Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ icon

Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ
НазваПоложення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ
Сторінка1/5
Дата11.10.2014
Розмір0.7 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні вченої ради Уманського

державного педагогічного університету

імені Павла Тичини

«15» жовтня 2012 року, протокол № 3


ПОЛОЖЕННЯ

про моніторинг і контроль якості освіти

в Уманському державному педагогічному університеті

імені Павла Тичини

Умань – 2012
ВСТУП

Згідно з рішеннями підсумкових колегій Міністерства освіти і науки України «Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (2008 р.) і «Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти» (2009 р.), Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» та з урахуванням основних принципів Болонського процесу умовою діяльності вищого навчального закладу є система забезпечення і контролю якості освітніх послуг.

Якість освіти має такі складові: якість освіти (знання, уміння, способи вирішення завдань); якість методів навчання і виховання (організація пізнавальної діяльності, мотивація пізнавальної діяльності, контроль за здійсненням навчальної діяльності); якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь та навичок, засвоєння моральних норм), якість освітніх послуг (якість кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення і т.н.).

Перевірка якості підготовки фахівців на будь-якому етапі – це одночасно і перевірка якості діяльності викладача, якості організації навчального процесу, основним результатом якого є професійна компетентність випускника.

Контроль проводиться на рівнях: викладач – кафедра – деканат – ректорат – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Державна інспекція навчальних закладів України.
^ 1. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1. Критеріями якості навчального процесу є: наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, робочих планів, графіків навчального процесу, навчальних та робочих програм із дисциплін; відповідність змісту навчальних планів і робочих програм вимогам програм якості та Державним стандартам; відповідність розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни; відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам; комплектність і достатність методичного забезпечення дисциплін (відповідно до наказу ректора № 542 о/д від 28.12.2009 р. «Про затвердження складових науково-методичного забезпечення (комплексу) спеціальності, навчальної дисципліни»), достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань студентів, якості навчального процесу, їх аналіз), оперативність прийняття і реалізації корегуючих засобів.

2. Контроль за якістю навчального процесу здійснюється на кількох рівнях:

2.1. Викладачами – через поточний, модульний і підсумковий контроль.

2.2. Завідувачем кафедри.

Завідувач кафедри контролює якість навчального процесу через:

 • перевірку планів виконання навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи, про що повинні бути зроблені записи в індивідуальних планах викладачів, у річних звітах викладачів на засіданнях кафедр, у протоколах засідань кафедр;

 • перевірку підготовки викладачами навчальних та робочих навчальних програм відповідно до вимог МОНмолодьспорту України, формування навчально-методичного комплексу забезпечення кожної дисципліни кафедри;

 • відвідування протягом навчального року всіх типів занять: лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари, консультації тощо. Відвідування занять кожного викладача проводяться не менше ніж один раз на семестр. Висновки відвідування фіксуються в журналі контролю відвідувань занять завідувачем кафедри;

 • проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях кафедр чи методичних семінарах, та взаємовідвідувань (кожен викладач протягом навчального року повинен відвідати 2 заняття), зробити відповідні записи в журналі контролю взаємовідвідувань кафедри.

2.3. Контроль на рівні деканату.

Декан та його заступники здійснюють цей контроль через:

 • перевірку організації навчального процесу кафедрами: формування навчального навантаження кафедр, якісь розподілу навантаження між викладачами;

 • регулярний контроль дотримання розкладу занять викладачами і студентами факультету;

 • відвідування занять викладачів деканами факультетів, членами науково-методичних рад факультетів;

 • контроль дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю;

 • регулярні звіти завідувачів кафедр на Вченій раді факультету не менше одного разу за навчальний рік;

 • перевірку готовності навчально-методичної документації згідно номенклатури справ кафедр.

  1. Контроль на рівні ректорату.

Ректор, проректори, відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти спільно з навчально-методичним відділом здійснюють цей контроль через перевірку:

 • наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів із кожного напряму підготовки та спеціальності факультету;

 • наявності затверджених у встановленому порядку графіків навчального процесу;

 • відповідності змісту навчальних планів і навчальних програм вимогам галузевих стандартів та Державних стандартів вищої освіти;

 • наявності робочих програм із дисциплін та їх відповідність елементам навчального процесу (лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота тощо);

 • відповідності розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни, затвердженим планам та програмам;

 • комплектності і достатності методичного забезпечення з дисциплін (методичні вказівки, конспекти, настанови до виконання семінарських, практичних та лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи тощо);

 • дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю і наявності його повного комплекту;

 • організаційно-методичного забезпечення всіх видів практик, передбачених навчальними планами, дотримання всіх вимог до комплекту документаційного забезпечення;

 • організаційно-методичного забезпечення проведення державної атестації за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до галузевих стандартів, дотримання всіх вимог до комплекту документаційного забезпечення державної атестації;

 • шляхом контрольних відвідувань ректором, проректорами, керівником навчально-методичного відділу та координатором з педагогічної практики усіх видів занять викладачів.

На засіданнях Вченої ради університету та ректорату не рідше одного разу на півріччя розглядаються питання про якість навчального процесу в УДПУ, окремих інститутах, факультетах, на кафедрах.

2.5. Контроль на рівні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної інспекції навчальних закладів України здійснюється згідно з відповідними програмами перевірки за установленими графіками.

^ 2. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

СТУДЕНТІВ

Контроль знань, умінь та навичок студентів проводиться на рівні викладач – кафедра – деканат – ректорат і включає кілька видів згідно з «Положенням про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про поточне, модульне та підсумкове оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Положенням про моніторинг і контроль якості освіти в УДПУ».
2.1. Проведення поточного контролю.

Поточний контроль оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування, колоквіумів тощо. Поточний контроль у процесі навчання забезпечує зворотний зв’язок студент – викладач. Цей контроль на рівні викладача проводиться з усіх видів занять та є самооцінкою ефективності його праці. Завідувач кафедри контролює хід навчального процесу та виконання контрольних заходів.

Деканат поточний контроль здійснює перевіркою ходу навчального процесу, виконання планів проведення контрольних заходів, підсумкових контрольних модулів, графіків виконання курсових робіт, ходу підготовки кваліфікаційних робіт. Підсумки такого контролю обговорюються на засіданнях кафедр, науково-методичних комісій факультетів та доповідаються на засіданнях Вчених рад факультетів.
2.2. Проведення підсумкового контролю.

Підсумковий контроль посеместрово проводиться у вигляді перевірки та оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою, захисту курсових робіт, заліків і екзаменів. Проведення підсумкового контролю регулює «Положення про поточне, модульне та підсумкове оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу». Підсумки такого контролю обговорюють на засіданнях кафедр та доповідають про них на засіданнях Вчених рад факультетів.
2.3. Проведення ректорського контролю.

Ректорський контроль якості підготовки студентів із дисципліни є контролем засвоєння знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що вивчалася в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни з метою перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, а також для перевірки залишкових знань студентів.

Ректорський контроль проводиться за розробленими кафедрою ректорськими контрольними роботами (РКР) з відповідних дисциплін.

Ректорський контроль якості фахової підготовки студентів може також проводитися на основі виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР) із напряму підготовки (спеціальності) під час проведення самоаналізу напряму підготовки (спеціальності) або самоаналізу університету в цілому при акредитаційній експертизі.

Керівництво організацією та проведенням ректорського контролю покладається на проректорів, навчально-методичний відділ і відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. Науково-методичне забезпечення ректорського контролю покладається на відповідні кафедри.
^ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РКР)

Ректорські контрольні роботи проводяться відповідно до наказу ректора. Згідно з цим наказом на факультеті призначаються комісії: голова комісії – декан факультету, заступник голови – заступник декана з навчальної роботи, члени – завідувачі кафедр, професори, доценти, старші викладачі, представники навчально-методичного відділу або відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти (у кількості 5 осіб).

Графіки проведення РКР (дод. 9) на факультетах розробляють заступники деканів з навчальної роботи і подають у відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. Зведений графік проведення РКР по університету, затверджується ректором як додаток до наказу.

Планові РКР проводяться у вересні – листопаді з дисциплін літньої екзаменаційної сесії або у лютому – квітні з дисциплін зимової екзаменаційної сесії.

Дисципліни, з яких проводяться ректорські контрольні роботи, визначаються деканами факультетів та відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. Проведення РКР забезпечує кафедра.

Контроль за організацією і проведенням РКР здійснюють навчально-методичний відділ і відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. Пакет РКР (дод. 1) розробляє згідно з робочою навчальною програмою викладач навчальної дисципліни. Пакет РКР затверджують на засіданні кафедри і здають у відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти для реєстрації та зберігання до дня проведення.

До початку проведення ректорської контрольної роботи деканати подають два примірники відомості виконання ректорської контрольної роботи навчальної групи, що перевіряється викладачеві, який проводить контрольну роботу. У відомості повинні бути виставлені оцінки, студентів за попередню сесію з цієї дисципліни. Відомість підписує декан, завідувач кафедри, викладач та представник навчально-методичного відділу або відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

Кафедри розробляють РКР з усіх дисциплін, які викладають на ІІ – VІ курсах, згідно з розділом 4 цього ж Положення.

Виконувати РКР повинно не менше 90 % студентів академічної групи. Час виконання контрольної роботи – 2 академічні години (у випадку комп’ютерного тестування – відповідно до часу, визначеного для проведення підсумкового контролю). Результати РКР відображають у відомості виконання контрольної роботи (дод. 6), зіставляють з результатами підсумкового контролю відповідної дисципліни і відображають у зведеній відомості (дод. 8). Перевірка завдань та оформлення документації проводиться не пізніше наступних двох днів після проведення РКР викладачем та представниками відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. Інформація про результати РКР (зведена відомість РКР, аналіз РКР) подається у відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти впродовж трьох днів з часу проведення контрольної роботи. Аналіз результатів РКР засвідчують підписами члени комісії та викладач відповідної дисципліни (дод. 7). Аналіз РКР разом з перевіреними роботами здається і зберігається у відділі ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти впродовж одного навчального року. Відомості виконання РКР і зведена відомість результатів РКР оформляються у двох примірниках: один – зберігається у деканаті, інший – у відділі ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти впродовж 3-х років. Результати проведених контрольних робіт розглядають і аналізують на засіданнях кафедр, науково-методичних комісій та вчених рад факультетів, інститутів, де за результатами РКР розробляють заходи з усунення виявлених недоліків. Результати РКР обговорюють на засіданні Вченої ради університету та науково-методичної ради університету.

^ Оцінювання результатів РКР

Перевіряють контрольні роботи викладач разом з представником відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

Оцінку за контрольну роботу виставляють відповідно до розроблених та затверджених викладачем критеріїв оцінювання.

Оцінки за РКР виставляють у відомості за чотирибальною шкалою та ЄКТС.

Відомості РКР підписують викладач, який проводив контрольну роботу, голова та члени комісії. На засіданні кафедри проводять аналіз та узагальнення результатів проведення РКР. Один примірник відомості залишають на кафедрі, інший разом з узагальненими результатами проведення РКР подають до відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти після проведення РКР.

Проведення комплексних контрольних робіт виявляють найбільш характерні недоліки, причини їх виникнення в процесі підготовки студентів. Тому на підставі аналізу результатів ККР розробляються заходи з їх усунення.
^ 4. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ, ЗМІСТУ ТА ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ ПАКЕТІВ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН

4.1. До складу пакетів РКР з дисципліни входить:

 • копія робочої програми дисципліни;

 • тестові завдання;

 • внутрішня рецензія (дод. 2);

 • ключі до тестових завдань (дод. 4);

 • шкала оцінювання (дод. 5);

 • бланки відповідей (відповідно до кількості студентів, які будуть виконувати роботу) (дод. 3).

4.2. Пакети РКР з дисциплін розробляють кафедри і використовують при проведенні:

 • планових перевірок якості підготовки фахівців;

 • в інших випадках (за рішенням ректора або з ініціативи відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти, навчально-методичного відділу).

4.3. Розробку пакету РКР здійснюють викладачі, які викладають відповідні дисципліни.

4.4. Розроблений пакет РКР розглядають на засіданні кафедри і направляють на рецензування.

4.5. Рецензію на пакет РКР із дисципліни дає споріднена кафедра університету.

4.6. При рецензуванні необхідно оцінити:

 • відповідність змісту та складності варіантів РКР програмним вимогам та часу для контролю;

 • фахове спрямування та реалізацію принципу комплексності завдань;

- можливість використання РКР з фундаментальних дисциплін для оцінювання рівня підготовленості студентів до вивчення ними професійно-орієнтованих дисциплін;

 • рівень використання комп’ютерної техніки;

 • обґрунтованість критеріїв оцінювання РКР;

 • обґрунтованість запропонованого переліку довідкової літератури, приладів та іншого чим дозволяється користуватися при виконанні РКР;

 • недоліки та шляхи покращення формування завдань.

4.7. Пакет РКР з кожної дисципліни повинен мати 5-10 варіантів тестових завдань рівнозначної складності, що відповідають програмним вимогам. Трудомісткість РКР повинна відповідати відведеному часу для контролю.

  1. Усі варіанти РКР повинні мати фахове спрямування і вимагати від студентів інтегрованого застосування знань окремих тем і розділів дисципліни.

4.9. Оцінка за виконання ККР виставляється за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та ЄКТС.

4.10. Зразки оформлення титульного листа пакету РКР з дисципліни, а також кожного завдання та відомості РКР наведені в додатках.

^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР)

Комплексна контрольна робота виконується відповідно до наказу ректора. Згідно з цим наказом на факультеті призначаються комісії: голова комісії – декан факультету, заступник голови – заступник декана з навчальної роботи, члени – завідувачі кафедр, професори, доценти, старші викладачі, представники навчально-методичного відділу або відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти ( у кількості 5 осіб).

Заступники голів комісій складають графіки проведення ККР (дод. 18) з розрахунку, що кожна група перевіряється з 2 – 3-х дисциплін кожного циклу навчального плану.

Графік проведення ККР затверджується ректором УДПУ як додаток до наказу про проведення ректорського контролю.

Один примірник графіка заступник декана з навчальної роботи подає у відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

Кафедри розробляють ККР з усіх дисциплін, які викладають викладачі кафедр на ІІ-VI курсах, згідно з розділом 6 цього ж Положення. Розроблений пакет завдань ККР з навчальної дисципліни затверджується на засіданні кафедри і подається для реєстрації у відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

ККР виконують всі студенти (ІІ-VI курс) навчальної групи, за винятком хворих, факт хвороби яких підтверджений документально. ККР повинно виконевати не менше 90 % складу академічної групи.

На проведення контрольної роботи з дисципліни відводиться 2 (дві) академічні години у розкладі, як правило, за рахунок практичних, лабораторних занять, семінарів з дисципліни, яка перевіряється, або у 2 половині дня, якщо вивчення дисципліни закінчилось у попередньому семестрі.

На виконання комплексної контрольної роботи для окремих дисциплін (теоретичної та практичної частин) відводиться до 6-ти академічних годин.

Комплексну контрольну роботу проводить викладач-екзаменатор, який викладає лекційний курс дисципліни, або викладач-екзаменатор, який проводить з неї практичні, лабораторні, семінарські заняття.

До початку проведення комплексної контрольної роботи деканати подають викладачеві, який проводить комплексну контрольну роботу, відомості виконання комплексної контрольної роботи (дод. 16) навчальної групи, яку перевіряють. У відомості повинні бути проставлені оцінки, що їх отримали студенти на попередній сесії з цієї дисципліни. Відомість підписує декан та викладач.

Викладач роздає студентам завдання комплексних контрольних робіт (дод. 12) та чисті проштамповані аркуші паперу. Номер завдання комплексної контрольної роботи фіксується у відомості.

На титульному аркуші студент записує назву факультету, шифр навчальної групи, прізвище й ініціали та номер завдання комплексної контрольної роботи, який проставляється на кожному аркуші (дод. 15).

В аудиторії під час виконання комплексної контрольної роботи, окрім викладача, який проводить її, присутні члени комісії. Викладачеві дозволяється давати студентам роз’яснення, що стосуються тільки формулювання питань та умов завдань.

Під час виконання комплексної контрольної роботи студенти можуть користуватися калькуляторами, довідковою літературою, обладнанням, приладами, комп’ютерними програмами та іншим, що було передбачено при затвердженні змісту комплексних контрольних робіт.

Після завершення виконання комплексної контрольної роботи викладач збирає роздані завдання і листки з відповідями, перевіряє наявність усіх необхідних записів.

Контроль за організацією і проведення ККР здійснюють навчально-методичний відділ та відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.
^ Оцінювання результатів ККР

Викладач перевіряє комплексні контрольні роботи та подає їх на перевірку завідувачу кафедри.

Оцінка за контрольну роботу виставляється відповідно до розроблених та затверджених кафедрою критеріїв.

Оцінки за ККР виставляються у відомості за чотирибальною шкалою та ЕКТС.

Відомості ККР підписують викладач, який проводив комплексну контрольну роботу, голова та члени комісії. На засіданні кафедри обговорюють і узагальнюють результати проведення ККР. Один примірник відомості про результати ККР залишається на кафедрі, інший подається до відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти на другий день після проведення ККР. Узагальнені результати проведення ККР (дод. 19) подають факультети до відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти в десятиденний термін.

Комплексні контрольні роботи зберігаються три роки у деканатах факультетів.

Проведення комплексних контрольних робіт виявляють найбільш характерні помилки та недоліки в підготовці студентів, причини їх виникнення. Тому на підставі аналізу результатів ККР розробляються заходи з їх усунення.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconІнструкція з діловодства в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Павла Тичини (далі – університет), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в університеті...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconПоложення про моніторинг якості вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
Це положення регламентує процедуру та форми проведення моніторингу якості освіти в Дрогобицькому державному педагогічному університеті...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconМіжнародні етнонаціональні та регіональні чинники національної пам'яті”
Читання проводитимуться 17 травня 2013 р в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини як всеукраїнська наукова...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»
Що відбудеться 19 березня 2013 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconІнформаційний лист шановні колеги!
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права дитини: від витоків до сьогодення», яка відбудеться 19 вересня 2013 р в Уманському...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика», яка відбудеться 12 березня...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconПоложення про відділ виховної роботи уманського державного педагогічного університету імені павла тичини загальні положення
Відділ виховної роботи (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconШановні колеги! Запрошуємо взяти участь у роботі VІ всеукраїнської студентської наукової конференції «Соціально-філософські ідеї сучасності»
Запрошуємо взяти участь у роботі VІ всеукраїнської студентської наукової конференції «Соціально-філософські ідеї сучасності», яка...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької...
Положення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної Інтернет конференції: «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи