Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» icon

Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Скачати 130.05 Kb.
НазваПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Дата13.04.2013
Розмір130.05 Kb.
ТипДокументи

Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси»

для студентів

напряму 6.03050 «Фінанси і кредит»

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»


 1. Фінанси як наука.

 2. Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами.

 3. Роль дисципліни у формуванні професійних навичок висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів.

 4. Склад, структура і послідовність викладання курсу.

 5. Предмет науки про фінанси.

 6. Поняття фінансів.

 7. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів.

 8. Передумови виникнення фінансів.

 9. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки.

 10. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису.

 11. Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Характеристика цих сфер.

 12. Фінанси, особливості їх функціонування – економічне вчення про товарно-грошові відносини.

 13. Відображення специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.

 14. Функції фінансів.

 15. Прояви функцій фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу.

 16. Сутність контрольної функції фінансів, її прояв в організації контролю за розподілом частини ВВП.

 17. Роль і значення централізованих фондів у забезпеченні загальнодержавних потреб.

 18. Децентралізовані фінансові ресурси: суть, склад, роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення.

 19. Фінансові резерви: види та методи формування.

 20. Механізм формування та використання фінансових ресурсів суспільства.

 21. Підвищення ролі фінансів в умовах ринкової економіки.

 22. Фінансова політика – складова частина економічної і соціальної політики.

 23. Основні напрямки фінансової політики.

 24. Фінансова стратегія.

 25. Фінансова тактика.

 26. Завдання і принципи фінансової політики.

 27. Фінансова політика в умовах фінансової кризи.

 28. Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.

 29. Характеристика сучасної фінансової політики України.

 30. Сучасні складові фінансової політики з точки зору масштабності рішень і заходів.

 31. Особливості фінансової стратегії і тактики держави.

 32. Роль фінансової політики в стабілізації української економіки.

 33. Особливості проведення фінансової політики в Україні.

 34. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин.

 35. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

 36. Складові елементи фінансового механізму.

 37. Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання.

 38. Система фінансових планів, їх характеристика.

 39. Зведене фінансове планування.

 40. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

 41. Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції, їх використання для активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту.

 42. Фінансовий контроль.

 43. Суть, мета, завдання фінансового контролю.

 44. Принципи фінансового контролю.

 45. Класифікація фінансового контролю.

 46. Види, форми, методи фінансового контролю.

 47. Органи фінансового контролю та їх повноваження.

 48. Напрями підвищення дієвості фінансового контролю.

 49. Поняття фінансової системи.

 50. Фінансова система як об’єкт управління.

 51. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок.

 52. Принципи побудови фінансової системи.

 53. Сфери та ланки фінансових відносин: державні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, міжнародні фінанси.

 54. Фінансовий ринок як забезпечувальна ланка фінансової системи.

 55. Фінансові відносини на світовому ринку.

 56. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами.

 57. Органи управління фінансами та їх функції.

 58. Характеристика Міністерства фінансів України та його структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами.

 59. Характеристика Державної податкової служби України та її структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами.

 60. Характеристика Державної казначейської служби України та її структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами.

 61. Суть, функції, основи організації фінансів підприємств.

 62. Фінансові відносини суб’єктів господарювання.

 63. Методи організації фінансової діяльності підприємств.

 64. Фінансові ресурси підприємства, джерела їх формування.

 65. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання.

 66. Фінанси підприємств різних форм власності, організацій і підприємств, що здійснюють неприбуткову діяльність.

 67. Форми й методи фінансового забезпечення установ невиробничої сфери.

 68. Кошторисне фінансування бюджетних організацій.

 69. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види і порядок використання.

 70. Фінанси громадських організацій і благодійних фондів.

 71. Поняття фінансів населення.

 72. Фінансові ресурси населення.

 73. Джерела формування доходів населення.

 74. Класифікація джерел формування доходів населення.

 75. Фактори, що впливають на рівень доходів населення.

 76. Порядок використання доходів населення.

 77. Фактори, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження.

 78. Функція споживання, функція заощаджень.

 79. Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація.

 80. Гранична схильність до споживання.

 81. Гранична схильність до заощаджень.

 82. Класифікація заощаджень населення.

 83. Порядок формування фінансового портфеля фізичної особи та особливості формування споживчого портфеля фізичної особи.

 84. Портфель нагромадження.

 85. Сутність інвестиційного портфеля та його структура.

 86. Прямі інвестиції, позичковий капітал, ануїтет, інвестиційно-фондовий портфель.

 87. Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів у країні.

 88. Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиції.

 89. Сутність, призначення та функції податків.

 90. Класифікація податків.

 91. Принципи оподаткування.

 92. Характеристика елементів податку.

 93. Основні види податків і механізм їх обчислення.

 94. Функції податків, їх характеристика та зміст.

 95. Система оподаткування та її суть.

 96. Методологічні основи створення податкової системи та її законодавча база.

 97. Принципи системи оподаткування.

 98. Загальноекономічні закони, на яких базується система оподаткування.

 99. Податкове право та його сутність.

 100. Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науково обґрунтованої і стабільної податкової системи держави.

 101. Загальнодержавні податки, їх структура та порядок встановлення.

 102. Склад місцевих податків та зборів і порядок .їх встановлення.

 103. Законодавство України про місцеве оподаткування.

 104. Основні види податків та механізм їх стягнення.

 105. Об’єктивна необхідність податкової системи і вимоги до неї.

 106. Структурна будова податкової системи.

 107. Методи побудови податкових систем.

 108. Типи податкових систем.

 109. Податкова політика: поняття та напрями.

 110. Мета податкового менеджменту, його об’єкт та суб’єкти.

 111. Державна податкова служба.

 112. Склад податкової служби України.

 113. Законодавство про податкову службу в Україні.

 114. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації.

 115. Сутність і призначення бюджету держави.

 116. Значення державного бюджету в господарському механізмі держави.

 117. Бюджет як економічна категорія, його об’єкти та суб’єкти.

 118. Бюджет як основний фінансовий план держави.

 119. Показники стану бюджету – профіцит бюджету і бюджетний дефіцит.

 120. Причини виникнення бюджетного дефіциту та профіциту, допустимі межі.

 121. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 122. Принципи побудови бюджетної системи.

 123. Державний бюджет: поняття та функції.

 124. Місцеві бюджети України.

 125. Функції місцевих бюджетів.

 126. Зведений бюджет: сутність та призначення.

 127. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.

 128. Бюджетні позички, порядок їх видавання і погашення.

 129. Бюджетний процес, його складові та регламентування.

 130. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи.

 131. Виконання Державного бюджету України.

 132. Поняття та економічний зміст державних доходів.

 133. Фактори впливу на масштаби державних доходів.

 134. Джерела доходів централізованих і децентралізованих державних фінансових ресурсів.

 135. Принципи організації системи доходів бюджету, їх класифікація.

 136. Розподіл доходів між ланками бюджетної системи.

 137. Структура доходів Державною бюджету України.

 138. Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

 139. Податкові надходження та їх значення в системі доходів бюджету.

 140. Державні позики та емісійний дохід.

 141. Неподаткові доходи бюджету, їх склад і призначення.

 142. Сутність, характеристика, склад, структура державних видатків.

 143. Класифікація видатків бюджету.

 144. Порядок фінансування державних капітальних вкладень.

 145. Методи фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних асигнувань.

 146. Державні видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу.

 147. Склад і структура державних видатків у соціально-культурній сфері, особливості її фінансування.

 148. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України, бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, районних бюджетів та бюджетів міст республіканського підпорядкування, Автономної Республіки Крим і міст обласного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 149. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

 150. Сутність та види міжбюджетних трансфертів.

 151. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

 152. Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту.

 153. Взаємозв'язок і відмінності між державним і банківським кредитом.

 154. Види державного кредиту.

 155. Внутрішній і зовнішній державний кредит.

 156. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

 157. Форми внутрішнього державного кредиту.

 158. Державні позики, їх види.

 159. Класифікація державних внутрішніх позик.

 160. Обернення частини вкладів населення у державний кредит.

 161. Залучення коштів загальнодержавного позикового фонду.

 162. Казначейські позики.

 163. Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту.

 164. Форми зовнішнього державного кредиту.

 165. Державні зовнішні позики.

 166. Позики міжнародних фінансових організацій.

 167. Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці України.

 168. Державний борг.

 169. Види державного боргу.

 170. Вплив державного боргу на економіку.

 171. Номінальний і реальний типи державного боргу.

 172. Ефект „витіснення”.

 173. Причини виникнення і наслідки зростання державного боргу.

 174. Джерела погашення державного боргу.

 175. Управління державним боргом.

 176. Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

 177. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

 178. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами.

 179. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів.

 180. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети.

 181. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів.

 182. Фінансування витрат місцевого господарювання.

 183. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.

 184. Позабюджетні кошти й валютні фонди місцевих рад народних депутатів, їх значення у формуванні фінансових ресурсів регіону.

 185. Джерела надходжень і основні напрямки використання.

 186. Фінансові ресурси інших органів самоврядування.

 187. Склад доходів місцевих бюджетів.

 188. Закріплені доходи.

 189. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів.

 190. Видатки місцевих бюджетів.

 191. Обов’язкові видатки і видатки на реалізацію делегованих центральною владою повноважень.

 192. Фінансування місцевого господарства.

 193. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.

 194. Позички місцевим бюджетам.

 195. Обслуговування боргу місцевих рад.

 196. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

 197. Цільові державні фонди як складова частина спеціального фонду державного бюджету.

 198. Необхідність існування цільових фондів.

 199. Види цільових державних фондів.

 200. Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування, напрямки використання.

 201. Порядок нарахування і оплати єдиного соціального внеску підприємствами й громадянами.

 202. Законодавче регулювання діяльності Пенсійного фонду.

 203. Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності: призначення, джерела формування, шляхи використання.

 204. Платники, об’єкт нарахування, ставки, джерела сплати єдиного соціального внеску.

 205. Терміни сплати страхових внесків до бюджету.

 206. Призначення, джерела формування, напрями використання фонду соціального страхування на випадок безробіття.

 207. Механізм справляння єдиного соціального внеску.

 208. Фонд загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: призначення, порядок формування та використання.

 209. Економічна необхідність, сутність та функції страхування.

 210. Страховий фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків.

 211. Суб’єкти страхових відносин: страховики, страхувальники.

 212. Галузі страхування: страхування особисте, майнове, відповідальності.

 213. Сутність, принципи обов’язкового та добровільного страхування.

 214. Види майнового страхування.

 215. Необхідність та зміст страхування відповідальності.

 216. Ризик у підприємництві та необхідність його страхування.

 217. Види підприємницьких ризиків.

 218. Співстрахування та перестрахування: зміст і функції.

 219. Сутність, структура та суб’єкти страхового ринку.

 220. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку.

 221. Стан і розвиток страхового ринку України.

 222. Види страхових компаній.

 223. Основні умови щодо діяльності компаній на страховому ринку.

 224. Комітет з нагляду за страховою діяльністю.

 225. Основні функції та повноваження.

 226. Законодавче регулювання страхової діяльності.

 227. Ліцензування страхової діяльності.

 228. Формування та перспективи розвитку страхового ринку України.

 229. Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі фінансових ресурсів.

 230. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.

 231. Класифікація фінансових ринків.

 232. Ринок позикових капіталів.

 233. Ринок цінних паперів.

 234. Первинний і вторинний фінансові ринки.

 235. Механізм функціонування фінансового ринку.

 236. Цінні папери як форма фіктивного капіталу.

 237. Види цінних паперів та їх характеристика.

 238. Пайові цінні папери.

 239. Боргові цінні папери.

 240. Похідні цінні папери.

 241. Приватизаційні цінні папери.

 242. Правове регулювання фінансового ринку.

 243. Порядок реєстрації та обігу цінних паперів.

 244. Діяльність із випуску та організації обігу цінних паперів.

 245. Учасники ринку цінних паперів.

 246. Емітенти, інвестори та фінансові посередники.

 247. Фондова біржа: правове становище, організація і порядок роботи.

 248. Функції фондової біржі.

 249. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

 250. Біржові операції та порядок розрахунків під час їх здійснення.

 251. Правове регулювання фондового ринку.

 252. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

 253. Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи.

 254. Види фінансових послуг.

 255. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

 256. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.

 257. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки.

 258. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів.

 259. Фінансова діяльність міжнародних організацій.

 260. Фінанси Організації Об’єднаних Націй і Європейського Союзу.

 261. Міжнародні фінансові інституції.

 262. Міжнародний валютний фонд.

 263. Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Агентство з гарантування багатосторонніх інвестицій).

 264. Банк міжнародних розрахунків.

 265. Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

 266. Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.

 267. Проблеми гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського співтовариства.

 268. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.

 269. Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні.

 270. Валютні системи: сутність та види.

 271. Структура валютної системи.

 272. Валютна політика держави.

 273. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрями та суб'єкти.

 274. Валютний ринок.

 275. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації.

Схожі:

Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» станом на 17 лютого 2014 р
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи