);

-                      участь у розробці, складанні та затверджені навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей (напрямів підготовки);

-                      участь у розробці, складанні та затверджені графіків навчального процесу на навчальний рік;

-                      розробка заходів з підготовки університету до нового навчального року з навчальних і навчально-методичних питань;

-                      контроль за використанням площ, відведених під навчальні цілі;

-                      контроль за складанням розкладів навчальних занять, семестрового контролю, державної атестації;

-                      розподіл навчального навантаження між кафедрами, створення обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік;

-                      контроль за плануванням навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік;

-                      підготовка ректорові та проректорові з науково-педагогічної роботи пропозицій про оптимальний склад кафедр і розподіл штатів викладачів між кафедрами;

-                      спільно з деканатами і завідувачами кафедр комплектування штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр і оформлення його змін протягом року;

 

^ 3.2. Контроль навчального процесу:

-                      контроль за ходом навчального процесу й аналіз результатів модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесії, оформлення звітів з цих питань;

-                      контроль за організацією на кафедрах, факультетах, інститутах процесу модульного оцінювання навчальних досягнень студентів;

-                      контроль за рухом контингенту студентів (відрахування, поновлення, надання академічних відпусток, переведення з/до інших вищих навчальних закладів, з курсу на курс тощо);

-                      контроль за формуванням Державних екзаменаційних комісій, ходом захисту дипломних робіт і складанням державних екзаменів, оформленням звітної документації з цих питань;

-                      аналіз успішності та відсіву студентів;

-                      контроль за дотриманням нормативних документів з призначення стипендій студентам;

-                      контроль за розвитком навчально-лабораторної бази кафедр і факультетів.

 

^ 3.3. Контроль навчальної і науково-методичної роботи кафедр:

-                      контроль за наявністю і станом програм дисциплін;

-                      контроль за забезпеченістю навчальних дисциплін підручниками і посібниками;

-                      контроль за станом науково-методичного забезпечення дисциплін кафедр;

-                      контроль методичної роботи кафедр з питань виробничих та навчальних практик;

-                      контроль за організацією та проведенням кафедрами різних видів практик;

-                      контроль за станом навчально-методичної документації на кафедрах і факультетах відповідно до затвердженого переліку навчально-методичної документації;

-                      контроль обліку планування та виконання навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр;

-                      контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та викладачів;

-                      контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів;

-                      контроль за підготовкою навчальних лабораторій, кабінетів, майстерень, комп'ютерних класів, спортивних споруд тощо до навчального року та експлуатацією їх під час навчального року;

-                      контроль за трудовою дисципліною викладачів і студентів.

 

^ 3.4.Організаційна робота:

-                      планування й організація проведення ректоратів з навчальних питань;

-                      організація і підготовка виробничих нарад з деканами факультетів (директорами інститутів), їх заступниками, завідувачами кафедр, секретарями та диспетчерами деканатів (інститутів), навчально-допоміжним персоналом кафедр, секретарями ДЕК з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, призначення стипендій, студентського діловодства тощо.

-                      організація роботи з розробки проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, статистичної звітності, призначення стипендій, студентського діловодства тощо;

-                      організація засідань науково-методичної ради;

-                      організація засідань стипендіальної комісії;

-                      організація і проведення разом з кафедрами науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, з питань науково-методичної роботи;

-                      організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею інститутів, факультетів та кафедр для здійснення навчального процесу в університеті;

-                      організація роботи інститутів та факультетів з виготовлення студентських квитків;

-                      організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій;

-                      участь у складанні планів роботи університету;

-                      участь у підготовці питань з навчальної та науково-методичної роботи на засідання Вченої ради університету;

-                      координація й організація роботи з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (першого і другого етапу).

^ 4. ПРАВА І ОБОВ¢ЯЗКИ

 

4.1. Права та обов'язки працівників навчально-методичного відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими начальником навчально-методичного відділу у відповідності із законодавством і затвердженими ректором університету.

 

^ 5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ¢ЯЗКИ

 

5.1. Навчально-методичний відділ у своїй діяльності взаємодіє з іншими підрозділами університету: відділом кадрів, відділом заочної освіти, відділом науки та міжнародних зв'язків, відділом аспірантури, бухгалтерією, деканатами факультетів (дирекціями інститутів), кафедрами тощо.

5.2. Розмежування обов'язків між навчально-методичним відділом та іншими підрозділами університету зі спільних питань діяльності визначається наказами ректора університету.

 

^ 6. Організація роботи

 

6.1. Структуру та штатний розпис навчально-методичного відділу затверджує ректор університету у відповідності з нормативами у межах чисельності та встановленого фонду заробітної плати.

6.2. Навчально-методичний відділ працює за планом, який кожного року затверджує проректор з науково-педагогічної роботи.

6.3. Навчально-методичний відділ звітує про свою діяльність перед ректором університету та проректором з науково-педагогічної роботи.

 

7. Керівництво

 

7.1. Керівництво навчально-методичним відділом здійснює начальник, який безпосередньо підпорядковується проректорові з науково-педагогічної роботи.

7.2. Начальника навчально-методичного відділу призначає на посаду та звільняє з неї ректор університету за поданням проректора з науково-педагогічної роботи.

7.3. Начальник навчально-методичного відділу подає керівництву університету у визначеному порядку пропозиції про прийом на роботу, звільнення і переміщення працівників відділу.

 

УЗГОДЖЕНО:

 

Проректор з науково-педагогічної

роботи Кишакевич Ю.Л.

 

Юрисконсульт Слєпченко Х.О.

 

Начальник відділу з охорони праці

та техніки безпеки Губицький М.А.

Схожі:

Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Кандидат фіз мат наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету...
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconНаказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Про затвердження Положення “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів...
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Про затвердження Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного...
Положення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1 iconПоложення про практику магістрів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи