Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Сторінка1/9
Дата23.10.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять та виконання

самостійної роботи з дисципліни

“Ризик у менеджменті”

для студентів спеціальності

6.050100 «Менеджмент організацій» денної форми навчання

Полтава 2005

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів спеціальності 6.050100 “Менеджмент організацій” денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 22 с.


Укладачі: І.А. Брижань, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства; С.Ю. Кулакова, старший викладач кафедри економіки підприємства


Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент


Рецензент: Л.М. Шимановська-Діанич – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України


Затверджено радою університету

Протокол № 1 від 27.10. 2005 р.


Редактор Н. В. Жигилій

Коректор Н. О. Янкевич

ВСТУП

Розвиток економіки на сучасному етапі тісно пов’язаний із зміцненням і розширенням ринкових принципів господарювання. А в процесі розвитку ринкових відносин в Україні буде посилюватися невизначеність (попит, ціни) та конкуренція. Щоб вижити за таких умов, керівникам підприємств необхідно впроваджувати нові технології й технічні новинки, приймати сміливі та нетрадиційні рішення, а це підвищує ступінь економічного ризику. Тому слід навчитися прогнозувати події, оцінювати рівень ризику, йти на нього, але не виходити за межі допустимого. Основні завдання під час прийняття рішень – це врахування ризику, керування ним, зведення до прийнятних меж, зниження можливих збитків. Отже, важливою проблемою є оцінювання ризику в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідних механізмів щодо моніторингу і менеджменту ризику.

Метою викладання дисципліни “Ризик у менеджменті” є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають достатні теоретичні знання стосовно методів вимірювання економічного ризику, а також уміють самостійно застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній діяльності. Вивчення цього курсу допоможе сформувати науково-методичну базу спеціаліста для прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності.

Предметом вивчення курсу "Ризик у менеджменті" є господарська діяльність підприємств в умовах невизначеності й ризику.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні :

 • зрозуміти, що на економічні процеси впливають некеровані чинники, що ці процеси розвиваються здебільшого в умовах невизначеності, конфліктності, принципової неможливості здійснення економічних прогнозів, необхідних для прийняття раціональних рішень. Усе це необхідно свідомо враховувати в господарській діяльності та в теоретико-економічних дослідженнях;

 • засвоїти основні принципи проведення аналізу ризику, його моделювання, врахування та управління ним;

 • оволодіти навичками самостійно виконувати якісний аналіз, ідентифікацію ризику й оцінювати ступінь ризику, використовуючи певні методи розрахунку ступеня ризику, контролювати, моделювати та враховувати ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні методи, що є в арсеналі економічної ризикології.

Для вивчення курсу “Ризик у менеджменті” необхідні знання таких спеціальних дисциплін:

 • математична статистика і теорія ймовірності;

 • комп’ютерна техніка та технологія;

 • основи економічної теорії;

 • економіка підприємства;

 • фінанси і кредит;

 • інвестиційна діяльність.

Для студентів денної форми навчання передбачений певний обсяг практичних занять і самостійної роботи відповідно до тематичного плану дисципліни, закріпленого у робочій програмі курсу.

Після закінчення теоретичного навчання студенти всіх спеціальностей складають залік.

 1. ^ Робоча програма
Тема 1. Зміст, предмет і завдання курсу


Тема 2. Ризик у менеджменті та основні принципи його аналізу.

Підприємництво і ризик. Зміст поняття “ризик”. Види втрат від ризику. Характеристика зон ризику. Різні підходи до класифікації ризиків. Функції ризику. Класифікації чинників ризику. Характеристика зовнішніх факторів ризику. Внутрішні фактори ризику.

Тема 3. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень.

Класифікація людей за їх ставленням до ризику. Плата за ризик. Винагорода за ризик. Керівні працівники і вибір ризику.


Тема 4. Система кількісних оцінок економічного ризику.

Послідовність оцінювання економічного ризику. Якісне оцінювання ризику. Класифікація методів кількісного оцінювання ризику. Статистичний метод оцінювання ризику. Метод дерева рішень. Метод аналізу чутливості. Експертний метод оцінювання ризику. Метод доцільності витрат.


Тема 5. Ризик у виробничій діяльності.

Природа виробничих ризиків. Класифікація виробничих ризиків підприємства. Фактори виробничого ризику. Ризики незатребуваності виробленої продукції. Ризики невиконання господарських контрактів. Ризики підсилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених витрат і зниження доходів. Ризики втрати майна. Методи оцінювання виробничого ризику підприємства. Комерційний ризик.


Тема 6. Фінансові ризики.

Сутність фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. Характеристика інвестиційних ризиків. Характеристика ризиків, пов’язаних із купівельною спроможністю грошей.


Тема 7. Стратегічний менеджмент та ризик.

Загальні засади стратегічного менеджменту з урахування ризику. Основні принципи розроблення інвестиційної стратегії з урахування ризику. Методи оцінювання інвестиційних проектів з урахування ризику.


Тема 8. Ризик-менеджмент як частина фінансового менеджменту.

Сутність системи “менеджменту ризику”. Принципи побудови ризик-менеджменту на підприємстві. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком. Класифікація способів зменшення ризику. Економічний і правовий напрями розподілу ризику. Страхування – один із зовнішніх способів зниження ризику. Внутрішні засоби зменшення ризику. Сутність диверсифікації у широкому спектрі економічних проблем. Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику.^ 2. Плани практичних занять, завдання самостійної роботи, теми рефератів


Практичне заняття 1

Поняття економічного ризику та його класифікація


 1. Питання для перевірки знань:

  1. Чому ризик неминучий у господарській діяльності підприємств в умовах ринкової економіки?

  2. Що називається підприємництвом, чи пов’язане це поняття з економічним ризиком?

  3. Як давно виникло поняття “ризик”?

  4. В яких напрямах почали вести дослідження з проблем ризику?

  5. У чому виявляється господарський ризик у діяльності підприємства в умовах командно-адміністративної економіки?

  6. Із чим пов’язаний ризик підприємств у ринкових умовах господарювання?

  7. Наведіть приклади “ризику”, що виникали у Вашому повсякденному житті.

  8. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.

  9. Дайте визначення економічного ризику. Поясніть його сутність.

  10. За якими ознаками класифікуються ризики підприємства?

  11. Що являють собою зони ризику?

  12. Які функції виконує економічний ризик у діяльності підприємства?

  13. Які чинники впливають на рівень ризику?

  14. Розкрити сутність зовнішніх факторів ризику і навести приклади їх впливу на діяльність підприємства.

  15. Розкрити сутність внутрішніх факторів ризику і навести приклади їх впливу на діяльність підприємства.
 1. Проаналізувати ситуації

Ситуація 1

Директор державного підприємства СРСР та президент приватної фірми США сперечаються про переваги й недоліки двох систем управління економікою – централізованої і ринкової.

“Облишмо інші сторони діяльності в спокої, а от що стосується ризиків наших і ваших підприємств, – обґрунтовує директор державного підприємства, – то ми маємо разючі переваги. Ваше підприємство від чого тільки не залежить! Змінились ціни чи попит на продукцію на ринку – Ви збанкрутували; підвищилися ціни на сировину для вашої продукції – Ви збанкрутували; зменшив уряд мито на імпорт аналогічної продукції – Ви збанкрутували; впровадив ваш конкурент більш досконалу технологію – Ви збанкрутували. Таких факторів я міг би назвати дуже багато, тобто Ви постійно ризикуєте”.

Президент фірми стояв на такій точці зору, що будь-яке підприємство функціонує в умовах ризику, отже, йому нічого не залишалось, як погодитися з представником централізованої системи управління.

“Але ж і ваше підприємство так само не може не залежати від попиту на продукцію та інших факторів,” – каже президент, незнайомий із системою централізованого господарювання, – так що ми тут у рівних умовах”.

“Помиляєтесь, шановний пане президенте, – відповідає директор. – Перш за все хочу Вас проінформувати, що ціни як на продукцію, що ми виробляємо, так і на сировину й матеріали, котрі ми отримуємо, встановлюються заздалегідь та не змінюються в процесі виробництва. А що стосується змін попиту на продукцію, то це нашого підприємства аж ніяк на стосується. Підприємству затверджений план, згідно з яким ми відправляємо продукцію, а підприємства-споживачі її отримують, тому що також мають прийняти продукцію, і перераховують гроші на наш рахунок. Як бачите, ніякі варіації попиту на нас на впливають, ми справно отримуємо гроші, а що буде далі з нашою продукцією, то вже не наша справа. Отже, ми працюємо без ризиків”.

Президент фірми, впевнений до сих пір у неможливості позбутися фактора ризику, був вражений логікою свого опонента, не знайшов переконливих доказів і подумав: “Невже вони дійсно подолали таку біду ринкових відносин, як ризик?”


Питання

 1. Чию точку зору Ви поділяєте?

 2. Що б Ви відповіли на місці президента фірми?

 3. Чи позбавлено підприємство факторів ризику при централізованій економіці?

 4. Схарактеризуйте наслідки ризику, пов’язаного з державним підприємством. Де проявляються ці наслідки?

 5. Які фактори ризику, крім описаних, впливають на державні підприємства?


Ситуація 2

У 80-их роках, у період централізованого управління народним господарством СРСР, крупний будівельний главк “Главсредуралстрой” отримав від Мінвантажбуду СРСР, котрому він був підпорядкований, усі основні планові показники виробничої та фінансової діяльності. До складу главку входило понад 20 підприємств залізобетонних виробів і конструкцій, виробнича потужність яких перевищувала 2 млн. м3. Серед інших показників планувались також норми готової продукції на складах підприємств. Ці норми дорівнювали двотижневому запасу продукції; для деяких заводів Міністерство підвищувало норми до місячного запасу. Зрозуміло, Міністерство було зацікавлено в скороченні нормативних запасів, у крайньому випадкові, не перебільшенні їх, тому що “замороження” оборотних коштів на складах вело до значних збитків.

Неодноразові перевірки Міністерством стану запасів готової продукції зафіксували наявність запасів на складах заводів главку на рівні 3-4-квартальної потреби будівельників у залізобетонних виробах і конструкціях. Тобто запас коливався на рівні 1,5 млн. м3 збірного залізобетону. Змиритися з таким становищем Міністерство не могло, ось чому главк докладав усі зусилля, спрямовані на зменшення запасів. Були залучені відомі наукові колективи Сибірського відділення академії наук СРСР, Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. В результаті досліджень зявились математичні моделі, критерії оптимізації рівня запасів, методи управління запасами та методичні рекомендації. Крім спроб упровадження результатів досліджень, главк уживав заходів адміністративного характеру з метою різкого зменшення рівня запасів продукції на складах підприємств. Комплекс заходів – наукових, економічних, адміністративних – створив ситуацію, в якій майже весь персонал був зацікавлений у зменшенні запасів.

Але, як не дивно, суттєвих змін не сталося. Обсяг продукції на складах залишався приблизно на тому самому рівні. Залишається зробити висновок, що якась “невидима рука” керувала цим процесом усупереч зусиллям, які докладались Міністерством та главком.


Питання

 1. Що являє собою “невидима рука” та який механізм її дії?

 2. З якою метою “невидима рука” підтримувала запас продукції на рівні, що перевищував нормативний?

 3. До якого рівня управління належить “невидима рука” – Міністерство, главк, підприємство, цех?

 4. У чому полягають суперечності інтересів із питань управління запасами Міністерства та нижчих рівнів управління?

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферати з наступних тем:

1. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику.

2. Ризик як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія.


Практичне заняття 2

Індивідуальне ставлення до ризику.

Визначення рівня надійності та ризику системи


І. Питання для перевірки знань:

 1. Як можна класифікувати господарюючі суб’єкти за їх ставленням до ризику?

 2. Яка людина називається нейтральною до ризику?

 3. Як можна схарактеризувати прихильника та супротивника ризику?

 4. Що являє собою плата за ризик?

 5. Дати визначення категорії “винагорода за ризик”.

 6. Дати визначення понять: “нормальне функціонування системи”, “стан відмови”, “ризик” і “надійність”.

 7. Яким чином можна оцінити рівень надійності та ризику системи?

ІІ. За допомогою наведених тестів визначити власне ставлення до ризику.


ІІІ. Розв’язати задачі

Задача 1

За наведеними вихідними даними проаналізуйте виробничу ситуацію і визначте стан нормального функціонування та стан відмови. Графічно побудуйте динаміку добових і кумулятивних обсягів виробництва й попиту.

^ Вихідні дані. Відповідно до контрактів, підприємство повинно відвантажити свою продукцію в таких обсягах:


Доба

1

2

3

4

План відвантаження продукції (попит) – Р t, шт.

10

12

13

10


Запас продукції на складі підприємства на початок першої доби становить 5 одиниць продукції, добова потужність технологічних ліній – 12 одиниць продукції. Фактично підприємство протягом цього періоду випускало продукцію в таких обсягах:


Доба

1

2

3

4

Обсяг випуску – Пt, шт.

7

11

9

12  Задача 2

  Метою діяльності приватного підприємства “Зоря” є досягнення прибутку за рік у розмірі 20 тис. грн. Економіст цього підприємства на основі аналізу показників діяльності підприємства за попередній рік та даних маркетингових досліджень розробив план діяльності на наступний рік:  Найменування показника

  Значення

  1. Обсяг реалізації продукції, шт.

  13000

  2. Ціна реалізації продукції з ПДВ, грн.

  30

  3. Собівартість виробництва одиниці продукції, грн.

  23Аналіз попередньої діяльності підприємства показав, що на діяльність приватного підприємства “Зоря” впливають багато чинників і через це підприємство може не досягти запланованих показників. Необхідно визначити, вплив яких факторів приводить до появи відмови в діяльності підприємства, тобто виводить його зі стану нормального функціонування.


Найменування факторів ризику

1. Поява на ринку нового конкурента призводить до необхідності зниження ціни реалізації продукції на 1 грн.

2. Невчасна поставка матеріальних ресурсів призводить до зниження обсягу реалізації продукції на 10 %

3. Неповне використання виробничих потужностей із причини відсутності запасних частин для ремонту устаткування призводить до зниження обсягу реалізації на 15 %

4. Можлива зміна постачальника сировини призводить до збільшення витрат на транспортування на 10 тис. грн.


Задача 3

Завод великопанельного домобудування, котрий виробляє залізобетонні панелі (конструкції) для монтажу панельних житлових будинків, підписав контракти з декількома будівельно-монтажними управліннями (БМУ), кожне з яких із цих панелей монтує житлові будинки. Згідно з контрактами завод забезпечує панелями всі БМУ відповідно до технології монтажу будинків. Для цього БМУ направляє свій спеціалізований транспорт (панелевози) на склад готової продукції заводу, який повинен завантажити панелевози панелями необхідної номенклатури. Отже, основний виробничий процес, котрий здійснює завод, полягає у виробництві, накопиченні на складі та завантаженні панелевозів тією продукцією (панелями), яка необхідна БМУ. Нормальне протікання цього процесу полягає у завантаженні панелевозів необхідною продукцією по мірі їх прибуття на склад готової продукції заводу – це робочий стан системи. Якщо на момент прибуття транспортного засобу на складі відсутня продукція необхідної номенклатури, має місце простій автомобіля, тобто система знаходиться в неробочому стані (стан відмови).

Проаналізуйте цю систему на відрізку часу 300 робочих днів (0,300). Використовуючи поняття інтервальної готовності системи, необхідно визначити міру ризику процесу, що розглядається.

Дані про простої панелевозів на складі заводу внаслідок відсутності необхідної для завантаження панелевозів продукції наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Інформація про простої панелевозів на заводі за період 300 робочих діб

Порядко­вий номер простою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Тривалість простою, діб.

0,6

0,6

0,2

0,5

0,9

0,1

0,5

0,4

0,6

0,8

0,9

1,0

0,4

0,6

0,5

Порядко­вий номер простою

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Тривалість простою, діб.

0,6

0,9

0,1

1,0

0,6

1,1

0,3

0,8

0,6

1,0

0,8

0,5

0,2

0,5

0,7


Продовження таблиці 1

Порядковий номер простою

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Тривалість простою, діб.

0,7

1,0

0,4

0,7

0,6

1,0

0,5

0,1

0,4

0,2

0,7Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати реферати з наступних тем:

1) Тести для визначення ставлення людини до ризику.

2) Керівники і ризик.

2. Розв’язати задачу за наведеними варіантами.

Метою діяльності приватного підприємства є отримання прибутку. Економіст цього підприємства на основі аналізу показників діяльності підприємства за попередній квартал та даних маркетингових досліджень розробив план діяльності на наступний квартал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconА. О. Карюк Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи