Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Скачати 185.58 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата23.10.2012
Розмір185.58 Kb.
ТипДокументи

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет


«Затверджую»

Ректор професор

_______________М.І.Бахмат


Програма

фахового вступного випробування

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


(напрям підготовки 6. 090103 «Лісове і садово-паркове господарство»)


Затверджено на Вченій раді інституту агротехнологій і природокористування (протокол №10 від 23.11.2011 р.)


м. Камянець-Подільський – 2011 р.


Дендрологія


Тема 1. Дендрологія – як наука: предмет, методи, задачі.

Предмет та методи декоративної дендрології. Основні етапи розвитку дендрології. Значення декоративної дендрології. Зв’язок дендрології з іншими науками.

^ Тема 2. Екологічні фактори і екологія рослин.

Поняття про екологію рослин. Класифікація екологічних факторів. Особливості дії екологічних факторів. Вплив людини на рослини і рослинність. Поняття про умови місцезростання, Умови існування та екологічну пластичність рослин. Вплив рослин на рослини. Вплив тварин на рослини. Вплив мікроорганізмів на рослини. Рельєф як екологічний фактор. Значення експозиції схилів у розповсюдженні рослинності. Значення крутизни схилів у розповсюдженні і житті рослин. Вертикальна поясність рослинності в Карпатах. Вертикальні пояси гірського Криму. Повітря як екологічний фактор. Групи порід по відношенню до забруднення повітря. Забруднення повітря шкідливими домішками. Тепло як екологічний фактор. Групи порід по відношенню до тепла. Світло як екологічний фактор. Групи порід по відношенню до світла. Вітер як екологічний фактор. Групи порід по відношенню до негативної дії вітру. Класифікація едафічних факторів. Групи порід по відношенню до ґрунтових умов.

^ Тема 3. Поняття про вид та внутрішньовидові систематичні одиниці.

Поняття про вид. Внутрішньовидова мінливість рослин. Внутрішньовидові систематичні одиниці. Життєві форми деревних рослин. Життєвий цикл деревних рослин. Річний цикл деревних рослин

^ Тема 4. Поняття про ареал та його види.

Питання лекції: Поняття про ареал. Типи ареалів.

Тема 5. Значення в с-п господарстві тривалості строків цвітіння, вегетації та достиганні плодів.

Значення тривалості цвітіння. Значення строків цвітіння. Значення достигання плодів. Особливості мікроклімату та ґрунтових умов в населених пунктах. Режими ґрунту. Роль рослин у поліпшенню мікроклімату.

^ Тема 6. Філогенетична система деревних рослин.

Історія систематики рослин. Філогенетична система деревних рослин. Методи філогенетичної систематики деревних рослин.

Тема 7. Дендрофлора України, її особливості.

Поняття про дендрофлору. Дендрофлора України. Поняття про інтродукцію. Інтродукція рослин. Адаптація рослин. Акліматизація рослин.

Тема 8. Природні зони України.

Природні зони і рослинність України. Рослинність Полісся. Рослинність Лісостепу. Рослинність Степу. Рослинність Карпат. Рослинність Криму.

^ Тема 9. Основи лісової геоботаніки.

Основні поняття лісової геоботаніки. Поняття про рослини. Поняття про ліс. Ріст дерев у лісі та на відкритому просторі. Фітоценологія та геоботаніка. Взаємодія деревних порід у насадженні. Зміна деревних порід.

^ Тема 10. Основи морфології рослин.

Види генеративних органів. Жіночі генеративні органи. Чоловічі генеративні органи.

Тема 11. Класифікація фітоценозів.

Поняття про класифікацію фітоценозів. Асоціація, як найменша систематична одиниця. Формація, як одиниця геоботаніки. Поняття про тип рослинності.

^ Тема 12. Природні декоративні якості деревних рослин.

Величина декоративних рослин і декоративні властивості їх крон. Декоративні якості листків. Декоративні якості квітів. Внутрішньовидова мінливість хвойних та листяних деревних рослин. Декоративні форми листяних порід. Декоративні форми хвойних порід.

^ Тема 13. Мистецтво зміни форми, топіарне мистецтво.

Історія виникнення топіарного мистецтва. Штучна зміна форми. Типи формувань. Системи композицій.

^ Тема 14 Життєві форми та розміри рослин як елементи декоративності.

Декоративне значення форми стовбура, крони, текстури кори. Інтенсивність росту рослин. Довговічність рослин.

^ Тема 15. Сади “безперервного цвітіння”. Вічнозелені та листопадні рослини.

Сади “безперервного цвітіння”. Вічнозелені та листопадні рослини. Асортимент деревних рослин для садово-паркового будівництва. Асортимент деревних рослин Лісостепу. Асортимент деревних рослин Полісся. Асортимент деревних рослин Степу.


Лісознавство

Тема 1. Поняття про лісознавство.

Поняття про лісівництво. Предмет і методологія лісівництва. Коротка історія лісівництва

Тема 2. Морфологія лісу.

Компоненти лісостану. Елементи лісу і деревостанів. Лісівничо-таксаційні ознаки деревостану. Морфологія лісового масиву

^ Тема 3. Екологічна роль лісу.

Загальні поняття. Фактори місцеоселення. Класифікація екологічних факторів. Ліс – явище географічне. Ліс і сонячне випромінювання. Ліс і тропосфера. Ліс і термічні умови. Ліс і волога. Взаємодія лісу і ґрунтів. Вплив світла на лісові рослини. Світло як екологічний фактор. Групи порід по відношенню до світла. Ліс і повітряні маси. Вплив вітру на ліс. Вплив лісу на вітер. Відношення деревних порід до тепла. Вплив температурних відхилень на деревні породи. Вплив лісу на температурний режим під його пологом. Відношення деревних порід до вологості місцеоселення. Місце оселення з різним ступенем зволоження ґрунту. Ґрунт і кореневі системи деревних рослин. Відношення деревних рослин до багатства ґрунту. Вплив лісу на водний баланс ґрунту. Вплив лісу на родючість грунту.

^ Тема 4. Характеристика лісів світу.

Хвойні ліси холодної зони. Мішані ліси помірного поясу. Ліси теплого помірного поясу. Тропічні вологі листяні ліси.

^ Тема 5. Природне поновлення лісу.

Види поновлення лісу. Плодоношення дерев в умовах лісових насаджень. Поява та збереженість самосіву і підросту. Вегетативне поновлення лісу. Ріст та розвиток деревних рослин у лісі. Екологія росту деревних рослин. Взаємодія деревних порід у насадженнях.

^ Тема 6. Лісова типологія.

Лісова типологія. Витоки лісової типології. Вчення Г.Ф.Морозова про типи насаджень. Лісівничо-екологічна типологія Алексєєва-Погребняка


Лісівництво

Тема 1. Народногосподарське завдання лісівництва та класифікація рубок.

Загальні поняття. Поділ лісів на групи. Види користування лісом та види рубок.

^ Тема 2. Рубки головного користування.

Загальні положення. Класифікація способів рубок головного користування. Теорії вибіркових рубок. Способи вибіркових рубок. Оцінка вибіркових рубок. Поява та особливості суцільних рубок. Суцільнолісосічні рубки. Основні організаційно-технічні показники суцільнолісосічних рубок. Застосування суцільнолісосічних рубок та їх оцінка. Поява, розвиток та характер концентрованих рубок. Основні організаційно-технічні показники концентрованих рубок. Процес природного поновлення лісу. Умовно-суцільні рубки. Особливості та класифікація поступових рубок. Рівномірні поступові рубки. Спрощені рівномірно поступові рубки. Оцінка рівномірно поступових рубок. Групово-вибіркові рубки. Групово-поступові рубки. Застосування та оцінка групово-вибіркових рубок і групово-поступових рубок. Інші способи головних рубок.

^ Тема 3. Технологія РГК і поновлення лісу. Очистка місць рубок

Технологія головних рубок і поновлення в рівнинних лісах. Технологія головних рубок в гірських лісах. Заходи сприяння природному поновленню. Лісівницьке значення очистки місць рубок. Способи та технологія очистки місць рубок. Очистка лісосік у країнах Північної Америки та Європи.

^ Тема 4. Теоретичні основи догляду за лісом.

Загальні відомості про догляд за лісом. Обґрунтування рубок догляду за лісом. Загальна характеристика рубок догляду за лісом. Види рубок догляду їх мета. Методи рубок догляду. Організаційно-технічні показники рубок догляду.

^ Тема 5. Технологія та організація рубок догляду за лісом.

Традиційні технології та способи рубок догляду. Проблема рубок догляду та шляхи подолання. Пошук нових способів рубок догляду на базі механізації виробничих процесів. Основні технології рубок догляду і їх оцінка. Особливості технологій рубок догляду в гірських умовах. Планування та організація рубок догляду за лісом. Рубки догляду в лісах різного складу. Рубки догляду в хвойних лісах. Рубки догляду в листяних лісах.

^ Тема 6. Інші види рубок догляду за лісом.

Хімічний догляд за лісом. Санітарні рубки. Рубки догляду в лісосмугах. Інші види догляду.

Тема 7. Продуктивність лісу її види та суть.

Поняття про продуктивність лісу та її види. Суть продуктивності лісів. Продуктивність та біологічна стійкість лісових насаджень. Шляхи підвищення деревної продуктивності лісів. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів. Рубки догляду як захід підвищення продуктивності і якості. Заходи які впливають на лісо рослинні умови.


^ Лісова таксація

Тема 1. Роль і значення лісової таксації.

Роль і значення лісової таксації. Основний зміст та задачі курсу. Зв’язок лісової таксації з іншими дисциплінами. Методи лісової таксації. Індуктивний метод. Дедуктивний метод. Середньоарифметичний метод.

^ Тема 2. Таксаційні виміри та інструменти.

Поділ лісів на частини. Таксаційні показники стовбура і деревостану. Похибки вимірювань їх характеристика і властивості. Показники якими характеризуються вимірювання і похибки. Інструменти для вимірювання довжини і діаметра зрубаного дерева. Інструменти для вимірювання довжини зрубаного дерева. Інструменти для вимірювання діаметра зрубаного дерева. Інструменти для вимірювання висоти дерева. Вимірювання висоти дерева стандартною мірною вилкою. Оптичний висотомір Анучина. Вимірювання висотоміром ті екліметром. Індикатором кута. Висотоміри інших конструкцій. Зарубіжні висотоміри. Інструменти для визначення суми площ поперечного перетину деревостану. Інструменти для визначення приросту і віку дерев. Прилади для фізичних способів визначення об’єму деревини.

^ Тема 3. Стереометричні способи таксації.

Поперечний перетин стовбура. Повздовжній перетин стовбура. Прості формули визначення об’єму стовбура.

Тема 4. Збіг стовбура, його вік та коефіцієнт форми.

Об’єм стовбура за складними формулами. Збіг стовбура. Коефіцієнти і класи форми. Визначення віку дерева.

^ Тема 5. Таксація лісоматеріалів.

Поняття про лісові сортименти і їх класифікація. Круглі ділові лісоматеріали і вимоги до них. Маркування і складання круглих ділових сортиментів. Обмір, облік і визначення об’єму круглих ділових сортиментів. Таксація пиляних, колотих, струганих та інших пиломатеріалів. Види і форма пиляних сортиментів. Облік і визначення об’єму пиляних сортиментів. Облік і визначення об’єму колотих сортиментів. Облік струганих та інших лісоматеріалів. Таксація дров, хворосту і кори. Вимоги до дров. Таксація дров. Таксація хворосту. Кора її значення та облік. Облік деревного вугілля.

^ Тема 6. Методи таксації ростучого дерева.

Особливості таксації ростучого дерева. Поняття про сукупність окремих дерев і їх таксація. Розрядні таблиці для таксації ростучого дерева.

Тема 7. Видове число.

Видове число. Зв'язок між видовим числом і коефіцієнтом форми. Визначення об’єму стовбура ростучого дерева наближеними способами.

Тема 8. Поняття про насадження та елемент лісу.

Поняття про насадження та елемент лісу. Методи лісової таксації. Поняття про пробні площі. Робота на пробних площах.

^ Тема 9. Таксаційні показники насадження.

Походження насадження. Форма насадження. Склад насадження. Вік насадження. Середній діаметр деревостану. Середня висота деревостану. Бонітет насадження. Типи лісу. Повнота. Товарність. Запас насадження. Характеристика підросту. Характеристика підліску. Характеристика живого надргунтового покриву.

^ Тема 10. Визначення запасу насадження за зрубаним деревом.

Поняття про середні і облікові дерева. Визначення запасу насадження по способу середньої моделі. Визначення запасу насадження по способу моделей класу товщини. Визначення запасу насадження простим і складним ступінчатим представництвом. Визначення запасу насадження простим ступінчатим представництвом. Визначення запасу насадження складним ступінчатим представництвом. Графічні методи визначення запасу.

^ Тема 11. Сортиментна оцінка лісу на пні.

Поняття про сортиментацію лісу на пні. Індивідуальна сортиментація лісу на пні. Сортиментація лісу по сортиментним таблицям. Сортиментація лісу за матеріалами розкряжування модельних дерев. Сортиментація лісу методом пробних площ. Сортиментація лісу з використанням товарних таблиць.

^ Тема 12. Таксація деревного приросту.

Поняття про приріст і його класифікацію. Визначення абсолютної величини приростів. Співвідношення між середнім і поточним приростом. Визначення процента поточного прироста. Процент поточного приросту зрубаного дерева. Процент поточного приросту ростучого дерева.

^ Тема 13. Аналіз деревного стовбура.

Поняття про аналіз ходу росту. Вибір дерева для аналізу. Підрахунок річних шарів на зрізах стовбура і вимірювання діаметра. Хід росту стовбура по висоті. Побудова повздовжнього перетину стовбура. Аналіз змін таксаційних показників.

^ Тема 14. Визначення приросту насадження.

Види приростів. Способи визначення поточного приросту. Спрощені методи визначення поточного приросту. Визначення за допомогою таблиць.

^ Тема 15. Хід росту насадження.

Поняття про хід росту насадження, зміст таблиць хода росту. Методи складання таблиць хода росту. Закономірності в ході росту насадження. Застосування таблиць хода росту.

^ Тема 16. Інвентаризація лісового фонду.

Поняття про лісовий фонд, групи і категорії лісів, категорії земель. Господарські частини і господарські секції. Поняття про інвентаризацію лісового фонду. Поділ лісів на квартали. Установка розподільних знаків в лісі.

^ Тема 17. Таксація лісосічного фонду.

Поняття про лісосічний фонд. Відвід лісосік та підготовчі роботи. Способи таксації і матеріальна оцінка лісосік. Грошова оцінка лісосік. Перевірка робіт по відводу лісосік і складання документації. Правила відпуску лісу на пні.


^ Лісові культури

Тема 1. Вступ. Введення в дисципліну.

Визначення предмета його зміст, зв'язок з іншими предметами. Об’єкти лісокультурних та лісомеліоративних культур. Коротка історія лісокультурних робіт та полезахисного лісорозведення в нашій країні.

^ Тема 2. Організація лісо насіннєвої бази на селекційно-генетичній основі. Сучасний стан та перспективи розвитку лісонасіннєвої справи на Україні.

Стан, завдання та перспективи розвитку лісо насіннєвої справи. Організація селекційно-насіннєвих комплексів. Значення географічного походження насіння. Географічні культури.

^ Тема 3. Лісонасіннєве районування та селекційно-насіннєва інвентаризація лісових дерев та насіння.

Лісонасіннєве районування та його наукове обґрунтування. Лісівнича цінність насаджень. Селекційно-насіннєва інвентаризація дерев та насіння. Виділення високих дерев. Організація сортового насінництва його наукове обґрунтування.

^ Тема 4. Створення і вирощування лісо насіннєвих об’єктів та заходи активного впливу на плодоношення.

Лісонасіннєві ділянки. Архівно-маточні та насіннєві плантації їхнє створення та вирощування. Час і способи щеплення живців, число клонів та їхнє розміщення на плантаціях. Заходи активного впливу на плодоношення деревних рослин.

^ Тема 5. Плодоношення і насіннєношення лісових деревних рослин та способи їхнього обліку.

Репродуктивна здатність дерев і чагарників. Періодичність насіннєношення та чинники які впливають на нього. Способи обліку та прогнозування урожаю насіння.

^ Тема 6. Заготівля, приймання та збереження лісо насіннєвої сировини.

Достигання та збір шишок, плодів та насіння. Попереднє обстеження лісо насіннєвих об’єктів та внутрішньо-господарська оцінка посівних якостей насіння. Способи та техніка заготівлі лісо насіннєвої сировини. Приймання, облік та особливості зберігання лісо насіннєвої сировини.

^ Тема 7. Способи переробки лісо насіннєвої сировини та вихід насіння з неї.

Одержання насіння з шишок шпилькових порід. Одержання насіння з сухих та соковитих порід. Обезкрилювання, очистка та сортування лісового насіння. Вихід насіння із лісо насіннєвої сировини.

^ Тема 8. Паспортизація та відбір середніх зразків лісового насіння.

Лісонасіннєвий контроль за посівними якостями насіння. Формування партій, паспортизація та облік заготовленої лісо насіннєвої сировини. Відбір середніх зразків.

^ Тема 9. Перевірка посівних якостей лісового насіння.

Показники посівної якості та методи їх визначення. Прилади та препарати для визначення схожості лісового насіння. Документація про якість лісового насіння.

^ Тема 10. Зберігання, упаковка та транспортування лісового насіння.

Значення зберігання насіння. Умови необхідні для зберігання та підтримування життєздатності. Способи її підтримування та контролю. Упаковка та транспортування насіння. Особливості зберігання. Зберігання насіння хвойних порід. Зберігання насіння листяних порід. Зберігання жолудів дуба.

^ Тема 11. Підготовка лісового насіння до висіву.

Теоретичні основи проростання насіння. Обґрунтування прийомів стимулювання проростання насіння. Способи підготовки насіння до проростання. Особливості передпосівної підготовки насіння.

^ Тема 12. Загальні відомості та основи організації розсадників.

Типи розсадників та їх спеціалізація. Структура лісових розсадників. Організація постійного лісового розсадника. Сівозміни в постійних лісових розсадниках. Роль і значення сівозміни. Сівозміни в розсадниках окремих ґрунтово-кліматичних зонах.

^ Тема 13. Обробіток ґрунту. Застосування добрив в розсадниках

Теоретичні основи обробітку ґрунту. Первинне освоєння площ. Обробіток ґрунту в полях сівозмін. Агрохімічні основи застосування добрив. Види добрив та їх характеристика. Норми і способи внесення добрив.

^ Тема 14. Вирощування сіянців.

Передпосівний обробіток грунту. Способи, види і схеми посіву. Строки посіву, норми висіву і глибина загортання насіння. Догляд за посівами. Вирощування сіянців в закритому ґрунті. Особливості вирощування сіянців деревних рослин. Вирощування сіянців шпилькових порід. Вирощування сіянців листяних порід.

^ Тема 15. Вегетативне розмноження деревних рослин.

Способи вегетативного розмноження. Розмноження невідділеними від рослини частинами. Розмноження відділеними від рослини частинами. Розмноження щепленням. Клональне мікророзмноження. Маточні плантації.

^ Тема 16. Виробництво вели комірного посадкового матеріалу.

Вирощування сіянців для лісонасаджень. Види декоративних саджанців для озеленення. Вирощування саджанців плодових рослин. Вирощування саджанців із закритою кореневою системою.

^ Тема 17. Інвентаризація, викопування, зберігання і трансформування садивного матеріалу.

Інвентаризація садивного матеріалу. Викопування та зберігання садивного матеріалу. Транспортування садивного матеріалу.


Квітникарство

Тема 1. Історія розвитку квітникарства

Квітникарство в минулому і сучасному. Зв'язок квітникарства з іншими науками. Задачі квітникарства.

Тема 2. Фактори зовнішнього середовища

Тепловий режим. Водний режим. Повітряно-газовий режим. Світловий режим. Режим живлення.

Тема 3. Способи розмноження квіткових рослин

Насіннєве розмноження. Вегетативна розмноження. Садіння і пересадка рослин.

^ Тема 4. Догляд за квітковими та декоративно-листковими рослинами

Догляд за квітковими рослинами (рихлення, прополювання, полив, обприскування, пініціровка, пасинкування, підв'язування). Боротьба з шкідниками і хворобами. Регулятори росту.

^ Тема 5. Види квітково-декоративного оформлення

Оформлення квітників. Квітково-декоративні елементи квітників та їх композицій. Оформлення декоративними рослинами будівель.

Тема 6. Організація території квіткового господарства

Вибір ділянки. Типи оранжерей. Влаштування парників і розсадників.

Тема 7. Квітково-декоративні рослини відкритого ґрунту

Класифікація квітково-декоративних рослин. Літники. Дворічники. Багаторічники.

^ Тема 8. Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту

Класифікація рослин закритого ґрунту. Промислові культури на зріз. Вигонка квітково-декоративних рослин. Горшкові квітково-декоративні рослини.

Тема 9. Оранжування букетів і квіткових композицій

Значення букета. Зрізання квітів, та способи продовження їх життя. Теорія складання букетів. Оформлення інтер'єрів.


^ Газони

Тема 1. Наука про декоративне луківництво.

Визначення газонів та їх значення. Газонна дернина та її характеристика. Якість газоноутворюючих трав та травосумішей. Визначення якості газонних травосумішей. Еколого-біоморфологічні особливості рослин декоративних лук. Еколого-біоморфологічна класифікація лучних трав та їх життєві форми. Характеристика газонних трав за життєвими формами.

^ Тема 2. Класифікація газонів та їх характеристика.

Партерний газон. Нетрав’яний газон. Луговий газон. Мавританський газон. Спортивний або ігровий газон.

^ Тема 3. Вимоги до екологічних факторів та принципи районування газонних трав.

Динаміка культурфітоценозів. Одновидові газони та травосуміші. Характеристика основних рослин декоративних лук: родина злаки - Роасеа Воrch; родина осокові - Сyperacea Juss; родина бобові - Fabacea Lіndl. Різнотрав"я. Рослини паразити на газонах. Отруйні рослини на газонах.

^ Тема 4. Принципи складання травосуміші та норми висіву насіння. Визначення якості газону, видового складу та стадії розвитку травостою. Методи влаштування газонів. Посів. Гідропосів. Посадка. Розкладка дернини. Рулонні килими та пластини. Складання оптимальних газонних травосумішей для газонів різного типу. Посів. Розрахунок норм висіву. Розрахунок об‘єму земляних робіт і складання оптимальних ґрунтових сумішей для газонів різного типу.

^ Тема 5. Утримання газонів.

Зимове утримання. Прибирання газонів. Використання гербицидів. Підживлення. Скошування. Утримання газонів. Використання гербицидів. Поверхневе удобрення. Скошування. Полив. Прополка. Удобрення та підживлення. Біжучий та поточний ремонт. Прибирання. Використання ретандантів. Аерація дернини та інші прийоми механічного обробітку. Захист від хвороб та шкідників.

^ Тема 6. Влаштування та експлуатація декоративних газонів.

Підготовка території під газони. Влаштування рослинних сумішей. Посів. Дернування. Посадка. Влаштування та експлуатація партерних газонів. Влаштування та експлуатація звичайних садово-паркових газонів. Влаштування та експлуатація лучних газонів. Влаштування та експлуатація мавританських газонів. Підготовка території під газони. Меліорація ґрунту. Влаштування рослинних сумішей. Посів. Дернування. Посадка.

^ Тема 7. Влаштування та експлуатація спортивних газонів.

Підготовка території під газони. Меліорація ґрунту. Влаштування рослинних сумішей. Посів. Дернування. Посадка.

Тема 8. Влаштування та експлуатація дернового вкриття типу газонів. Підготовка території під газони. Меліорація ґрунту. Влаштування рослинних сумішей. Посів. Дернування. Посадка.

^ Тема 9. Механізована технологія влаштування та експлуатації газонів. Розрахунок і складання агротехнічної карти на роботи по створенню газонної дернини. Розрахунок і складання агротехнічної карти на роботи по догляду за газонною дерниною.


^ Ландшафтна архітектура

Тема 1. Поняття про ландшафт та його взаємозв’язки з ландшафтним мистецтвом.

Компоненти та елементи ландшафту. Природні та антропогенні ландшафти. Первісний, натуральний та культурний ландшафти. Генезис садово-паркового ландшафту.

Ландшафтна основа урбанізованих територій.

Міський ландшафт. Генезис міського ландшафту. Динаміка міського ландшафту. Історико-стильові особливості розвитку ландшафтної архітектури. Функціональні міські ландшафти. Техногенні ландшафти. Агроландшафти.

^ Тема 2. Використання компонентів ландшафту у формуванні об’єктів садово-паркового мистецтва.

Роль рельєфу у вирішенні планувальної структури та художньої композиції об’єктів ландшафтної архітектури. Водойми та їх класифікація. Ґрунт і клімат як важливі екологічні фактори у формуванні садово-паркового ландшафту. Рослинність та її використання для формування пейзажів. Типи паркових насаджень. Принципи підбору рослинності для створення деревно-чагарникових насаджень та паркових фітоценозів.

^ Тема 3. Класифікація садово-паркових ландшафтів: лісовий, парковий, лучний, альпійський, регулярний та пейзажний, садовий ландшафти.

Об’ємно-просторова структура об’єктів ландшафтного мистецтва і її зв’язок з компонентами природного ландшафту. Типи просторової структури. Співвідношення типів просторової структури. Композиція відкритих просторів (галявин і партерів). Відкриті, напіввідкриті та закриті ландшафти. Естетична оцінка ландшафтів, фітоценозів і рослин.

^ Тема 4. Композиційні засади формування ландшафтних об’єктів.

Основні принципи композиції: пропорція, контраст, нюанс, тотожність симетрія, асиметрія, колір, світло і тінь, перспектива, масштаб тощо. Планувальні і композиційні центри. Композиційні вісі. Взаємодія частин і цілого. Взаємозв’язок і взаємопроникнення окремих частин.

^ Тема 5. Композиція пейзажних картин.

Поняття пейзажної картини і її композиції у ландшафтній архітектурі. Особливості сприйняття паркових пейзажів: фокус сприйняття, куліси, плани, фон. Вертикальний і горизонтальний кути зору. Класифікація пейзажних картин А.Кищука. Побудова пейзажів на рівнинній ділянці і на крутосхилі.

^ Тема 6. Основні об’єкти ландшафтного проектування.

Міські багатофункціональні парки. Спеціалізовані парки і сади. Заміські зони масового відпочинку. Лісопарки, лугопарки, гідропарки, неаціональні парки та заповідні ландшафти.

^ Тема 7. Проектування приміських ландшафтів.

Використання і реконструкція природних та девастованих ландшафтів для різних форм відпочинку. Методи проектування. Склад вихідних матеріалів.

Проектування крупних паркових масивів в умовах міського ландшафту. Паркові насадження в системі населеного пункту. Вихідні дані для проектування. Зонування парку. Проектування окремих елементів парку: доріжки, алеї, майданчики, формування паркової рослинності, інженерна підготовка і обладнання.

Тема 8. Спеціальні об’єкти ландшафтного проектування.

Сади при громадських спорудах. Сади в житловій забудові. Сквери, бульвари, пішохідні зони, набережні. Сади на дахах. Зимові сади. Розсадники, кладовища, меліоративно-захисні насадження.

Тема 9. Будівлі та споруди в ландшафті.

Співвідношення споруд з ландшафтом. Природні компоненти в структурі споруд. Площинні споруди в ландшафті.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 3-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
«Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем І мереж” та навчальним планом фахової підготовки...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» 05010104 спеціальності «Cистеми штучного інтелекту»...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Молодший спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030501 «Економічна теорія». Форма навчання...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємництва»
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи