Платіжна система та шляхи її вдосконалення icon

Платіжна система та шляхи її вдосконалення
Скачати 121.7 Kb.
НазваПлатіжна система та шляхи її вдосконалення
Дата13.04.2013
Розмір121.7 Kb.
ТипДокументи

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ


Мілян Оксана Зіновіївна, керівник Клебан Оксана Дмитрівна, Вишнянський коледж ЛНАУ


За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки.

Відповідно до цього напряму економічних перетворень, сучасний етап розвитку банківського сектора характеризується розширенням обсягів і структури грошового обороту, ускладненням розрахунків, необхідністю уникнення фінансових ризиків і налагодження дієвого контролю за системою грошового обігу в Україні. Виконання таких складних завдань може бути забезпечено суттєвим розширенням різних видів банківських послуг, що надаються банками підприємствам, організаціям і населенню.

Однією із таких послуг, що вже широко використовується на зарубіжних фінансових ринках, є запровадження електронних грошей, створення систем електронних платежів і розрахунків. На сьогоднішній день в Україні вже створено систему електронних платежів Національного банку України, окремі банки використовують деякі елементи і системи зарубіжних платіжних систем, запроваджено власні системи.

Однак, на цей час практика ставить більш складні завдання, вирішення яких є перспективними в аспекті вдосконалення національної електронної платіжної системи. Так, існує практична необхідність створення національної системи масових електронних платежів.

Метою доповіді буде теоретичне обґрунтування основ організації, розкритті діючої практики використання національної електронної платіжної системи, а також пошуку напрямків удосконалення цієї системи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання:

–обґрунтовано актуальність вдосконалення платіжної системи України;

–досліджено роль платіжної системи в економіці України;

–розглянуто процес становлення системи електронних платежів в Україні;

–викладено нормативно-правові основи функціонування національної електронної платіжної системи;

–вивчено організаційну структуру та облік операцій з використанням платіжних карток НСМЕП;

–наведено сучасний стан впровадження в промислову експлуатацію національної системи масових електронних платежів на Україні;

–запропоновано шляхи вдосконалення національної електронної платіжної системи України;

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України та Кабінету Міністрів України, що знайшло своє відображення у законах «Про Національний банк України» (№2922–ІІІ), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (№2346 – III), Постановах НБУ «Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів» (№620 від 10.12.2004).

Впровадження пропозицій і рекомендацій, дозволить створити оптимальні умови для досягнення національною системою масових електронних платежів на Україні соціально-орієнтованого та загальнодержавного рівня. Це надасть можливість досягти ефективного функціонування національної платіжної системи України загалом.

Електронна платіжна система є різновидом та еволюційною формою одного з невід'ємних спеціалізованих елементів практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, тобто платіжних систем.

У ряді робіт платіжну систему представляють як систему механізмів, які служать для переказу грошових коштів між суб'єктами господарювання, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями, що виникають між ними. Тобто, платіжна система розуміється як набір платіжних інструментів, банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інституційними та організаційними правилами та процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів.

Необхідними елементами ефективно функціонуючих платіжних систем є:

–нормативно-правова база, що регулює платіжні відносини, має створювати сприятливі умови для забезпечення потреб нормального функціонування платіжної системи;

–бухгалтерська і технологічна модель є основним операційним механізмом здійснення платежів, що ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку і звітності, включає платіжні інструменти та механізми переказу коштів;

–технологічна інфраструктура є основою життєздатності платіжної системи. Вона включає, зокрема, програмні та технічні засоби обробки та передачі даних, обслуговуючий персонал тощо;

–захист інформації як сукупність програмно-технічних, нормативно-правових, адміністративно-організаційних засобів.

Сучасними платіжними системами, здебільшого, керує банківський сектор. Платіжні системи виконують функцію передачі потоку інформації, який містить деталі платежу, і безпосередньо переказу грошових коштів.

При здійсненні платежів використовують різні платіжні інструменти: готівка, картки, платіжні доручення, векселя тощо. Відтак, платіжний інструмент характеризується:

–своєю формою (традиційно поширені у минулому паперові за формою платіжні інструменти поступаються місцем пластиковим карткам або електронним повідомленням);

–засобами захисту та підтвердження справжності (замість традиційного підпису все ширше застосовують персональні ідентифікаційні номери, паролі або електронні підписи);

–кредитовим чи дебетовим характером дії. При кредитовому переказі платник передає своєму банку розпорядження продебетувати його рахунок і перерахувати кошти на рахунок одержувача платежу після чого кошти зараховуються на рахунок одержувача. При дебетовому переказі одержувач платежу віддає банку платника (на підставі повноважень, наданих йому платником) розпорядження на списання коштів з рахунку платника, переказ цих коштів одержувачу платежу та їх зарахування на рахунок останнього.

Ефективна платіжна система, що передбачає визначені права й обов'язки користувача, має зменшити фінансовий ризик. В ідеалі правила функціонування платіжної системи слід укласти таким чином, щоб вони спонукали учасників цієї системи зводити ризик до мінімуму. Хоча в певний момент може виникнути конфлікт між витратами на впровадження цих правил та очікуваними втратами від ризику.

Таким чином, платіжну систему можна розуміти як систему механізмів, що призначені для переказу грошових коштів між суб’єктами господарювання з метою розрахунку за зобов’язаннями. Визначальними характеристиками будь-якої платіжної системи є передача інформації та здійснення розрахунків.

Провідна роль платіжної системи в сучасній економіці обумовлена її особливим статусом як необхідного елементу фінансової інфраструктури, інструменту ефективного управління економікою та засобу підвищення економічної ефективності.

Оскільки Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією у побудові системи електронних платежів в Україні, тому проблемі подальшого розвитку системи НСМЕП приділяється суттєва увага.

Концептуальними основами удосконалення національної електронної платіжної системи України є Програма розвитку Національної системи масових електронних платежів, спрямована на створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу та забезпечення високого рівня захищеності спеціальних платіжних засобів за рахунок розбудови в Україні масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків. Вона визначає основні завдання та шляхи їх реалізації щодо подальшого розвитку Національної системи масових електронних платежів з урахуванням світових тенденцій розвитку безготівкових розрахунків, досвіду та сучасних моделей функціонування платіжних систем.

Метою удосконалення національної електронної платіжної системи України, відповідно до змісту програми, є визначення стратегічних напрямів розвитку НСМЕП на найближчі роки та забезпечення системного підходу під час її впровадження в Україні.

Основними завданнями є:

1) збільшення частки безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток порівняно з розрахунками готівкою;

2) збільшення частки безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, які найбільш повно відповідають вимогам безпеки (смарт-картки), у загальному обсязі операцій, що здійснюються з використанням платіжних карток в Україні;

3) досягнення за кількісними та якісними показниками роботи НСМЕП рівня платіжної системи загальнодержавного значення;

4) збільшення інвестиційних можливостей банківської системи шляхом залучення коштів населення на банківські рахунки;

5) зменшення суспільних витрат на підтримку готівкового грошового обігу шляхом впровадження масових безготівкових розрахунків населення у сфері торгівлі та послуг в Україні;

6) забезпечення державної підтримки діяльності НСМЕП.

Узагальнюючи дані щодо визначення перспектив розвитку галузі, що вивчається [], основними шляхами вдосконалення національної системи електронних масових платежів визначено:

–забезпечення функціонального і технологічного розвитку НСМЕП;

–підвищення надійності та ефективності функціонування складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП;

–розширення сфери застосування технологій і складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП;

–забезпечення діяльності та розвитку організаційної структури НСМЕП;

–удосконалення та розвиток нормативно-правової бази НСМЕП.

Функціональний і технологічний розвиток НСМЕП забезпечується за рахунок розроблення й впровадження таких платіжних та інформаційних технологій: операції «розширений платіж» (у тому числі «адресний платіж»); операції з повернення клієнту відповідної суми коштів у разі його відмови від проведеної фінансової операції (операція «сторно»); роботи «групи банків» (з можливостями реалізації гнучкої системи комісійних); банківських процесингових центрів (на основі автоматизованої карткової системи з делегуванням інформаційних повноважень); операцій у мережі Інтернет (впровадження Інтернет-терміналів); впровадження картки НСМЕП нового покоління (з використанням сучасних чип-модулів та оновленої версії програмного забезпечення, подвійним інтерфейсом, нефінансовими додатками); впровадження специфікацій та інформаційних технологій, сумісних з міжнародними стандартами та специфікаціями міжнародних платіжних систем (EMV тощо).

Підвищення надійності та продуктивності функціонування складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП забезпечується за рахунок впровадження: «кластерної архітектури» побудови процесингових центрів НСМЕП (реалізація функцій сервера авторизації та сервера додатків); реплікаційних схем «теплого резервування» (реалізація функцій сервера баз даних процесингових центрів НСМЕП); резервного головного процесингового центру НСМЕП і технології резервування роботи процесингових центрів Національного банку шляхом переключення головного процесингового центру на регіональний процесинговий центр і навпаки; системного резерву модулів безпеки; «одноключової» системи захисту інформації (без використання банківських ключів); апаратних модулів безпеки з новими функціями (у тому числі в частині забезпечення роботи з картками НСМЕП нового покоління, реалізації «одноключової» системи захисту інформації); програмних модулів безпеки.

Розширення сфери застосування технологій і складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП забезпечується за рахунок використання не фінансових додатків «платіжної картки НСМЕП нового покоління» та реалізації таких супутніх проектів: «Транспортна картка» (з урахуванням соціальної складової); «Соціальна картка»; «Митна картка»; «Електронний паспорт»; «Картка страхувальника»; «Носій електронного цифрового підпису»; «Картка водія»; «Дисконтна картка» тощо.

Діяльність та розвиток організаційної структури НСМЕП забезпечуються за рахунок: залучення до роботи в НСМЕП нових банків; залучення до роботи в НСМЕП нових учасників (банківських процесингових центрів, еквайрингових компаній та технічних еквайрів); залучення до участі у виробництві карток НСМЕП нових підприємств, що мають відповідний сертифікат якості; участі Платіжної організації, членів та учасників НСМЕП у реалізації відповідних заходів державних програм, спрямованих на розвиток масових безготівкових розрахунків в Україні; створення умов для роботи банків у НСМЕП за різними моделями (емітент з делегуванням інформаційних повноважень, еквайр з делегуванням інформаційних повноважень тощо); внесення змін до структури підрозділів Національного банку, які забезпечують діяльність НСМЕП (у разі потреби); визначення маркетингової політики НСМЕП і забезпечення її проведення; забезпечення інформаційної підтримки та пропагування НСМЕП.

Удосконалення та розвиток нормативно-правової бази НСМЕП забезпечується шляхом: створення та ведення реєстру нормативних, методичних, технологічних та організаційних документів НСМЕП; розроблення методичних і технологічних документів, які забезпечують функціонування НСМЕП; розроблення нормативних документів для забезпечення реалізації супутніх проектів; стандартизації та розроблення інтерфейсів; розроблення нормативно-правових і технічних документів для забезпечення виготовлення суміщених платіжних терміналів, поєднаних з реєстраторами розрахункових операцій; розроблення специфікацій для реалізації супутніх проектів (транспортних, соціальних тощо).

Висновок

1. Підсумовуючи досліджене,можна зробити підсумок, що сучасний етап розвитку банківського сектора потребує подальшого вдосконалення національної електронної платіжної системи, яке вбачається у розвитку національної системи масових електронних платежів. Ці обставини актуалізують проблему дослідження перспектив розвитку національної електронної платіжної системи.

2. Уточнено сутність поняття «платіжної системи» як системи механізмів, що призначені для переказу грошових коштів між суб’єктами господарювання з метою розрахунку за зобов’язаннями. Провідна роль платіжної системи в сучасній економіці обумовлена її особливим статусом як необхідного елементу фінансової інфраструктури, інструменту ефективного управління економікою та засобу підвищення економічної ефективності.

3. Розкрито, що на сьогодні в Україні створена ефективна національна система електронних платежів, яка базується на повністю без паперовій технології, має нормативно-правове, науково-практичне обґрунтування. Система складається з таких компонентів: системи електронних платежів; систем автоматизації роботи банків; внутрішньобанківських платіжних систем; систем «клієнт-банк».

Застосування національної системи електронних платежів дозволило прискорити здійснення розрахунків та обігу коштів, зменшити документообіг, знизити вірогідності фальсифікації міжбанківських розрахункових документів, посилити контроль за станом грошової маси в державі, знизити збитки держави та підприємців від низької швидкості виконання розрахунків та використання підроблених платіжних документів; підвищити можливості комерційних банків і Національного банку України контролювати здійснення платежів.

Одним з компонентів системи, що знаходиться у стані впровадження є національна система масових електронних платежів, яка являється внутрішньодержавною банківською багатоемітентною платіжною системою масових платежів, де розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.

4. Доведено під час аналізу організаційної структури та порядку обліку банківських операцій у системі НСМЕП, що вона являє собою функціонально повний набір апаратних, програмних і організаційних засобів, які у сукупності забезпечують керування інтелектуальними мікропроцесорними картками, терміналами, банкоматами, інкасацію транзакцій, процесинг, кліринг, інтерфейс та інтеграцію з банківськими системами та системою електронних платежів України.

5. Виявлено в результаті аналізу стану впровадження в промислову експлуатацію національної системи масових електронних платежів на Україні, що протягом 5 років відбулося її стрімке поширення серед користувачів банківських послуг, що наближає її до здобуття соціально-орієнтованого та загальнодержавного значення.

6. Визначено ряд проблем, що потребують подальшого розв’язання, а саме: необхідність збільшення частки безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток порівняно з розрахунками готівкою; підвищення рівня безпеки застосування платіжних карток; збільшення інвестиційних можливостей банківської системи шляхом залучення коштів населення на банківські рахунки; зменшення суспільних витрат на підтримку готівкового грошового обігу.

Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив необхідність пошуку шляхів вдосконалення досліджуваного процесу. Проаналізовано існуючі пропозиції щодо цього питання та систематизовано у наступних напрямках: забезпечення функціонального і технологічного розвитку НСМЕП; підвищення надійності та ефективності функціонування складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП; розширення сфери застосування технологій і складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП; забезпечення діяльності та розвитку організаційної структури НСМЕП; удосконалення та розвиток нормативно-правової бази НСМЕП.

Список джерел

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.

2. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003р. №851-IV.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000р. №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. №2740-ІІІ).

4. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, №31, ст.286.

5.Закон України «Про Національний банк України» (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року №2922–ІІІ).

6. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001р. №2346-III.

7. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України»: Постанова Правління НБУ// Галицькі Контракти. – 1996.– №41.– С.44–48; 1997.– №23–24.– С.173–189.

8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України №368 від 28.08.2001.

9. Постанова Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» №22 від 21.01.2004.

10. Постанова НБУ «Про затвердження Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України» від 29.03.96 р. №80.

11. Постанова НБУ «Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів» №620 від 10.12.2004.

12. Постанова НБУ «Про затвердження Програми розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006–2008 роки №121 від 30.03.2006

13. Постанова правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» №367 від 27.08.2001.

14. Постанова правління НБУ «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках України» №524 від 17.12.2001.

15. Постанова правління НБУ «Про організацію розрахунків за банківськими платіжними картками» №135 від 23.03.99.

Схожі:

Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconІі міжнародна науковО-практична конференція «публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства І практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення...
Платіжна система та шляхи її вдосконалення icon504. doc&name=24-10 Шляхи вдосконалення туристсько-краєзнавчої роботи

Платіжна система та шляхи її вдосконалення icon«Сучасна фармація І медицина: досвід, шляхи вдосконалення І розвитку»
П.І. Б. автора(-ів) повністю
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconСистема соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Отація в дослідженні охарактеризовані основні елементи системи соціального забезпечення в Україні. Охарактеризовано право громадян...
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconДержавний контроль за цінами та шляхи його вдосконалення
У статті аналізується поточна ситуація в сфері ціноутворення та пропонуються заходи щодо поліпшення роботи ор
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
Консультант розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” І.І. Д’яконова
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconПроблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconІгор Роман Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
У статті пропонуються шляхи вдосконалення методологічних І методичних підходів до вивченні історії та соціології християнства в контексті...
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconПитання підсумкового контролю
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Платіжна система та шляхи її вдосконалення iconУдк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України займається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи