Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» icon

Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин»
Скачати 191.48 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин»
Дата24.10.2012
Розмір191.48 Kb.
ТипРобоча програма


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(найменування вищого учбового закладу )


« ЗАТВЕРДЖУЮ »

Проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків


________ (Ступнік М.І. )

(підпис, прізвище. ініц.)


«_____» __________2009рРОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни «Електропостачання та електропривод»


для спеціальності 6.090301.01 «Підземна розробка корисних копалин»


Факультет: Е Л Е К Т Р О Т Е Х Н І Ч Н И Й


Кафедра: «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ»


Нормативні дані

Курс

Семестр

Обсяг дисципліни

Лекцій

Лабораторних

Самостійна робота

Залік

Форма навчання

годин

Національних кредитів

ECTS

Денна

3

6

108

2

3

18

18

72

6

Заочна

3

6

108

2

3

6

4

98

6Робоча програма складена на основі^ Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямування 6.050702 "Електротехніка"

(найменування типової програми)


Робоча програма складена ст. викл. Пархоменком Р.О., ас. Аніськовим О.В.

(П. І. Б. викладача)

_____________________________________________________________________________________________


Розглянута на засіданні кафедри^ Електропостачання та ресурсозбереженн


№__”____” ________ 2009р. Зав. кафедрою _____ (Луценко І.А.)_____

к.т.н.

Схвалено вченою радою ________________електротехнічного_________________________________________


__________________факультету______________________________________________


№___”___” _________ 2009р. голова ради _____ (Осадчук Ю.Г.)_____

доц., к.т.н.


Погодженно:


Завідувач випускової кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин д.т.н, проф. Капленко Ю.П.


^ 1.МЕТА ТА ЗАДАЧІ


Мета викладання дисципліни включає формування у студентів знань з питань вибору систем передачі, розподілення та перетворення електричної енергії, придбання практичних навичок самостійно вибирати електрообладнання гірничих машин з технічними та іншими засобами при вирішенні виробничих проблем.

До задач вивчення дисципліни входять: способи виробництва електричної енергії; перетворення і розподілення електричної енергії; базові електроприймачі гірничих робіт; принципи побудови і конструктивне виконання систем електропостачання; методи розрахунків електричних навантажень мереж; засоби захисту від ураження електричним струмом; знання принципів роботи та основні види електроприводів; регулювання і керування електроприводами; вміння вибору потужності електродвигунів і систем керування.


^ 2. СТРУКТУРА ТА Зміст дисципліни.


№ модуля

Назва модуля


Назва тем та їх зміст


Розподіл часу

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Аудиторні

Самостійна робота

Загальний

Аудиторні

Самостійна робота

Загальний

1

Електропостачання споживачів на поверхні та в гірничих виробках

Вступ. Історія розвитку енергетики. Електропостачання як підсистема енергетичної та технологічної систем. Споживачі електричної енергії, їх основні види та характеристики. Структура електроспоживання.

Зовнішнє та внутрішнє електропостачання. Категорії електроприймачів по надійності. Вимоги та особливості схем електропостачання, джерел живлення.

2

10

12

0,5

9

9,5

Електричні навантаження. Графіки електричних навантажень. Методи розрахунку електричних навантажень. Розрахунки електричних навантажень в залежності від режимів роботи обладнання. Розрахунки і вибір потужності трансформаторів підстанцій.

2

6

7

0,5

8

8,5

Схеми підстанцій та розподільних пунктів. Рухомі трансформаторні підстанції та розподільчі пункти, переключальні пункти. Комплектне розподільче обладнання. Комутаційні апарати напругою більше 1000 В. Вимірювальні

1

5

6

0,5

8

8,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9трансформатори і схеми їх включення. Вибір та перевірка трансформаторів.Апаратура управління і захисту електричних систем. Апаратура ручного управління. Апаратура дистанційного і автоматичного управління. Роз’єднувачі. Вимикачі. Віддільники і короткозамикачі. Приводи апаратів високої напруги.

1

5

6

0,5

8

8,5

Улаштування та розрахунки електричних мереж. Методи вибору перерізу дротів та жил кабелів. Улаштування та електрообладнання підстанцій та розподільчих пунктів.

1

5

6

0,5

8

8,5

Дія електричного струму на організм людини. Режим нейтралі електричних мереж. Міри захисту від ураження електричним струмом. Захисне заземлення та захисне вимкнення. Індивідуальні засоби захисту.

2

5

7

0,5

8

8,5

^ Лабораторні роботи

Випробування захисних заземлень.

2

-

2

1

-

1

Вивчення пристроїв захисту від витоку струму.

2

-

2

1

-

1

Апаратура ручного управління напругою до 1000В.

2

-

2

-

-

-

Апаратура дистанційного управління напругою до 1000В.

2

-

2

-

-

-

Електричне освітлення.

1
1

-

-

-

Контрольна модульна робота №1Всього по модулю №1

18

36

54

5

49

54

2

Асинхронні та синхронні двигуни трифазного струму

Режими роботи та навантаження електроприводів. Механічні характеристики виробничих механізмів та електроприводів. Основні положення вибору систем електроприводу для промислових механізмів. Особливості вибору та режиму роботи.

2

7

9

0,5

9

9,5

Класифікація електроприводу по способам керування руху електроприводу. Приведені статичні моменти, зусилля та моменти інерції.

1

6

7

0,5

8

8,5

Електромеханічні властивості двигунів електроприводів. Механічні та електромеханічні характеристики електроприводу постійного струму з паралельним і незалежним збудженням.

2

6

8

0,5

8

8,5

Схеми включення електродвигунів. Характеристики асинхронних двигунів при живленні від перетворювача частоти.

1

6

7

0,5

8

8,5

Механічні та електромеханічні характеристики асинхронних двигунів з короткозамкненим та з фазовим ротором.


1

5

6

0,5

8

8,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9Пуск, гальмування та регулювання швидкості електроприводу. Причини обмеження струму та моменту при пуску і гальмуванні. Засоби пуску електродвигунів постійного та змінного струму.

2

6

8

0,5

8

8,5

^ Лабораторні роботи

Визначення моменту інерції електроприводу.

3

-

3

1

-

1

Швидкісні та механічні характеристики двигуна

постійного струму з паралельним збудженням.

3

-

3

1

-

1

Механічні характеристики асинхронного двигуна

з короткозамкненим ротором.

3

-

3

-

-

-

Контрольна модульна робота №2Всього по модулю №2

18

36

54

5

49

54Всього

36

72

108

10

98

108Частка навантаження
0,670,91

^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Після вивчення курсу студенти денної, заочної та заочно-скороченої форм навчання складають залік. Для отримання заліку студент повинен своєчасно виконати та захистити усі ла­бораторні роботи, виконати розрахункові завдання, продемонструвати знання теоретичного мате­ріалу.

Поточний контроль - здійснюється під час проведення практичних занять, а також конт­рольних робіт і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної дисципліни.

Модульний контроль - здійснюється в кінці семестру. Його здійснює викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Результат модульного контролю проставляються у балах національної шкали (5,4,3,2).

Підсумковий (семестровий) контроль - здійснюється на основі попередніх поточних за­ходів та модульного контролю.

Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу:


За національною

шкалою

За шкалою КТУ

За шкалою ЕСТS

зараховано

5

А

зараховано

4,99-4,5

В

зараховано

4,99-4

С

зараховано

3,99-3,5

0

зараховано

3,49-3

Е

невраховано

2,99-2,5

РХ

не зараховано

2,49-2

РЯкщо студент на момент закінчення останнього проведення контрольного заходу з відпо­відної дисципліни не склав з неї усі залікові модулі, він, за згодою деканату, може здійснити дода­ткові спроби з їх складення. Кількість додаткових спроб обмежується двома.

Згідно рейтингової системи оцінювання студентів здійснюється за наступними правила­ми. Для кожного студента заводиться карточка, на якій треба вказати групу і фамілію. За відвіду­вання лекції - 1 бал, за кожне доречне питання, задане на протязі лекції - ще один бал. За лабора­торну роботу - до 4 балів, за розрахункове завдання - до 10 балів. Усі лабораторні роботи повинні бути здані на протязі семестру. Можна підготувати реферат по заданій викладачем темі - до 10 ба­лів. За виконання науково-дослідницької роботи бали можуть нараховуватися викладачем у необ­меженій кількості.

По закінченню навчального семестру бали підсумовуються. В залежності від набраної суми під час підсумкової атестації по предмету студенти розподіляються на 4 категорії. В різних категоріях студенти отримують різні комплекти атестаційних матеріалів. Находимо середній бал по потоку, підраховуємо середній бал верхньої половини потоку. Усі, хто має бали, вище цього бала - отримують автоматичний залік. Інші з верхньої половини здають спрощений залік. У другій половині - аналогічно. Верхня частина здає звичайний залік, нижня частина- підсилений залік.

Студент, котрий набрав вишосередній рівень рейтингу, отримує на підсумковій атестації два питання: визначення якого-небудь поняття та якісні співвідношення між якими-небудь вели­чинами. Повний перелік залікових питань для вищого рівня рейтингу визначається викладачем на лекціях по мірі викладення учбового матеріалу. Відповіді на ці питання даються, як правило, без підготовки. При успішних відповідях студент атестується.

При невірній відповіді на одне питання студент має можливість на другу спробу, при якій відповідає на раніш отримане питання і отримує два нових аналогічної форми.

При другій неуспішній спробі(одне питання без відповіді) студент отримує завдання се­реднього рівня рейтингу.

Студент, котрий набрав нижчосередній рівень рейтингу отримує на підсумковій атестації екзаменаційний білет з двома питаннями і задачею. Білети з питаннями цього рівня рейтингу ви­даються студентам для ознайомлення на консультаціях в останні неділі семестру. Для відповідей

дається час на підготовку ( близько півгодини ) з можливістю використовувати довідкову літерату­ру.

Студент, що не впорався з завданнями середнього рівня рейтингу, має можливість перездати ці завдання, і отримати другий білет цього ж рівня для підготовки і відповідей. Студент, що не виконав с повторні завдання, при наступних перездачах отримує білети нижчого рівня рейтин­гу. Студент, що набрав нижчий рівень рейтингу, отримує на підсумковій атестації білет з двома питаннями и двома задачами. Питання і задачі заздалегідь студентам не знайомі, однак, по формі не відрізняються від питань середнього рівня рейтингу.


^ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.


4.1 РЕКОМЕНДУЄМА ЛІТЕРАТУРА


  1. Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”.

Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

  1. Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

  2. Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

  3. Півняк Г.Г., Винославський В.М. “Перехідні процеси в системах електропостачання.” - Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2000р.4.2 ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


  1. “Электрификация открытых горных работ”.

(Под. ред. проф. Щуцкого В.И. – М.: Недра, 1987, -332с.).

  1. “Электропривод и электрификация открытых горных работ” (Под ред. проф. Белых Б.П.-М.: Недра, 1993, -289с., ил.).

  2. Чулков Н.Н. “Электрификация карьеров”. – М.: Недра, 1994,-344 с.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин»
...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
«Розробка корисних копалин», спеціальності 05030101, 05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземна розробка...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Робоча програма складена на основі Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 050301 "Гірництво"
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин»
Робоча програма складена на основі Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 050301 "Гірництво"
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 03 «Відкриті гірничі роботи»
...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 03 «Відкриті гірничі роботи»
...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для спеціальності 090301. 01 «Підземна розробка корисних копалин» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи