Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» icon

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Скачати 66.92 Kb.
НазваПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Дата13.04.2013
Розмір66.92 Kb.
ТипДокументи


Перелік екзаменаційних питань

з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах»

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»


 1. Назвіть специфічні особливості та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі.

 2. Розкрийте будову бюджетної системи України та роль органів державного казначейства в організації обліку виконання бюджетів.

 3. Охарактеризуйте етапи розвитку бюджетного обліку.

 4. Що таке бюджетна класифікація та яка її будова?

 5. Назвіть види кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та охарактеризуйте порядок їх складання, розгляду і затвердження.

 6. Дайте загальну характеристику плану рахунків бюджетних установ.

 7. Охарактеризуйте форми обліку, що використовуються в бюджетних установах.

 8. Назвіть основні типові форми меморіальних ордерів, що використовуються в бюджетних установах.

 9. Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетних установ.

 10. Поняття, склад і класифікація коштів спеціального фонду.

 11. Завдання та основні вимоги до організації обліку коштів спеціального фонду.

 12. Склад і відображення в обліку надходження і використання коштів, одержаних як плата за послуги бюджетних установ.

 13. Відображення в обліку сум за дорученнями та операцій з ними.

 14. Поняття та відображення в обліку інших власних надходжень бюджетних установ.

 15. Особливості обліку депозитних сум.

 16. Охарактеризуйте принципи бюджетного фінансування та назвіть розпорядників бюджетних коштів.

 17. У чому особливість фінансування бюджетних установ через органи Державного казначейства?

 18. Види і порядок відкриття та порядок використання реєстраційних рахунків бюджетних установ в органах казначейства.

 19. Дайте характеристику і наведіть приклади касових і фактичних видатків.

 20. Особливості здійснення та порядок відображення в обліку касових операцій бюджетних установ.

 21. Дайте поняття основних та охарактеризуйте способи їх оцінки в бюджетних установах.

 22. Наведіть класифікацію основних засобів бюджетних установ.

 23. Завдання обліку необоротних активів у бюджетних установах.

 24. Назвіть первинні документи з обліку руху основних засобів та інших необоротних активів.

 25. Назвіть джерела надходження основних засобів у бюджетних установах та наведіть приклади відображення в обліку операцій з надходження основних засобів.

 26. Охарактеризуйте порядок списання основних засобів у бюджетних установах та його відображення в обліку.

 27. Дайте характеристику організації інвентарного обліку основних засобів.

 28. Порядок нарахування зносу основних засобів та його відображення в обліку.

 29. Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на ремонти і модернізацію основних засобів.

 30. Що таке нематеріальні активи та який порядок їх оцінки і обліку?

 31. Завдання, види і терміни проведення інвентаризації необоротних активів.

 32. Порядок проведення інвентаризації основних засобів та оформлення її результатів.

 33. Порядок визначення відхилень за результатами інвентаризації та їх регулювання і відображення в обліку.

 34. Назвіть основні завдання та особливості організації обліку запасів у бюджетних установах.

 35. Назвіть основні первинні документи з обліку надходження та вибуття матеріальних цінностей в бюджетних установах.

 36. Охарактеризуйте організацію зберігання та складського обліку матеріальних запасів.

 37. Дайте характеристику методів аналітичного обліку запасів у бухгалтерії.

 38. Наведіть приклади основних господарських операцій з обліку руху матеріальних цінностей та їх відображення на рахунках.

 39. Особливості здійснення та порядок відображення в обліку касових операцій бюджетних установ.

 40. Розкрийте порядок відображення на рахунках та в облікових регістрах операцій з іноземною валютою. Назвіть види інших грошових коштів, рахунки для їх обліку та наведіть приклади операцій з ними.

 41. Назвіть види платежів у бюджет, які сплачують бюджетні установи, та поясніть порядок їх визначення.

 42. Особливості оплати витрат на відрядження та їх обліку в бюджетних установах.

 43. Облік підзвітних сум і розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах.

 44. Порядок визначення сум відшкодування за втрачені цінності та їх відображення в обліку.

 45. Дайте характеристику зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників коштів, розкрийте порядок їх обліку.

 46. Як проводиться інвентаризація стану розрахунків та списуються суми простроченої заборгованості.

 47. Розкрийте особливості організації й оплати праці в бюджетних установах та завдання їх обліку.

 48. Назвіть первинні документи з обліку чисельності працівників та відпрацьованого часу.

 49. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати працівникам бюджетних установ.

 50. Порядок нарахування допомоги за час тимчасової непрацездатності та оплати за період відпустки.

 51. Види відрахувань із заробітної плати, порядок їх визначення та відображення в обліку.

 52. Форми розрахункових документів та способи ведення аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.

 53. Рахунки для обліку розрахунків з оплати праці та порядок відображення на них нарахування й відрахувань з оплати праці.

 54. Порядок призначення та облік розрахунків за стипендіями.

 55. Охарактеризуйте порядок обліку витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень.

 56. Дайте характеристику обліку витрат і доходів підсобних (навчальних) сільських господарств у складі бюджетних установ.

 57. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку науково – дослідних робіт за договорами та розрахунків із замовниками.

 58. Поняття власного капіталу бюджетних установ.

 59. Облік фонду в необоротних активах.

 60. Облік фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах.

 61. Завдання обліку власного капіталу бюджетних установ.

 62. Облік результату виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами.

 63. Порядок закриття рахунків в бюджетних установах.

 64. Відображення у звітності результатів виконання кошторису.

 65. Назвіть класифікацію звітності бюджетних установ.

 66. Охарактеризуйте склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та основні вимоги до її складання і подання.

 67. Назвіть основні форми податкової звітності бюджетних установ і терміни її подання.

 68. Назвіть основні форми статистичної звітності бюджетних установ та охарактеризуйте їх призначення.

 69. У чому полягає закриття рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та визначення результатів виконання кошторису?

 70. Охарактеризуйте трудовий вимірник.

 71. Які особливості бюджетного обліку?

 72. Що таке метод бухгалтерського обліку?

 73. За допомогою яких елементів ведуть облік у бюджетних установах?

 74. Дайте визначення, що таке інвентаризація?

 75. Дайте визначення, що таке план рахунків?

 76. Дайте визначення, що таке подвійний запис?

 77. Дайте визначення, що таке документація?

 78. Які завдання бухгалтерської служби установ.

 79. Яка будова балансу бюджетних організацій?

 80. Яка будова плану рахунків бюджетних установ?

 81. На кого покладено облік виконання бюджету?

 82. Згідно якого нормативного документа організовується облік у бюджетних організаціях?

 83. Хто є розпорядниками бюджетних коштів?

 84. Який порядок фінансування бюджетних організацій?

 85. На основі якого документа здійснюється формування кошторису?

 86. Який порядок ведення обліку внутрішніх розрахунків?

 87. Який основний законодавчий акт регулює складання, розгляду, затвердження бюджетів?

 88. Дайте визначення, що таке господарський договір?

 89. Який порядок укладання договорів?

 90. Відповідальність сторін за виконання господарських договорів.

 91. Порядок ведення обліку видатків з використанням інформаційних технологій.

 92. Необоротні активи: суть і значення.

 93. В якому випадку здійснюється переоцінка необоротних активів?

 94. Дайте визначення, що орендовані необоротні активи?

 95. Як ведуть синтетичний і аналітичний облік орендованих необоротних активів?

 96. На яких рахунках здійснюють облік орендованих необоротних активів?

 97. В яких випадках проводять інвентаризацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів?

 98. В якому документі відображають проведення інвентаризації?

 99. Що є результатом проведення інвентаризації?

 100. Хто проводить інвентаризацію?

 101. Дайте визначення, що таке запаси?

 102. Характеристика рахунків з обліку запасів.

 103. Як здійснюють аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії?

 104. Порядок проведення інвентаризації запасів.

 105. Що відносять до інших коштів?

 106. Кошти в дорозі: суть і значення.

 107. Хто проводить інвентаризацію грошових коштів?

 108. В якому документі відображають результат проведення інвентаризації?

 109. Завдання обліку розрахунків.

 110. Облік списання простроченої дебіторської заборгованості.

 111. Облік списання кредиторської заборгованості.

 112. Дайте визначення, що таке заробітна плата?

 113. Перерахуйте завдання обліку праці і заробітної плати в бюджетних установах.

 114. Які існують класифікаційні групи працівників бюджетних установ.

 115. На яких рахунках ведуть облік розрахунків з оплати праці?

 116. Стипендія: суть і значення.

 117. Які існують види стипендії?

 118. Хто має право отримувати стипендію?

 119. На якому рахунку ведуть облік розрахунків за стипендіями?

 120. В якому меморіальному ордері ведуть облік розрахунків за стипендіями?
 1. Що відносять до виробничих витрат?

 2. Дайте характеристику виробництва в бюджетних установах.

 3. Який порядок укладання господарських договорів?

 4. На яких рахунках ведуть операції з обліку виконання науково – дослідних робіт за договорами?

 5. Дайте визначення, що таке звітність?

 6. Основні вимоги по складанню звітності.

 7. Які існують види звітності?

 8. Які існують форми звітності?

Схожі:

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030509 спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconМіського господарства І. А. Краївська, Н. В. Новицька Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах І таблицях): Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи