Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» icon

Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика»
Скачати 332.54 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика»
Дата24.10.2012
Розмір332.54 Kb.
ТипРобоча програма

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(найменування вищого учбового закладу )


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

______________Ступнік М.І.

«____» ____________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни «Електропостачання промислових підприємств»


для спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика»

Факультет: Електротехнічний


Кафедра: «Електропостачання та ресурсозбереження»Нормативні дані

Курс

Семестр

Обсяг дисципліни

Лекцій

Лабораторних

Самостійна робота

Залік

Форма навчання

Годин

Національних кредитів

ECTS

Денна

4

8

108

2

3

16

16

76

8

Заочна

5

10

108

2

3

6

4

98

10Робоча програма складена на основі^ Освітньо — професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 6.050601 «Теплоенергетика

(найменування типової програми)


Робоча програма складена ст. викл. Аніськовим О.В.

(П. І. Б. викладача)

_____________________________________________________________________________________________


Розглянута на засіданні кафедри ^ Електропостачання та ресурсозбереженн


№ 3 ”15” вересня 2010р. Т.в.о.зав. кафедрою _______ доц., к.т.н. Щокін В.П


Схвалено вченою радою ________________електротехнічного факультету


№ 1 ”27” жовтня 2010р. Голова ради _____________ доц., к.т.н. Осадчук Ю.Г.


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета вивчення дисципліни


Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з засобами та методами для визначення та розрахунку елементів та систем електропостачання для підприємств та усередині підприємств, визначати параметри обладнання для забезпечення безаварійної та оптимальної роботи електроенергетичних систем.

^ Значення та місце дисципліни у навчальному процесі


Дисципліна “Електропостачання промислових підприємств” забезпечує підготовку студентів на грунті базових фахових дисциплін – “Фізика”, “Електротехніка”. Головне значення дисципліни полягає у виробітку здібностей майбутнього інженера до аналізу електроенергетичних систем та мереж, розрахунку їх параметрів та показників, вибору обладнання для забезпечення раціональної роботи.


^ У результаті вивчення дисципліни “Електропостачання промислових підприємств” студент повинен:


Знати:


– класифікацію електричних мереж;

 • схеми місцевих, районних та системоутворюючих мереж;

 • режими роботи електроенергетичних систем;

 • основи техніки безпеки в електричних установках;

 • загальні характеристики електричної мережі за напругою.


Вміти:

 • ^

  розраховувати сталі режими електричних мереж;


 • вибирати та обґрунтовувати основні параметри електричних мереж;
 • вибирати кількість та потужність цехових трансформаторів;

 • вибирати та перевіряти елементи систем електроспоживання;

 • ^

  розраховувати струми короткого замикання різного характеру.
2. СКЛАД ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ДИСЦИПЛІНИ «Електропостачання промислових підприємств», РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ ЗАСВОЄННЯ, ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ


Таблиця 1 – Розподіл часу на змістовні модулі

№ змістового модуля

Змістові модулі

Розподіл часу

аудитор.

самостій.

загальн.

1

Електропостачання промислових підприємств

16

46

62

2

Електроустаткування промислових підприємств

16

30

46


^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Денна форма навчанняНайменування розділів, тем

Учбові години

Денна форма

Заочна форма

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

СРС

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Змістовий модуль №1

Вступ

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ.

  1. Основні поняття.

  2. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах.

  3. Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання.

  4. Електричні навантаження.

   1. Графіки електричних навантажень.

   2. Показники графіків електричних навантажень.

   3. Електричні навантаження. Методи розрахунків електричних навантажень.

   4. Метод коефіцієта попиту.

1.5 Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції.

10

2
8

11

1
10

^ 2. УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ електроенергії на гірничих підприємствах.

2.1. Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах.

2.1.1. Причини електротравм на гірничих підприємствах.

2.1.2 Дія електричного струму на організм людини.

2.1.3 Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

2.1.4 Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

2.1.5 Засоби захисту від уражень електричним струмом.

2.1.6 Захисні заземлення та їх виконання.

2.1.7 Захисне відключення мережі.

2.1.8 Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

2.2 Випробування захисних заземлень.

2.3 Вивчення пристроїв захисту від витоку струму.

10


5

5

23

3

8


2

2

11


5

11

10


4

^ 3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ.

3.1 Загальні відомості.

3.2 Схеми електропостачання відкритих гірничих робіт.

3.3. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах.

3.4 Особливості кар'єрних розподільних мереж.8

2
6

8,5

0,5
8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Електропостачання підземних гірничих робіт.

4.1 Вимоги до схем електропостачання підземних гірничих робіт.

4.2 Електропостачання підземних виробітків через стовбур.

4.3 Електропостачання підземних виробітків через шурфи й шпари.

4.4 Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти.

4.4.1 Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів.

4.4.2 Шахтні трансформатори.

4.4.3 Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

10

1
8

8,5

0,5
8

^ 5. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК.

5.1 Загальні відомості.

5.2 Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

5.3 Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

7

1
6

8,5

0,5
8

^ 6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ.

6.1 Принципи електропостачання електровозної відкатки.

6.2 Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах.

6.3 Тягові агрегати та підстанції.

7

1
6

8,5

0,5
8

Виконання контрольної модульної роботи

1

1^ Всього по змістовому модулю №1

62

10

6

46
1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Змістовий модуль № 2.
^

7. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ.


7.1 Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

7.2 Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного електрообладнання.

7.3. Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні (РН).

7.4 Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності (захист виду "е").

7.5 Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В.

7.5.1 Апаратура ручного керування напругою до 1000В.

7.6 Автоматичні вимикачі.

7.6.1Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому виконанні.

7.6.2 Рудникові автоматичні вимикачі.

7.7 Апаратура дистанційного керування.

7.7.1 Реле керування.

7.7.2 Контактори.

7.7.3 Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

7.7.4 Рудникові магнітні пускачі.

7.7.4.1 Апаратура дистанційного керування напругою до 1000В.

13


4


5

33


4

10


1


1

11


5


5

11


1

10


4


4

8. Електричне освітлення.

8.1. Загальні положення.

8.2 Основні світлотехнічні величини.

8.3 Електричні джерела світла.

8.4 Освітлювальні установки гірничих підприємств.

8.5 Розрахунок електричного освітлення.

8.5.1 Загальні вказівки.

8.5.2 Метод коефіцієнту використання світлового потоку.

8.6 Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

8.7 Особливості розрахунку освітлювальних мереж.

8.8 Електричне освітлення.

11


4

13

9


1

10,5


5

0,51

10


4

9. Захист систем електропостачання.

9.1 Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

9.1.1 Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту.

9.1.2 Захист від струмів короткого замикання.

9.1.2.1 Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників.

9.1.2.2 Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле.

9.1.3 Захист від перевантажень.

9

1
8

10,5

0,5
10

Виконання контрольної модульної роботи

1

1^ Всього по змістовому модулю №2

46

6

10

30

^ Всього по дисципліні

108

16

16

76

108

6

4

98

^ 4. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль – здійснюється під час проведення лабораторних занять і має за мету перевірку якості засвоєння матеріалу студентами та залік кредитних модулів навчальної дисципліни.

Модульний контрольздійснює згідно графіка викладач лекційних занять. При оцінюванні модулів враховується поточний контроль якості засвоєння.

Результати модульного контролю проставляються у балах національної шкали (5,4,3,2).

^ Підсумковий (семестровий) контроль - здійснюється на основі попередніх поточних контрольних заходів та модульних контролів.

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів модульних контролів за семестр за формулою:де Б1, Б2- бали за 1-й та 2-й модуль за національною шкалою;

62, 46- години на засвоєння 1-го та 2-го модуля;

108 - годин на засвоєння дисципліни (аудиторне навантаження та самостійна робота).

Всі студенти захищають лабораторні роботи згідно навчального плану. При ґрунтовних відповідях на теоретичні питання КМР студент отримує оцінку “відмінно”. Оцінку “добре” студент одержує при неповних відповідях на теоретичні питання КМР, оцінку “задовільно” - при відсутності відповіді на одне теоретичне питання КМР. В інших випадках ставиться оцінка “незадовільно”.

Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу:


^ Національна шкала успішності

Оцінка

ECTS

Статистичні критерії

шкали

ECTS

Визначення ECTS

Співвідношення між національною шкалою та ECTS

^ Допоміжна 100 – бальна система оцінювання

відмінно / зараховано

A

кращі 10%

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

4,51…5,0 - відмінно

90…100

добре / зараховано

B

наступні 25%

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,14…4,50 – дуже добре

80…89

C

наступні 30%

Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків

3,75…4,13 –

добре

71…79

задовільно / зараховано

D

наступні 25%

^ ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків

3,38…3,74 –

цілком задовільно

61…70

E

останні 10%

достатньо – виконання задовольняє мінмімальні потреби

3,0…3,37 –

задовільно

50…60

незадовільно / не зараховано

FX

два типи неуспішних студентів

незадовільно – із можливістю повторного складання

2,5…2,99 –

недостатньо

30…49

F

незадовільно – з обов'язковим повтроним вивченням модуля

≤ 2,49 - незадовільно

0…29Якщо студент на момент закінчення останнього проведення контрольного заходу з дисципліни не склав усі залікові модулі, він, за згодою деканату, може здійснити додаткові спроби з їх складання. Кількість додаткових спроб обмежується двома.

5. ЛЕКЦІЇ


Змістовий модуль № 1.

Тема 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Лекція 1. Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах. Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень. Електричні навантаження. Методи розрахунків електричних навантажень. Метод коефіцієта попиту. Вибір потужності трансформатора дільничної підстанції.Література [1], [2], [3], [6].

Тема 2.^ УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ електроенергії на гірничих підприємствах. Лекція 2. Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах. Причини електротравм на гірничих підприємствах. Дія електричного струму на організм людини. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

Література [1], [3], [4], [6].

Лекція 3. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора. Засоби захисту від уражень електричним струмом. Захисні заземлення та їх виконання. Захисне відключення мережі. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення.

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 3.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ. Лекція 4. Загальні відомості.

Схеми електропостачання відкритих гірничих робіт. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах. Особливості кар'єрних розподільних мереж..

Література [1], [2], [6].

^ Тема 4. Електропостачання підземних гірничих робіт. Лекція 5. Вимоги до схем електропостачання підземних гірничих робіт. Електропостачання підземних виробітків через стовбур. Електропостачання підземних виробітків через шурфи й шпари. Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі пункти. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

Література [1], [4], [6].

Тема 5.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК. Лекція 6. Загальні відомості. Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик. Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

Література [3], [4], [6].

Тема 6.^ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ. Лекція 7. Принципи електропостачання електровозної відкатки. Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах. Тягові агрегати та підстанції.

Література [1], [2], [6].

Змістовий модуль № 2.

Тема 7.^ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Лекція 8. Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування. Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного електрообладнання. Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні (РН). Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності (захист виду "е").Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 ВВ. Автоматичні вимикачі. Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому виконанні. Рудникові автоматичні вимикачі.

Література [1], [2], [3], [6].

Лекція 9. Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні. Рудникові магнітні пускачі.

Література [1], [2], [3], [6].

Тема 8. Електричне освітлення. Лекція 10. Загальні положення. Основні світлотехнічні величини. Електричні джерела світла. Освітлювальні установки гірничих підприємств. Розрахунок електричного освітлення. Загальні вказівки. Метод коефіцієнту використання світлового потоку. Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі. Особливості розрахунку освітлювальних мереж.

Література [1], [2], [5], [6].

^ Тема 9. Захист систем електропостачання. Лекція 11. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту. Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

Література [1], [5], [6].


^ 6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах.

 2. Електропостачання як підсистема енергетичної та технологічної систем.

 3. Споживачі електричної енергії, їх основні види та характеристики.

 4. Вимоги до системи електропостачання.

 5. Схеми розподілення електричної енергії на підприємстві.

 6. Електричні навантаження. Методи розрахунку електричних навантажень.

 7. Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.

 8. Вибір кількості та потужності трансформаторів підстанцій.

 9. Категорії електроприймачів по надійності електропостачання.

 10. Електробезпека та основні заходи захисту на гірничих підприємствах.

 11. Фактори, що визначають наслідки ураження людини електричним струмом.

 12. Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

 13. Режими нейтралі в електроустановках до і вище 1000 В.

 14. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

 15. Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

 16. Призначення, улаштування та розрахунок захисного заземлення.

 17. Захисне занулення, захисне відключення. Пристрої захисного відключення.

 18. Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги до схем електропостачання підземні гірських робіт. Вибір схеми електропостачання.

 19. Електропостачання підземних виробок через ствол.

 20. Електропостачання підземних виробок через шурфи та скважини.

 21. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів.

 22. Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

 23. Електропостачання відкритих гірничих робіт. Схеми зовнішнього та внутрішнього електропостачання відкритих гірничих робіт.

 24. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах.

 25. Особливості кар'єрних розподільних мереж.

 26. Основні вимоги до електропостачання збагачувальних фабрик.

 27. Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

 28. Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

 29. Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.

 30. Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

 31. Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В.

 32. Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

 33. Рудникові магнітні пускачі.

 34. Улаштування та розрахунок електричних мереж. Повітряні лінії.

 35. Улаштування та розрахунок електричних мереж. Кабельні лінії.

 36. Струми короткого замикання, розрахунок струмів короткого замикання.

 37. Захист електрообладнання і мереж.

 38. Електрообладнання електричних освітлювальних установок. Електричні джерела світла.

 39. Схеми запалювання газорозрядних джерел світла.

 40. Основні світлотехнічні величини.

 41. Електричні джерела світла.

 42. Розрахунок електричного освітлення.

 43. Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

 44. Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

 45. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту.

 46. Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників.

 47. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.

^ 7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. Навчальна та довідкова література


 1. Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

 2. Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

 3. Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

 4. Півняк Г.Г., Винославський В.М. “Перехідні процеси в системах електропостачання.” - Дніпропетровськ, Національна гірнича академія України, 2000р.

 5. “Электрификация открытых горных работ”.

(Под. ред. проф. Щуцкого В.И. – М.: Недра, 1987, -332с.).

 1. “Электропривод и электрификация открытых горных работ” (Под ред. проф. Белых Б.П.-М.: Недра, 1993, -289с., ил.).

 2. Чулков Н.Н. “Электрификация карьеров”. – М.: Недра, 1994,-344 с.


^ 7.2. Нормативна та інструктивна література


1. Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика».


^ 7.3. Методична література


 1. Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» всіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010 . - 27 с.

 2. Конспект лекцій до дисципліни „Електропостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» всіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В.- Кривій Ріг : КТУ, 2010 . - 187 с.

 3. Методичні вказівки до РГР з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» усіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010 . - 32 с.

 4. Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» усіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010 . - 7 с.


  8. МОВА.

  Мова викладання лекційного матеріалу - українська.^ 9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
з/п

Дата внесення змін

Зміст змін та доповнень

Підстава до внесення змін

(№ і дата наказу, рішення вченої ради, засідання кафедри)

1

2

3

4
Схвалено на засіданні кафедри _______________________________________

Схвалено на засіданні кафедри ____________________________________

Протокол № __ від “ ___ “ _____20__ р.


Протокол № __ від “ ___ “ ____ 20__ р.

Завідувач кафедри ________________
Завідувач кафедри ________________

Схожі:

Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconРобоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика»
...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності «Теплоенергетика»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальностей усіх форм навчання...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності «Теплоенергетика»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальностей усіх форм навчання...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „електропостачання міст та промислових підприємст”
Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 090603,...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconКонспект лекцій з курсу „Електропостачання міст І промислових підприємств”
Конспект лекцій з курсу „Електропостачання міст І промислових підприємств” (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Робоча програма з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для спеціальності 050601 «Теплоенергетика» iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до практичних призначаються студентам спеціальності «Електропостачання промислових підприємств» для підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи