Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» icon

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Скачати 68.97 Kb.
НазваПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Дата13.04.2013
Розмір68.97 Kb.
ТипДокументи


Перелік екзаменаційних питань

з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

напрям підготовки 6.-3050801 «Фінанси і кредит»

спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»


 1. Особливості організації обліку в банках.

 2. Бухгалтерський облік факторингових операцій.

 3. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках.

 4. Бухгалтерський облік операцій з урахуванням векселів.

 5. Рахунки обліку та їх класифікація.

 6. Облік наданих гарантій, авалів і поручительств.

 7. Бухгалтерські документи, їх види та класифікація.

 8. Суть і види валютних операцій банку.

 9. Регістри синтетичного і аналітичного обліку.

 10. Облік операцій купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів.

 11. Документообіг та внутрішньобанківський контроль.

 12. Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку.

 13. Сутність і джерела формування власного капіталу банку.

 14. Облік валютно – обмінних операцій банків.

 15. Формування власного капіталу та операції пов’язані з ним.

 16. Облік переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті.

 17. Фонд оплати праці. Форми оплати праці.

 18. Загальні принципи оцінки й обліку цінних паперів.

 19. Організація касової роботи в банку.

 20. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.

 21. Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

 22. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.

 23. Облік чисельності працівників та використання робочого часу.

 24. Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

 25. Облік операцій з ювілейними монетами.

 26. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

 27. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом.

 28. Організація обліку основних засобів і нематеріальних активів.

 29. Організація внутрішнього контролю за збереженням грошових коштів. Облік нестач і лишків грошових коштів в касі банку.

 30. Облік операцій з придбання, створення та поліпшення основних засобів і нематеріальних активів.

 31. Організація міжбанківських розрахунків.

 32. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

 33. Нарахування заробітної плати працівникам.

 34. Облік операцій з вибуття та ліквідації основних засобів і нематеріальних активів.

 35. Облік безготівкових розрахунків у банку.

 36. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів.

 37. Облік операцій з платіжними картками.

 38. Облік запасів матеріальних цінностей банків.

 39. Суть і класифікація депозитів.

 40. Утримання із заробітної плати працівників банку.

 41. Облік депозитних операцій банку.

 42. Порядок відображення операцій з оплати праці на рахунках обліку.

 43. Облік операцій з розміщення ощадних сертифікатів.

 44. Порядок відкриття поточних рахунків в банку для юридичних осіб.

 45. Облік касових операцій.

 46. Пільги, що застосовують при утриманні із заробітної плати працівників банку.

 47. Класифікація кредитів.

 48. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 49. Порядок відображення наданих кредитів у бухгалтерському обліку.

 50. Облік доходів і витрат банку.

 51. Облік забезпечення за кредитними операціями.

 52. Склад та призначення фінансової звітності банків.

 53. Бухгалтерський облік розміщених банком вкладів на міжбанківському ринку.

 54. Порядок та терміни подання звітності.

 55. Бухгалтерський облік кредитів овердрафт.

 56. Якісні характеристики фінансової інформації.

 57. Бухгалтерський облік операцій репо.

 58. Зміст приміток до фінансової звітності.

 59. Параметри та форми аналітичного обліку.

 60. Документообіг та внутрішньобанківський контроль.

 61. Послідовність опрацювання облікової інформації.

 62. Назвіть параметри та форми аналітичного обліку.

 63. Внутрішній банківський контроль: суть і значення.

 64. Назвіть види бухгалтерського контролю.

 65. Попередній контроль: суть і значення.

 66. Додатковий контроль: суть і значення.

 67. Подальший контроль: суть і значення.

 68. Адміністративний (внутрішній) контроль: суть і значення.

 69. Назвіть особливості організації внутрішнього банківського контролю.

 70. Охарактеризуйте сутність капіталу банку та його основних складових елементів.

 71. Охарактеризуйте структуру плану рахунків для відображення статутного капіталу банку в бухгалтерському обліку.

 72. Яким чином відображаються в бухгалтерському обліку операції з формування резервного й інших фондів банку?

 73. Регулятивний капітал: суть і значення.

 74. Який порядок розрахунку регулятивного капіталу банку?

 75. Субординований борг: суть і значення.

 76. Яким чином організовано касову роботу в банку?

 77. Охарактеризуйте структуру рахунків для відображення операцій банку з готівковими коштами у плані рахунків банку.

 78. Яким чином здійснюється підкріплення банків (філій) готівкою?

 79. Яким чином відображаються в бухгалтерському обліку внутрішньобанківські операції з готівкою?

 80. Дайте визначення, що таке банкомат?

 81. Який порядок здійснення операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом?

 82. Міжбанківські розрахунки: суть і значення.

 83. Яким чином здійснюються міжбанківські розрахунки?

 84. Які функції виконує Національний банк як розрахунковий банк?

 85. Охарактеризуйте структуру рахунків для відображення операцій з міжбанківського переказу.

 86. Клієнтські рахунки: суть і значення.

 87. Охарактеризуйте структуру рахунків для обліку коштів клієнтів.

 88. У чому полягають особливості використання платіжних карток для здійснення безготівкових розрахунків?

 89. Яким чином у бухгалтерському обліку відображаються операції за розрахунками платіжними картками через банкомат?

 90. Яким чином у бухгалтерському обліку відображаються операції з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток через каси банку?

 91. Охарактеризуйте джерела формування зобов’язань банку.

 92. Охарактеризуйте структуру зобов’язань банку у плані рахунків.

 93. У чому полягають особливості відображення у бухгалтерському обліку отриманих кредитів?

 94. Міжбанківські кредити: суть і значення.

 95. У чому полягають особливості обліку операцій з розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів банку?

 96. Охарактеризуйте структуру рахунків для відображення кредитних операцій у плані рахунків банку.

 97. Яким чином розраховується ефективна ставка процента за кредитом?

 98. Який порядок відображення ефективної ставки процента за кредитом?

 99. Який порядок обліку операцій з урахування векселів?

 100. Який порядок обліку операцій наданих гарантій?

 101. Який порядок обліку операцій авалів?

 102. Який порядок обліку операцій поручительств?

 103. Яким чином здійснюють облік доходів за кредитами?

 104. У чому полягають особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою?

 105. Неторговельні операції: суть і значення.

 106. У чому полягають особливості операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку?

 107. Цінні папери: суть і значення.

 108. Охарактеризуйте види портфелів цінних паперів банку.

 109. У чому полягають особливості відображення цінних паперів у бухгалтерському обліку?

 110. У чому полягають особливості відображення в бухгалтерському обліку цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення?

 111. Як відображають в бухгалтерському обліку інвестиції в асоційовані та дочірні компанії?

 112. Які активи вважаються необоротними?

 113. Охарактеризуйте структуру плану рахунків для відображення основних засобів.

 114. Назвіть основні завдання інвентаризації основних фондів і нематеріальних активів.

 115. Назвіть хто має право проводити інвентаризацію.

 116. В якому документі відображають результат проведення інвентаризації?

 117. Яким чином відображаються в бухгалтерському обліку основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені в надлишку?

 118. Назвіть особливості організації податкового обліку в банках?

 119. Особливості ведення аналітичного обліку податків, внесків і зборів.

 120. Охарактеризуйте технологію складання декларації банку з податку на прибуток.

 121. Який порядок визнання банком відстрочених податкових активів та зобов’язань у бухгалтерському обліку?

 122. Вкажіть, яка звітність з основних видів податків, зборів та внесків.

 123. Назвіть правила відображення доходів і витрат у бухгалтерському обліку.

 124. Які особливості відображення в обліку доходів і витрат банку?

 125. Яким чином відображаються в бухгалтерському обліку операції з нарахування доходів банку?

 126. Яким чином відображаються в бухгалтерському обліку операції з отримання банком нарахованих доходів?

 127. Яким чином відображаються в бухгалтерському обліку операції з нарахування витрат банку?

 128. Види комісійних доходів і витрат.

 129. Порядок здійснення обліку виплати дивідендів.

 130. Фінансова звітність: суть і структура.

 131. Назвіть якісні характеристики фінансових звітів банку.

 132. Охарактеризуйте основні форми фінансової звітності банку.

 133. Суть і значення приміток до фінансової звітності.

 134. Зміст приміток до фінансової звітності.

Схожі:

Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030509 спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Назвіть специфічні особливості та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит» iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи