Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка icon

Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Скачати 78.05 Kb.
НазваПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Дата24.06.2013
Розмір78.05 Kb.
ТипПоложення

Затверджено наказом ректора

№ 599 від 24.11.2011 р.


Положення про вчену раду

Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка


Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (надалі − Статут).


§ 1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (надалі − вчена рада) є колегіальним органом. Склад вченої ради обирається строком до трьох років.

1.2. Головою вченої ради є ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує обов’язки ректора.

1.3. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора.

1.4. До складу вченої ради входять за посадами проректори, декани факультетів, директори інститутів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, а також виборні представники від науково-педагогічних працівників, які обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники від інших працівників університету, котрі працюють у ньому на постійній основі; керівники органів студентського самоврядування. Квота виборних представників від факультетів (інститутів) визначена Статутом. При цьому не менш як 75 % загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники, які працюють на постійній основі, і не менш як 10 % − виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

1.5. Виборні  представники до складу вченої ради обираються вищим колегіальним органом  громадського самоврядування – конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Виборні представники з числа осіб, які навчаються в університеті, обираються вищим органом студентського самоврядування університету.

1.6. Ректору надається право рекомендувати вченій раді обирати до складу і виводити зі складу вченої ради працівників університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

1.7. Ухвали вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора.

1.8. Ведення справочинства вченої ради забезпечує вчений секретар вченої ради, який підпорядковується голові вченої ради.


§ 2. Основні завдання вченої вади

2.1. Подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування (конференції трудового колективу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка) проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього.

2.2. Ухвалення фінансового плану і звіту університету.

2.3. Подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, головного бухгалтера та директора бібліотеки.

2.4. Обрання на посаду завідувачів кафедр та професорів.

2.5. Ухвалення навчальних програм і навчальних планів.

2.6. Ухвалення рішень із питань організації навчально-виховного процесу.

2.7. Ухвалення основних напрямів наукових досліджень.

2.8. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

2.9. Прийняття рішення щодо кандидатур на присвоєння  вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника.

2.10. Прийняття рішення при висуненні кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, при висуненні підручників на здобуття державних премій України.

2.11. Присвоєння почесних звань “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”.

2.12. Розгляд пропозицій щодо утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об’єднань.

2.13. Розгляд пропозицій стосовно змін у структурі університету (кафедр, факультетів, інститутів, лабораторій та інших підрозділів).

2.14. Надання монографіям, збірникам, посібникам, підручникам, програмам, іншим виданням грифів “Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” та “Затверджено вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, а також порушення клопотань перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України” про присвоєння рекомендованим виданням одного з грифів МОНМС України.

2.15. Схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур.

2.16. Прийняття ухвали про відкриття аспірантури та/або докторантури і рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі й докторантурі.

2.17. Затвердження тем дисертацій, індивідуальних планів роботи аспірантів, докторантів.

2.18. Визначення та підтвердження тривалості, поважності  причин і кількості переривань навчання аспірантів та докторантів, а також можливості подальшого продовження навчання.

2.19. Визначення додаткових кандидатських іспитів.

2.20. Оцінка обставин, що виключають можливість роботи над дисертацією і визначення терміну, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

2.21. Установлення в окремих випадках терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

2.22. Прийняття рішення про відрахування з аспірантури, докторантури.

2.23. Щорічний розгляд питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, перегляд складу наукових керівників, консультантів та усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які  не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів, докторантів.

2.24. Розгляд висновків кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника до докторантури і прийняття рішення про його зарахування.

2.25. Прийняття рішення про подальше перебування в докторантурі на підставі звіту про виконання індивідуального плану роботи докторантів.

2.26. Прийняття рішення про складання кандидатського іспиту з іншої іноземної мови, крім англійської, німецької, французької, італійської, іспанської, у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

2.27. Надання рекомендацій приймальній комісії при зарахуванні до аспірантури у разі одержання вступниками однакових оцінок.

2.28. Розгляд питань про наукове стажування викладачів за кордоном та терміном на 4 і більше місяців.

2.29. Прийняття рішення про призначення наукового керівника.

2.30. Розгляд інших питань діяльності  університету.

§ 3. Організація роботи вченої ради

3.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

3.2. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке скликається з ініціативи ректора або не менше 20 % членів вченої ради. День проведення засідань вченої ради, як правило, — третій четвер кожного місяця: початок роботи – о 15 годині (за потреби — в інші дні та години).

3.3. Засідання вченої ради проводить ректор, а за його відсутності – проректор.

3.4. Засідання вченої ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше дві третини її членів.

3.5. Ухвали вченою радою приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.6. Ухвали про обрання на посаду професора, завідувача кафедри, присвоєння почесного звання “Почесний доктор університету” приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів вченої ради).

3.7. Ухвали про присвоєння вченого звання професора, доцента, старшого наукового співробітника, почесного звання “Заслужений професор університету” приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих  присутніх на засіданні членів вченої ради).

3.8. Ухвали про висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, про висунення підручників на здобуття державних премій України приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих  присутніх на засіданні членів вченої ради).

3.9. Ухвали вченої ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

3.10. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на поточний навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів та інші члени вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення засідання вченої ради.

3.11. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем.

3.12. Керівники структурних підрозділів, голови комісій, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту ухвали. До них можуть додаватися висновки службової перевірки.

3.13. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше ніж за чотири дні до дня засідання вченої ради) подання вченому секретареві проектів ухвал. Проект ухвали повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників і пропозиції проведення спрямованих на усунення недоліків заходів (із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю).

3.14. Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, для висунення підручників на здобуття державних премій України тощо подаються вченому секретарю не пізніше ніж за сім днів до засідання вченої ради.

3.15. Напередодні засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень  із головою вченої ради.

3.16. Вчений секретар інформує членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за три дні до її проведення.

3.17. Відповідальність за виконання ухвал вченої ради покладається на проректорів, а також осіб, які зазначені в ухвалах. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання ухвали вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

3.18. На засіданні вченої ради в обов‘язковому порядку розглядаються питання про стан виконання ухвал, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання ухвал.

3.19. На засіданні вченої ради ведуться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Ухвали вченої ради підписує голова. Облік і збереження протоколів забезпечується вченим секретарем.

3.20. Головуючий на засіданні вченої ради відкриває, закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях; організовує розгляд питань; виносить на обговорення проекти ухвал; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити.

3.21. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хв, співдоповіді − 5 хв, заключного слова – 3 хв. Виступаючим для обговорення надається час до 5 хв, для повторних виступів в процесі обговорення  − до 2 хв.

Схожі:

Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Кандидат фіз мат наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету...
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про вчену раду факультету (інституту) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Виборні представники обираються за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники із числа осіб,...
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconНаказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Про затвердження Положення “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Про затвердження Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного...
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПоложення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів...
Положення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка iconПочесні доктори (honoris causa) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи