Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую icon

Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую
Скачати 53.03 Kb.
НазваПоложення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую
Дата24.10.2012
Розмір53.03 Kb.
ТипПоложенняМіністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

 

 

НАКАЗ

8 квітня 2010 року № 144

 

Про затвердження “Положення про науково-методичну

раду факультету (інституту)”

 

З метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи

 

наказую:

 

1.  Затвердити “Положення про науково-методичну раду факультету (інституту)”(додаток 1).

2.  Увести в дію вказане Положення з 01.09.2010 року.

3.  Параграф 2 підрозділу 1.2. Підготовка підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників з грифом університету “Положення про підручники, навчальні посібники та навчально-методичні посібники” (додаток до наказу ректора № 98 від 27.03.2008 р.) викласти у такій редакції:

2. Для присвоєння грифу “Рекомендовано вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” підручник (посібник) та навчально-методичний посібник разом з двома рецензіями, однією внутрішньою, другою зовнішньою, спочатку розглядається кафедрою і при позитивній його оцінці подається на розгляд науково-методичної ради факультету (інституту), разом з програмою навчальної дисципліни і витягом з ухвали кафедри, для перевірки відповідності посібника вимогам, встановленими цим Положенням.

При позитивній його оцінці науково-методична рада факультету (інституту) передає підручник (посібник) чи навчально-методичний посібник разом з документами, поданими кафедрою та витягом із протоколу засідання науково-методичної ради факультету (інституту) на розгляд науково-методичної ради університету на предмет присудження йому грифу університету чи прийняти рішення про підняття клопотання перед міністерством освіти і науки України про присвоєння навчальному посібнику одного із його грифів.

4.  Параграф 4 розділу ІІІ. Порядок затвердження і внесення змін до програми навчальної дисципліни “Положення про програму навчальної дисципліни” (додаток до наказу ректора № 77 від 22.02.2010 р.) викласти у такій редакції:

4. Програма навчальної дисципліни розглядається кафедрою і при позитивній її оцінці подається у науково-методичну раду факультету (інституту). До програми додаються дві рецензії (внутрішня і зовнішня), змістові модулі дисципліни (витягами із ГСВО або СВО), витяг із протоколу засідання кафедри.

При позитивній її оцінці науково-методичною радою факультету (інституту), програма разом з документами, поданими кафедрою та витягом із протоколу засідання науково-методичної ради факультету (інституту) подається на розгляд і затвердження науково-методичною і вченою радами та ректором університету.

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Кишакевич Ю.Л.

 

 

 

 

 

Ректор В.Г. Скотний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до наказу

№ 144 від 8.04.2010 р.

 

^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.     Науково-методична рада факультету (інституту) (далі – Рада) створюється розпорядженням декана з метою розв’язання важливих питань організації навчального процесу, методики викладання навчальних дисциплін, обміну досвідом педагогічної роботи, розробки рекомендацій щодо впровадження нових освітніх технологій, організації ефективного зв’язку зі школами та органами освіти.

2.     Загальне керівництво навчально-методичною роботою на факультеті (інституті) здійснює заступник декана з навчально-педагогічної роботи, який є одночасно і головою Ради.

3.     До складу Ради входять заступник голови, секретар і члени Ради з числа викладачів, що мають великий досвід навчально-методичної роботи. Склад Ради затверджує декан факультету раз на три роки.

4.     Плани роботи Ради (перспективні і річні) затверджує декан факультету (інституту).

5.     Рада засідає один раз на місяць.

6.     Найважливіші питання, а також свої рекомендації і ухвали Рада виносить на обговорення вченої ради факультету. Ухвали з окремих питань можуть бути підставою для видання розпоряджень декана.

7.     Дане положення набуває чинності після затвердження його ректором університету.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ РАДИ

 

8.     Розгляд і всебічне обговорення важливих питань організації навчально-методичної роботи на факультеті (в університеті).

9.     Впровадження нових освітніх технологій.

10.           Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на факультеті (в інституті).

11.           Вивчення й аналіз навчально-методичної документації, яка відображає зміст навчання (державні галузеві стандарти освіти, освітньо-професійні програми підготовки фахівців, навчальні плани, навчальні програми дисциплін).

12.           Розгляд тематики дисциплін за вибором та спецсемінарів і факультативів та подання її для затвердження вченою радою факультету університету.

13.           Розгляд тематики курсових і випускних (бакалаврських, дипломних, магістерських) робіт, розробка рекомендацій щодо її оновлення і спрямування на розв’язання конкретних проблем теорії та практики освітньої діяльності.

14.           Рекомендації щодо видання навчально-методичної літератури і наочних посібників для внутрішньо-університетського використання.

15.           Розгляд навчально-методичних посібників і програм навчальних дисциплін на предмет дотримання автором вимог щодо видання навчально-методичної літератури.

16.           Рекомендації їх на розгляд науково-методичної та вченої ради університету щодо підняття клопотання перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння їм одного із його грифів.

17.           Розгляд програм навчальних дисциплін, підручників, посібників та навчально-методичних посібників та рекомендація їх на розгляд до науково-методичної ради університету для затвердження та рекомендації до друку.

18.           Аналіз планів семінарських, практичних та лабораторних занять кафедр, розробка загальних рекомендацій щодо їх укладання.

19.           Аналіз результатів проходження студентами практик та розробка рекомендацій щодо покращення їх ефективності у підготовці фахівців ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр”.

20.           Вивчення й аналіз обсягу та характеру завдань для самостійної роботи студентів.

21.           Контроль за роботою методичних семінарів та кабінетів на факультеті (інституті).

22.           Проведення науково-методичних конференцій та семінарів на факультеті (в інституті).

23.           Огляд і аналіз методичних матеріалів, вміщених у фахових журналах; організація на факультетах разом з бібліотекою періодичних виставок методичної літератури.

 

ІІІ. ПРАВА РАДИ

 

24.           Рада має право:

–       отримувати від кафедр та бібліотек необхідну інформацію, яка належить до її компетенції;

–       залучати викладачів при узгодженні з завідувачами кафедр, до рецензування навчально-методичної літератури;

–       запрошувати на засідання Ради завідувачів кафедр, викладачів для надання інформації з тих питань, що належать до компетенції Ради;

–       залучати викладачів кафедр до підготовки питань, які розглядаються на засіданні Ради згідно з планом її роботи.

 

Схожі:

Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconНаказ №144 Про затвердження "Положення про науково-методичну раду факультету (інституту)"
З метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconНаказ №130 Про затвердження " Положення про організацію і методику проведення семінарського заняття"
З метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconПоложення про організацію І методику проведення семінарського заняття з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Затвердити “Положення про організацію І методику проведення семінарського заняття” (додаток 1)
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconПоложення про програму навчальної дисципліни з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconНаказ №77 Про затвердження " Положення про програму навчальної дисципліни" з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю: Затвердити "Положення про програму навчальної дисципліни".
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconНаказую внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у наступній редакції
З метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну за результатами аналізу проведення першого модульного...
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи