Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації»
Скачати 44.62 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації»
Дата11.10.2014
Розмір44.62 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет - конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації», яка відбудеться 12 листопада 2013 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.Інноваційно-інвестиційна політика (пріоритетні галузі, потенційні джерела);

2.Нормативно-правове середовище інноваційного розвитку національної економіки;

3.Фінансове забезпечення інноваційного розвитку;

4.Формування глобального та регіонального інформаційного простору.
Конференція зареєстрована в Українському. інституті науково-технічної і економічної інформації (посвідчення №812 від 4.11.2012).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

^ Вимоги до оформлення матеріалів
Статті обсягом 6-8 сторінок друкованого тексту набраного в редакторі MS Word. Шрифт Times New Roman, розміром 14 пт, через 1,5 інтервал між рядками з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього – 2 см, лівого – 3 см, правого – 1,5 см.

Відступ на абзац 1,25 – не користуючись кнопкою табуляції.

Вартість публікації складає 15 грн. за 1 статтю. Кошти необхідно перерахувати за наступними реквізитами: ^ Комар Т.В, р/р 29244825509100 в КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Умань, код ОКПО 14360570, картковий рахунок 4405885009068377, обов’язково вказати «За редакційно-видавничі послуги», ПІБ автора(ів).

У вартість публікації включено поштові витрати на пересилання сертифікату, що засвідчує участь у роботі конференції, формування та розсилку збірника матеріалів конференції у електронному форматі.


Матеріали: статті (електронною поштою або CD з розширенням .doc, названа прізвищем автора); копія квитанції (якщо електронною поштою то відскановану); поштова адреса автора, необхідно надіслати до 14 жовтня 2013 року на електронну або поштову адресу.
Збірнику матеріалів конференції присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

 ^ Зразок оформлення статті
Іванов І.І., к. е. н., доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Назва статті

Постановка проблеми

Мета статті

Виклад основного матеріалу

Висновки

Список використаних джерел:

Оргкомітет залишає за собою право на редагування або відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам до оформлення.
Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок коштів учасників.

Порядок роботи конференції:

12 листопада
09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 -12.30 Пленарне

засідання

12.30 - 13.00 Підведення підсумків
Адреса оргкомітету:

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, каб. 308, кафедра економічної теорії та права.

www.etheory.at.ua

e-mail: kaf_etp@i.ua

 +38(068) 197 69 74

Курмаєв Петро ЮрійовичЗапрошуємо усіх бажаючих взяти участь у Міжнародній

Інтернет-конференції!

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини


Кафедра економічної теорії та права
Науково-дослідна лабораторія „Проблеми інвестиційного менеджменту”
Міжнародна

Інтернет - конференція

„Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації

12 листопада

Умань - 2013

^ MINISTRYFOR EUCATION AND SCIENCE,

YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

PAVLO TYCHYNA UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Department of Economics and Law

Research Laboratory "Problems of Investment Management

Dear Colleagues!
You are welcome to participate in the III International Internet – Conference:"Innovative development of the national economy in the context of globalization" to be held on 12, November 2013 at Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
The conference directions:

  1. Innovative and investment policy (priority areas, potential sources);

  2. Legal environment of innovative development of the national economy;

  3. Financial support of the innovative development;

  4. .Global and regional information space formation.


Conference is registered in Ukrainian. Institute of Scientific-Technical and Economic Information (certificate № 812 from 11.04.2012).

Working languages of the Seminar – Ukrainian, Russian, English.

Requirements as for design theses

Articles scope 6-8 pages of printed text typed in MS Word. Font Times New Roman, size 14 pt, 1.5 spacing with the following margins: top, bottom - 2 cm, left - 3 cm, right - 1,5 cm
Indentation 1.25 - without using the tab button.

Publication cost is 15 USD. for 1 article. Funds must list the following details: Komar T.V, p / 29244825509100 at CB "Privat", MFO 305299, Uman, code OKPO 14360570, 4405885009068377 card account, be sure to indicate "For editorial and publishing services," Name author (s).

The cost of the publication includes postage for sending the certificate confirming participation in the conference, the formation and distribution of the collection of conference materials in electronic format.

Materials: paper (e-mail or CD with the extension. Doc, called the author's name), a copy of the receipt (if email is scanned) postal address of the author, should be sent to the October 14, 2013 by e-mail or postal address.
Conference Proceedings are assigned the appropriate library UDC and LBC.
Sample Article

Ivanov I.I, C.E. S., Associate
Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Article title
problem
purpose of the paper
The main material
Conclusions
REFERENCES:


The Committee reserves the right to edit or reject materials that do not meet the requirements for registration.

The costs of travel, accommodation and meals will be done by the participants’ expense.
Contact address:
20300, Cherkasy region., Uman, st. Garden, 2, Uman State Pedagogical University named Paul Tychyny room. 308, Department of Economics and Law.
www.etheory.at.ua
e-mail: kaf_etp@i.ua
  +38 (068) 197 69 74
Kurmayev Peter Y.

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика», яка відбудеться 12 березня...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconІнформаційне повідомлення шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціокультурні виміри релігійних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи