Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Скачати 130.78 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Дата10.04.2013
Розмір130.78 Kb.
ТипПрограма

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«Затверджую»

Ректор Івано-Франківського

національного медичного університету

________ професор М.М. Рожко

«28» березня 2013 р.


Програма

вступного екзамену з хімії

для осіб, які вступають

на основі базової загальної середньої освіти


Івано-Франківськ - 2013


Пояснювальна записка


Програма призначена для проведення вступного екзамену з хімії.

Головною метою проведення вступного екзамену з хімії є об’єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які здобули базову загальну середню освіту та виявили бажання вступити до медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету.

Екзамен з хімії – спосіб перевірки:

  • знання найважливіших законів і теорій хімії;

  • володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

  • вміння складати формули і рівняння хімічних реакцій, розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі;

  • розуміння зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

  • знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;

  • розуміння наукових основ деяких хімічних виробництв;

  • обізнаності з екологічними проблемами, пов’язаними з хімією;

  • розуміння ролі хімії у подоланні глобальних проблем людства.

Програму для проведення вступного екзамену з хімії розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для 7-9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005), електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (www.mon.gov.ua).

Програма для проведення вступного екзамену з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня базової підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формування оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.

У програмі для проведення вступного екзамену з хімії використано номенклатуру хімічних елементів та речовин, а також термінологію, що відповідають ДСТУ2439-94: Елементи хімічні, речовини прості. Терміни та визначення. – К., Держспоживстандарт України – 1994. Цього стандарту буде дотримано і в екзаменаційних завданнях. Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC.


^ ОСНОВНІ РОЗДІЛИ

Початкові хімічні поняття

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Фiзичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Періодична система хімічних елементів.

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону.

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах елементів 1-3 періодів. Електронні та графічні електронні формули атомів. Основний і збуджений стани атома. Поняття про радіус атома.

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

Значення періодичного закону.

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Масова частка елемента в складній речовині.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.


Кисень

Повітря, його склад.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

Умови виникнення та припинення горіння.

Маркування небезпечних речовин.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.


Вода

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.


^ Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Періодична система хімічних елементів.

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону.

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах елементів 1-3 періодів. Електронні та графічні електронні формули атомів. Основний і збуджений стани атома. Поняття про радіус атома.

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

Значення періодичного закону.


^ Хімічний зв’язок і будова речовини

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.


^ Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Молярна маса.

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

Відносна густина газів.


^ Основні класи неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснóвних та кислотних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Поняття про амфотерні гідроксиди.

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.


Розчини

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини.

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хiмічний процес. Кристалогідрати.

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Поняття про рН розчину.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Виявлення у розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену.

Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони.

Застосування якісних реакцій.


^ Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Тепловий ефект хімічної реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Оборотні й необоротні реакції.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.


^ Початкові поняття про органічні сполуки

Особливості органічних сполук (у порівнянні з неорганічними).

Метан як представник насичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули метану. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості метану і його гомологів.

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів, їхні молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

Горіння вуглеводнів.

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вуглля – природні джерела вуглеводнів. Застосування вуглеводнів.

Поняття про спирти на прикладі етанолу і гліцеролу, їхні молекулярні, структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Отруйність етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія.

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Жири у природі. Біологічна роль жирів.

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Крохмаль і целюлоза - природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків.

Природні й синтетичні органічні сполуки.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

^ Узагальнення знань з хімії

Будова речовин. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Хімія та екологія.

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені – творці хімічної науки.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

відповіді вступника на вступному екзамені з хімії

для осіб, які вступають

на основі базової загальної середньої освіти


На виконання вступного тесту відведено 150 хвилин.

Вступний тест з хімії складається з 23-х завдань з усіх розділів Програми вступного екзамену з хімії, які мають різний рівень складності, а саме:

- до завдань першого рівня складності входить 20 тестових завдань;

- до завдань другого рівня складності входить 2 завдання;

- до завдання третього рівня складності входить розрахункова задача.

Правильні відповіді на завдання першого рівня оцінюються показником в 0,3 бала.

Відповіді на завдання другого рівня в залежності від повноти і правильності їх виконання оцінюються показником від 0 до 1,5 бала.

Відповіді на завдання третього рівня в залежності від повноти і правильності його виконання оцінюються показником від 0 до 3 балів.

Оцінювання знань вступників здійснюється за 12-бальною шкалою оцінювання.


^ Критерії оцінок відповідей на завдання першого рівня

- завдання розв’язане вірно і отримана правильна відповідь – 0,3 бала;

- завдання розв’язане невірно і отримана неправильна відповідь – 0 балів.


^ Критерії оцінок відповідей на завдання другого рівня

Ланцюжок перетворень:

- завдання розв’язане вірно і отримана правильна відповідь – 1,5 бала;

- частково не вказано умови протікання хімічних реакцій – 1,0 бал;

- завдання виконано частково – 0,5 бала;

- рішення відсутнє або принципово неправильне – 0 балів.


^ Окисно-відновні рівняння:

- завдання розв’язано вірно і отримана правильна відповідь – 1,5 бала,

- не зазначено процеси окиснення чи відновлення або окисник чи відновник – 1,0 бал;

- завдання виконано частково – 0,5 бала;

- рішення відсутнє або принципово неправильне – 0 балів.

^ Критерії оцінок відповідей на розв’язування

розрахункової задачі третього рівня

- задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь – 3 бали;

- допущено помилки в обчисленнях, що призводить до неправильного результату – 2 бали;

- запропоновано правильний хід розв’язку задачі – 1 бал;

- рішення відсутнє або принципово невірне – 0 балів.


Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання вступного тесту – 12.

Таблиця відповідності балу вступного тесту значенням 12-бальної шкали


^ Бал вступного

тесту

Бал за 12-

бальною шкалою

оцінювання

Бал вступного

тесту

Бал за 12-

бальною шкалою

оцінювання

0,3-1,0

1

6,1-7,0

7

1,1-2,0

2

7,1-8,0

8

2,1-3,0

3

8,1-9,0

9

3,1-4,0

4

9,1-10,0

10

4,1-5,0

5

10,1-11,0

11

5,1-6,0

6

11,1-12,0

12


Вступники, робота яких була оцінена менше 6 балів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.


Література:

1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г. /К: Станіца, 2008.

2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М. /К: Перун, 2007.

3. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А. /К: Генеза, 2007.

4. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С. /К: Академія, 2008.

5. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г. /К: Освіта, 2008.

6. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М. /К: Перун, 2008.

7. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П. /К: Перун, 2009.

8. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А. /К: Генеза ,2009.

9. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С. /К: Академія, 2009.

10. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г. /К: освіта, 2009.

11. Навчальна програми з хімії для 7 класу http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869429/.

12. Навчальна програми з хімії для 8 класу http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869429/.

13. Навчальна програми з хімії для 9 класу http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869429/.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи