Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" icon

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 "Фармація"
НазваПротокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 "Фармація"
Дата11.04.2013
Розмір94 Kb.
ТипПротокол

"Затверджено"

Вченою Радою Івано-Франківського національного медичного університету

Протокол № 6 від 30.05.2012

ПОЛОЖЕННЯ

про заочну форму навчання по спеціальності 7.110201 "Фармація"

7.12020101"Фармація"

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 22.06.2004, протокол №51 Івано-франківська державна медична академія визнана акредитованою за спеціальністю 7.110201-„Фармація” та на підставі ліцензії виданої згідно рішення Державної акредитаційної комісії від 17.05.2001 року з 2004-2005 навчального року розпочала підготовку пpoвізорів заочної форми навчання.

Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до вищих навчальних закладів України.

Відповідно до ліцензії АГ №582502, виданої рішенням ДАК від 25.10.2011 щодо надання освітніх послуг з підготовки спеціалістів, ліцензійний обсяг прийому на заочну форму навчання ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (далі - університет) становить 120 осіб. Навчання ociб по заочній формі проводиться на умовах контракту за рахунок фізичних та юридичних ociб. Bapтicть навчання визначається у відповідності до спільного наказу №383/239/131 Міністерство освіти, фінансів та економіки "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами".

Тривалість навчання за заочною формою становить для ociб, які мають середню освіту - 5,5 років, для ociб з середньою спеціальною освітою (за фахом) – 4,5 роки. Особам, які бажають набути другу вищу освіту після вступу до університету термін навчання зменшується та визначається особисто комісією по переводам та поновленням за поданням деканату та навчального відділу за умов ліквідації можливих розбіжностей в робочих навчальних планах на протязі року. При таких умовах термін навчання складає 3 роки для ociб, які мають вищу медичну, xiмічну, біологічну та xiміко-фармацевтичну освіту (III та IV рівень акредитації вузів) та 4 роки, для ociб з іншою базою вищої освіти (III та IV рівень акредитації вузів). В окремих випадках при наявності вченого ступеня термін навчання може бути зменшений. Переведения, поновлення студентів на заочну форму навчання в університеті здійснюється згідно наказу Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 р.

Особи, які навчаються за заочною формою, мають статус студента i на них поширюються права та обов'язки, що визначені чинним законодавством.

Cecії для заочноі форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторий практикум, семінарські та індивідуальні заняття, консультації виконання індивідуальних завдань i контрольні заходи).

Сумарна тривалість ceciї на поточний навчальний рік визначається виходячи з обсягу додаткових відпусток зазначеного вище. Кількість сесій i терміни їх проведения встановлюються університетом з урахуванням особливостей підготовки та року навчання студентів.

Міжсесійний період для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу, як самостійно, так i під керівництвом викладача.

Основною формою роботи студента є виконання ним контрольних
робіт та індивідуальних завдань. ,

Виконані контрольні роботи мають бути отримані деканатом університету не пізніше ніж за 10 днів до початку ceciї i перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх надходження на кафедру. Зараховуються контрольні роботи за результатами співбесіди викладача із студентом з відміткою «зараховано» у відомостях. В разі неуспішного захисту контрольної роботи проводиться її повторний захист. Студент, який не виконав контрольних робіт або несвоєчасно надіслав їх до деканату, не допускається до очної частини екзаменаційної сесії, як такий що не виконав навчального плану, а рішення про його допуск приймається на засіданні ректорату університету.

Порядок обліку контрольних робіт визначає університет. Контрольні роботи та рецензії на них зберігаються на кафедрах на протязі 1 року, а журнали peєcтpaції контрольних робіт на протязі 3 років в деканаті (відповідно ст.605, 606 „Переліку типових документів, що утворюються в діяльності opraнів державної влади, та місцевого самоврядування, iнших установ, організацій i підприємств, iз зазначенням термінів зберігання документів, Київ 1997."

Після закінчення терміну зберігання контрольні роботи знищуються на кафедрах, про що складається відповідний документ (акт) iз зазначенням переліку (варіанту) робіт i прізвищ студентів.

В міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою, може бути надана можливість вивчати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної форми на умовах визначених університетом.

Організація навчання за заочною формою під час сесій i в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується у визначеному університетом порядку i доводиться до відома всіх студентів перед початком навчального року та вивішується на сайті університету.

Робочий план-графік навчального процесу складається на поточний навчальний piк на основі робочого навчального плану. У графіку відображається: кількість сесій i термін їx проведення, перелік навчальних дисциплін, та їх обсяг, кількість контрольних робіт i термін їx виконання, форми семестрового контролю i державної атестації та термін їх проведения.

Обсяг, структура i якість знань, умінь та навичок студента, який навчається за заочною формою відповідають вимогам державного стандарту вищої фармацевтичної освіти.

На аудиторні заняття в міжсесійний період студенти прибувають відповідно до графіку навчального процесу і розкладу, який доводиться деканатом до відома студентів під час настановної сесії.

Університет за певних умов (хвороба, вагітність, пологи, службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема необхідність догляду за членами сім’ї тощо) для окремих студентів може встановлюватись індивідуальний графік навчального процесу.

Питання про перезарахування результатів раніше складених контролів знань з дисциплін навчального плану поточного навчального року ректорат університету вирішує за заявою студента поданою під час настановчої сесії. Умовами перезарахування є ідентичність обсягу, змісту та структури навчальної дисципліни. В інших випадках студент вивчає дану дисципліну на загальних підставах.

При наявності академічної розбіжності (у випадках відновлення на навчання після відрахування, академічної розбіжності у навчальних планах при переведенні з інших ВНЗ та після повернення з академічної відпустки) студент зобов’язаний ліквідувати її до початку найближчої лабораторно-екзаменаційної сесії. Ліквідація розбіжності проводиться згідно: «Порядку ліквідації академічної заборгованості студентами університету, поновленими на навчання після відрахування, академічної розбіжності переведеними на навчання в ІФНМУ з інших ВНЗ» затвердженого центральною методичною комісією ІФНМУ від 07.12.2011 року.

При цьому деканат подає на кафедру, на якій буде проходити ліквідація заборгованості чи розбіжності, розпорядження завідувачу кафедрою щодо призначення відповідального чи відповідальних науково-педагогічних працівників кафедри, які будуть приймати відпрацювання у студента академічної заборгованості чи розбіжності. На підставі подання кафедри про призначення закріплених науково-педагогічних працівників кафедри, деканат формує наказ про ліквідацію студентом академічної заборгованості чи розбіжності. Економічний відділ університету на підставі наказу розраховує студенту вартість оплати ліквідації його академічної заборгованості чи розбіжності, про що в письмовій формі повідомляє студента та деканат. При пред’явленні студентом квитанції про оплату вартості ліквідації академічної заборгованості чи розбіжності, деканат видає студенту копію вище зазначеного наказу для пред’явлення його на кафедри, який служить дозволом для відпрацювання академічної заборгованості чи розбіжності. Результати відпрацювання студентом академічної заборгованості чи розбіжності вносяться на кафедрі у «Журнал відпрацювання пропущених занять». Після повної ліквідації студентом академічної заборгованості чи розбіжності в деканат подається Заліково-екзаменаційна відомість з результатом оцінювання даного студента та заповнюється Залікова книжка.

Ліквідація академічної розбіжності студентами, які повернулися на навчання після завершення академічної відпустки, проводиться згідно розпорядження деканату за індивідуальним графіком. Час затрачений науково-педагогічними працівниками кафедр на ліквідацію такої розбіжності враховується у їх педагогічне навантаження.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретною навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

Студенту заочної форми навчання, який виконав вci вимоги навчального плану, склав державні іспити, або захистив дипломну роботу, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється "кваліфікація провізор" та видається державний документ про освіту встановленого зразка.

Відповідно до "Кодексу Законів про працю" i Закону України "Про відпустки", та постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №634 "Про порядок, тривалість та умови подання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості для працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями; незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи i навчаються у вищих навчальних закладах заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток i відпусток без збереження зapoбiтнoї плати.

Додаткові оплачувані відпустки надаються для ociб, які успішно навчаються в університеті на період сесій та складання державних екзаменів згідно з додатками 1,2 даного положення.

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку працівникам, допущеним до вступних випробувань - 15 календарних днів (без урахування часу для проїзду до навчального закладу i назад).

Студентам, які не виконали навчальний план у повному обсязі, додаткові відпустки надаються без збереження заробітної плати.

Університет в paзi потреби може здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між навчальними курсами в межах їх тривалості на весь термін навчання.

Навчальний процес за заочною формою навчання у університет організовується відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.02., постанов Кабінету Мiнicтpiв України від 20.01.1998 р. №65 про ступеневу освіту та від 07.08.1998 р. №1247 про державні стандарти вищої освіти, наказу МОН України від 31.06.1998 р. №285 про вимоги до державних стандартів, наказу МОЗ України від 24.02.2000 №35 „Про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування, наказу МОН України від 02.06.1993 р. №161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах" та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Провізор" (наказ МОЗ України №36 від 21 01.2004 р.).

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми.

Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію. Довідка-виклик є документом суворої звітності i підлягає реєстрації в окремій книзі iз зазначенням номера та дати видачі.

Студенти заочної форми навчання звільняються від вивчення i проходження контрольних заходів з фізичної культури та військової підготовки.

Студенти заочної форми навчання, починаючи з 3-го курсу повинні працювати за обраним фахом i звільняються від проходження практики з фахових дисциплін.


Додаток1

Організація навчального процесу на період 5,5 poків

Додаток 2

Організація навчального процесу на nepioд 5 років


Додаток 1. ^ ОРГАН1ЗАЦ1Я НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПЕРІОД 5,5 POKIB НАВЧАННЯКурс навчання

Період ceciї (календарних днів)

1

30

II

30

III

40

IV

40

V

40

VI

30

Додаток 2. ^ ОРГАН1ЗАЦ1Я НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 5 POKIB НАВЧАННЯКурс навчання

Період ceciї (календарних днів)

1

30

II

30

III

40

IV

40

V

30

Схожі:

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconПротокол № від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 "Фармація"
move to 1143-14595
Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconПротокол № від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 "Фармація"
move to 1143-14595
Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconПротокол № від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 "Фармація"
Фармація” та на підставі ліцензії виданої згідно рішення Державної акредитаційної комісії від 17. 05. 2001 року з 2004-2005 навчального...
Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Протокол №6 від 30. 05. 2012 положення про заочну форму навчання по спеціальності 110201 \"Фармація\" iconСписки вступників станом на 08. 08. 2012 на заочну форму навчання спеціальності

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи