Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» icon

Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність»
Скачати 153.07 Kb.
НазваМетодичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність»
Дата13.04.2013
Розмір153.07 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Рівненський державний аграрний коледж


Методичні вказівки


для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік»

напрям підготовки 6.030507 «Комерційна діяльність»

спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»


Рівне 2012

Бондарчук І.П., викладач облікових дисциплін, спеціаліст другої категорії


Рецензент: Матвійчук Л.А., викладач облікових дисциплін, методист,

спеціаліст вищої категорії


Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, методичні рекомендації як опрацьовувати матеріал та питання для самоконтролю з дисципліни «Фінансовий облік».

Методичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу можуть бути використані студентами спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» під час підготовки до занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий облік».


Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії облікових дисциплін

Протокол № 1 від 31 серпня 2012 року

Голова циклової комісії _____________________Г.В.Борковська

ЗМІСТВступ

4

Тема 1.1 Основи побудови фінансового обліку

5

Тема 1.2. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

5

Тема 1.3. Облік дебіторської заборгованості

6

Тема 1.4. Облік основних засобів і нематеріальних активів

7

Тема 1.5. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій

8

Тема 1.6. Облік виробничих запасів

9

Тема 1.7. Облік витрат виробництва і готової продукції

9

Тема 1.8. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань

10

Тема 1.9. Облік праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування

10

Тема 1.10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

10

Тема 1.11. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів

11

Тема 1.12. Фінансова звітність підприємства

11

Висновки
Список літератури
Вступ


Умовою ефективної професійної підготовки фахівців з обліку є якісне методичне забезпечення навчального процесу.

Входження України в європейський освітній простір на засадах Болонського процесу ставить нові вимоги до навчальної літератури, зокрема «Фінансового обліку», яка покликана формувати знання змісту основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною умовою для чіткого розуміння питань практики бухгалтерського обліку.

В зв’язку з тим, що навчальним планом передбачена самостійна робота студентів над вивченням курсу „Фінансовий облік” у обсязі більше 30% від загального обсягу годин, виникла потреба в методичних рекомендаціях для самостійної роботи студентів.

У запропонованому посібнику висвітлено рекомендації, які допоможуть студенту самостійно оволодіти матеріалом, викладеним в підручниках.

Важливо, що навчившись працювати з методичними рекомендаціями, студент оволодіє основними навиками наукових досліджень. Наведені рекомендації стануть для нього прикладом можливого узагальнення інформації при роботі зі спеціальною літературою.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу, чітко виражає його основну ідею, не містить зайвого та другорядного.

Тема 1.1 Основи побудови фінансового обліку


План

 1. Основні принципи фінансового обліку та фінансової звітності


Література

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XVI (зі змінами і доповненнями).

 2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2009. – 9-22 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 56с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, вивчити принципи фінансового обліку.


Питання для самоконтролю

 1. Бухгалтерський облік у системі управління і користувачі облікової інформації.

 2. Фінансовий облік: суть і значення.

 3. Управлінський облік: суть і значення.

 4. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку.

 5. Перерахуйте основні принципи бухгалтерського обліку.

 6. Правове регулювання обліку і звітності в Україні.


Тема 1.2. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

План

1. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

2. Види рахунків, порядок їх відкриття та закриття.

3. Облік інших коштів


Література

 1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2009. – 64-87, 143-144 с.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 275-279, ст.724-731 с.

 3. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Затверджено постановою Правління НБУ від 15.12.2004 №637.

 4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 117с.Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків по обліку грошових коштів.

Питання для самоконтролю

1. Яке завдання обліку грошових коштів?

2. Дайте економічний зміст грошовим коштам?

3. Що таке не грошові операції?

4. Дайте визначення фінансовій діяльності. Економічна суть і значення грошей.

5.Завдання обліку грошових коштів.

6. Посадові обов’язки, права і відповідальність касира.

7. Які ви знаєте види рахунків?

8. Який порядок їх відкриття та закриття поточних рахунків?

9. Що таке депозитний рахунок?

10. Яким нормативним документом регламентовано порядок проведення безготівкових розрахунків у господарському обороті України?

11. Що належить до грошових документів?

12. Що належить до грошових коштів у дорозі?

13. З якими рахунками кореспондує рахунок 33?


Тема 1.3. Облік дебіторської заборгованості

План

 1. Облік розрахунків за виданими авансами

 2. Облік розрахунків за претензіями

 3. Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок

 4. Облік резерву сумнівних боргів


Література

 1. П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

 2. П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”.

3. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник. / За редакцією Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП „Рута” 2006. – ст. 320-330, ст.360-374.

4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 228-246 с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків по дебіторській заборгованості, вивчити хто такі дебітори.


Питання для самоконтролю

 1. На якому рахунку ведеться облік розрахунків за виданими авансами?

 2. Якими рахунками кореспондує рахунок 371?

 3. У яких випадках можуть виникати розрахунки за претензіями?

 4. На яких рахунках відображаються операції претензійного характеру?

 5. В яких регістрах відображаються розрахунки за претензіями?

 6. У яких випадках можуть виникати розрахунки за позиками членам кредитних спілок?

 7. На яких рахунках відображаються операції за позиками членам кредитних спілок?

 8. В яких регістрах відображаються розрахунки?

 9. Що таке сумнівний борг?

 10. Що таке безнадійна дебіторська заборгованість?

 11. На яких рахунках відображаються операції за безнадійною дебіторською заборгованістю?

 12. В яких регістрах відображаються ці розрахунки?


Тема 1.4. Облік основних засобів і нематеріальних активів

План

 1. Облік інших необоротних матеріальних активів

 2. Облік ремонту основних засобів

 3. Облік землі та земельних відносин


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2009. – 428-431, 487-489с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 100-117 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 976с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, вивчити класифікацію основних засобів, законспектувати кореспонденцію рахунків з обліку необоротних активів.


Питання для самоконтролю

 1. Що належить до інших необоротних активів?

 2. На яких рахунках відображаються операції по необоротних матеріальних активах?

 3. Як ведеться облік малоцінних необоротних матеріальних активів?

 4. На яких рахунках відображаються операції по ремонту основних засобів?

 5. Як ведеться облік по ремонту основних засобів?

 6. Як відображається в обліку кореспонденція рахунків з обліку витрат та поліпшення основних засобів?


Тема 1.5. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій

План

 1. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

 2. Облік фінансових інвестицій за журнально-ордерною формою


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 145-166 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 320 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 976с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, вивчити визначення фінансових інвестицій, відобразити кореспонденцію рахунків.


Питання для самоконтролю

 1. Як визначається балансова вартість акції?

 2. Що таке акція?

 3. Назвіть методи обліку фінансових інвестицій?

 4. В яких регістрах ведеться облік фінансових інвестицій за журнально-ордерною формою?


Тема 1.6. Облік виробничих запасів

План

 1. Економічний зміст запасів і завдання їх обліку

 2. Первинний облік продукції сільськогосподарського виробництва

 3. Синтетичний та аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва

 4. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 242-289 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 120 с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків виробничих запасів.


Питання для самоконтролю

 1. Які запаси визнаються активами?

 2. На які класифікаційні групи поділяються виробничі запаси на підприємстві?

 3. У чому полягає завдання обліку запасів?

 4. Як обліковується урожай зернових культур?

 5. Як обліковується продукція овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних?

 6. Як обліковуються корми?

 7. На підставі яких документів обліковується надходження продукції тваринництва?

 8. На підставі яких документів обліковується продукція підсобних виробництв?

 9. Який призначений рахунок для обліку продукції сільськогосподарського виробництва?

 10. Які документи відображають рух продукції рослинництва, тваринництва?

 11. Що належить до МШП?

 12. Як визначається первісна вартість МШП?

 13. Як ведеться облік МШП у місцях зберігання і експлуатації?

 14. На підставі яких первинних документів оформляється надходження і списання МШП?

 15. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік МШП?


Тема 1.7. Облік витрат виробництва і готової продукції

План

 1. Облік витрат на утримання сільськогосподарської техніки. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв. Облік витрат майбутніх періодів

 2. Облік собівартості реалізації. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших витрат операційної діяльності

 3. Облік фінансових витрат. Облік втрат від участі в капіталі. Облік інших витрат. Облік податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 931-935 с., 228-231 с

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. –220 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 976с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків з обліку витрат виробництва і готової продукції, вивчити субрахунки.


Питання для самоконтролю

 1. За якими статтями ведеться облік машино-тракторного парку?

 2. Які документи відображають витрати та вихід продукції інших виробництв?

 3. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізації?

 4. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат?

 5. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік витрат на збут?

 6. Як ведеться облік витрат операційної діяльності?


Тема 1.8. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань

План

 1. Облік розрахунків з учасниками. Облік доходів майбутніх періодів.

 2. Облік інших зобов’язань: облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями; облік довгострокових векселів виданих; облік короткострокових векселів виданих


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 228-231 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 90 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 976с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків, вивчити субрахунки.


Питання для самоконтролю

1. Якими нормативними документами регламентується облік зобов’язань?

2. За яких умов зобов’язання відображаються у балансі?

3. Які є види оцінок зобов’язань?

4. На які групи поділяються зобов’язання?

5. Дайте визначення поточних зобов’язань.

6. Дайте визначення довгострокових зобов’язань.

7. Як ведеться облік довгострокових зобов’язань за облігаціями?

8. Як ведеться облік довгострокових зобов’язань з оренди?

9. Як ведеться облік інших довгострокових зобов’язань?

10. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку зобов’язань.


Тема 1.9. Облік праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування

План

 1. Класифікація працівників сільськогосподарських підприємств

 2. Облік особового складу працівників

 3. Склад фонду оплати праці


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 555-597 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 135с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 675с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків, вивчити субрахунки, фонду оплати праці.

Питання для самоконтролю

 1. Який склад фонду оплати праці?

 2. Які виплати не входять до складу фонду оплати праці?

 3. Які затверджені форми первинного обліку особового складу?

 4. Яка класифікація працівників сільськогосподарських підприємств


Тема 1.10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

План

 1. Облік інших доходів. Облік надзвичайних доходів

 2. Облік фінансових результатів

 3. Облік доходів і результатів діяльності за журнально-ордерною формою


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 827-836 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 320 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 976с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків, вивчити субрахунки.


Питання для самоконтролю

 1. Як обчислюється фінансовий результат?

 2. Як формується чистий прибуток?

 3. Що вважається моментом виникнення доходів і витрат?

 4. Які рахунки відображають фінансовий результат?


Тема 1.11. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів

План

 1. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

 2. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік цільового фінансування і цільових надходжень. Облік власного капіталу за журнально-ордерною формою


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 640-656с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 320 с.

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 776с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків, вивчити субрахунки.


Питання для самоконтролю

 1. Що таке капітал?

 2. Що таке неоплачений капітал?

 3. Як визначається прибуток нерозподілений?

 4. Як відображається в обліку фінансування з Державного бюджету?


Тема 1.12. Фінансова звітність підприємства

План

 1. Етапи підготовки річної фінансової звітності. Річна фінансова звітність

 2. Консолідована фінансова звітність


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Алерта, 2007. – 901-960с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 320 с.
^

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XVI (зі змінами і доповненнями).


4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. -876с.


Методичні рекомендації

Законспектувати матеріал, відобразити кореспонденцію рахунків, вивчити субрахунки.

Питання для самоконтролю

 1. Якими нормативними документами передбачено порядок складання та подання фінансової звітності і кому вона подається?

 2. Як встановлена структура балансу?

 3. З чого складається річна фінансова звітність?

Висновки

У запропонованих методичних вказівках висвітлено рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий облік» студентами ІІІ курсу спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність».

Із вступом української економіки в ринкову стадію розвитку, підприємствам створені досить сприятливі умови щодо реалізації економічних інтересів, зокрема вибору способів організації бухгалтерського обліку. При цьому вони виходять із власних можливостей і потреб, враховуючи широкий спектр факторів, які впливають на ефективність організації цієї роботи.

У методичних вказівках висвітлено теми і питання курсу «Фінансовий облік», які згідно із робочою програмою винесено на самостійне вивчення. Для опрацювання матеріалу подано список літератури із зазначенням сторінок, перелік питань для самоконтролю знань.

При написанні методичних вказівок використані підручники і посібники з цього курсу.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга та ін.; – Житомир: ПП „Рута”, 2006. – 832 с.

 2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України/ За заг. Ред.. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с.

 3. Гладких Т. В. Фінансовий облік: навч. посібник / Т. В. Гладких; Міністерство освіти і науки України. - К.: ЦНЛ, 2007. - 480 с.

 4. Левицька С. О. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: інтерактивний комплекс навч.-метод. забезп. дисц.: кредитно-модульна система організації навч. процесу / С. О. Левицька, О. В. Зінкевич; Міністерство освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2009. - 157 с.

 5. Сук Л. К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен. - К.: Каравела, 2008. - 206 с.

 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник.- 5-те вид. доповн. і перероб.- К.: Алерта, 2011. - 976с.

 7. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова; за ред. М. Ф. Огійчука. - 5-е вид., перероб. і доп. - К.: Алерта, 2009.-1056 с.

 8. Чебанова Н. В. Фінансовий облік: підручник / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко. - К.: ВЦ Академія, 2007.-704 с: табл. - (Альма-матер).

Схожі:

Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» спеціальність 03050901 «Комерційна діяльність»
Організація фінансового обліку на підприємстві. Законодавча база ведення фінансового обліку
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconМетодичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство»
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Комерційне товарознавство» для студентів напряму 030507 «Комерційна діяльність» спеціальності 03050702 «Комерційна діяльність»

Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconМетодичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «ринкові дослідження»
Укладач Балдич Л. В., викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів напряму 030507 «Комерційна діяльність» спеціальності 03050702 «Комерційна діяльність»
Система маркетингової інформації. Теоретичні засади визначення оптимального рівня проінформованості
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconМетодичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності
Комерційна діяльність: Підручник /За ред проф. В. В. Апропія. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – с. 23-28
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconМетодичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність" розроблено для студентів спеціальності 03050702 "Комерційна діяльність"
Рецензент: Балдич Людмила Володимирівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи