Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна icon

Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна
Скачати 97.43 Kb.
НазваШляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна
Дата13.04.2013
Розмір97.43 Kb.
ТипДокументи

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕНЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


Студенти Бондарчук Наталія Сергіївна

Олійник Марія Олегівна

Керівник Бондарчук Ірина Павлівна

Рівненський державний аграрний коледж

На всіх етапах розвитку суспільства бухгалтерський облік був і залишається засобом формування інформації, яку в подальшому використовують для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства і прийняття управлінських рішень. Виходячи з цього обліково-аналітичне забезпечення - це процес підготовки обліково-аналітичної інформації про сільськогосподарську діяльність підприємства, забезпечення її кількості та якості. За словами О.В. Пархоменка інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління - це поєднання всієї використовуваної в ній інформації специфічних засобів і методів її аналітичної обробки, а також діяльності фахівців з її ефективного удосконалення та використання.

Звідси можна сформулювати основні функції обліково-аналітичного забезпечення для управління сільськогосподарською діяльністю:

  • інформаційна - забезпечення системи управління інформацією про сільськогосподарську діяльність підприємства внутрішніх і зовнішніх користувачів з урахування біологічних законів;

  • облікова - відображення фактів сільськогосподарської діяльності підприємств (процес біологічних перетворень);

  • аналітична - здійснення на підставі первинних аналітичних даних аналізу про процес біотрансформації.

Причино-наслідкові зв’язки між біологічними явищами та процесом сільськогосподарського виробництва не в повній мірі відображаються в бухгалтерському обліку. Біологічна складова сільськогосподарської діяльності, відповідно до якої саме родючий ґрунт, рослина і тварина, біологічні закони визначають технологію побудови бухгалтерського обліку. Систему бухгалтерського обліку необхідно доповнити відповідними рахунками та субрахунками, які б відображали біологічну складову сільськогосподарської діяльності.[1, с.50]

Наявне домінування в сільськогосподарській діяльності біологічної складової потребує формування специфічної інформації не тільки економічного, але й біологічного та природоохоронного характеру. Обліково-аналітична система являється індикатором: раціональності сільськогосподарської діяльності; справедливого перерозподілу природних ресурсів; економічного вимірювання природних ресурсів; контролю негативного впливу на агроекосистему.

Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання можна охарактеризувати як систему, оскільки воно має ознаки, властиві системі: наявність зв’язків (у тому числі зворотних), поділ на частини, наявність структури (упорядкованих елементів), цілеспрямованість, збереження певної стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність.

Система облікового забезпечення складається із структурних елементів – методу формування облікового забезпечення, зв’язків та дій (різні обчислення, калькуляційні розрахунки, використання норм, обмежень тощо).

Поняття обліково-аналітична інформація включає інформацію, яку продукує бухгалтерський облік (в тому числі і аналітичний поряд із синтетичним) та інформацію, яка збирається методами економічного аналізу. При цьому аналітичною є облікова інформація після опрацювання її економічним аналізом, тому не доцільно розбивати складову «аналітична» у понятті обліково-аналітичної інформації на дві частини. Очевидним є те, що складова «облікова» включає всю інформацію бухгалтерського обліку, в тому числі і аналітичного, і синтетичного.[1, с.52]

Незалежно від соціально-економічних відносин дані бухгалтерського обліку завжди були основним джерелом інформації для управління. Економічна ситуація в Україні призвела до диспропорційного її розвитку, який пов'язаний з нестабільною динамікою фінансових результатів діяльності підприємства. Такі результати є наслідком неефективного управління економічними ресурсами, які становлять національне багатство. Причиною вказаних явищ є відсутність своєчасної та достовірної інформації про них як на рівні підприємства, так і на рівні держави.

Важливе значення для аналітичних служб різних рівнів управління має бухгалтерська звітність, що надає надійність інформації та можливість її мобілізації. В сучасних ринкових умовах важливе значення слід приділити науковим досягненням розвитку бухгалтерського обліку, які будуть адекватними розвитку соціально-економічних відносин у державі.

Серед видатних зарубіжних і вітчизняних учених, що здійснили вагомий внесок у розвиток облікових систем на різних історичних етапах, слід назвати Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білуху, С.Ф. Голова, В.М. Жука, Р. Паркер, П.Т. Саблука, М.Й. Маліка, Ю.С. Коваленко, Малюгу Н.М., П. Страссман. [2, с.53]

Нині Україна вступила в новий історичний період формування ринкових відносин. Ситуація, що склалася в соціально-економічному житті держави, призвела до того, що Україна виявилася неготовою до входження в світову спільноту.

Сучасні ринкові відносини висувають перед науковцями нові завдання щодо розв’язання проблем обліку. Вимагають розв’язання на національному рівні проблеми реформування бухгалтерського обліку згідно з міжнародними стандартами, створення відповідної нормативної бази бухгалтерського обліку, формування нової облікової політики держави, здатність своєчасно надавати вичерпну і неупереджену інформацію, необхідну для управління підприємством.

Лише достовірна і об’єктивна інформація про діяльність підприємства забезпечить практичне використання обліку для економічно обґрунтованого управління, а також для використання її інвесторами, кредиторами, податковими органами, банками, а також іншими заінтересованими юридичними та фізичними особами.

Щоб мати належне інформаційне забезпечення системи управління суб’єктом господарювання доцільно сформулювати комплекс завдань для досягнення ефективного обліково-аналітичного забезпечення реалізації управлінської функції:

– розробити критерії та порядок оцінки якості інформації, яка створюється у системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу;

– розробити методику оцінки якості облікового циклу та процесу аналітичної обробки облікової інформації;

– встановити порядок генерування необхідної управлінню кількості даних у системі обліку та порядок подальшої трансформації облікових даних у аналітичну інформацію.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку, затверджувати правила документообороту.

Проте самостійність підприємств у виборі і втіленні окремих елементів облікової політики необхідно поєднувати із суворим дотримання нормативних актів. Система обліку має враховувати специфіку господарської діяльності підприємства, фінансовий стан та перспективи розвитку. Для побудови облікової системи необхідно визначити мету та завдання обліку в управління діяльністю підприємства.

Завдання обліку є надання можливості об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики підприємств для ухвалення відповідних управлінських рішень.

Функціонування управлінського внутрішньовиробничого обліку в сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах ускладнилося через відсутність служби, яка б відповідала за ведення обліку, контролю та підведення підсумків діяльності виробничих підрозділів, зміни в організаційній побудові підприємств і центрів відповідальності та відмову від матеріального стимулювання виконавця. Якщо подібна служба підприємства не буде створюватися, то необхідно розподілити обов’язки між спеціалістами щодо розробки бюджетів підрозділів, обліку витрат у розрізі різних об’єктів (культури, групи культур, поля сівозміни, виробничі підрозділи, види робіт, тощо), їх контролю та аналізу, підведення підсумків діяльності.

Об’єктивною є необхідність формування внутрішніх управлінських інформаційних систем, що орієнтуються на виробничий і фінансовий менеджмент.

Поява та розвиток комп’ютерної техніки та комунікаційних систем спричинили суттєвий вплив на облікову процедуру і зумовили виникнення нової автоматизованої форми бухгалтерського обліку. За умови їх існування є можливим організувати облікову процедуру, що має такі відмінності: разове введення первинної інформації; централізація облікової інформації і децентралізація процесу їх обробки; автоматизація формування більшості первинних документів, бухгалтерських розрахунків, звітів, можливість отримання зведених даних в режимі реального часу; значні можливості поглиблення аналітичного обліку; можливості паралельного застосування різних класифікацій, альтернативних варіантів оцінок. [5, с.35]

Проте, на нашу думку, для сучасних умов існування агробізнесу це є актуальним. І ми не заперечуємо необхідності посилення обліково-економічних управлінських акцентів, стосовно планування, аналізу виробничих затрат; створення внутрішніх мотиваційних механізмів, спрямованих на ефективність використання ресурсів.

Формування в системі бухгалтерського обліку якісної інформації значною мірою залежить від того, наскільки швидко практикуючі бухгалтери усвідомлюють можливості, надані їм новими нормативними документами. Чим швидше бухгалтер усвідомить, що він - не просто реєстратор фактів господарського життя, тим швидшими темпами відбудуться реформи в галузі обліку.

Отже, підвищилась роль людського фактора як ключового чинника системи управління при створенні умов для забезпечення правильної та стабільної роботи підприємства. Пріоритетності набуває професіоналізм бухгалтера, його компетентність в умовах постійних змін правового регулювання й ускладнення ведення бізнесу.

Зважаючи на сучасний стан розвитку підприємств, є потреба в кваліфікованих спеціалістах, що добре знають міжнародні стандарти. Тому керівникам необхідно направляти на навчання своїх бухгалтерів або залучати зі сторони консультантів. У зв'язку з цим стає необхідною підготовка кваліфікованих кадрів зі знаннями міжнародних стандартів фінансової звітності, що є одним із актуальних напрямів реформи системи обліку й звітності в Україні. Потрібні нові підходи до навчання, підготовки та перепідготовки кадрів. Насамперед слід навчати тих працівників, які є заінтересованими користувачами бухгалтерської звітності, в тому числі власники і керівники підприємств.

Професійна освіта є фактором розвитку бухгалтерського обліку. Починаючи з вищого навчального закладу майбутній бухгалтер повинен формувати у собі свідомість за ввірену йому справу. Бухгалтер у підприємстві має бути компетентним та здатним приймати рішення в нестандартних ситуаціях, виходячи з основних принципів, закріплених у законодавчих актах.

Для підвищення професіоналізму бухгалтеру необхідне запровадження такої системи освіти, яка б забезпечила безперервне підвищення його кваліфікації, вільний доступ до інформаційної бази й заінтересованість бухгалтера у кінцевих результатах своєї праці.

Слід зазначити, що проблема забезпечення високого рівня кваліфікації кадрів залишається досить гострою і для більшості країн світу, включаючи високо розвинуті. Виступаючи перед Конгресом США (1989 р.) міністр освіти Д.Ф. Кавасос влучно заявив: "Наша країна страждає від трьох криз: торгової, бюджетної й освітньої. Всі три взаємопов'язані, до того ж торгова і бюджетна не знайдуть розв'язання до тих пір, поки ми не подолаємо кризу у сфері освіти.[5, с.36]

Формування організаційних навичок у вузі необхідно здійснювати через стажування, заняття з розгляду і вирішення конкретних практичних ситуацій, участь у ділових іграх у спеціальних лабораторіях, обладнаних найновішими засобами оргтехніки, офісними меблями тощо.

В 1974 році Міністерством сільського господарства колишнього СРСР була затверджена типова програма стажування молодих спеціалістів. За підсумком стажування керівники підприємств повинні надавати у вуз відгук про якість підготовки випускників. На жаль, на практиці цієї вимоги не дотримуються, тобто не діє зворотний зв'язок вузу з виробництвом.

Про потребу практичної підготовки, одержання необхідних навичок дуже виразно писав лікар і письменник В. Вересаєв. Одержані ним в університеті знання являли собою хаотичну груду, в якій він не міг орієнтуватися й перед якою стояв безпомічний. Автор підкреслював, що необхідність практичної підготовки важлива для суспільства, адже лікарі вчаться на людях, набуваючи практичного досвіду іноді ціною їхнього життя і здоров'я. Але якщо практичний досвід лікаря проходить через "гори трупів", то виробництво - через відсутність професійних навичок спеціаліста, в тому числі бухгалтера, несе великі втрати у вигляді неодержаних прибутків, низької зарплати, слабкої соціальної захищеності та відображається на матеріальному добробуті працівників, задоволеності роботою, бажанням працювати.[2, с.55]

Тому для керівників та спеціалістів підприємств важливе значення мають не лише теоретичні знання, а й трудовий досвід, вміння застосовувати знання на практиці. Позитивним досвідом могло б бути запровадження в практику зворотного зв'язку підприємств з вузом. Це дасть змогу виявити недоліки в навчанні студентів та їх усунення.

З вище викладеного можна зробити висновок, що бухгалтерський облік як одна з найважливіших складових у системі управління повинна бути організованою та регульованою діяльністю науковців, викладачів і бухгалтерів, поєднувати в собі професійні знання, практику, цінності, компетенцію. Від правильності дій бухгалтера залежить ефективне й законне функціонування підприємства.

Для підвищення професіоналізму бухгалтера потрібна підтримка з боку держави, вищих навчальних закладів і науки, що дасть можливість суттєво вплинути на розвиток теорії, методології та організації бухгалтерського обліку.


Список літератури

1. Довбенко, В.І. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства / В.І. Довбенко // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехніка”. ― 2009. ― № 647. ― С. 50 - 56.

2. Голячук Н. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством / Н.В. Голячук // Збірник наукових праць.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 196-14 [Електронний ресурс]: за даними сайту / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12

4.Теорія бухгалтерського обліку: монографія / [Л. В. Нападовська, М.Добія, Ш. Сандер, Р. Матезич та ін.], за заг. ред. Л. В. Нападовської. ― К.: КНТУ, 2008. ― 735 с.

5.Безродна, Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття / Т.М. Безродна // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. Ч. 2. ― 2008. ― № 10(128). ― С. 35-38.

Схожі:

Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна icon«актуальні проблеми розвитку регіональних апк»
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconСистема облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни
Козак Оксана Романівна,керівник Отчич Наталія Михайлівна Вишнянський коледж лнау
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconІнформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки господарювання підприємств та їх організаційної структури. Насамперед це стосується об’єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних складових фінансових результатів
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами аграрних підприємств
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconОсобливості організації обліково-аналітичного забезпечення в умовах функціонування логістичної системи підприємства
З іншого –більш продуктивним буде підґрунтя, відповідно до якого процес розуміється як стійка, цілеспрямована сукупність взаємозалежних...
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconІ. В. Титаренко
Висвітлено основні інструменти формування інформації для процесу прийняття рішень, якими є системи обліку й аналізу господарської...
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconТеоретичний аналіз навчально-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення самостійної навчальної діяльності студентів
У статті здійснено теоретичний аналіз навчально-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення самостійної навчальної діяльності...
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Список переможців всеукраїнської студентської олімпіади 2002 / 2003 навчального року: Наказ №654, 25. 09. 2003 р. ( Студенти СумДУ:...
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна iconЛіба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення
Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву у досягненні стратегічної мети підприємства. Тому управлінський облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи