Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» icon

Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія»
Скачати 48.17 Kb.
НазваПитання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія»
Дата10.04.2013
Розмір48.17 Kb.
ТипДокументи

Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії»

для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія»


 1. Електронна структура біогенних елементів Типові хімічні властивості елементів та їх сполук (реакції без зміни ступеня окиснення, зі зміною ступеня окиснення). Зв’язок між місцезнаходженням s-, p-, d-елементів в періодичній системі та їх вмістом в організмі. Застосування сполук s-, p-, d-елементів у стоматологічній практиці.

 2. Розчини в життєдіяльності. Способи вираження концентрації розчинів. Масова частка, молярна концентрація, молярна концентрація еквівалентів, титр.

 3. Розчинність газів у рідинах та її залежність від різних факторів. Закон Генрі-Дальтона. Вплив електролітів на розчинність газів. Розчинність газів у крові.

 4. Розчинність твердих речовин та рідин. Розподіл речовин між двома рідинами, що не змішуються. Закон розподілу Нернста, його значення у явищі проникності біологічних мембран.

 5. Рівновага у розчинах електролітів. Закон розведення Оствальда.

 6. Дисоціація води. Іонний добуток води. рН біологічних рідин.

 7. Добуток розчинності. Умови утворення та розчинення осадів.

 8. Типи протеолітичних реакцій. Реакції нейтралізації, гідролізу та іонізації.

 9. Гідроліз солей. Ступінь гідролізу, залежність його від концентрації та температури. Константа гідролізу.

 10. Основи титриметричного аналізу. Методи кислотно-основного титрування. Кислотно-основні індекатори та принципи їх підбору.

 11. Буферні системи та їх класифікація, рН буферних розчинів.

 12. Механізм дії буферних систем.

 13. Буферна ємність та фактори, від яких вона залежить. Буферні системи крові.

 14. Колігативні властивості розбавлених розчинів – осмос. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа. Плазмоліз та гемоліз.

 15. Колігативні властивості розбавлених розчинів електролітів. Ізотонічний коефіцієнт. Гіпо-, гіпер- та ізотонічні розчини в медичній практиці. Роль осмосу в біологічних системах.

 16. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Ентальпія. Теплота ізобарного та ізохорного процесів. Стандартні теплоти утворення та згоряння речовин.

 17. Термохімія. Закон Гесса. Термохімічні перетворення.

 18. Термохімічні розрахунки та їх використання для енергетичної характеристики біохімічних процесів.

 19. Другий закон термодинаміки. Ентропія.Енергія Гіббса.

 20. Хімічна рівновага. Термодинамічні умови рівноваги. Прогнозування направлення самодовільних процесів. Екзергонічні та ендергенічні процеси, які відбуваються в організмі.

 21. Закон діючих мас. Константа хімічної рівноваги. Способи її вираження. Принцип Ле-Шательє. Прогнозування зміщення хімічної рівноваги.

 22. Швидкість хімічних реакцій. Закон діючих мас для швидкості хімічних реакцій. Константа швидкості реакції.

 23. Порядок реакції. Реакції І-го та ІІ-го порядку. Реакції нульового порядку. Період напівперетворення.

 24. Залежність швидкості реакції від температури. Температурний коефіцієнт. Правило Вант-Гоффа. Особливості температурного коефіцієнту швидкості реакції для біохімічних процесів.

 25. Рівняння Арреніуса. Енергія активації. Поняття про теорію активних зіткнень та про теорію перехідного стану.

 26. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Особливості дії каталізатору. Механізм каталізу та його роль в процесах метаболізму.

 27. Ферменти як каталізатори біохімічних реакцій. Залежність ферментативної дії від концентрації ферменту та субстрату, температури та реакції середовища.

 28. Розчини комплексних сполук. Сучасні уявлення про будову комплексних сполук.

 29. Класифікація комплексних сполук (за природою лігандів та зарядом внутрішньої сфери). Комплексні сполуки в біологічних системах. Уявлення про будову гемоглобіну. Реалізація якого типу зв’язку є обов’язковою в комплексних сполуках?

 30. Електродні потенціали та механізм їх виникнення. Рівняння Нернста. Нормальний (стандартний) електродний потенціал.

 31. Нормальний водневий електрод.

 32. Вимірювання електродних потенціалів. Електроди визначення. Електроди порівняння.

 33. Окисно-відновні електродні потенціали. Механізм їх виникнення, біологічне значення. Рівняння Петерса.

 34. Окисно-відновні реакції в організмі. Прогнозування їх направлення за стандартними значеннями енергії Гіббса та за величинами окисно-відновних потенціалів.

 35. Гальванічні елементи. Електродні процеси у ротовій порожнині.

 36. Потенціометрія, її використання в медико-біологічних дослідженнях.

 37. Особливості розчинів ВМС. Механізм набухання та розчинення ВМС. Залежність набухання та розчинення ВМС від різних факторів. Роль набухання у фізіології організмів.

 38. Ізоелектрична точка білку та методи її визначення.

 39. Аномальна в'язкість розчинів ВМС. В'язкість крові та інших біологічних рідин. Осмотичний тиск розчинів біополімерів. Рівняння Галлера. Онкотичний тиск плазми та сироватки крові.

 40. Поверхнева активність. Правило Дюкло-Траубе. Рівняння Гіббса. Орієнтація молекул в поверхневому шарі та структура біологічних мембран.

 41. Рівняння Ленгмюра.

 42. Адсорбція із розчинів на поверхні твердого тіла. Рівняння Фрейндліха.

 43. Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії.

 44. Адсорбція електролітів (вибірна та іонообмінна). Правило Панета-Фаянса.

 45. Іоніти та їх використання в медицині.

 46. Класифікація хроматографічних методів дослідження за ознаками механізму розподілу речовин, агрегатного стану фаз та техніки виконання. Використання хроматографії у медико-біологічних дослідженнях.

 47. Дисперсні системи та їх класифікація. Способи одержання та очищення колоїдних розчинів. Діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація. "Штучна нирка".

 48. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем (броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск).

 49. Оптичні властивості колоїдних систем. Ультрамікроскопія. Будова колоїдних частинок.

 50. Електрокінетичний потенціал колоїдних часточок. Електрофорез, його використання в медицині та медико-біологічних дослідженнях. Рівняння Гельмгольца-Смолуховського.

 51. Кінетична та агрегативна стійкість ліозолей. Фактори стійкості. Механізм коагулюючої дії електролітів.

 52. Поріг коагуляції, його визначення. Правило Шульце-Гарді. Процеси коагуляції при очистці питної води та стічних вод. Колоїдний захист, його біологічна роль.

 53. Грубодисперсні системи (аерозолі, суспензії, емульсії). Одержання та властивості. Медичне застосування. Напівколоїди.

Схожі:

Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconКалендарний план лекцій з медичної психології для студентів 3 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання медичної психології. Історія розвитку І сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології...
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconКафедра медичної та фармацевтичної хімії
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних...
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconКафедра медичної та фармацевтичної хімії
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних...
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconКафедра медичної та фармацевтичної хімії
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних...
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconПримірний перелік питань за програмою окр «Спеціаліст», «Магістр» для складання вступного випробовування у формі усного екзамену у липні 2012 р для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)»

Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconКалендарний план лекцій з внутрішніх хвороб для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність „стоматологія ) на 2009-2010 навчальний рік
Для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність „стоматологія”)
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconТематичний план практичних занять для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність “стоматологія”) на 2011-2012 навчальний рік
Для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність “стоматологія”)
Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconТематичний план самостійної роботи з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу зі спеціальності «Стоматологія»

Питання для усного складання модуля-1 з «Медичної хімії» для студентів 1-го курсу спеціальності «Стоматологія» iconМетодичні вказівки для студентів по підготовці до практичного заняття
Військова стоматологія. Принципи організації стоматологічної допомоги у Збройних Силах України. Обсяг ортопедичної допомоги щелепно-лицевим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи