Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» icon

Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Скачати 273.41 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Дата24.10.2012
Розмір273.41 Kb.
ТипРобоча програма


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(найменування вищого учбового закладу )


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

______________ Ступнік М.І.

«____» ____________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни «Електропостачання та електропривод»


для спеціальності 6.090300 «Збагачення корисних копалин»


Факультет: Електротехнічний


Кафедра: «Електропостачання та ресурсозбереження»


Нормативні дані

Курс

Семестр

Обсяг дисципліни

Лекцій

Лабораторних

робіт

Самостійна робота

Екзамен

Залік

Форма навчання

Годин

Національних кредитів

ECTS

Денна

3

6

108

2

3

18

18

72

6

-

Заочна

3

6

108

2

3

6

4

98

-

6


Робоча програма складена на основі^ Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямування 6.050301 "Гірництво"

(найменування типової програми)


Робоча програма складена ст. викл. Аніськовим О.В.

(П. І. Б. викладача)

_____________________________________________________________________________________________


№ 3 ”15” вересня 2010р. Т.в.о.зав. кафедрою _______ доц., к.т.н. Щокін В.П


Схвалено вченою радою ________________електротехнічного факультету


№ 1 ”27” жовтня 2010р. Голова ради _____________ доц., к.т.н. Осадчук Ю.Г.


^ 1.МЕТА ТА ЗАДАЧІ


Мета викладання дисципліни включає формування у студентів знань з питань вибору систем передачі, розподілення та перетворення електричної енергії, придбання практичних навичок самостійно вибирати електрообладнання гірничих машин з технічними та іншими засобами при вирішенні виробничих проблем.

До задач вивчення дисципліни входять: способи виробництва електричної енергії; перетворення і розподілення електричної енергії; базові електроприймачі гірничих робіт; принципи побудови і конструктивне виконання систем електропостачання; методи розрахунків електричних навантажень мереж; засоби захисту від ураження електричним струмом; знання принципів роботи та основні види електроприводів; регулювання і керування електроприводами; вміння вибору потужності електродвигунів і систем керування.


^ 2. СТРУКТУРА ТА Зміст дисципліни.№ модуля

Назва модуля


Назва тем та їх зміст


Розподіл часу

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Аудиторні

Самостійна робота

Загальний

Аудиторні

Самостійна робота

Загальний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Електропостачання споживачів на поверхні та в гірничих виробках

Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах. Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання. Електричні навантаження. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.

2

10

12

0,5

9

9,5

Методи розрахунків електричних навантажень. Метод коефіцієта попиту. Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції.

2

6

7

0,5

8

8,5

Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах. Дія електричного струму на організм людини. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора. Засоби захисту від вражень електричним струмом. Захисні заземлення та їх виконання. Захисне відключення мережі. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

1

5

6

0,5

8

8,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9Електропостачання відкритих гірничих робіт. Загальні відомості.Схеми електропостачання відкритих гірських робіт. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж.

1

5

6

0,5

8

8,5

Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги, пропоновані до схем електропостачання підземні гірських робіт. Електропостачання підземних виробітків через стовбур. Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

1

5

6

0,5

8

8,5

Основні вимоги до електропостачання збагачувальних фабрик. Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик. Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик. Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.


2

5

7

0,5

8

8,5

^ Лабораторні роботи

Випробування захисних заземлень.

2

-

2

1

-

1

Вивчення пристроїв захисту від витоку струму.

2

-

2

1

-

1

Апаратура ручного управління напругою до 1000В.

2

-

2

-

-

-

Апаратура дистанційного управління напругою до 1000В.

2

-

2

-

-

-

Електричне освітлення.

1
1

-

-

-

Контрольна модульна робота №1Всього по модулю №118

36

54

5

49

54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Асинхронні та синхронні двигуни трифазного струму

Основні поняття про електропривод. Класифікація, функції, вимоги. Груповий, індивідуальний та взаємопов’язаний ЕП. Загальні відомості про електропривод гірничих машин.

2

7

9

0,5

9

9,5

Поняття про механічні характеристики. Рівняння руху електроприводу. Приведення статичних моментів та моментів інерції до валу двигуна.

1

6

7

0,5

8

8,5

Загальні відомості про ДПС. Механічні властивості ДПС НЗ. Механічні властивості ДПС ПЗ. Гальмівні режими роботи ДПС.

2

6

8

0,5

8

8,5

Основні показники регулювання швидкості ДПС. Способи регулювання швидкості ДПС.

1

6

7

0,5

8

8,5

Загальні відомості про АД. Механічні властивості АД. Гальмівні режими роботи АД. Регулювання частоти обертання АД за допомогою резисторів.

Регулювання частоти обертання АД зміною напруги живлення. Система ТРН-АД. Зміна числа пар полюсів двигуна. Частотний спосіб регулювання швидкості.

1

5

6

0,5

8

8,5

Загальні відомості про СД. Механічні властивості СД. Гальмівні режими роботи СД. Регулювання частоти обертання СД.

2

6

8

0,5

8

8,5

^ Лабораторні роботи

Визначення моменту інерції електроприводу.

3

-

3

1

-

1

Швидкісні та механічні характеристики двигуна

постійного струму з паралельним збудженням.

3

-

3

1

-

1

Механічні характеристики асинхронного двигуна

з короткозамкненим ротором.

3

-

3

-

-

-

Контрольна модульна робота №2


Всього по модулю №2

18

36

54

5

49

54

Всього

36

72

108

10

98

108

Частка навантаження
0,670,91


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Після вивчення курсу студенти денної, заочної та заочно-скороченої форм навчання складають залік. Для отримання заліку студент повинен своєчасно виконати та захистити усі ла­бораторні роботи, виконати розрахункові завдання, продемонструвати знання теоретичного мате­ріалу.

Поточний контроль - здійснюється під час проведення практичних занять, а також конт­рольних робіт і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної дисципліни.

Модульний контроль - здійснюється в кінці семестру. Його здійснює викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Результат модульного контролю проставляються у балах національної шкали (5,4,3,2).

Підсумковий (семестровий) контроль - здійснюється на основі попередніх поточних за­ходів та модульного контролю.

Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу:


^ Національна шкала успішності

Оцінка

ECTS

Статистичні критерії

шкали

ECTS

Визначення ECTS

Співвідношення між національною шкалою та ECTS

^ Допоміжна 100 – бальна система оцінювання

відмінно / зараховано

A

кращі 10%

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

4,51…5,0 - відмінно

90…100

добре / зараховано

B

наступні 25%

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,14…4,50 – дуже добре

80…89

C

наступні 30%

Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків

3,75…4,13 –

добре

71…79

задовільно / зараховано

D

наступні 25%

^ ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків

3,38…3,74 –

цілком задовільно

61…70

E

останні 10%

достатньо – виконання задовольняє мінмімальні потреби

3,0…3,37 –

задовільно

50…60

незадовільно / не зараховано

FX

два типи неуспішних студентів

незадовільно – із можливістю повторного складання

2,5…2,99 –

недостатньо

30…49

F

незадовільно – з обов'язковим повтроним вивченням модуля

≤ 2,49 - незадовільно

0…29Якщо студент на момент закінчення останнього проведення контрольного заходу з відпо­відної дисципліни не склав з неї усі залікові модулі, він, за згодою деканату, може здійснити дода­ткові спроби з їх складення. Кількість додаткових спроб обмежується двома.

Згідно рейтингової системи оцінювання студентів здійснюється за наступними правила­ми. Для кожного студента заводиться карточка, на якій треба вказати групу і фамілію. За відвіду­вання лекції - 1 бал, за кожне доречне питання, задане на протязі лекції - ще один бал. За лабора­торну роботу - до 4 балів, за розрахункове завдання - до 10 балів. Усі лабораторні роботи повинні бути здані на протязі семестру. Можна підготувати реферат по заданій викладачем темі - до 10 ба­лів. За виконання науково-дослідницької роботи бали можуть нараховуватися викладачем у необ­меженій кількості.

По закінченню навчального семестру бали підсумовуються. В залежності від набраної суми під час підсумкової атестації по предмету студенти розподіляються на 4 категорії. В різних категоріях студенти отримують різні комплекти атестаційних матеріалів. Находимо середній бал по потоку, підраховуємо середній бал верхньої половини потоку. Усі, хто має бали, вище цього бала - отримують автоматичний залік. Інші з верхньої половини здають спрощений залік. У другій половині - аналогічно. Верхня частина здає звичайний залік, нижня частина - підсилений залік.

Студент, котрий набрав вищесередній рівень рейтингу, отримує на підсумковій атестації два питання: визначення якого-небудь поняття та якісні співвідношення між якими-небудь вели­чинами. Повний перелік залікових питань для вищого рівня рейтингу визначається викладачем на лекціях по мірі викладення учбового матеріалу. Відповіді на ці питання даються, як правило, без підготовки. При успішних відповідях студент атестується.

При невірній відповіді на одне питання студент має можливість на другу спробу, при якій відповідає на раніш отримане питання і отримує два нових аналогічної форми.

При другій неуспішній спробі (одне питання без відповіді) студент отримує завдання се­реднього рівня рейтингу.

Студент, котрий набрав нижчесередній рівень рейтингу отримує на підсумковій атестації екзаменаційний білет з двома питаннями і задачею. Білети з питаннями цього рівня рейтингу ви­даються студентам для ознайомлення на консультаціях в останні неділі семестру. Для відповідей дається час на підготовку (близько півгодини) з можливістю використовувати довідкову літерату­ру.

Студент, що не впорався з завданнями середнього рівня рейтингу, має можливість перездати ці завдання, і отримати другий білет цього ж рівня для підготовки і відповідей. Студент, що не виконав повторні завдання, при наступних перездачах отримує білети нижчого рівня рейтин­гу. Студент, що набрав нижчий рівень рейтингу, отримує на підсумковій атестації білет з двома питаннями и двома задачами. Питання і задачі заздалегідь студентам не знайомі, однак, по формі не відрізняються від питань середнього рівня рейтингу.


^ 4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах.

 2. Електропостачання як підсистема енергетичної та технологічної систем.

 3. Споживачі електричної енергії, їх основні види та характеристики.

 4. Вимоги до системи електропостачання.

 5. Схеми розподілення електричної енергії на підприємстві.

 6. Електричні навантаження. Методи розрахунку електричних навантажень.

 7. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.

 8. Вибір кількості та потужності трансформаторів на підстанції.

 9. Категорії електроприймачів по надійності електропостачання.

 10. Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах.

 11. Фактори, що визначають наслідки ураження людини електричним струмом.

 12. Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

 13. Режими нейтралі в електроустановках до і вище 1000 В.

 14. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

 15. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

 16. Призначення, улаштування та розрахунок захисного заземлення.

 17. Захисне занулення, захисне відключення. Пристрої захисного відключення.

 18. Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги до схем електропостачання підземні гірничих робіт. Вибір схеми електропостачання.

 19. Електропостачання підземних виробок через ствол.

 20. Електропостачання підземних виробок через шурфи та скважини.

 21. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів.

 22. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

 23. Електропостачання відкритих гірничих робіт. Схеми зовнішнього та внутрішнього електропостачання відкритих гірничих робіт.

 24. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах.

 25. Особливості кар'єрних розподільних мереж.

 26. Основні вимоги до електропостачання збагачувальних фабрик.

 27. Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

 28. Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

 29. Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.

 30. Електроустаткування дробильних відділень.

 31. Електропривод і електроустаткування дробарок.

 32. Електроустаткування підйомно-транспортних машин і механізмів.

 33. Електропривод і електроустаткування конвеєрних установок.

 34. Електроустаткування пдріблювальних відділень.

 35. Режим роботи кульових і стрижневих млинів. Особливості розрахунків потужності двигуна млина.

 36. Електроустаткування механізмів для збагачення руди.

 37. Електроустаткування механізмів водо- і повітропостачання.

 38. Електроустаткування агломераційних і окомковувальних цехів.

 39. Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

 40. Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В.

 41. Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

 42. Рудникові магнітні пускачі.

 43. Улаштування та розрахунок електричних мереж. Повітряні лінії.

 44. Улаштування та розрахунок електричних мереж. Кабельні лінії.

 45. Струми короткого замикання, розрахунок струмів короткого замикання.

 46. Захист електрообладнання і мереж.

 47. Електрообладнання електричних освітлювальних установок.

 48. Схеми запалювання газорозрядних джерел світла.

 49. Основні світлотехнічні величини.

 50. Електричні джерела світла.

 51. Розрахунок електричного освітлення.

 52. Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

 53. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

 54. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту.

 55. Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників.

 56. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

 57. Загальні відомості про електропривод гірничих машин.

 58. Груповий, індивідуальний та взаємопов’язаний ЕП.

 59. Режими роботи та навантаження електроприводів.

 60. Класифікація електроприводу по способам керування руху електроприводу. Апаратура керування.

 61. Особливості використання ЕП змінного та постійного струму в гірничій промисловості.

 62. Основні положення вибору систем електроприводу для промислових механізмів.

 63. Схеми включення електродвигунів.

 64. Пуск, гальмування та регулювання швидкості електроприводу.

 65. Механічна характеристика електроприводів виробничих механізмів.

 66. Електромеханічні характеристики електроприводу постійного струму з паралельним і незалежним збудженням.

 67. Засоби пуску електродвигунів постійного та змінного струму.

 68. Характеристики асинхронних двигунів при живленні від перетворювача частоти.

 69. Асинхронні двигуни. Механічні та електромеханічні характеристики асинхронних двигунів з короткозамкненим та з фазовим ротором. Пуск та гальмування.

 70. Синхронні двигуни. Особливості використання, основні характеристики. Пуск, гальмування СД.

 71. Електропривод шокових, конусних та інших типів дробарок.

 72. Особливості вибору та режиму роботи. Електропривод стержневих, кульових млинів, млинів самоподріблення та рудногалькових.

 73. Електропривод інших виробничих механізмів на збагачувальній фабриці.^ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.


5.1 РЕКОМЕНДУЄМА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”.

Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

 1. Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

 2. Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

 3. Півняк Г.Г., Винославський В.М. “Перехідні процеси в системах електропостачання.” - Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2000р.^ 5.2 ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. “Электрификация открытых горных работ”.

(Под. ред. проф. Щуцкого В.И. – М.: Недра, 1987, -332с.).

 1. “Электропривод и электрификация открытых горных работ” (Под ред. проф. Белых Б.П.-М.: Недра, 1993, -289с., ил.).

 2. Чулков Н.Н. “Электрификация карьеров”. – М.: Недра, 1994,-344 с.


^ 5.3 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для студентів спеціальностей 6.090301.01, 6.090510, 6.090301.03, 6.090303, 6.090307, 6.090302, 6.070801 всіх форм навчання.

 2. Конспект лекцій до дисципліни „Електропостачання та електропривод” для студентів спеціальності 6.090303 «Збагаченя корисних копалин» всіх форм навчання.

 3. Методичні вказівки до РГР з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 6.090600 «Збагачення корисних копалин» усіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010. - 17 с.

 4. Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 6.090600 «Збагачення корисних копалин» усіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010. - 8 с.
  6. МОВА.

  Мова викладання лекційного матеріалу - українська.^ 7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
з/п

Дата внесення змін

Зміст змін та доповнень

Підстава до внесення змін

(№ і дата наказу, рішення вченої ради, засідання кафедри)

1

2

3

4
Схвалено на засіданні кафедри _______________________________________

Схвалено на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол № __ від “ ___ “ _____2010 р.


Протокол № __ від “ ___ “ ______ 2010 р.

Завідувач кафедри ________________
Завідувач кафедри ________________

Схожі:

Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Робоча програма складена на основі Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 050301 "Гірництво"
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин»
...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин»
...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconМетодичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни „електропостачання та електропривод для студентів спеціальності «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconМетодичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни „електропостачання та електропривод для студентів спеціальності «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Збагачення корисних копалин" у відповідності з освітньо-професійною програмою "спеціаліст" та «магістр» – напрям підготовки 050303...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи