Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» icon

Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Скачати 314.88 Kb.
НазваРівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Дата13.04.2013
Розмір314.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗВІТУ – ЩОДЕННИКА


З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5. 03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Методичні рекомендації


РІВНЕ – 2012

Розробили - Гулюк Ю.С. викладач економічних дисциплін

Рівненського державного аграрного коледжу


Рецензент - Балдич Л.В. викладач економічних дисциплін

Рівненського державного аграрного коледжу,

спеціаліст вищої категорії, викладач - методист


Методичні рекомендації щодо виконання щоденника-звіту з виробничої практики розроблено для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит”. Вони пояснюють мету і завдання практики. Містять орієнтовний тематичний план проходження практики, рекомендації щодо її проходження, зразки оформлення титульної сторінки, направлення, характеристики а також критерії оцінювання звіту – щоденника.

Методичні рекомендації можуть бути використанні студентами ІІІ курсу спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит”, а також викладачами, призначеними керівниками виробничої практики від навчального закладу.


Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Протокол № 1 від 30.08.2011 р.

Голова циклової комісії ________________ Нестерук Л.Й.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема сучасний рівень економіки вимагає під­вищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, що має пряме відношення до навчального процесу у вузах, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів.

Виробнича практика на III курсі є важливим заключним етапом теоретичного навчання і проходження навчальних практик відповідно до освітньо-професійної програми і навчального плану підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ».

Мета практики:

 • формування у студентів на базі знань, що набуті у навчально­му закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах;

 • поглиблення та закріплення у них теоретичних знань, перш за все, з професійних профільних дисциплін;

 • опанування студентами сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

 • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання практики - дати можливість студентам ознайомитись із стилем та методами роботи фінансових управлінь, органів Держказначейства, які є основними розпорядниками коштів міс­цевих бюджетів, що сприятиме адаптації випускників до умов та характеру можливої майбутньої роботи; а також систематизувати і закріпити теоретичні знання способом самостійного виконання різних видів банківських операцій та їх обліку.

Базою практики є фінансове управління райдержадміністрації, органи Державного казначейства України та комерційний банк.

По прибутті на базу практики студент зобов'язаний подати у відділ кадрів направлення на практику. Конкретне місце проходження практики визначає керівник установи. Він також визначає загального керівника практики, який, у свою чергу, визначає керівників практики за окремими розділами програми.

^ Права і обов 'язки студентів-практикантів

Під час проходження практики студент має право:

 • на одержання державної стипендії відповідно до встановле­ного порядку;

 • на консультації керівника практики від навчального закладу.

Студент-практикант зобов'язаний:

 • непорушно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють в даній установі;

 • своєчасно виконувати затверджений календарний план практики;

 • якісно підготувати звіт і своєчасно здати його в навчальний заклад.

^ Керівництво і контроль за проходженням виробничої практики

Керівництво виробничою практикою здійснює навчальний заклад. Навчальний заклад видає студенту програму і щоденник проходження практики, визначає керівників.

Керівник практики від навчального закладу:

 • перевіряє правильність складеного плану та здійснює контроль за його виконанням;

 • надає консультації студентам з питань проходження практики, оформлення звіту;

 • перевіряє поданий до навчального закладу звіт.
  Керівник практики від установи:

 • визначає із числа провідних спеціалістів безпосередніх керів­ників практики;

 • забезпечує створення нормальних умов для роботи студентів-практикантів;

 • перевіряє достовірність складених студентами звітів про виробничу практику;

 • дає характеристику на студента-практиканта за період перебування його на практиці.


^ Вимоги до оформлення щоденнка-звіту про виробничу практику

Під час проходження виробничої практики студент складає звіт про практику, керуючись програмою та календарним планом.

Звіт складається з двох частин: текстової і документальної. В текстовій частині необхідно дати відповіді на всі питання, передбачені програмою, коротко описати виконану студентом роботу.

Об'єм текстової час­тини звіту – 20-25 сторінок. Номер сторінок слід вказувати у правому верхньому кутку. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 25 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт друку повинен бути Times New Roman 14 розміру з 1 інтервалом.

Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами, жирним шрифтом. Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів нумеруються ( наприклад 1.1) і друкуються маленькими літерами (крім першої великої), жирним шрифтом по центру рядка. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Підрозділи містять пункти, заголовки яких друкують з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту, виділяються курсивом. Інтервал між назвою розділу і назвою підрозділу – 2 рядки, між підрозділами – 1 рядок.

Текстова частина повинна бути пов'язана з документальною, а саме: у текстовій частині мають бути посилання на усі представлені документи у додатках. В документальній частині не допускається наявність незаповненних бланків. Номер додатку вказувати у правому верхньому кутку ( наприклад Додаток 1). Документи слід оформляти з дотриманням всіх вимог діловодства.


Необхідно дотримуватись правил брошурування звіту-щоденника

в такому порядку:

1. Титулка (додаток 1);

2. Направлення на практику (додаток 2);

3. Виробнича характеристика (додаток 3);

4. Календарно-тематичний план проходження практики (додаток 4);

5. Теоретична частина, що представлена трьома розділами;

6. Рецензія керівника практики від навчального закладу (додаток 5);

7. Фотозвіт;

8. Додатки.

Критерії оцінки якості виконання звіту-щоденника представленні в додатку 6.

Після закінчення практики студент здає звіт для перевірки його керівником, захищає звіт відповідно до затвердженого графіка захисту.


^ Програмний розподіл часу та графік виконання робіт


Зміст практики

Тривалість днів/годин

1. Фінансове управліня
1.1 Характеристика фінансового управління райдержад-міиістрації, робочі місця, їх функціональне призначення

1/9

1.2 Організація роботи по плануванню та складанню дохідної та видаткової частини бюджету

1/9

1.3 Організація роботи по виконанню місцевого бюджету

1/9

1.4 Документальне забезпечення діяльності фінансового управління та звітність про виконання бюджету

1/9

1.5 Інформаційне забезпечення роботи фінансового управління

1/9

Всього

5/45

2. Державне казначейство України
2.1 Сутність, організаційна структура та принципи діяльності районного управління Держказначейства

1/9

2.2 Організація роботи органів Державного казначейства у процесі казначейського обслуговування бюджетів за доходами

1/9

2.3 Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками

1/9

2.4 Казначейське обслуговування місцевого бюджету за видатками

1/9

2.5 Звітність про виконання бюджетів у системі районного управління Держказначейства

1/9

Всього

5/45

3. Комерційний банк
3.1 Організація діяльності комерційного банку

1/9

3.2 Пасивні операції банків та їх облік

2/18

3.3 Організація платіжного обороту, розрахунково-касове

обслуговування клієнтів

2/18

3.4 Касово-емісійна діяльність. Облік касових операцій

1/9

3.5 Активні операції комерційних банків.

Організація і облік кредитних операцій

2/18

Всього

8/72

РАЗОМ

18/162Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики зі спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит”


^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ


І. ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1. Характеристика фінансового управління райдержадміністрації, робочі місця, їх функціональне призначення


Вивчення місця фінансового управління в системі місцевих фінансів країни; забезпечення реалізації місцевої бюджетної політики на відповідній території.

Ознайомлення з нормативно-правовою базою функціонування фінансового управління РДА; структурою фінансового управління РДА; головними завданнями та функціями фінансового управління РДА; правами, обов'язками та відповідальністю фінансового управління РДА; механізмом забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території.

Загальна характеристика фінансового управління РДА:

 • сфера обслуговування фінансового управління РДА;

 • структура та штатний розпис фінансового управління РДА;

 • основні завдання і функції відділів;

 • організація роботи та документообіг фінансового управління РДА.
 1. Організація роботи по плануванню та складанню дохідної та видаткової частини бюджету


Ознайомлення з механізмом розробки і доведенням до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів; порядком та термінами розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів; порядком складання і розгляду проекту місцевого бюджету; аналізом бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

Вивчення порядку прийняття рішень про включення бюджет­ного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації; аналізу соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету; організації роботи, пов'язаної із скла­данням проекту районного бюджету; забезпечення протягом бюджет­ного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.


 1. ^ Організація роботи по виконанню місцевого бюджету


Вивчення забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням; здійснення у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та аналізу доходів відповідного місцевого бюджету; організації виконання районного бюджету разом із іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства.

Ознайомлення з механізмом забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів; порядком складання розпису доходів і видатків районного бюджету; організацією забезпечення фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом; методами підготовки пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків до районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня.


 1. ^ Документальне забезпечення діяльності фінансового управління та звітність про виконання бюджету


Вивчення основних видів бухгалтерських документів, які використовуються в діяльності фінансового управління РДА; балансів, звітів про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів.

Проведення аналізу стану надходження доходів до районного бюджету; підготовка пропозицій щодо доцільності запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг.

Проведення на базі статистичної і фінансової звітності і прог­нозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності. Пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

Дослідження механізму фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління держадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших захо­дів, передбачених законодавством.

Вивчення порядку складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.


 1. Інформаційне забезпечення роботи фінансового управління РДА


Ознайомлення з характеристикою роботи інформаційних систем фінансового управління; особливостями ведення платіжних документів, вихідною звітною документацією.


^ Список документів, які необхідно винести у додатки:


ІІ. ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ


 1. Сутність, організаційна структура та принципи діяльності районного управління Держказначейства


Вивчення суті казначейської системи виконання бюджетів.

Ознайомлення з нормативно-правовою базою функціонування Державного казначейства; структурою, завданнями та функціями районного управління Держказначейства; обов'язками та правами посадових осіб районного управління Держказначейства.


 1. ^ Організація роботи органів державного казначейства у процесі казначейського обслуговування бюджетів за доходами


Формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

Організація роботи районного управління Держказначейства щодо відкриття рахунків для зарахування надходжень та роботи районного управління Держказначейства щодо відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів за бюджетними коштами.


 1. ^ Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками


Формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів.

Організація роботи районного управління Держказначейства щодо:

 • забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх
  дотриманням;

 • обліку та консолідації інформації за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів;

 • касового виконання державного бюджету.
 1. Казначейське обслуговування місцевого бюджету за видатками


Формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Організація роботи районного управління Держказначейства щодо:

 • забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх
  дотриманням;

 • обліку зобов'язань розпорядників коштів місцевих бюджетів;

 • перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів та операцій із
  зарахування коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки
  розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів;

 • здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів.
 1. ^ Звітність про виконання бюджетів у системі районного управління Держказначейства


Складання місячної звітності про виконання державного
бюджету районного управління Держказначейства; квартальної звіт­ності про виконання державного бюджету районного управління
Держказначейства; річної звітності про виконання державного
бюджету районного управління Держказначейства.


^ Орієнтовний список документів, які можуть бути винесені у додатки:


 1. Положення про управління ДКУ в Рівненському районні

 2. Положення про відділ обслуговування державного бюджету та контролю платежів управління Державного казначейства у Рівненському районні

 3. Положення про відділ обслуговування місцевих бюджетів та контролю платежів управління Державного казначейства у Рівненському районні

 4. Звіт про фінансовий стан (баланс)Державного бюджету України

 5. Звіт про виконання Державного бюджету за доходами

 6. Звіт про рух грошових коштів

 7. Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету

 8. Звіт про бюджетну заборгованість

 9. Звіт про виконання місцевого бюджету

 10. Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування

 11. Заява про відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

 12. Заява про відкриття реєстраційних рахунків

 13. Відомість №2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунки 3311

 14. Відомість розподілу платежів до бюджету , які надійшли на рахунок 3411

 15. Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321

 16. Реєстр висновків на повернення зайво або помилково сплачених платежів на відшкодування ПДВ

 17. Виписки з рахунків у вигляді реєстру розрахункових документів

 18. Мережа установ та організацій, які отримують кошти із Державного бюджету

 19. Витяг з річного розпису призначень Державного бюджету України

 20. Витяг з помісячного розпису асигнувань

 21. Розпорядження на здійснення видатків

 22. Зведення показників спеціального фонду кошторису

 23. Заява на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки

 24. Меморіальні ордери

 25. Інші документиІІІ. ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ


 1. Організація діяльності комерційного банку


Ознайомлення з організацією діяльності банківської установи:

  • тип кредитної установи і мета діяльності та пріоритетний напрямок в розвитку банку;

  • склад клієнтури і види послуг;

  • організаційна структура і функції банку;

  • комерційна основа діяльності банку;

  • пасивні та активні операції комерційних банків.


2. Пасивні операції банків та їх облік


2.1 Депозитні операції банків та їх облік

Закріплення теоретичних знань з формування ресурсів комерційних банків. Присвоєння номерів особистих рахунків по депозитах. Оформлення депозитних договорів, ведення обліку депозитів, нарахування і виплата процентів по депозитах. Присвоєння номерів особових рахунків по вкладах. Оформлення і виконання операцій по прийому, передачі, переводу по вкладах. Облік вкладних операцій.

Під час самостійної роботи в установах банків студенту необхідно обрати юридичну та фізичну особи (які надалі будуть умовними клієнтами банку і всі операції повинні виконувати на основі умовних реквізитів цих клієнтів) та опрацювати на їх прикладі такі питання:

 • порядок складання і оформлення угоди з депозитного обслуговування на різних умовах;

 • відкриття депозитного рахунку та ведення його;

 • нарахування і виплата процентів по депозитному рахунку.

Види вкладів, які приймають банки від населення (вклади до запитання, строкові, спеціальні та інші), порядок відкриття та нумерації особових рахунків по вкладах населення. Оформлення доручень на вклади заповітних розпоряджень на вклади. Оформлення операцій з:

 • відкриття депозитних рахунків та вкладу на поточні рахунки окремих громадян;

 • виплати вкладу на поточні рахунки, операцій з депозитними вкладами і цільовими на дітей;

 • оформлення операцій по нарахуванню і виплаті процентів.


2.2. Відкриття, ведення поточних рахунків клієнтів банку та їх облік

Опрацювання питань: порядку оформлення відкриття (закриття) поточних рахунків юридичних і фізичних осіб; формування юридич­них документів для відкриття поточних рахунків клієнтів; ведення книги реєстрації відкритих поточних рахунків клієнтів.

Оформлення угоди по розрахунково-касовому обслуговуванню: укладання угоди банку з клієнтом на розрахункове-касове обслуговування, порядок встановлення розміру комісійного платежу за розрахунково-касове обслуговування. Контроль за своєчасним розрахунком клієнта з банком за ці послуги.

Проведення перевірки, оформлення і обліку розрахунково-грошових документів по операціях поточних рахунків. Читання записів особових рахунків. Оформлення виписок із особових рахунків і видача виписок клієнтам. Ведення обліку коштів, виданих на споживання.

Під час самостійної роботи в установах банків студенту необхід­но опрацювати такі питання: перевірка правильності і повноти оформлення розрахунково-грошових документів, надходження для видачі коштів з рахунків клієнтів. Обробка документів, прийняття їх до виконання відповідальними працівниками банку. Розгляд можливо­сті оплати розрахунково-грошових документів шляхом перевірки залишків коштів на рахунку за черговістю платежів. Перевірка правильності записів і залишків в особових рахунках клієнтів згідно з проведеними документами. Порядок оформлення виписок із особових рахунків за кожний місяць. Контроль за видачею грошових коштів по грошових чеках на заробітну плату, відрядження, господарчі та інші витрати. Оформлення видачі грошових коштів чекових книжок. Оформлення операцій прийому грошей для запису на рахунок клієнта. Оформлення операцій по безспірному стягненню коштів з рахунків клієнтів. Оформлення закриття рахунків. Облік операцій на цих рахун­ках.


^ 2.3. Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів банку та їх облік

Ознайомлення з видами валютних рахунків, які відкриває своїм клієнтам банк. Порядок відкриття поточного валютного рахунка юридичним особам - резидентам. Режим поточних рахунків в інозем­ній валюті та облік операцій за цими рахунками. Операції на поточних рахунках в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи. Порядок відкриття і ведення поточних валютних рахунків фізичним особам - резидентам і нерезидентам - та облік операцій за цими рахунками. Відкриття та ведення депозитних рахунків у іноземній валюті та облік операцій на цих рахунках.


^ 2.4. Відкриття у банках рахунків для розрахунків платіжними картками (картрахунків)

Відкриття картрахунка юридичній і фізичній особі та ознайом­лення з обліком розрахунків платіжними картками.

Оформлення видачі платіжної картки клієнту або його довіреній особі. Укладання договору та відкриття картрахунка. Облік операцій на цих рахунках.


^ 3. Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Облік безготівкових розрахунків у банку


3.1. Розрахунки платіжними дорученнями

Оформлення, контроль і ведення обліку операцій платіжними дорученнями, платіжними дорученнями, акцептованими банком.

Оформлення прийому і оплати платіжних доручень. Особливості попередньої і наступної оплати товарів. Прийом платіжних доручень в картотеку і оформлення часткової оплати. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.


^ 3.2. Розрахунки чеками

Прийом, перевірка оформлення і обробка документів клієнтів по видачі розрахункових чекових книжок. Оформлення і реєстрація розрахункових чекових книжок перед видачею клієнту. Оформлення операцій по стягненню коштів по чеку в банку платника. Оформлення додаткового ліміту. Повернення невикористаного ліміту.

Повернення розрахункової чекової книжки з невикористаними чеками після закінчення строку дії чекової книжки, відмови установи банку гарантувати платежі по чеках до закінчення строку дії чекової книжки. Оформлення операцій по розрахунках чеками в банку постачальника. Порядок видачі і оформлення розрахункових чеків бан­ку для розрахунків за промислові товари і послуги для населення. Видача чеків за рахунок заощаджень громадян на особових рахунках і за рахунок готівки. Особливості аналітичного обліку цих операцій.


^ 3.3. Розрахунки по акредитивах

Оформлення відкриття акредитиву, перевірка і документообіг. Характеристика рахунка, організація аналітичного обліку за цим рахунком. Облік відкриття акредитиву, порядок оформлення і облік оплати розрахункових документів за рахунок акредитиву в банку платника і постачальника.


^ 3.4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Ведення обліку в банку платника платіжних вимог-доручень постачальників, перевірка цих документів, акцепт платника, оплата платіжних вимог-доручень, повернення платіжних вимог-доручень при відмові в оплаті. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.


^ 4. Касово-емісійна діяльність банків


Ознайомлення з принципами касового обслуговування клієнтів. Суть і значення емісійно-касового регулювання. Складання прогнозу касових оборотів банків. Розрахунок лімітів залишків готівки в касах клієнтів комерційних банків, складання графіків надходжень і платежів готівкових грошей. Контрольно-емісійна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в касу банку. Організація контролю за видачею грошей із каси банку. Організація контролю банку за дотриманням касової дисципліни. Порядок підкріплення операційної каси банку. Звітність банку про касові обороти.

Ознайомлення з порядком і методикою складання розрахунків на підкріплення операційної каси комерційних банків: прийом і перевірка оформлення документів по внеску і отриманню готівкових грошей, цінних бланків. Ведення касових журналів. Організація інкасації виручки. Оформлення і облік документів на видачу клієнтам готівки за чеками. Перевірка касової дисципліни клієнтів. Ревізія каси. Облік касових операцій.


^ 5. Активні операції комерційних банків.

Організація і облік кредитних операцій


5. 1. Організація роботи по кредитуванню

Вирішення питань в зв'язку з поданням заявок клієнтів про складання кредитної угоди.

Ознайомлення з основними елементами кредитної політики банку. Вимоги банку при вирішенні питання з кредитування клієнта. Складання і оформлення необхідних документів для розв'язання питань про надання позик, оформлення документів, необхідних для відкриття позичкового рахунку. Облік заборгованості за етапами здійснення кредитного процесу.


^ 5.2. Оцінка кредитоспроможності та платоспроможності клієнта

Проведення аналізу фінансового стану клієнта на основі бухгал­терської і статистичної звітності, вибір методів аналізу, оформлення результатів аналізу.

Ознайомлення з діючими методами оцінки платоспроможності клієнта. Автоматизація процесів оцінки платоспроможності юридич­них осіб. Оцінка платоспроможності "нового" і "старого" клієнта: по­точна, попередня, перспективна платоспроможність. Використання ме­тодики оцінки фінансового стану клієнта, розробленої працівниками установи банку. Складання аналітичних таблиць, які характеризують розмір, ліквідність майна та його джерела; стан запасів і витрат, дже­рела формування запасів; структура і розмір фінансових ресурсів клієнтів. Кредитоспроможність клієнта. Підведення підсумків аналізу і висновки про фінансовий стан клієнта, його зміни, клас позичальника.


^ 5.3. Короткострокове кредитування

Проведення аналізу кредитної заявки в зв'язку з кредитною політикою банку, техніко-економічного обслуговування: розрахунків кредитоспроможності клієнта. Оцінка ефективності позичкового об'єкта, забезпеченість його контрактами. Складання розрахунку умов кредитної угоди, розмір і строк позики, процентна ставка за позику, порядок повернення позики і процентів гарантії повернення позики, режим позичкового рахунка (простий, спеціальний контокорентний).

Складання і оформлення кредитних договорів з різними ка­тегоріями клієнтів і на різних умовах видачі позик. Порядок офор­млення додаткової угоди. Оформлення розпорядження операційному відділу про відкриття позичкового рахунку. Перевірка і оформлення документів при видачі позики (заяви, зобов'язання).

Особливості видачі і повернення позик по простому позичко­вому рахунку, спеціальному контокорентному і інших нетрадиційних рахунках. Ознайомлення з документацією, необхідною для видачі позик на умовах страхування, під заставу, поруку, гарантію. Перевірка складання документації. Оцінка предмета застави.

Проведення банківського контролю в процесі кредитування (моніторингу).

Ведення кредитного досьє позичальника. Проведення попе­реднього контролю при оплаті розрахункових документів за рахунок позики. Проведення банківського контролю за цільовим використан­ням позик та своєчасним і повним поверненням позик.

Оформлення операцій по пролонгації, переоформленню і достро­ковому погашенню позик при порушенні умов кредитного договору. Розрахунок нових строків повернення сум платежу та інших елементів.

Ознайомлення з порядком нумерації особових позичкових рахунків. Ведення аналітичного обліку зобов'язань по коротко­строкових позиках. Оформлення часткового повернення позики. Облік порук і гарантій. Порядок нумерації особових позикових рахунків по прострочених позиках. Облік простроченої заборгованості.

Нарахування і погашення процентів по строкових і прост­рочених позиках.


^ 5.4. Довгострокове кредитування

Оформлення кредитної угоди і документів на видачу довгострокового кредиту, ведення обліку виданих кредитів, обліку зобов'язань. Відкриття позичкового рахунка та його нумерація. Нарахування та плата процентів по кредиту.

Проведення перевірки якості інвестиційних проектів. Офор­млення кредитних договорів по довгостроковому кредиту на договір­ній основі і кредитуванню державних капітальних вкладень. Рахунок строків і сум погашення кредитів. Нарахування процентної ставки за коригування кредитом. Оформлення документів на видачу кредиту. Вибір забезпечення кредиту. Оформлення заборгованості по довго­строковому кредиту строковим зобов'язанням. Облік довгострокових кредитів, зобов'язань по них, простроченої заборгованості по довгострокових кредитах. Контроль за цільовим використанням кредиту.


^ 5.5. Організація видачі споживчого кредиту

Ознайомлення з порядком відкриття позичкового рахунка та його нумерацією.

Проведення оцінки платоспроможності фізичної особи. Визна­чення розміру кредиту, що видається в зв'язку з цільовим призначе­нням, рівнем доходу позичальника та іншими факторами. Оформлення документів для видачі кредиту і укладення кредитного договору із довгострокового споживчого кредиту. Оформлення документів для ви­дачі кредиту і укладання кредитного договору із короткотермінового споживчого кредиту. Нарахування процентів за кредит, порядок повернення споживчого кредиту.


Орієнтовний список документів, які можуть бути винесені у додатки:


 1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

 2. Банківська ліцензія

 3. Дозвіл на право здійснення деяких операцій

 4. Свідоцтво учасника фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 5. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

 6. Статут

 7. Положення про відділення банку

 8. Положення про кредитну політику

 9. Положення про облікову політику

 10. Організаційна структура банку

 11. Баланс

 12. Звіт про прибутки і збитки

 13. Звіт про рух грошових коштів

 14. Звіт про фінансові результати

 15. Звіт про власний капітал

 16. Звіт про кредитний портфель

 17. Звіт про класифіковані активи

 18. Звіт про зміни в резервах

 19. Звіт про стан портфеля цінних паперів

 20. Обігово-сальдовий баланс

 21. Угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування

 22. Платіжне доручення

 23. Меморіальний ордер

 24. Заява на акредитив

 25. Платіжна вимога

 26. Строкове зобов’язання

 27. Типова угода про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 28. Книга обліку прийнятих і виданих грошей

 29. Книга обліку залишків бланків суворої звітності

 30. Угода про депозитний вклад

 31. Кредитний договір

 32. Відомість нарахування заробітної плати

 33. Інші документиДодаток 1


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


ЗВІТ–ЩОДЕННИК


ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

^ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5. 03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Допущено до захисту Виконав:

з рейтингом __________________ студент групи _____________

« » _______________ 2012 року __________________________


Рейтинг при захисті____________ __________________________

« » _______________ 2012 року (прізвище, ім’я та по батькові)


Керівник:

_________________________

_________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


РІВНЕ - 2012

Додаток 2

 1. Направлення на практику
 1. Прізвище _________________________________________________________

 2. Ім’я, по батькові ___________________________________________________

 3. Спеціальність _____________________________________________________

 4. Курс ___________________________ 5. Група _________________________

 1. Характер практики ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Строк практики з ______________________ до _________________________

 3. Куди направлено для проходження практики ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Керівником практики від коледжу призначено__________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Дата видачі направлення на практику «____ » ______________ 20____ р.


М.П. Заступник директора

з навчально-виробничої роботи ______________ 1. Відмітка про прибуття на місце практики і вибуття


1. Прибув на місце практики «_____ » __________________ 20_____ р.

____________________________________________________________________

2. Призначено на робоче місце__________________________________________

3. Керівником практики від установи призначено ________________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. Керівник установи _____________________

4. Відряджений в коледж «_____ » __________________ 20_____ р.


^ М.П. Керівник установи ______________________


Додаток 3

Виробнича характеристика


Студент _______________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

Назва навчального закладу _______________________________________________

_________________ відділення, ___________________________групи пройшов

виробничу практику в ___________________________________________________

Перелік робіт, в яких брав участь практикант, ступінь виявлених знань, умінь і навичок, відношення до роботи __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки про виконання програми практики, ділові та організаторські здібності практиканта ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П

Керівник практики від установи (організації) ____________ / /

Дата « ____ » ______________ 20___ р.

Додаток 4


^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


№ п/п

Зміст практики

Тривалість днів/годин

Дата

Сторінки

1.

Фінансове управління


1.1

Характеристика фінансового управління райдержадміністрації, робочі місця, їх функціональне призначення

1/91.2

Організація роботи по плануванню та складанню дохідної та видаткової частини бюджету

1/91.3

Організація роботи по виконанню місцевого бюджету

1/91.4

Документальне забезпечення діяльності фінансового управління та звітність про виконання бюджету

1/91.5

Інформаційне забезпечення роботи фінансового управління

1/9


Всього

5/452.

Державне казначейство України


2.1

Сутність, організаційна структура та принципи діяльності районного управління Держказначейства

1/92.2

Організація роботи органів Державного казначейства у процесі казначейського обслуговування бюджетів за доходами

1/92.3

Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками

1/92.4

Казначейське обслуговування місцевого бюджету за видатками

1/92.5

Звітність про виконання бюджетів у системі районного управління Держказначейства

1/9


Всього

5/453.

Комерційний банк


3.1

Організація діяльності комерційного банку

1/93.2

Пасивні операції банків та їх облік

2/183.3

Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів

2/183.4

Касово-емісійна діяльність. Облік касових операцій

1/93.5

Активні операції комерційних банків.

Організація і облік кредитних операцій

2/18


Всього

8/72


РАЗОМ

18/162

Додаток 5

РЕЦЕНЗІЯ

керівника практики від навчального закладу на звіт-щоденник студента

_______________________________________________________________________

1. Оцінка виконання програми переддипломної виробничої практики студентом за розділами і в цілому

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Відмітка про загальну оцінку практики з урахуванням захисту перед комісією навчального закладу

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


« ____ » _______________ 20____ р. Керівник від навчального закладу


_________________________________

Додаток 6


Критерії оцінки якості виконання звіту-щоденника^ Вид навчальної діяльності

Рейтинг, який отримує ( втрачає) студент за

дотримання вимог

порушення вимог

1. Відповідність змісту звіту-щоденника програмі практики, повнота висвітлення питань

30

1-10

2. Наявність ілюстративного матеріалу (схем, таблиць, малюнків, діаграм, графіків)

5

0-4

3. Наявність додатків, їх відповідність змісту звіту-щоденника

5

0-4

4. Відповідність оформлення звіту-щоденника вимогам

5

0-4

5. Наявність характеристики студента-практиканта, затвердженої керівником практики від установи банку

5

0-4

Захист звіта-щоденника

20-50Обов’язковий рейтинг Р0 = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5


Р0 + Р6

^ Заліковий рейтинг Рзал = 2


Студент допускається до захисту роботи за умови, що Р0 не менше 30 балів.


ЗМІСТ 1. Мета і завдання виробничої практики 3

 2. Програмний розподіл часу та графік виконання робіт 6

 3. Зміст практики 7

  • Проходження практики у фінансовому управлінні 9

районної державної адміністрації

  • Проходження практики в органах 11

Державного казначейства України

  • Проходження практики в банківській установі

   1. Додатки 17


Схожі:

Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 03050801 «Фінанси та кредит»
Методичні вказівки до виконання І захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08. 03050801 – «Фінанси та кредит» (за спеціалізованими...
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconЗаочною формою навчання для отримання окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Окр «Магістр» зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» станом на 17 лютого 2014 р
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації до вивчення та виконання самостійної роботи
Спеціальності 03050801, 03050801 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання/ Укладачі: В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Басанцов. –...
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconДля спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» напрям 0501 «Економіка І підприємництво» Укладач Херсон 2011
Робоча програма дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» на базі типової програми...
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
Зміст та оформлення звіту з виробничої практики
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації до вивчення І виконання практичних завдань
«Фінансовий контролінг» для студентів спеціальності 030508, 03050801 та 03050801 «Фінанси і кредит» та інших економічних спеціальностей...
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський будівельний коледж
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» розроблений для вивчення предмету студентами всіх форм навчання у вищих учбових закладах...
Рівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи