Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Скачати 217.71 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Дата10.04.2013
Розмір217.71 Kb.
ТипПрограма

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«Затверджую»

Ректор Івано-Франківського

національного медичного університету

________ професор М.М. Рожко

«28» березня 2013 р.


Програма

вступного екзамену з хімії

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

і відповідно до пунктів 5,7; 5,8; 5,9; 5.10 розділу V Правил прийому

до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

в 2013 році мають на це право


Івано-Франківськ - 2013

Пояснювальна записка


Програма призначена для проведення вступного екзамену з хімії.

Головною метою проведення вступного екзамену з хімії є об’єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які здобули повну загальну середню освіту та виявили бажання вступити до Івано-Франківського національного медичного університету.

Екзамен з хімії – спосіб перевірки:

  • знання найважливіших законів і теорій хімії;

  • володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

  • вміння складати формули і рівняння хімічних реакцій, розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі;

  • розуміння зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

  • знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;

  • розуміння наукових основ деяких хімічних виробництв;

  • обізнаності з екологічними проблемами, пов’язаними з хімією;

  • розуміння ролі хімії у подоланні глобальних проблем людства.

Програму для проведення вступного екзамену з хімії розроблена на основі програми ЗНО з хімії, електронна версія якої на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua).

Програма для проведення вступного екзамену з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формування оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.

У програмі для проведення вступного екзамену з хімії використано номенклатуру хімічних елементів та речовин, а також термінологію, що відповідають ДСТУ2439-94: Елементи хімічні, речовини прості. Терміни та визначення. – К., Держспоживстандарт України – 1994. Цього стандарту буде дотримано і в екзаменаційних завданнях. Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC.


^ ОСНОВНІ РОЗДІЛИ


Основні хімічні поняття. Речовина

Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини — атом, молекула, йон (катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність хімічного елемента. Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули. Фізичне явище. Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, кількість речовини. Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.); молярний об’єм газу (за н. у.). Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. Масова частка елемента у сполуці.


^ Хімічна реакція

Хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції. Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції. Поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення. Типи хімічних реакцій. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор.


^ Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Періодичний закон (сучасне формулювання). Структура короткого і довгого варіантів періодичної системи; періоди, групи, підгрупи (головні, побічні). Порядковий (атомний) номер елемента, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, лужноземельні, інертні елементи, галогени.


^ Будова атома

Нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичні рівень і підрівень, спарений і неспарений електрони, радіус атома (простого йона); основний і збуджений стани атома. Сутність явища радіоактивності. Форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах елементів № 1-20, електронні та графічні формули атомів і простих йонів елементів № 1-20.


^ Хімічний зв’язок

Основні типи хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний). Характеристики ковалентного зв’язку — кратність, енергія, полярність. Типи кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних властивостей речовини від типу кристалічних ґраток. Електронна формула молекули. Електронегативність елемента. Ступінь окиснення елемента в речовині.


^ Суміші речовин. Розчини


Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні (суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Масова і об’ємна (для газу) частки речовини в суміші. Методи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, центрифугування, випарювання, перегонка). Поняття розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат, електролітична дисоціація, електроліт, неелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації, йонно-молекулярне рівняння. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Будова молекули води; водневий зв’язок у воді. Забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. Реакції обміну між електролітами у розчині.


^ Оксиди

Визначення, назви, класифікація оксидів, хімічні властивості солетворних оксидів, способи добування оксидів.


Основи

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування основ.


Кислоти

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування кислот.


Солі

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування солей.


^ Амфотерні сполуки

Явище амфотерності (на прикладах оксидів і гідроксидів); хімічні властивості, способи добування амфотерних гідроксидів.


Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук


Загальні відомості про металічні елементи та метали

Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку; загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд активності металів; явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).


^ Лужні та лужноземельні елементи

Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію; назви та формули найважливіших сполук лужних і лужноземельних елементів; застосування сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив; твердість води.


Алюміній

Хімічні властивості, добування та застосування алюмінію; назви та формули найважливіших сполук Алюмінію.


Ферум

Хімічні властивості та добування заліза; назви та формули найважливіших сполук Феруму; застосування заліза та сполук Феруму.


Галогени

Хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду; хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); способи добування в лабораторії та хімічні властивості гідроген хлориду і хлоридної кислоти; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів.


^ Оксиген і Сульфур

Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для виявлення сульфат-іонів.


^ Нітроген і Фосфор

Хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук Нітрогену і Фосфору; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(IІ) оксиду, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії; найважливіші галузі застосування азоту, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів.


^ Карбон і Силіцій

Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій (IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії; найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатів; якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.


^ Теоретичні основи органічної хімії

Найважливіші елементи-органогени, органічні сполуки; природні та синтетичні органічні сполуки.

Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук: енергія, довжина, просторова напрямленість, полярність. s-Зв’язок і p-зв’язок. Одинарний, кратні (подвійний, потрійний), ароматичний зв’язки.

Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; sp3-, sp2-, sp-гібридизації.

Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю характеристичних (функціональних) груп.

Явище гомології; гомологи, гомологічний ряд, гомологічна різниця. Класи органічних сполук. Загальні формули гомологічних рядів і класів органічних сполук.

Поняття первинний (вторинний, третинний, четвертинний) атом Карбону.

Номенклатура органічних сполук.

Явище ізомерії, ізомери, структурна та просторова (геометрична, або цис-транс-) ізомерія.

Взаємний вплив атомів або груп атомів у молекулах органічних сполук.

Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії (реакції приєднання, заміщення, ізомеризації).


Вуглеводні

Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування.


Алкени

Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, хімічні властивості, способи добування, застосування; якісні реакції на подвійний зв'язок.


Алкіни

Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні властивості та способи добування етину, застосування; якісні реакції на потрійний зв'язок.


^ Ароматичні вуглеводні. Бензен

Загальна формула аренів гомологічного ряду бензену. Будова, властивості, способи добування бензену; поняття про ароматичні зв’язки, 6p-електронну систему.


^ Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка

Нафта, природний та супутній нафтовий гази, вугілля, їх склад; крекінг і ароматизація нафти та нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину, октанове число; переробка вугілля; проблеми добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел.


^ Оксигеновмісні органічні сполуки


Спирти

Характеристична (функціональна) група спиртів. Класифікація спиртів. Загальна формула одноатомних насичених спиртів. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування та застосування. Поняття про водневий зв’язок.

Етиленгліколь та гліцерол як представники багатоатомних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти.


Фенол

Формула фенолу. Будова молекули фенолу, характеристична (функціональна) група в ній; властивості, добування, застосування; якісні реакції на фенол.


Альдегіди

Загальна формула альдегідів. Будова молекул альдегідів, характеристична (функціональна) група, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування; якісні реакції на альдегідну групу.


^ Карбонові кислоти

Характеристична (функціональна) група карбонових кислот. Класифікація карбонових кислот. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія одноосновних карбонових кислот, властивості, добування, застосування.


^ Естери. Жири

Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування.

Жири – естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби.


Вуглеводи

Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, крохмалю, целюлози.


^ Нітрогеновмісні органічні сполуки

Аміни

Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація амінів. Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та застосування.


Амінокислоти

Склад і будова молекул, номенклатура, властивості, добування, застосування амінокислот. Поняття про амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди, пептидний зв’язок (пептидна група атомів)


Білки

Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки.


^ Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації. Класифікація високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

відповіді вступника на вступному екзамені з хімії

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

і відповідно до пунктів 5,7; 5,8; 5,9; 5.10 розділу V Правил прийому

до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

в 2013 році мають на це право


На виконання вступного тесту відведено 150 хвилин.

Вступний тест з хімії складається з 30 завдань з усіх розділів Програми вступного екзамену з хімії, які мають різний рівень складності, а саме:

- до завдання першого рівня складності входить 25 тестових завдань;

- до завдання другого рівня складності входить 6 завдань (2 схеми перетворень, 2 окисно-відновні рівняння та 2 розрахункові задачі);

- до завдання третього рівня складності входить розрахункова задача.

Правильні відповіді на завдання першого рівня оцінюються показником в 1 бал.

Відповіді на завдання другого рівня в залежності від повноти і правильності їх виконання оцінюються показником від 0 до 10 балів.

Відповіді на завдання третього рівня в залежності від повноти і правильності їх виконання оцінюються показником від 0 до 15 балів.

^ Критерії оцінок відповідей на завдання першого рівня

- завдання розв’язано вірно і отримана правильна відповідь – 1 бал;

- завдання розв’язано невірно і отримана неправильна відповідь – 0 балів.


^ Критерії оцінок відповідей на завдання другого рівня

Ланцюжок перетворень:

- завдання розв’язано вірно і отримана правильна відповідь –10 балів;

- допущені незначні механічні помилки – 9 балів;

- не вказано умови протікання однієї хімічної реакції – 8 балів;

- не вказано умови протікання всіх хімічних реакцій – 7 балів;

- не визначено коефіцієнти в одній із запропонованих хімічних реакцій або допущені помилки в записі хімічних формул – 6 балів;

- завдання виконано частково – 5 балів;

- допущено помилки при визначенні коефіцієнтів та не вказано умови протікання усіх реакцій – 4 бали;

- коефіцієнти не визначені або визначені не вірно – 3 бали;

- запропонована схема перетворень – 2 бали;

- є спроба записати схему хімічних перетворень – 1 бал;

- рішення відсутнє або принципово неправильне – 0 балів.


^ Окисно-відновні рівняння:

- завдання розв’язано вірно і отримана правильна відповідь – 10 балів;

- допущено незначні механічні помилки – 9 балів;

- допущена помилка у визначенні окремих додаткових коефіцієнтів – 8 балів;

- не зазначено процеси окиснення чи відновлення або окисник чи відновник – 7 балів;

- допущена помилка при визначенні основних коефіцієнтів – 6 балів;

- неправильно визначено основні та додаткові коефіцієнти – 5 балів;

- правильно визначено всі ступені окиснення, є спроба складати рівняння електронного балансу – 4 бали;

- частково визначено ступені окиснення – 3 бали;

- правильно записано всі продукти реакції – 2 бали;

- вказано частково продукти реакції – 1 бал;

- рішення відсутнє або принципово неправильне – 0 балів.


^ Розрахункова задача:

- задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь – 10 балів;

- допущені незначні описки, що не впливають на остаточну відповідь – 9 балів;

- відсутня відповідь і допущено помилки при обчисленні остаточного результату – 8 балів;

- допущена помилка на кінцевому етапі розв’язку задачі – 7 балів;

- допущені помилки в рівнянні реакції, що вплинули на кінцевий результат – 6 балів;

- задача незавершена – 5 балів;

- запропоновано правильний хід розв’язку задачі – 4 балів;

- визначено правильно речовини, для яких необхідно проводити розрахунки, обчислено їх молярні маси чи кількість речовини – 3 бали;

- записана скорочена умова задачі, складено правильно рівняння хімічної реакції – 2 бали;

- записано скорочену умову задачі – 1 бал;

- рішення відсутнє або принципово неправильне – 0 балів.


^ Критерії оцінок відповідей на розв’язування

розрахункової задачі третього рівня


- задача розв’язана вірно і отримана правильна відповідь – 15 балів;

- відсутня відповідь до задачі – 14 балів;

- не вказано формулу переходу від однієї фізичної величини до іншої, що не вплинуло на розв’язання задачі та відповідь – 13 балів;

- допущені незначні описки, що не впливають на остаточну відповідь – 12 балів;

- відсутня відповідь і допущено механічну помилку при обчисленні остаточного результату – 11 балів;

- допущена помилка в обчисленнях на кінцевому етапі розв’язку задачі – 10 балів;

- відсутнє обчислення на кінцевому етапі задачі – 9 балів;

- відсутнє пояснення способу розв’язання задачі – 8 балів;

- задача незавершена – 7 балів;

- допущено помилки в обчисленнях, що призводить до неправильного результату – 6 балів;

- запропоновано правильний хід розв’язку задачі – 5 балів;

- визначено правильно речовини, для яких необхідно проводити розрахунки, обчислено їх молярні маси чи кількість речовини – 4 бали;

- записана скорочена умова задачі, складено правильно рівняння хімічної реакції – 3 бали;

- умова задачі, записано схему хімічної реакції – 2 бали;

- записано скорочену умову задачі – 1 бал;

- рішення відсутнє або принципово невірне – 0 балів.


^ Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання вступного тесту – 100.


Таблиця відповідності балу вступного тесту до значення 100-бальної шкали (від 100 до 200 балів) Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

^ Бал вступного тесту

Бал за 100-

бальною шкалою

(від 100 до 200 балів) УЦОЯО

Бал вступного тесту

Бал за 100-

бальною шкалою

(від 100 до 200 балів) УЦОЯО

Бал вступного тесту

Бал за 100-

бальною шкалою

(від 100 до 200 балів) УЦОЯО

0

100

34

134

68

168

1

101

35

135

69

169

2

102

36

136

70

170

3

103

37

137

71

171

4

104

38

138

72

172

5

105

39

139

73

173

6

106

40

140

74

174

7

107

41

141

75

175

8

108

42

142

76

176

9

109

43

143

77

177

10

110

44

144

78

178

11

111

45

145

79

179

12

112

46

146

80

180

13

113

47

147

81

181

14

114

48

148

82

182

15

115

49

149

83

183

16

116

50

150

84

184

17

117

51

151

85

185

18

118

52

152

86

186

19

119

53

153

87

187

20

120

54

154

88

188

21

121

55

155

89

189

22

122

56

156

90

190

23

123

57

157

91

191

24

124

58

158

92

192

25

125

59

159

93

193

26

126

60

160

94

194

27

127

61

161

95

195

28

128

62

162

96

196

29

129

63

163

97

197

30

130

64

164

98

198

31

131

65

165

99

199

32

132

66

166

100

200

33

133

67

167Вступники, робота яких була оцінена нижче 124 балів і хімія є непрофільним конкурсним предметом, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються.

Вступники, робота яких була оцінена нижче 140 балів і хімія є профільним конкурсним предметом, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються.


Література:

1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г. /К: Станіца, 2008.

2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М. /К: Перун, 2007.

3. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А. /К: Генеза ,2007.

4. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С. /К: Академія, 2008.

5. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г. /К: Освіта, 2008.

6. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М. /К: Перун, 2008.

7. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П. /К: Перун, 2009.

8. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А. /К: Генеза ,2009.

9. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С. /К: Академія, 2009.

10. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г. /К: освіта, 2009.

11. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» / авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2010.

12. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» / авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2010.

13. Підручник «Хімія. 10 клас (профільний рівень)» / авт. Буринська Н.М. та ін. / К: Педагогічна думка, 2010.

14. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» / авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./ К: Ґенеза, 2011.

15. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» / авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2011.

16. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» / авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.

17. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» / авт. Величко Л.П./ К: Освіта, 2011.

18. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук / авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2008.

19. Номенклатура органічних сполук / авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцало С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.

20. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас / авт. Лашевська Г.А., Титаренко Н.В. / К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

21. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас / авт. Дубовик О.А./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

22. Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів / авт. Титаренко Н.В./ К: Літера ЛТД, 2011.

23. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів / авт. Хомченко Г.П./ К: Арій, 2008.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи