«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А icon

«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А
Скачати 90.06 Kb.
Назва«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А
Дата23.10.2012
Розмір90.06 Kb.
ТипДокументи


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут агротехнологій і природокористування


«Затверджено»

Директор інституту агротехнологій і природокористування,

Зеленський В.А.

___________________________


Програма

фахового вступного випробування

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

(напрям підготовки 6.090101 – “Агрономія”)


Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради

інституту агротехнологій і природокористування

(протокол № 10 від 23.11.2011р.)


Кам’янець-Подільський-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом «молодшого спеціаліста» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» напряму 6.090101 – “Агрономія” проводиться за результатами фахового вступного випробування. Воно відбуватиметься у формі тестування з навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.


^ Навчальна дисципліна «Землеробство і грунтознавство»

Основи геології і мінералогії. Походження і будова землі. Утворення і склад земної кори. Поверхневі відклади земної кори. Ґрунтоутворюючі породи на території України. Утворення, склад і властивості грунту.

Поняття про грунт, ґрунтоутворюючі фактори і ґрунтоутворюючий процес. Механічний склад і його вплив на властивості грунту. Хімічний склад грунту і процеси перетворення поживних речовин в ньому. Походження, склад і властивості органічної частини грунту. Ґрунтові колоїди. Вбирна здатність і реакція ґрунтового розчину. Структура, загальні, фізичні і фізико-механічні властивості грунту. Водяні властивості і водний режим грунту та ґрунтовий розчин. Повітряні і теплові властивості грунту. Родючість грунту.

Ґрунти. Класифікація грунтів і закономірність їх поширення. Ґрунти зони Полісся. Ґрунти лісостепової і степової зони. Ґрунти напівсухих і сухих степів, солончаки, солонці, солоді. Ґрунти гірських областей та річкових заплав. Ґрунтові карти і картограми, їх значення в сільськогосподарському виробництві. Фактори життя рослин і закони землеробства.

Бур’яни і боротьба з ними. Біологічні особливості і класифікація бур’янів. Заходи боротьби з бур’янами.

Сівозміни. Агрономічне і організаційно-економічне значення сівозмін. Попередники сільськогосподарських культур в сівозмінах різних зон України. Класифікація і принципи побудови сівозмін. Сівозміна в умовах реформування аграрного сектору економіки України. Введення і освоєння сівозмін.

Обробіток грунту. Наукові основи, завдання і прийоми обробітку грунту. Система обробітку грунту під ярі культури. Система обробітку грунту під озимі культури. Система обробітку грунту в сівозмінах. Особливості обробітку меліорованих та заново освоюваних земель. Контроль якості основних видів польових робіт.

Агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії. Ерозія грунту і заходи боротьби з нею. Система обробітку грунту пошкодженою ерозією.

Системи землеробства. Наукові основи системи землеробства. Розробка і освоєння зональних систем землеробства.


^ Навчальна дисципліна «Агрохімія»

Хімічний склад і живлення рослин. Хімічний склад рослин і якість урожаю. Живлення рослин.

Агрохімічні властивості грунту у зв’язку з живленням рослин і застосування добрив. Склад і вбирна здатність грунту. Потенціальна і ефективна родючість грунту. Агрохімічна характеристика основних типів грунтів України.

Хімічна меліорація грунтів. Вапнування кислих грунтів і вапнякові добрива. Гіпсування солонцевих грунтів і матеріали, що використовують для гіпсування.

Мінеральні добрива. Класифікація добрив, їх виробництво і застосування. Азотні добрива. Фосфорні добрива. Калійні добрива. Мікродобрива. Комплексні добрива. Технологія застосування мінеральних добрив, зберігання і внесення добрив.

Органічні добрива. Гній і гноївка, пташиний послід. Торф, торфові компости. Зелене добриво. Система удобрення. Основні принципи побудови системи удобрення. Удобрення окремих культур при інтенсивній технології їх вирощування і система удобрення в сівозмінах. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарського виробництва. Організація комплексного агрохімічного обслуговування сільського господарства. Використання добрив і охорона навколишнього середовища. Методи агрохімічних досліджень.

^
Навчальна дисципліна
« Сільськогосподарська меліорація з основами геодезії»

Основні відомості з геодезії. Загальні питання геодезії, картографії, види зйомок. Найпростіші геодезичні роботи на місцевості. Горизонтальна зйомка місцевості. Вертикальна зйомка місцевості. Обчислення і виділення площ.

Зрошувальні меліорації. Загальні відомості про зрошувальні меліорації. Зрошувальна система і її елементи. Конструкція зрошувальної мережі і гідротехнічні споруди. Джерела води для зрошення, використання води місцевого стоку. Регулювання водного режиму в активному шарі грунту. Режим зрошення сільськогосподарських культур. Способи поливу. Поверхневі способи поливу сільськогосподарських культур. Зрошення стічними водами.

Меліорація засолених грунтів. Меліорація перезволожених земель і боліт. Загальні відомості про осушувальні меліорації. Осушувальна система і її елементи. Конструкції осушувальних систем однобічної та двобічної дії. Регулювання водного режиму осушуваного шару грунту. Режим осушення сільськогосподарських земель. Експлуатація гідромеліоративних систем.

Агролісомеліорація і лісівництво. Поняття про ліс. Полезахисне і протиерозійне лісорозведення. Закріплення і заліснення ярів і пісків. Озеленювальні насадження.

^
Навчальна дисципліна
«Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва»

Трактори і автомобілі. Трактори автомобілі сільськогосподарського призначення. Автотракторні двигуни внутрішнього згорання. Трансмісії тракторів і автомобілів. Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів. Робоче додаткове та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів. Техніко-економічні показники трактора.

Сільськогосподарські машини. Ґрунтообробні машини. Машини для поверхневого обробітку ґрунту. Ґрунтообробні машини для підготовки ґрунту до посадки овочів, садів, виноградників. Машини для підготовки та внесення добрив. Посівні машини. Садильні машини. Машини для догляду за посівами. Машини для захисту рослин. Машини для заготівлі кормів. Машини для збирання зернових, зернобобових, круп’яних культур та насінників трав. Машини для збирання кукурудзи на зерно. Машини, комплекси і агрегати для післязбиральної обробки зерна. Машини для збирання картоплі. Машини для збирання цукрових буряків. Машини для збирання та переробки льону-довгунця. Машини для вирощування і збирання плодових культур. Меліоративні машини.

Комплектування і використання машинно-тракторного парку в рослинництві. Експлуатаційні витрати при роботі агрегатів. Використання транспортних та навантажувальних засобів. Основи проектування технологічних процесів. Використання машин у механізованих технологічних процесах.

Електрифікація і автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Загальні відомості з електротехніки. Електроенергетика України та електропостачання сільських споживачів. Основи електротехнологій, комплексна електрифікація і автоматизація виробничих процесів у рослинництві і тваринництві.

^
Навчальна дисципліна « Захист рослин»

Морфологія, анатомія, фізіологія, біологія, екологія, систематика комах. Головні рослиноїдні шкідники та інтегрований захист сільськогосподарських культур від них: багатоїдні шкідники, шкідники зернових, зернобобових, кормових бобових культур, цукрових буряків, картоплі, льону, тютюну, соняшнику, овочевих, плодово-ягідних культур, шкідники зерна, продуктів його переробки при його зберіганні.

Основні хвороби сільськогосподарських культур, зовнішні ознаки, вплив біотичних і абіотичних факторів середовища на розвиток хвороби, джерела та місце резервування хвороб та система заходів проти хвороб окремих культур: зернових, зернобобових, багаторічних бобових, технічних культур, картоплі, льону, соняшнику, ріпаку, тютюну, овочевих, плодово-ягідних культур та винограду.

Сучасний стан і перспектива розвитку хімічного методу захисту рослин. Сучасний асортимент пестицидів та вимоги до них. Основи агрономічної токсикології. Санітарно-гігієнічні основи застосування пестицидів. Фізико-хімічні основи застосування пестицидів. Засоби боротьби з шкідниками і хворобами рослин. Комплексне та зональне застосування пестицидів. Вивчення основних положень техніки безпеки при застосуванні пестицидів. робочі суміші пестицидів їх приготування та особливості застосування. Вплив пестицидів на рослину, грунт і агробіоценози. Визначення технічної, господарської та економічної ефективності застосування пестицидів. Порядок розрахунків по внесенню пестицидів технічними засобами.

^
Навчальна дисципліна «Насінництво з основами селекції»

Основи генетики. Цитологічні основи спадковості. Молекулярна генетика. Комбінаційна мінливість. Мутаційна мінливість.

Селекція як галузь сільськогосподарського виробництва. Організація селекційної роботи в Україні. Значення сорту для сільськогосподарського виробництва. Вихідний матеріал для селекції. Гібридизація в селекції рослин. Використання мутагенезу і поліплоїдії в селекції. Добір. Селекція на гетерозис. Поняття про біотехнологічні матеріали селекції і генної інженерії. Селекційні оцінки. Методи селекційного процесу. Техніка селекційного процесу.

Насінництво. Система насінництва. Виробництво насіння еліти. Організація сортового і насінного контролю польових культур. Інтенсивні технології вирощування основних польових культур на насіння. Післязбиральна обробка і зберігання насіння. Основи насінництва овочевих і баштанних культур.

Навчальна дисципліна «Кормовиробництво»

Класифікація кормових рослин. Лучне кормовиробництво. Біологічні і екологічні особливості рослин сінокосів і пасовищ. Рослини сінокосів і пасовищ. Класифікація природних кормових угідь та їх характеристика. Системи і заходи поліпшення природних кормових угідь. Раціональне використання сінокосів. Організація і раціональне використання пасовищ


Польове кормовиробництво. Особливості використання на кормові цілі зернових злакових і бобових культур. Коренеплоди, бульбоплоди, баштанні кормові культури. Капустяні та малопоширені кормові культури. Сіяні кормові трави.

Технологія заготівлі і зберігання кормів. Організація зеленого конвеєра. Технологія заготівлі консервованих кормів. Технологія виробництва штучно зневоднених кормів. Виробництво комбікормів. Підготовка кормів до згодовування. Основи стандартизації кормів. Організація виробництва кормів в спеціалізованих господарствах.

^

Навчальна дисципліна «Плодоовочівництво»


Овочівництво. Класифікація і біологічні особливості овочевих рослин. Будова і обігрів споруд закритого грунту. Вирощування овочевих культур в закритому грунті. Вирощування овочевих культур у відкритому грунті. Сівозміни, культурозміни та рамозміни.

Плодівництво. Біологічні особливості і морфологічні ознаки плодових рослин. Технологія вирощування посадкового матеріалу плодових культур. Закладання плодового саду. Догляд за молодим плодоносним садом. Культура ягідників. Зберігання та переробка плодів і овочів.

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва продукції рослинництва»

Зернові культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Зернові бобові культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Коренеплоди. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Бульбоплоди. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Баштанні культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Олійні культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Ефіроолійні культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Прядивні культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Наркотичні культури. Біологічні і морфологічні особливості, технологія вирощування.

Основи стандартизації в рослинництві.

Основи програмування врожаю та розробка технологій вирощування сільськогосподарських культур.


^ Навчальна дисципліна

«Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції»

Загальні принципи зберігання і консервування продукції рослинництва. Зберігання зернових мас різного цільового призначення. Основи переробки зерна і насіння. Зберігання картоплі, овочів, плодів і ягід. Зберігання і основи переробки (первинної обробки) цукрових буряків, лубоволокнистих культур, хмелю, тютюну та махорки, ефіроолійних культур. Основи виробництва і зберігання комбікормів, трав’яного борошна, гранул і брикетів. Сировина та основи технологічного процесу виготовлення монокормів, сіна, силосу, сінажу та хімічне консервування зелених кормів.


Схожі:

«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconЗатверджено” Директор інституту агротехнологій І природокористування Зеленський В. А
«спеціаліста» спеціальності 070904 «Землевпорядкування та кадастр» проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А icon«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А
«бакалавра» напряму 080101 – “Геодезія,картографія та землеустрій” проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А icon«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А
«Агрономія» проводиться за результатами фахового вступного випробування. Воно відбуватиметься у формі тестування з наступних навчальних...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconДиректор інституту агротехнологій І природокористування Зеленський В. А
«бакалавра» проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconДиректор інституту агротехнологій Зеленський В. А
«спеціаліста» або «магістра» спеціальності 070801, 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться за результатами...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою
Затверджено на Вченій раді інституту агротехнологій І природокористування (протокол №10 від 23. 11. 2011 р.)
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено на Вченій раді інституту агротехнологій І природокористування (протокол №10 від 23. 11. 2011 р.)
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
«Затверджено» Директор інституту агротехнологій І природокористування, Зеленський В. А iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології «Затверджую»
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи