Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Скачати 343.02 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Дата13.04.2013
Розмір343.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5. 03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


РІВНЕ – 2013


Розробили - Гулюк Ю.С. викладач економічних дисциплін

Рівненського державного аграрного коледжу


Нестерук Л.Й. викладач економічних дисциплін

Рівненського державного аграрного коледжу,

спеціаліст вищої категорії


Рецензент - ^ Балдич Л.В. викладач економічних дисциплін

Рівненського державного аграрного коледжу,

спеціаліст вищої категорії, викладач - методист


Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» розроблено для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги до курсової роботи, правила та зразки оформлення таблиць, ілюстрацій, приміток, посилань, списку використаної літератури та додатків.

Методичні рекомендації можуть бути використанні студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит», а також викладачами, призначеними керівниками курсової роботи від навчального закладу.


Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Протокол № від 2013 р.

Голова циклової комісії ________________ Нестерук Л.Й.


Вступ


Курсова робота є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у навчальних закладах. Вона повинна засвідчити рівень підготовленості студента – майбутнього спеціаліста – за навчальною дисципліною «Банківські операції», продемонструвати уміння синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем; показати рівень володіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, використовуючи для цього комп’ютерну техніку; продемонструвати здатність формулювати висновки про напрями вирішення проблеми.

Терміни виконання курсової роботи встановлюються навчальним планом.


 1. ^ Мета і завдання курсової роботи


Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити студентів самостійному узагальнюванню і викладенню інформаційних джерел (монографій, підручників, статей, опублікованих у періодичній пресі тощо), статистичних і практичних матеріалів. Курсова робота показує, наскільки глибокі й фундаментальні знання набуті студентом при вивченні курсу, характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання.

Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:

- систематизація та поглиблення теоретичних знань у контексті вирішення певних практичних завдань;

- формулювання конкретної прикладної проблеми, актуальної на даний час;

- встановлення внутрішніх і зовнішніх зв’язків між явищами та процесами, які є суттєвими для вирішення конкретного практичного завдання;

- обґрунтування шляхів вирішення визначеної проблеми;

- формування висновків за результатами проведеного дослідження.

У курсовій роботі студент повинен показати:

- знання і правильне розуміння закономірностей банківської діяльності;

- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчими та інструктивними матеріалами, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення окремих складових банківської діяльності;

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм, рисунків та інших графічних засобів.


 1. ^ Загальні положення щодо виконання курсової роботи


Виконання курсової роботи охоплює кілька етапів:

- вибір теми;

- підбір та вивчення літератури;

- складання попереднього плану;

- консультація з викладачем – керівником щодо уточнення та затвердження

плану курсової роботи;

- написання та оформлення тексту курсової роботи;

- передача завершеної курсової роботи на рецензування;

- оцінювання курсової роботи за встановленими критеріями оцінювання;

- захист курсової роботи.

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових практичних і статистичних даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, опубліковані статті, монографії, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи.

Зібраний цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць, рисунків, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню й побудові наведених таблиць, графіків тощо. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків і пропозицій.

Курсова робота виконується самостійно. Якщо в ній наводяться цитати з наукових статей чи монографій, необхідно посилатися на джерело, указавши автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Це ж саме стосується й цифрових даних. Нумерація сторінок — наскрізна, починаючи з титульної сторінки.

^ 2.1 Підготовка до виконання курсової роботи


Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему курсової роботи за тематикою курсових робіт для спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит», розробленою та затвердженою цикловою комісією.

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов’язковим посиланням на джерело. Для складання картотеки рекомендується використовувати такі каталоги:

- систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури бібліотеки навчального закладу;

- каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів бібліотеки навчального закладу;

- систематичні каталоги інших бібліотек.

Найбільша кількість публікацій з банківської справи міститься в таких періодичних виданнях: «Банківська справа», «Банки та банківські системи країн світу», «Вісник Національного банку України», «Вісник Української академії банківської справи», «Економіка. Фінанси. Право», «Фінансовий ринок України», «Цінні папери України», «Фінанси України», «Світ фінансів», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях.

Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях та на офіційних сайтах Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та комерційних банків.

Після обрання теми курсової роботи, вона закріплюється за студентом, обов’язково повинна бути затверджена та підписана керівником. Завдання на курсову роботу оформляється в одному примірнику, який підшивається до курсової роботи.

Наступним етапом розроблення теми є складання плану роботи згідно з завданням. План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент розібрався в обраній темі, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджується з керівником.


^ 2.2 Структура, зміст та обсяги курсової роботи


Рекомендується така структура курсової роботи:

- титульний аркуш;

- завдання курсової роботи з відміткою наукового керівника про затвердження;

- зміст;

- вступ;

- пункти основної частини;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими частинами якої є вступ, основна частина та висновки.

Вступ до курсової роботи повинен містити:

- обґрунтування актуальності вибраної теми;

- оцінку сучасного стану проблеми, що існує у банківській сфері;

- короткий аналіз досліджень провідних вчених і фахівців;

- мету і завдання дослідження;

- об’єкт та предмет дослідження.

Основна частина роботи – це її головна структурна складова, що містить виклад відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розробки, які є необхідними і достатніми для розкриття сутності цієї роботи. Вона складається, як правило, з трьох пунктів. Зміст пунктів основної частини має точно відповідати темі роботи, її меті та завданням.

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Так, у першому пункті роботи розкривають теоретичні аспекти обраної теми: наводять погляди провідних вітчизняних і зарубіжних вчених щодо сутності досліджуваних категорій, понять, явищ і подій; розглядають історичні аспекти еволюції фінансових відносин у досліджуваній сфері; показують нормативно-правове забезпечення проблеми.

У другому пункті роботи на основі статистичних даних розкривається діюча практика функціонування. Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, які є логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю чи рисунок необхідно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх (таблицю, рисунок) аналізом змісту та висновками.

У третьому пункті показують напрями вирішення проблемних питань; перспективи подальшої розробки проблеми; зарубіжний досвід та можливості його впровадження в Україні.

У четвертому пункті роботи необхідно представити розробку конкретних заходів охорони праці, що відіграють важливе значення при безпечному виконанні працівниками своїх трудових зобов’язань.

Висновки розміщують безпосередньо після основної частини, починаючи з нової сторінки. Вони повинні випливати з проведеного дослідження. У висновках підводяться підсумки по всіх висвітлених питаннях, стисло визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і шляхом узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

Додатки вміщують матеріал, який не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг.

Курсова робота має бути самостійним дослідженням автора.


^ 2.3 Оформлення курсової роботи


Текст курсової роботи має бути набраний на комп’ютері тільки на одному боці аркуша формату А4 та розміщений таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку — 30 мм, з правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

У змісті роботи послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається. Вступ, висновки, список використаних джерел, додатки у плані нумерації не мають.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожний структурний елемент, а також пункт починають з нової сторінки, у кінці назви крапка не ставиться.

Кожне питання, зазначене в плані курсової роботи, слід виносити у заголовок і починати з нової сторінки. Перед назвою питання вказують його номер. Заголовки пунктів слід розташовувати посередині рядка і друкувати жирним шрифтом, з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи.

приклад:

^ 1.Теоретичні основи функціонування банківської системи України

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого зображення від руки. Виправлене має бути чорного кольору.

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах
30 – 35 сторінок стандартного формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт – Times New Roman 14, інтервал між рядками – 1,5.


2.3.1. Оформлення таблиць, рисунків, цитат

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх наочність. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, то необхідно при їхньому поданні дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права, тобто посилатися на джерело.

Ілюстрації повинні мати назву (шрифт – Times New Roman 12), яку розміщують під нею. Ілюстрація позначається словом «рисунок», яке разом з номером і назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад: «Рис. 3.2. Пасиви комерційного банку» (див. приклад). Номер ілюстрації складається з номера пункту і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад: рис. 3.2. – (друга ілюстрація у третьому пункті), або ж наскрізно через всю курсову (окремо таблиці та рисунки).

полотно 57


Рис. 3.2. Пасиви комерційного банку [22, с. 17]


Цифровий матеріал звичайно оформлюють у вигляді таблиць. За змістом таблиці поділяються на аналітичні і неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведення) знання, яке описується у тексті словами «таблиця дає змогу зробити висновок, що...», «із таблиці видно, що...» і т. ін. В неаналітичних таблицях вміщують здебільшого числові дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. Заголовки таблиць (шрифт – Times New Roman 14) розміщують над ними і мають відображати основний її зміст та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця» (шрифт – Times New Roman 14), її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера питання та порядкового номера таблиці.

^ Таблиця 2.3.


Кількість кредитних установ у Державному реєстрі


фінансових установ за 2009 – 2011рр. *
* Складено автором за даними [14]

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці (обсягом А4 і більше) допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах пункту арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він відноситься. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, c. 10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку використаних джерел під номером 5 на сторінці 10.


2.3.2. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел оформляють в алфавітному порядку, починаючи з законодавчо-нормативних документів. Всі джерела, включені до списку, нумеруються послідовно. Іншомовні джерела подаються мовою оригіналу. Список повинен включати не менше 40 джерел (включаючи законодавчу та нормативну базу).

^ Приклади оформлення окремих використаних джерел:

Законодавчі та нормативні документи

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1991р. № 697. – XIV//Відомості Верховної Ради України. – 1999. №29.

Книжка одного автора
Різник О. Я. Логічне програмування : навчальний посібник / О. Я. Різник. – Львів : Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 288 с.

Книжка двох (трьох) авторів
Котковський В. С. Банківські операції : навчальний посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. – К: Кондор, 2011. – 498 с.

Книжка п’яти і більше авторів
Формування здорового способу життя молоді : підручник / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова та ін. – Харків: ІНЖЕК, 2005. – 115 с.

Частина періодичного видання
Попов В.Ю. Потоки фінансових ресурсів в Україні / В.Ю. Попов // Фінанси України. – 2008. – № 5.– С. 78–86.

Матеріали конференцій

Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. iнформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

Електронні ресурси
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим–2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03/klinko.htm.


   1. Оформлення додатків

Додатки оформляються як продовження роботи, окремим розділом, після списку використаних джерел, розміщуючи їх у порядку посилань на них у тексті роботи. Починаються з титульного аркушу, на якому великими буквами друкують слово «ДОДАТКИ».

Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток…» і велика літера української абетки, наприклад «Додаток А». Додатки слід позначати послідовно відповідно до літер алфавіту, за винятком букв Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Ілюстрації, таблиці та формули у додатках оформляються відповідно до загальних вимог, нумеруються у межах кожного додатка (наприклад: Таблиця А.1 – тобто, перша таблиця додатку А). 1. ^ Рецензування та захист курсової роботи


Виконану роботу студент подає на рецензування. Перевіривши курсову роботу, викладач пише рецензію та допускає, або не допускає роботу до захисту.

У рецензії критично оцінюється повнота розкриття теми, звертається увага як на змістовний аспект роботи, так і на грамотність, чіткість, послідовність, аргументованість викладення матеріалу, повноту виконання завдання.


Критерії оцінки якості виконання курсових робітВид навчальної діяльності


Рейтинг

Дотримання вимог

Порушення вимог

1. Відповідність змісту курсової роботи завданню, повнота висвітлення питань

28

1-10

2. Наявність загальної характеристики банку, аналізу данних річної звітності по обраній темі за останні 2-3 роки, оцінка діяльності банків України з обраного в темі виду операцій

10

1-10

3. Наявність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, діаграми, графіки)

3

1-3

4. Наявність додаткової документації, її відповідність змісту курсової роботи

3

1-3

5. Обґрунтованість висновків і пропозицій

3

1-3

6. Відповідність оформлення курсової роботи вимогам методичних вказівок

3

1-3

7. Захист курсової роботи

Від 20 до 50 балів за рейтингом


Обов`язковий рейтинг Р0 = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 Р6 + Р7 Р0 min = 30

Заліковий рейтинг Р зал = - (Р0 + Р7 ) /2


Студент допускається до захисту курсової роботи за умови, що Р0 = 30.

У випадку незадовільної оцінки під час рецензування курсової роботи викладач повертає студенту на доопрацювання. Студент повинен переробити роботу згідно з зауваженням рецензента і подати її для повторного рецензування.

^ 4. Орієнтовні тематика та плани курсових робіт


 1. Банківська система України: становище та проблеми розвитку.

 2. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті.

 3. Організація міжбанківських розрахунків.

 4. Організація міжнародних розрахунків.

 5. Банківські операції з платіжними картками.

 6. Депозитні операції комерційних банків.

 7. Кредитні операції комерційних банків.

 8. Організація споживчого кредитування.

 9. Кредитна політика та управління кредитним портфелем комерційного банку.

 10. Тенденції банківського кредитування в Україні.

 11. Організація та аналіз процесу банківського кредитування.

 12. Кредитний ризик та методи управління ним.

 13. Валютні операції комерційних банків.

 14. Операції комерційних банків з векселями.

 15. Операції банків з цінними паперами.

 16. Лізингові операції комерційних банків.

 17. Факторингові операції комерційних банків.

 18. Трастові послуги комерційних банків.

 19. Операції комерційних банків з банківськими металами.

 20. Управління ліквідністю комерційного банку.

 21. Електронний банкінг в Україні.

 22. Управління ризиками в банківській діяльності.

 23. Управління доходами та витратами комерційного банку.

 24. Антикризове управління діяльністю комерційного банку.

 25. Інвестиційні операції комерційних банків.

 26. Механізм формування власного капіталу банку.

 27. Оптимізація джерел формування ресурсної бази комерційного банку.

 28. Міжбанківське кредитування та перспективи його розвитку в Україні.

 29. Механізм депозитного обслуговування приватних осіб та напрями його вдосконалення.

 30. Касові операції банку та перспективи їх розвитку в Україні.

 31. Активні операції комерційних банків

 32. Пасивні операції комерційних банків


Орієнтовні плани окремих курсових робіт


 1. Банківська система України: становище та проблеми розвитку

Вступ

1.Теоретичні основи функціонування банківської системи України.

2. Аналіз сучасного стану банківської системи України.

3. Шляхи розвитку банківської системи України.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті

Вступ

1. Теоретичні основи здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті.

2. Оцінка здійснення безготівкових розрахунків ( назва банку).

3. Шляхи покращення здійснення безготівкових розрахунків (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Організація міжбанківських розрахунків

Вступ

1. Теоретичні основи здійснення міжбанківських розрахунків в Україні.

2. Оцінка здійснення міжбанківських розрахунків банками України.

3. Шляхи покращення здійснення міжбанківських розрахунків банками України.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Організація міжнародних розрахунків

Вступ

1. Теоретичні основи здійснення міжнародних розрахунків в Україні.

2. Оцінка здійснення міжнародних розрахунків банками України.

3. Шляхи покращення здійснення міжнародних розрахунків банками України.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Операції комерційних банків з платіжними картками

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення операцій з платіжними картками комерційними банками України.

2. Аналіз операцій з платіжними картками комерційних банків України.

3. Шляхи покращення операцій з платіжними картками комерційними банками України.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Депозитні операції комерційних банків

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення депозитних операцій комерційними банками України.

2. Аналіз здійснення депозитних операцій (назва банку).

3. Шляхи підвищення ефективності депозитних операцій (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Кредитні операції комерційних банків

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення кредитних операцій комерційними банками в Україні.

2. Аналіз здійснення кредитних операцій (назва банку).

3. Шляхи підвищення ефективності кредитних операцій (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Організація споживчого кредитування

Вступ

1. Теоретичні основи організації споживчого кредитування в Україні.

2. Оцінка споживчого кредитування в Україні.

3. Шляхи покращення споживчого кредитування в Україні.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Кредитна політика та управління кредитним портфелем комерційного банку

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення кредитної політики і управління кредитним портфелем комерційного банку.

2. Оцінка здійснення кредитної політики і управління кредитним портфелем ( назва банку).

3. Шляхи вдосконалення управління кредитним портфелем ( назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Тенденції банківського кредитування в Україні

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення банківського кредитування в Україні.

2. Оцінка банківського кредитування в Україні на сучасному етапі.

3. Перспективи розвитку банківського кредитування в Україні.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Організація та аналіз процесу банківського кредитування

Вступ

1.Теоретичні основи організації процесу банківського кредитування в Україні.

2. Аналіз процесу банківського кредитування (назва банку).

3. Шляхи підвищення ефективності банківського кредитування (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Кредитний ризик та методи управління ним

Вступ

1.Теоретичні основи управління кредитним ризиком комерційного банку.

2. Оцінка кредитного ризику (назва банку).

3. Шляхи покращення методів управління кредитними ризиками (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Валютні операції комерційних банків

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення валютних операцій комерційними банками.

2. Аналіз здійснення валютних операцій ( назва банку).

3. Підвищення ефективності валютних операцій ( назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Операції комерційних банків з векселями

Вступ

1. Теоретичні основи та загальна характеристика операцій комерційних банків з векселями.

2. Аналіз операцій з векселями ( назва банку).

3. Підвищення ефективності операцій з векселями ( назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Операції банків з цінними паперами

Вступ

1. Теоретичні основи здійснення комерційними банками операцій з цінними паперами.

2. Оцінка операцій з цінними паперами ( назва банку).

3. Шляхи підвищення ефективності операцій з цінними паперами ( назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки


 1. Лізингові операції комерційних банків

Вступ

1. Теоретичні основи та загальна характеристика лізингових операцій комерційних банків в Україні.

2. Аналіз проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні.

3. Проблеми та перспективи розвитку лізингових операцій комерційних банків.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Факторингові операції комерційних банків

Вступ

1. Теоретичні основи та загальна характеристика факторингових операцій комерційних банків в Україні.

2. Аналіз проведення факторингових операцій комерційними банками в Україні.

3. Проблеми та перспективи розвитку факторингових операцій комерційних банків.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Трастові послуги комерційних банків

Вступ

1. Теоретичні основи та загальна характеристика здійснення трастових послуг комерційними банками в Україні.

2. Аналіз здійснення трастових послуг комерційними банками в Україні.

3. Проблеми та перспективи розвитку трастових послуг комерційних банків в Україні.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Операції комерційних банків з банківськими металами

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення банками операцій з банківськими металами.

2. Оцінка операцій з банківськими металами (назва банку).

3. Шляхи підвищення прибутковості операцій з банківськими металами (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Управління ліквідністю комерційного банку

Вступ

1.Теоретичні основи управління ліквідністю комерційного банку.

2. Оцінка ліквідності (назва банку).

3. Шляхи вдосконалення засобів управління ліквідністю (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Електронний банкінг в Україні

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення електронного банкінгу в Україні.

2. Оцінка організації електронного банкінгу в Україні.

3. Шляхи підвищення ефективності електронного банкінгу в Україні.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Управління ризиками в банківській діяльності

Вступ

1.Теоретичні основи управління ризиками комерційних банків в Україні.

2. Аналіз банківських ризиків (назва банку).

3. Шляхи оптимізації банківських ризиків (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Управління доходами та витратами комерційного банку

Вступ

1.Теоретичні основи управління доходами та витратами комерційного банку.

2. Аналіз доходів та витрат (назва банку).

3. Шляхи оптимізації методів управління доходами та витратами (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Антикризове управління діяльністю комерційного банку

Вступ

1.Теоретичні основи антикризового управління діяльністю комерційного банку.

2. Оцінка заходів антикризового управління (назва банку).

3. Шляхи покращення методів антикризового управління діяльністю (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Інвестиційні операції комерційних банків

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення інвестиційних операцій комерційними банками.

2. Оцінка ефективності інвестиційних операцій ( назва банку).

3. Шляхи підвищення ефективності інвестиційних операцій (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Механізм формування власного капіталу банку

Вступ

1.Теоретичні основи формування власного капіталу комерційного банку.

2. Аналіз механізму формування власного капіталу (назва банку).

3. Заходи оптимізації механізму формування власного капіталу (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Оптимізація джерел формування ресурсної бази комерційного банку

Вступ

1. Теоретичні основи формування ресурсної бази комерційного банку.

2. Оцінка джерел формування ресурсів (назва банку).

3. Заходи оптимізації джерел формування ресурсної бази (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Міжбанківське кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення міжбанківського кредитування в Україні.

2. Оцінка міжбанківського кредитування в Україні.

3.Перспективи розвитку міжбанківського кредитування в Україні.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Механізм депозитного обслуговування приватних осіб та напрями його вдосконалення

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення депозитного обслуговування приватних осіб в Україні.

2. Аналіз механізму депозитного обслуговування приватних осіб в Україні.

3. Напрями вдосконалення механізму депозитного обслуговування приватних осіб в Україні.

4. Охорона праці в галузі.

Висновки

 1. Касові операції банку та перспективи їх розвитку в Україні

Вступ

1.Теоретичні основи здійснення касових операцій комерційними банками в Україні.

2.Оцінка касових операцій (назва банку).

3. Перспективи розвитку касових операцій (назва банку).

4. Охорона праці в галузі.

Висновки


^ 5. Список рекомендованої літератури


основна:Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0% BA/96-%D0B2D1%80.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2121-14.Про заставу [Електронний ресурс] : Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.Про національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20 травня 1999 року N 679-XIV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/679-14.Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-III. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 2374-14.Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ. – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2012 р. № 4452-VІ. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3480-15.Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 16 березня 1995 р. № 227/95. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/227/95.Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України [Електронний ресурс] : затверджені Постановою правління НБУ від 17 листопада 2004 р. № 547. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z1540-04.Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс] : затверджені Постановою правління НБУ від 19 березня 2003 р. № 124. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z0353-03.Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0377-044.Про ведення касових операцій банками в Україні [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 01 червня 2011 р. № 174. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11.Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05.Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 369. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01.Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 06 серпня 2003 р. № 325. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0749-03.Про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 16 серпня 2006 р. № 320. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/z1035-06.Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 30 квітня 2010 р. № 223. – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z0474-10.Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 16 грудня 2002 року № 508. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03.Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 03 грудня 2003 року № 516. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03.Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03.Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 08 вересня 2011 р. № 306. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11.Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою правління НБУ від 24 жовтня 2011 р. № 373. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z1288-11.Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 р. № 281. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05.Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 25 січня 2012 р. № 23. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/z0231-12.Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – К. : Кондор, 2011. – 416 с.Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 600.Банківська діяльність : навч. посібник / З. Б. Живко, О. П. Просович, М. І. Копитко та ін.; за ред. З. Б. Живко. – К. : Алерта, 2012. – 248 с.Банківські операції : навч. посібник / Укладач Л. А. Сковира. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 371 с.Васюренко О. В. Банківський нагляд: підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. – К. : Знання, 2011. – 502 с.Владчин У. В. Банківське кредитування: навч. посібник / У. В. Владчин. – К. : Атіка, 2008. – 648 с.Вовчак О. Д. Банківська справа: навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : „Новий Світ-2000”, 2008. – 560 с.Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа: підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посібник / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.Гудзь Т. П. Банківський нагляд : навч. посібн. / Т. П. Гудзь. – К. : Ліра-К, 2008. – 380 с.Копилюк О. І. Банківські операції : навч. посібн. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.Косова Т. Д. Банківські операції : навч. посібн. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.Костюченко А. О. Банківське право : підручник / А. О. Костюченко. – К. : Атіка, 2008. – 332 с.Котковський В. С. Банківські операції : навч. посібн. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.Коцовська Р. Р. Банківські операції : навч. посібник / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.

додаткова:Про акціонерні товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 17 вересня 2008 року N 514-VІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/514-17.Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19 вересня 1991 року N 1576-XIІ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1576-12.Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр.Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву / О. Барановський // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 34-48.Вовк В. Про оцінку динамічних конкурентних переваг банку / В. Вовк, А. Махота // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 35-43.Глущенко С. В. Кредитний ринок : інститути та інструменти : навч. посібник / С. В. Глущенко. – К. : Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2010. – 153 с.Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. пос. / С. М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів / В. Кудряшов // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 37-48.Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.Пиріг С. О. Платіжні системи : навч. посібн. / С. О. Пиріг. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.Савіна Л. О. Фінансовий аналіз у комерційному банку : навч. посібник / Л. О. Савіна. – К.: Кондор, 2009. – С. 9-31.Фінансовий інжиніринг : навч. посібник / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк- Єнсен, В. М. Олейко; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2010. – 660 с.Фінансове право України : навч. посібн. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.; за ред. Л.К.Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. –395 с.Додаток 1


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


Циклова комісія економічних дисциплін


^

КУРСОВА РОБОТАз ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Допущено до захисту

з рейтингом ________ бали(ів)

дата «___» __________ 2013 р.

Рейтинг під час захисту

___________________ бали(ів)

Рейтинг та оцінка виконання курсової роботи _________________________

дата «___» __________ 2013 р.
Студента (ки) ____ курсу ______ групи

напряму підготовки

6.030508 Фінанси і кредит

спеціальності

5.03050801 Фінанси і кредит ______________________________

(прізвище та ініціали)


Керівник ______________________

(прізвище та ініціали)
Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали


м. Рівне – 2013 рік

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ
^

Відділення економічне

Циклова комісія економічних дисциплін


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит
^

(шифр і назва)

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит


(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач економічного відділення

_______________ І.М. Мартинова

«____» ____________ 2013 р.

^

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Дисципліна ^ Банківські операції

2.Тема роботи ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Керівник роботи________________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові)

затверджені на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

від «___» ________ 201__ р., протокол №__

3. Строк подання студентом роботи, до «___» ___________ 201__ р.

4. Вихідні дані до роботи ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік питань, які потрібно розкрити

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання «___» _________ 201__ р.

Керівник курсової роботи __________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Голова циклової комісії економічних дисциплін __________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Із завданням та графіком виконання курсової роботи ознайомлений

____________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Зміст


Вступ 3

1. Мета і завдання курсової роботи 3

2. Загальні положення щодо виконання курсової роботи 4

2.1 Підготовка до виконання курсової роботи 4

2.2 Структура, зміст та обсяги курсової роботи 5

2.3 Оформлення курсової роботи 6

2.3.1 Оформлення таблиць, рисунків, цитат 7

2.3.2 Оформлення списку використаних джерел 9

2.3.3 Оформлення додатків 9

3. Рецензування та захист курсової роботи 10

4. Орієнтовні тематика та плани курсових робіт 11

5. Список рекомендованої літератури 16

Додатки 21


Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації до вивчення та виконання самостійної роботи
Спеціальності 03050801, 03050801 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання/ Укладачі: В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Басанцов. –...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 03050801 «Фінанси та кредит»
Методичні вказівки до виконання І захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08. 03050801 – «Фінанси та кредит» (за спеціалізованими...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Банківські операції" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 І оформлюється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Банківські операції" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 І оформлюється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи