Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна icon

Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна
Скачати 69.25 Kb.
НазваПроблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна
Дата13.04.2013
Розмір69.25 Kb.
ТипДокументи

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Студентка Прокопчук Юлія Миколаївна

Керівник Конончук Оксана Миколаївна

Рівненський державний аграрний коледж


У разі використання податків для регулювання діяльності підприємств важливе значення має правильна організація податкового обліку.

Система податкового обліку – це інформаційна система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати податків. Поняття "податковий облік" введено в дію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

На сьогодні податковий облік – це підсистема бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування (обчислення) та сплати податків з наданням відповідної звітності податковим органам.

На даний час бухгалтерський і податковий облік ведеться кожен за своїми правилами, бухгалтерський і податковий облік являють собою самостійно існуючі системи, які прагнуть до різних цілей, мають власну законодавчу базу, відносини в середині якої регулюються різними законодавчими органами.

Податковий облік пов'язаний з веденням додаткової і відмінної від фінансового обліку спеціальної документації та складанням податкової звітності. Цілі та користувачі фінансового і податкового обліку різні. Норми, встановлені в податковому обліку, можуть застосовуватися в бухгалтерському обліку тільки в тому випадку, якщо вони введені в національні стандарти обліку.

Податковий облік, правила якого є регламентованими і законодавчо закріпленими, регулює взаємовідносини між платником податку і державою з обсягу і структури обов'язкових податкових платежів. Важливим є питання організації податкового обліку та його поєднання з фінансовим.

На підприємствах бухгалтерський облік ведуть бухгалтери, а податковий облік повинні вести "податківці". Навряд чи керівники підприємств вважають за можливе значно збільшити адміністративно-управлінський апарат і створити окремі служби ведення податкового обліку. Через це, така робота лягла на плечі тих же бухгалтерів, які ведуть бухгалтерський облік, а на малих та середніх підприємствах і управлінський, і кадровий.

Вже протягом декількох століть існує бухгалтерський облік, покликаний правдиво відображати фінансове становище господарюючих суб'єктів, формуючи їх реальні фінансові результати. Держава ж, створюючи на певному етапі свого економічного розвитку різні правила податкового обліку, за своєю суттю коригує з метою оподаткування деякі показники бухгалтерської звітності. Це виражається в тому, що для однієї групи підприємств (будь-якого виду діяльності) робиться послаблення в частині сплати податку, для інших встановлюються обмеження в частині визнання здійснених витрат при формуванні оподатковуваного прибутку. І це зрозуміло, так як держава має право розробляти і реалізовувати власну податкову політику, яка повинна відповідати інтересам платників податків і державного бюджету. [1, с.556-559]

Відмова в податковому обліку від даних бухгалтерського обліку, призводить до втрати інформації про причинно-наслідкові зв'язки не тільки в системі засоби – джерела, але і в системі доходи-витрати, що в кінцевому підсумку відображається на правильності обчислення податкової бази з податку на прибуток.[2, с.310-311]

Виділяють дві основні моделі співіснування підсистем бухгалтерського обліку та оподаткування (рис.1).

^ Рис.1. Відносини між податковим та іншими видами бухгалтерського обліку[3, с. 202]


Між бухгалтерським обліком і податковим обліком існує стійкий і контрольований зв'язок (рис.2).

^ Рис. 2. Зв’язок між бухгалтерською та податковою звітністю[4, с. 288]


Багаторічний світовий досвід показує, що чим більше правила податкового обліку відповідають правилам бухгалтерського обліку, тим простіша підготовка податкових декларацій та розрахунків податкового зобов'язання в бюджети різних рівнів, а також податковий контроль. Звичайно, деякі розбіжності будуть завжди, оскільки завданням бухгалтерського обліку є правдиве виявлення для своїх користувачів (і для держави в тому числі) ступеню фінансового благополуччя підприємства, а завданням податкового обліку – отримання інформації для здійснення податкових розрахунків з метою формування державного бюджету, який відповідав би пріоритетам держави на визначеному етапі його економічного розвитку.

Існує також і ряд об'єктивних факторів, які не дозволяють повністю розділити податковий і бухгалтерський облік: по-перше, підставою для ведення обох видів обліку є одні й ті ж облікові документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій; по-друге, роботу з організації і ведення податкового обліку виконують, в основному, одні й ті ж працівники – бухгалтери; по-третє, з метою можливості використання даних бухгалтерського обліку в податкових розрахунках вносяться зміни до порядку ведення бухгалтерського обліку деяких господарських операцій.

Організаційне поєднання податкового обліку з завданнями фінансового обліку залежить від моделі, закладеної в основу податкової системи. Можливі кілька схем такого поєднання.

^ Перша схемаавтономне ведення фінансового і податкового обліку. При цьому ці дві різні задачі повинні реалізуватися в окремих секторах (відділах) бухгалтерської служби. Оскільки це вимагає багато в чому паралельного обліку об'єктів, то така схема дуже дорога з точки зору трудозатрат і витрат на оплату праці додаткових працівників.

^ Друга організаційна схема поєднання фінансового і податкового обліку – це так звана схема коригувань. При цьому в системі бухгалтерського фінансового обліку формується база для розрахунку податкових показників, яка потім шляхом коригувань у відповідності з податковим законодавством формує сам об'єкт оподатковування. Для такої схеми не передбачено поділу на бухгалтерський фінансовий і податковий облік, так як податкові цілі реалізуються шляхом відповідної організації аналітики до тих показників обліку, де розрізняється трактування в цілях обліку і цілях оподаткування.

Застосування даної схеми вимагає дотримання одного правила – кількість коригувань (розходжень цілей обліку і оподаткування) повинно бути кінцевим (тобто суворо прописаним), все решта повинно вважатися як збіг трактувань.

Таким чином організація податкового обліку – це діяльність в межах підприємства зі створення і постійного впорядкування та удосконалення системи податкового обліку з метою забезпечення державних податкових органів інформацією, необхідною для контролю за правильністю нарахування та сплати податків.

Для забезпечення чіткої роботи всіх служб, що забезпечують підготовку та своєчасне здавання звітності, в наказі про облікову політику встановлюється порядок накопичення даних для цілей податкового обліку відповідно до вимог законодавства, а також відповідальність за ведення податкової документації (наприклад, податкових накладних, Книг обліку придбання та продажу товарів тощо).

^ Розглянемо характерні риси організації податкового обліку:

1. Організація податкового обліку має ряд передумов, від яких вона залежить, а саме: від державних нормативних актів, особливостей галузі та розміру підприємства, кваліфікації бухгалтерських кадрів і технічного забезпечення тощо.

2. Організаційний вплив на підсистему податкового обліку здійснюється в межах системи бухгалтерського обліку, яка є відкритою та постійно взаємодіє з іншими економічними системами як на підприємстві, так і за його межами.

3. На вхід системи податкового обліку, що організується, подається правове, методологічне, методичне, інформаційне, кадрове, матеріальне та фінансове забезпечення, а на виході одержується економічна інформація.

4. Організація податкового обліку використовує не тільки специфічні прийоми та методи бухгалтерського обліку, але й методи інших наук, таких як теорія організації, кібернетика, теорія систем, біологія, ергономіка, соціологія, діловодство, математика, психологія, менеджмент.

5. Організація податкового обліку включає організацію ведення облікових записів та організацію роботи облікового апарату, які нерозривно пов'язані та залежать один від одного.

При вживанні терміну "організація податкового обліку" необхідно розрізняти два наступних поняття: організація його як системи та організація функціонування в часі і просторі, тобто управління. Перше поняття є більш широким. Адже організація податкового обліку представляє собою систему методів і заходів, що забезпечують оптимальне функціонування його системи і подальший її розвиток.

^ Організація системи податкового обліку складається з наступних елементів:

  • організації порядку ведення облікових записів з податкового обліку;

  • організації роботи бухгалтерів при веденні податкового обліку.

Організація порядку ведення облікових записів полягає в:

  • проектуванні та впровадженні форм первинних носіїв інформації (паперових та електронних первинних документів);

  • розробці форм облікових регістрів та порядку здійснення в них записів;

  • встановленні порядку складання звітів (податкових декларацій).

Згідно з чинним законодавством про оподатковування, платники відповідних податків повинні самостійно обчислювати й у зазначені терміни сплачувати встановлені для них податки, а також платежі до бюджету й до державних цільових фондів. І своєчасно подавати податкову звітність з податків і зборів.

Податкова звітність встановлена наказами Державної податкової служби України на підставі Закону України від 21.12.2000 №2181-111 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».[5, с.459-567]


Список літератури:

1. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс : підручник / М.П. Кучерявенко; Мін-во освіти і науки України. – К. : Правова єдність, 2008 - 701 с.

2. Пасько Т.О. Податковий облік : навчальний посібник / Т.О Пасько. - Суми: ВТД
"Університетська книга", 2007. - 202 с.

3. Сердюк В.М. Податковий облік : навчальний посібник / В.М. Сердюк. - К.: ЦНЛ, 2005 -312 с.

4. Мединська Т.В., Власюк Н.І. Податкова система: Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. та доповнене. – Львів: «Магнолія-2006», 2012. – с. 109-133.

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Схожі:

Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconПроблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconДисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconПасенкова Вікторія Віталіївна студентка 3 курсу групи оа-93 спеціальність «Облік І аудит»
Процес реформації існуючої національної системи бухгалтерського обліку на основі мсфз принесло Україні проблеми недосконалості міжнародних...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconО., фетаУ, епд-503, магістрант проблеми ефективності діяльності вітчизняних підприємств
Постановка проблеми. Метою роботи є дослідження сучасних проблем ефективності діяльності підприємства, які виникають в результаті...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconТема ризики в господарській діяльності підприємства
В процесі своєї діяльності підприємство стикається з сукупністю різних видів ризиків, які відрізняються між собою по місцю і часу...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconПояснювальна записка до дипломної роботи магістра на тему: "Імпортна політика підприємства та шляхи її вдосконалення"
Консультант розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” І.І. Д’яконова
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconПроблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання
Для сучасного підприємства управління інноваційною діяльністю є невід’ємною частиною його розвитку та однією з головних складових...
Проблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна iconБендера Юлія Миколаївна 711,30 диплом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи