Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту icon

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
НазваМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Сторінка1/6
Дата29.09.2014
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємстваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи
для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту

зі спеціальності

7.050107 “Економіка підприємства”
Полтава 2007

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту зі спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 50 с.
Укладачі: В.Я. Чевганова, к.е.н., доцент; І.А.Брижань, к.е.н., доцент; В.Б.Васюта, к.т.н., доцент, Т.О.Галайда, старший викладач; І.В.Міняйленко, старший викладач; О.І. Мущинська, старший викладач; Н.Б. Теницька, асистент; О.Ю.Шумейко, старший викладач.

Відповідальний за випуск: завідувачка кафедри економіки підприємства В.Я.Чевганова
Рецензент:

Затверджено радою університету

Протокол № __ від " ____"____________ 2007 року

Редактор Н.В.Жигилій

ЗМІСТЗагальні положення

4

Вибір і затвердження теми дипломної роботи

5

Добір та вивчення літератури

5

Структура і зміст дипломної роботи

6

Методичні вказівки до написання основних розділів дипломної роботи

7

Оформлення списку використаних джерел та додатків

18

Резензування і захист дипломної роботи

19

Додаток А Тематика дипломних робіт

22

Додаток Б Приклад оформлення титульної сторінки дипломної роботи

24

Додаток В Орієнтовні плани дипломних робіт за темами

25

Додаток Д Техніко-економічні показники діяльності підприємства

45

Додаток Е Експрес-аналіз складу і структури капіталу та джерел його формування

48

Додаток Ж Аналіз ліквідності балансу

49

Додаток К Приклад оформлення титульної сторінки ілюстративного матеріалу

50

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальними планами з підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» передбачено виконання дипломної роботи слухачами центру післядипломної освіти та студентами заочної форми навчання з наступним її захистом у Державній екзаменаційній комісії.

Дипломна робота – це самостійна комплексна робота слухача (студента), яка виконується за загальним керівництвом випускаючої кафедри. Вона є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників. Підготовка та захист роботи надає право випускникові на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Метою виконання дипломної роботи є розширення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок випускників, самостійне узагальнення даних, які отримані слухачами (студентами) під час навчання в університеті й протягом переддипломної практики на підприємствах, визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

До дипломних робіт ставиться низка вимог, найважливішими з яких є: вивчення і критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми дипломної роботи; побудова логічного плану й оптимальної структури роботи; вивчення і характеристика еволюції проблеми, яка підлягає дослідженню, її практичного стану, а також передового та особистого досвіду автора; чітке формулювання предмета; цілей і методів дослідження, опис та аналіз здійснених автором розрахунків; узагальнення результатів, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій; чіткість та логічна послідовність викладання матеріалу; стислість і точність формулювань; конкретність викладення результатів роботи.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має рецензії, до захисту не допускається.

Метою цих методичних указівок є надання слухачам (студентам) необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної роботи з написання, оформлення і захисту дипломної роботи.

Дипломна робота виконується з теми, затвердженої на засіданні кафедри економіки підприємства.

Тема дипломної роботи вибирається слухачами (студентами) самостійно на основі переліку тем дипломних робіт, рекомендованих кафедрою (додаток А).

Увесь процес написання і захисту дипломної роботи складається з кількох етапів, основні з яких такі:

  • вибір теми дипломної роботи;

  • затвердження теми і призначення наукового керівника роботи на засіданні кафедри;

  • добір документів та звітності, які регламентують економічну, фінансову й виробничу діяльність підприємства;

  • складання і затвердження плану роботи, визначення обсягу та змісту графічної частини;

  • вивчення літературних джерел і матеріалів періодичної преси з теми дипломної роботи;

  • накопичення та попередня обробка практичних даних;

  • узагальнення теоретичного і прикладного матеріалу з теми й узгодження його з науковим керівником;

  • написання дипломної роботи;

  • виконання графічного матеріалу;

  • подання роботи на кафедру;

  • зовнішнє резензування дипломної роботи;

  • захист дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.^ ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

Тематика дипломних робіт розробляється випускаючою кафедрою відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» і відображає актуальну проблематику сучасної економіки.

Для затвердження теми дипломної роботи слухачі (студенти) звертаються на кафедру із заявою, в якій указується тема, а також назва підприємства чи організації, на матеріалах яких буде виконуватися робота.

Кафедра економіки підприємства затверджує тему, призначає керівника дипломної роботи з числа викладачів кафедри. Крім керівника дипломної роботи, призначаються консультанти з окремих розділів дипломної роботи.

Кафедра видає слухачеві (студенту) завдання до дипломної роботи, яке погоджується з керівником та затверджується завідувачем кафедри. Керівник дипломної роботи індивідуально консультує слухача (студента), допомагає в розробленні плану дипломної роботи, дає рекомендації щодо збору й обробки практичного матеріалу, з підбору необхідної літератури. Крім того, керівник консультує слухача (студента) з фахових питань, здійснює постійний контроль за ходом виконання дипломної роботи та дотриманням строків написання окремих розділів, дає відгук на дипломну роботу, готує слухача (студента) до захисту.

^ ДОБІР ТА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Дипломна робота виконується слухачами (студентами) на основі глибокого вивчення літературних джерел їз теми дослідження. Цей етап слід розпочати з опрацювання відповідних Кодексів України, Законів України, рішень та постанов Кабінету Міністрів України, що торкаються даної проблематики. Названі матеріали регулярно публікуються в офіційних виданнях України: газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр»; журналі «Вісник Верховної ради» тощо. Слухачі та студенти вивчають нормативно-довідкову літератури, а саме: постанови, накази, інструкції, рекомендації видані галузевими міністерствами та відомствами з теми дослідження.

Крім того, слід докладно опрацювати матеріали з теми дослідження, викладені у підручниках та навчальних посібниках із відповідних дисциплін; ознайомитися зі спеціальною літературою з вибраної теми: монографіями, статтями, опублікованими у фахових періодичних виданнях, статистичними довідниками.

Усі опрацьовані літературні джерела включають до списку використаної літератури.

^ СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

За структурою дипломна робота складається зі змісту (плану) роботи, вступу, трьох розділів, що містять 2-4 питання, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків. У процесі виконання роботи можливі деякі зміни й уточнення плану, які виникають під час дослідження.

Загальний обсяг дипломної роботи спеціаліста має становити 100-110 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків, та 6-7 аркушів графічного матеріалу (формат аркушів А1).

Титульна сторінка дипломної роботи є першою сторінкою. Вона повинна заповнюватися відповідно до загальної форми (додаток Б).

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до вибраної теми студент (слухач) самостійно чи за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який узгоджується з керівником.

Зміст містить найменування всіх розділів та підрозділів (згідно з планом) із зазначенням початкових номерів сторінок. План дипломної роботи поєднує розгорнутий перелік питань, що конкретизують вибрану тему, а також окремі проблеми, що вивчаються, відображає специфіку і логіку дослідження. При розробленні плану роботи доцільно орієнтуватися на плани, що запропоновані в методичних рекомендаціях.

Орієнтовні плани дипломних робіт до окремих тем наведені в додатку В. У загальному вигляді план має таку структуру і містить такі основні питання:

Вступ

Розділ 1 Сутність економічних категорій (теоретичний розділ)

Розділ 2 Економіко-господарська характеристика підприємства (аналітичний розділ)

2.1. Юридичний статус підприємства і характеристика його діяльності

2.2. Техніко - економічні показники підприємства та їх аналіз

2.3. Організація охорони праці (для студентів заочного факультету)

2.4. Аналіз стану охорони навколишнього середовища на підприємстві (для студентів заочного факультету)

2.5. Оцінка фінансової діяльності підприємства (для слухачів ЦПО)

Розділ 3 Формування програми поліпшення використання ресурсів, зниження витрат на виробництво, ефективності діяльності та удосконалення економічної роботи підприємства (проектний розділ)

3.1 – 3.2. Економічний аналіз показників (за темою дипломної роботи)

3.3. Розроблення заходів щодо поліпшення показників, результатів діяльності підприємства (за темою дипломної роботи)

Висновки та пропозиції

Список літератури

Додатки

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНО РОБОТИ

У вступі (2 – 4 сторінки) необхідно обґрунтувати актуальність і практичну значущість вибраної теми дипломної роботи, особливості постановки і розв’язання питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт дослідження, і визначити засоби та методи, за допомогою яких слухач (студент) має досягти поставленої мети.

Перший розділ дипломної роботи висвітлює загальнотеоретичні питання визначеної теми, містить декілька параграфів. Вони повинні бути сформульовані через глибоке вивчення наукової та фахової літератури з проблеми, критичного її переосмислення, узагальнення практичного господарського досвіду діяльності підприємств.

У цьому розділі подається огляд діючих законів, постанов, указів й інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається сутність економічних категорій, які є предметом дослідження дипломної роботи, їх значення, класифікаційні характеристики, історія і сучасні тенденції предмета дослідження.

Також у першому розділі треба висвітлити методи та методику оцінки економічних категорій, навести основні показники й критерії для їх характеристики. Методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, твердої власної позиції щодо вибраних методів і методик, що дає змогу провести в третьому розділі роботи конкретне аналітичне дослідження.

Перший розділ має містити характеристику основних факторів, що впливають на категорію дослідження, та розкрити можливі шляхи її вдосконалення.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.

Теоретичні положення обов'язково повинні бути підкріплені статистичними даними з офіційних статистичних щорічних довідників України, цитатами з опрацьованих наукових робіт (із відповідними посиланнями).

Обсяг першого розділу не має перевищувати 30% загального обсягу дипломної роботи.

У другому розділі слід дати комплексну оцінку економіко-господарської діяльності підприємства. Центральною частиною цього розділу, а також і всієї дипломної роботи повинен стати глибокий та всебічний аналіз фінансово-економічного стану підприємства й відповідних показників його господарської діяльності.

Аналітичний другий розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного, третього розділу і поєднати здобуті теоретичні знання та вміння використовувати вибрані методи й певний методичний інструментарій.

У п.2.1 необхідно розкрити такі питання:

- відомче підпорядкування підприємства, юридичний статус, мету, види діяльності, стратегію діяльності підприємства;

- навести основні види продукції підприємства, її асортимент, якісні та кількісну характеристики продукції, обсяги її випуску у натуральних і вартісних одиницях, характеристику основних категорій споживачів, приблизну частку ринку;

- стисло схарактеризувати основні види техніки та технології, що використовуються для виробництва продукції, технологічну структуру виробництва, відповідність їх сучасним стандартам, забезпеченість основними видами ресурсів.

У цьому пункті роботи також наводиться організаційно-управлінська структура підприємства, склад і взаємовідношення структурних підрозділів, функціональні обов’язки основних відділів та служб, розподіл повноважень між керівниками різних рівнів ієрархії.

Далі (в п. 2.2.) слід проаналізувати основні техніко-економічні та фінансові показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

Для визначення основних техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства необхідно зібрати таку звітність за три останні роки:

 1. фінансова звітність:

 • форма 1 „Баланс”;

 • форма 2 „Звіт про фінансові результати”;

 • форма 3 „Звіт про рух грошових коштів”;

 • форма 4 „Звіт про власний капітал”;

 • форма 5 „Примітки до річної фінансової звітності”.

 1. статистична звітність:

 • форма 1–підприємництво, річна „Звіт про основні показники діяльності підприємства”;

 • форма 1-П, річна „Звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”;

 • форма 1-ПВ, термінова – місячна за січень-грудень „Звіт з праці”;

 • форма 1-ПВ, квартальна за січень-грудень „Звіт з праці”

 • форма 3-ПВ, „Звіт про використання робочого часу”;

 • форма 6-ПВ „Чисельність окремих категорій працівників підприємства і підготовка кадрів”.

При виконанні роботи студенти (слухачі) також використовують планову документацію, оперативну та статистичну звітність, яка характерна для окремих галузей народного господарства (торгівля, будівництво і т.д.).

У роботі необхідно розрахувати техніко-економічні показники, що характеризують господарську діяльність за 3 роки. Перелік показників й алгоритм їх розрахунку наводиться в таблиці 1 (додаток Д).

Після заповнення таблиці треба проаналізувати дані, визначити основні тенденції розвитку показників та проілюструвати їх за допомогою графіків (діаграм).

Також у другому розділі (п. 2.3 і 2.4) студенти заочного факультету висвітлюють питання охорони праці й охорони навколишнього середовища. Для надання допомоги студенту в підготовці розділів “Охорона праці” та “Охорона навколишнього середовища” залучаються консультанти відповідних кафедр. Вони визначають завдання, перевіряють відповідну частину виконаної студентом дипломної роботи та підписують її.

Оцінка фінансового стану підприємства є обов’язковою складовою розділу 2 для слухачів ЦПО. Студенти спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання виконують даний розділ, якщо це передбачено планом дипломної роботи.

Цей пункт уключає в себе:

 • експрес-аналіз складу і структури капіталу та джерел його формування;

 • аналіз фінансової стійкості;

 • аналіз ліквідності балансу;

 • аналіз платоспроможності.

Розрахунки можуть проводитися за допомогою ПЕОМ. Методика експрес-аналізу фінансового стану, а також аналізу фінансової звітності та платоспроможності наведено нижче.

Експрес-аналіз фінансового стану рекомендується проводити за допомогою порівняльного аналітичного балансу, що утворюється з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки активів підприємства й джерел їх формування. Порівняльний аналіз балансу фактично включає показники горизонтального й вертикального аналізу, активно використовувані в практиці вітчизняних та зарубіжних фірм. У ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величини різних статей балансу за певний період. Метою вертикального аналізу є розрахунок деяких коефіцієнтів, що характеризують структуру активів підприємства та їх джерел. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому доцільно побудувати аналітичні таблиці, що характеризують як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників.

Для проведення в дипломній роботі експрес-аналізу фінансового стану необхідно побудувати аналітичні таблиці, в яких відображена структура, динаміка й структурна динаміка активу та пасиву балансу. Для зручності загальної оцінки капіталу підприємства статті балансу слід згрупувати в окремі специфічні групи – за ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). Приклад даної аналітичної таблиці наведений у таблиці 2 (додаток Е). Після здійснення відповідних розрахунків треба зробити висновки.

На додаток до згаданих вище показників на основі балансу необхідно оцінити фінансовий стан підприємства. Показники структури капіталу або фінансової стійкості характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів й інвесторів, що мають довгострокові вкладення в підприємство. У дипломній роботі розраховують: коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації залученого капіталу, співвідношення власних і позикових коштів, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів та інші. Далі наведений порядок розрахунку цих показників.

^ Коефіцієнт економічної незалежності (коефіцієнт автономії або коефіцієнт концентрації власного капіталу). Цей коефіцієнт показує, яка частина власних коштів формує активи підприємства. Його оптимальне значення ≥0,5. Він обчислюється за балансом шляхом відношення власних

коштів до валюти балансу:

;
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. Він показує частку залучених коштів у формуванні активів. Його оптимальне значення <0,5. Він обчислюється за балансом так:

.
Коефіцієнт фінансової залежності. Він обчислюється шляхом відношення валюти балансу до власних коштів:

.

Його оптимальне значення <2.
^ Коефіцієнт фінансування. Він обчислюється за балансом шляхом відношення власних коштів до позикових коштів:

.

Його оптимальне значення >1. Цей коефіцієнт показує, скільки власних коштів підприємства припадає на 1 гривню позикових коштів:

^ Коефіцієнт заборгованості (коефіцієнт співвідношення поточних позикових коштів і власних коштів):

.

Його оптимальне значення <1. Він показує, скільки позикових коштів залучає підприємство для фінансування поточної діяльності на 1 гривню власних.
^ Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів обчислюється як питома вага довгострокових позикових коштів у загальній сумі довгострокового позикового капіталу:

.

При аналізі довгострокових залучених джерел фінансування варто враховувати, що перевищення їх розміру над сумою власного оборотного капіталу означає використання підприємством частини довгострокових позик на фінансування поточних операцій.
^ Коефіцієнт забезпеченості запасів. Він обчислюється шляхом відношення власних обігових засобів до матеріальних обігових засобів.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для слухачів, що отримують другу вищу освіту
Укладачі: О. Ю. Шумейко – старший викладач кафедри економіки підприємства; Н.І. Щур – асистент кафедри економіки підприємства
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМежсесійних занять студентів заочної форми за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconПерескладання заліків та іспитів студентів заочної форми за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconПерескладання заліків та іспитів студентів заочної форми за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту
move to 0-22158723
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМетодичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання
Вступ
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconРозклад установочно-екзаменаційної сесії студентів заочної форми за скороченим терміном навчання, для осіб, які отримують другу вищу освіту 4 курс окр «Бакалавр» з 01 грудня 2012р по 10 грудня 2012 р. Дата

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи