Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій icon

Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
НазваДонбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
Сторінка1/4
Дата24.10.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Кафедра „Менеджмент організацій”


Анотації дисциплін зі спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”

Напряму підготовки 0502 „Менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційного рівню „Бакалавр”

Кваліфікації „Бакалавр з менеджменту”


Макіївка, 2006 р.

ЗМІСТ
Стор.

1.

Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з фаху “Менеджмент організацій”.............................


3

2.

Анотації дисциплін.....................................................................

6

2.1.

Комп’ютерні мережі і телекомунікації………………………..

6

2.2.

Маркетинг………………………………………………………

8

2.3.

Логістика………………………………………………………..

12

2.4.

Основи менеджменту…………………………………………..

14

2.5.

Операційний менеджмент……………………………………..

17

2.6.

Управління персаналом………………………………………..

19

2.7.

Інформаційні системи у менеджменті………………………..

21

2.8.

Організація праці менеджера………………………………….

23

2.9.

Основи зовнішньо економічної діяльності…………………...

25

2.10.

Основи підприємництва……………………………………….

27

2.11.

Вступ до спеціальності………………………………………..

31

2.12.

Основи наукових досліджень………………………………….

33

2.13.

Управління якістю……………………………………………..

35

2.14.

Організація виробництва………………………………………

39

2.15

Економіка праці у будівництві………………………………...

41

2.16.

Маркетинг у будівництві………………………………………

43

2.17.

Патентування та ліцензування………………………………...

46

2.18.

Управління проектами…………………………………………

48

2.19.

Менеджмент у науково-технічній діяльності………………...

51

2.20.

Управління малим бізнесом……………………………………

54

2.21.

Регіонально-адміністративний менеджмент………………….

56

2.22.

Методи прийняття управлінських рішень…………………….

59

2.23.

Планування діяльності підприємств будівництва……………

61

^ 1. Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст з фаху “Менеджмент організацій”


№ п/п

Назва та шифр професійної групи

Професійна назва роботи

1

2

3

1.

1210.1 *Керівники підприємств, установ

та організацій

Заступник директора філіалу

Директор-розпорядник

Заступник начальника філіалу
Керуючий (менеджер) організації

2.

1223.1 Головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у будівництві
Директор з капітального будівництва

3.

1223.2 Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві

Начальник відділу

4.

1231 *Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

Головний економіст

Головний ревізор

Директор з економіки

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень

Начальник планово-економічного бюро цеху

Начальник планово-економічного відділу

5.

1232 *Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин

Директор з кадрових питань та побуту

Начальник відділу кадрів

Начальник відділу підготовки кадрів

Начальник лабораторії НОП та управління виробництвом

6.

1233 *Керівники підрозділів маркетингу

Начальник відділу збуту (маркетингу)

7.

1234 *Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)

Продовження таблиці

8.

1235 *Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

Начальник управління

9.

1239 *Керівники інших функціональних підрозділів

Начальник господарського відділу

10.

1313 *Керівники малих підприємств без апарата управління у будівництві

Голова кооперативу будівельного

Директор (керівник) малого будівельного підприємства (фірми)

11.

1475.4 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

Менеджер (управитель) з персоналу

Менеджер (управитель) з постачання

Менеджер (управитель) із збуту

12.

1476.1 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами

Менеджер (управитель) з будівництва

Менеджер (управитель) з аналізу та реклами

13.

1478 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу

14.

3112 Техніки-будівельники

Доглядач будови

Технік-доглядач

Технік-лаборант (будівництво)

15.

3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки

Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків

16.

3340 Інші молодші фахівці в галузі освіти

Викладач-стажист

Методист

17.

3416 Закупники

Заготівельник продуктів і сировини

18.

3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів

Фахівець з найму робочої сили

Продовження таблиці

19.

3431 Секретарі адміністративних органів

Інспектор з контролю за виконанням доручень

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Секретар адміністративний

Секретар комітету (організації, підприємства, установи)

Секретар правління

20.

3433 Бухгалтери та касири-експерти

Бухгалтер

21.

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

Інпектор

Інспектор-ревізор

Інструктор з основної діяльності

Молодший державний інспектор

Ревізор

Фахівець

2. Анотації дисциплін


^ 2.1. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Комп’ютерні мережі і телекомунікаціїзі спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки (ПЗ)
^

ПЗ Комп’ютерні мережі і телекомунікації


Мета: оволодіння сучасними мережевими технологіями та навичками їх практичного використання для пошуку, обробки і аналізу даних.

Предмет: засоби комунікаційної техніки та мережеві технології.

^ Змістовні модулі: Характеристика та класифікація засобів комунікаційної техніки. Телекомунікації, їх роль і місце у сучасному суспільстві. Концепції побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж, їх призначення та особливості функціонування. Архітектура, типові топології комп’ютерних мереж. Програмне забезпечення сучасних мережових технологій і тенденції їх розвитку. Технології локальних і глобальних комп’ютерних мереж, їх типи та особливості використання.

^ Форма контролю: залік у 4 семестрі.

Загальний об’єм дисципліни: 45 академічна година, з них лекцій – 18 годин, практичних та семінарських занять – 9 годин, самостійної роботи – 18 годин.

Викладач: ас. Скопець О.В.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

Основна:

1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник – К:КНЕУ, 2001 – 400 с.

2. Інформаційні системи і технології в економіці / Ред. Пономаренко В./ К: Академія, 2002, 544 с.

3. Рогач І. Інформаційні системи в фінансово-кредитнних установах: Навч. пос. – К.КНЕУ, 1999, 216 с.

4. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г.А. Титаренко. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 400 с.

5. Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Информационные системы и технологии в менеджменте: Учебн. пособие для вузов. - Харьков: Основа, 1999. - 187 с.

6. Экономическая информатика и вычислительная техника: Учебник / Л.В. Еремин, А.Ю. Королев, В.П. Косарев и др. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 304 с.

Допоміжна:

 1. Амитан В.Н. Автоматизация информационных процессов в системах регионального управления (методология и инструментарий). - М: Московский финансовый институт, 1990.

 2. Антонюк Б.Д. Информационные системы в управлении. - М.: Радио и связь, 1986. - 240 с.

 3. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ. - М.: Радио и связь, 1989. - 176 с.

 4. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О.В. Голосов, С.А, Охрименко, А.В. Хорошилов и др.; Под ред. В.П. Тихомирова, А.В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 249 с.

 5. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. - М.: Наука, 1982. - 552 с.

 6. Гриценко В.И., Паньшин Б.Н. Информационная технология: вопросы развития и применения. - Киев: Наук. думка, 1988. - 272 с.

 7. Дорофиенко В.В., Бритченко Г.И., Поважный С.Ф., Саенко Г.В. Организационные коммуникации: Сущность, анализ, методология, методика.- Д.: ДРНЦ УкрАИН, 1994.-253 с.

 8. Дорофиенко В.В. Управление научно-техническим потенциалом региона. - Киев: УкрИНТЭИ, 1995

 9. Кантер Дж. Управленческие информационные системы: Пер. с англ. / Под ред. А.А. Федулова и И.С. Горшкова. - М.: Радио и связь, 1982.-208 с.

 10. Криницкий Н.А., Миронов Г.А., Фролов Г.Д. Автоматизированные информационные системы. - М.: Наука, 1982. - 384 с.

 11. Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ. - М.: Высшая школа, 1987.

 12. Морозов А.А. Новые информационные технологии в системах принятия решений // УСИМ. - 1993. - № 3.

 13. Морозов А.А., Скурихин В.И. Комплексные автоматизированные системы управления: пути развития и перспективы // УСИМ. - 1987. - № 6.

 14. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. - М.: Радио и связь, 1989. - 111 с.

 15. Современное управление. Энциклопедический справочник в 2-х т. / Под ред. Д. Карпухина, Б. Мильнера. - М.: Издатцентр, 1997. Т.1 - 584 с. Т.2 - 576 с.

 16. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 200 с.

 17. Компьютеры. Сети, Интернет: Энциклопедия. 2-е изд./ Под общей ред. Ю.Н. Новикова. – СПб.: Питер, 2003. – 832 с.

 18. Эффективная работа:Access 2002/Э.Феддема.–СПб.:Питер,2003.–944с.

2.2. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Маркетингзі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (ПП)

^

ПП. Маркетинг


Мета: формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Предмет: загальні закономірності розвитку маркетингу в ринкових умовах, система маркетингу підприємства.

^ Змістовні модулі: Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів господарювання. Глобальний маркетинг. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка кон’юнктури ринку.

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання пове­дінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підпри­ємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посе­редників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний про­даж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комунікаційної програми. Ефектив­ність комунікаційних заходів. Ситуаційний аналіз. Аналіз конку­рентоспроможності підприємства. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджети маркетингу. Організація та контроль маркетингу підприємства.

^ Форма контролю: іспит у 5 семестрі.

Загальний об’єм дисципліни: 105 академічних годин, з них лекцій – 36 годин, практичних та семінарських занять – 18 годин, самостійної роботи – 51 година.

Викладач: доц. Долгальова О.В.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

Основна:

 1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1999. – 703 с.

 2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. — К.: Вища шк., 1994. — 327 с.

 3. Дихтль Э., Хершген X. Практический маркетинг: Пер. с нем. — Г.: Высшая школа, 1995. — 255 с.

 4. Маркетинг:/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др. / Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

 5. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг / Пер. с англ. — 2-е европ. изд.— К.: Издат. дом «Вильямс», 1998. — 1056 с.

 6. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 191 с.

Допоміжна:

 1. Академия рынка: маркетинг / Под ред. А.Г. Худокормова. – М.: Экономика, 1993. – 572 с.

 2. Алексунин В.А. Международный маркетинг: - М.: Изд. Дом „Дашков и К”, 2000. – 160 с.

 3. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: — М.: Фолиум, 1995. — 100 с.

 4. Антикризисный PR и консалтинг / Под ред. А.С. Ольшевского. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.

 5. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.

 6. Басовский М.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 219 с.

 7. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут – Центр, 1992 – 365 с.

 8. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: – М.: Изд-во «Финпресс», 2003 – 304 с.

 9. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект): - М.: ИНФРА-М, 1997. – 280 с.

 10. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» 1993 р.

 11. Джей Р. Малозатратный маркетинг: – СПб.: Питер, 2003, - 240 с.

 12. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России: - СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

 13. Конституція України (Основний Закон України). Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 29.

 14. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга: - СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

 15. Маркетинг: выбор лучшего решения / Под ред. Е.П. Голубкова. – М.: Экономика, 1993. – 222 с.

 16. Маркетинг в Україні / Видання УАМ.

 17. Меркурій. Всеукраїнський діловий журнал Донецької торгово-промислової палати.

 18. Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.

 19. Новый маркетинг / «Агентство «Стандарт».

 20. Персонал. Журнал Київської Міжрегіональної Академії управлення персоналом.

 21. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: — К.: Высшая шк., 1994. — 256 с.

 22. Про Антимонопольний комітет України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 42.

 23. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30.

 24. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 36.

 25. Про лізинг: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16.

 26. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 21.

 27. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7.

 28. Про природні монополії: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 30.

 29. Про рекламу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39.

 30. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: Указ Президента України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 8.

 31. Соціологія: теория, методы, маркетинг / К.:Випол.

 32. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

 33. Федько Н.Г., Федько В.П. Маркетинговые коммуникации: - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 384 с.

Електронні джерела:

 1. http://marketing.web-standart.net - Журнал о маркетинге и рекламе для маркетологов и рекламистов.

 2. http://www.marketingpro.ru - Информационный портал Маркетинг PRO.

 3. http://www.marketing-ua.com - Международная Маркетинговая Группа::Маркетинговые исследования в Украине, исследования рынков.

 4. http://uam.iatp.org.ua - Українська Асоціація Маркетингу.

 5. http://www.mr.com.ua - Маркетинг и Реклама. Украинский профессиональный журнал.

 6. http://www.mlmv.com - Сетевой маркетинг или Сетевой бизнес Маркетинг.

 7. http://marketingmix.com.ua - интернет-издание о маркетинге Marketing Mix.

 8. http://marketing.km.ru - Консультации по маркетингу.

 9. http://www.marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга – Теория и практика маркетинга, исследования рынка.

 10. http://md-marketing.ru - Маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговое агенство, маркетинговые услуги.

 11. http://www.kreakratia.ru - Креакратия - креатив в рекламе и маркетинге.

2.3. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Логістиказі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


^ АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (ПП)


ПП Логістика

Мета: формування вмінь та навичок щодо механізму логістичних відтворень логістичних систем, ефективного управління матеріальними потоками.

Предмет: загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

^ Змістовні модулі: Основні поняття та визначення логістики. Кон­цептуальні основи логістики. Методологічний апарат логістики. Мето­ди планування та управління виробничими та економічними системами. Методи системного аналізу. Методи моделювання логістичних систем.

Функціональний логістичний менеджмент. Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу. Управління замовленнями. Управління закупками. Виробнича логістика. Дистриб’юція та фізичний розподіл товарів. Управління запасами. Транспортна логістика. Складська логістика.

Підтримка логістичного менеджменту. Інформаційне забезпечення логістичного процесу. Логістичне адміністрування.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення  [ПП 7].

Форма контролю: залік у 6 семестрі.

^ Загальний об’єм дисципліни: 75 академічних годин, з них лекцій – 18 годин, практичних та семінарських занять – 18 годин, самостійної роботи – 39 годин.

Викладач: ас. Точонов І.В.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

Основна:

 1. Логистика: Учебник. / Под ред. Б.А. Аникина: 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 357 с.

 1. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. - 228 с. .

 2. . Каира З.С., Лукьянченко А.А., Омельянчук А.И. Основы логистики: Учебное пособие / ДонГАУ. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 522 с.

 3. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.

 4. Чеботаев А.А. Логистика. Логистические технологии: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация, „Дашков и Ко”, 2002. – 172 с.

 5. Николайчук В.Е. Логистика. – СПб: Питер, 2001. – 160 с. – (Серия „Краткий курс”)

 6. Сивохина Н.П., Родионов В.Б., Горбунов И.М. Логистика: Учеб. пособие. – М.: ООО „Издательство АСТ”, ЗАО „РИК Русанова”, 2000. – 224 с.

 7. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. - М.: Экономика 1995.-251с.

 8. Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мэрфи-мл. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вільямс”, – 2004. – 624с.

Допоміжна:

 1. Гаджинский А.М. Основы логистики. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996. - 124 с.

 2. Залманова М.Е. Логистика. - Саратов: СГТУ, 1995. - 166 с.

 3. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика. - СПб.: СПБУЭФ, 1995. - 110с.

 1. Рынок и логистика. - М.: Экономика, 1993. - 143 с.

 2. Промышленная логистика. - СПб.: Бранусс, 1996. - 165 с.

 3. Транспортная логистика. - СПб.: Бранусс, 1996. - 145 с.

^ 2.4. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Основи менеджментузі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


^ АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (ПП)


ПП Основи менеджменту

Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ системного управління організаціями; набуття умінь ана­лізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціо­нування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

^ Змістовні модулі: Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управ­ління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони органі­зації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та ці­лі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулю­вання: зворотний зв’язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, еконо­мічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керів­ництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подо­лання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менед­жера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.

^ Форма контролю: іспит у 5 семестрі.

Загальний об’єм дисципліни: 120 академічних годин, з них лекцій – 36 годин, практичних та семінарських занять – 36 годин, самостійної роботи – 48 години.

Викладач: доц. Лєтніков М.С.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с англ. - М.; Справа ЛТД, 1999.

 2. Алехина И. Імідж і етикет ділової людини. — М.: ЭНН, 199( Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М,: Изд-во МГУ, 1995

 3. Адамі С. Професійні продажі і комерційні переговори/Пер, з англ. А.М. Бань. — Мн.: Амалфея, 1998.

 4. Карнегі Д. Як виробляти впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи привселюдно. — М.: Прогрес, 1998.

 5. Карнегі Д. Як перестати турбуватися і почати жити. — М.: Прогрес, 1998.

 6. Ниренберг Дж. Маэстро переговорів. Діловий бестселер/Пер, з англ. В. Ноздриной. — Мн.: Парадокс, 1996.

 7. Тренер Н.Н. Керування конфліктами. — М., 1999.

 8. Фишер Р., Юри У. Шлях до згоди. — М.: Наука, 1992.

 9. Холопова Т.Н., Лебедєва М.М. Протокол і етикет для ділових людей. — М.: Анкил, 1994.

 10. Ричард Л.Дафт. Менеджмент. Пер. с англ., “Питер”, 2000.

 11. Дэвид Бодди, Роберт Пэйтон. Основи менеджменту. Європейське видання. Пер. с англ. «Питер», 1999.

 12. Ансофф И. Нова корпоративна стратегія.

 13. Дойль П. Менеджмент: стратегія і тактика.

 14. Якокка Л. Кар'єру менеджера. Пер. с англ.- М.Прогрес,1992.

 15. Мескон М. і ін. Основи менеджменту. Пер. с англ., Москва,1992.

 16. Дункан Джек. Основні ідеї в менеджменті. М.: 1996.

 17. Боумен Клифф. Основи стратегічного менеджменту. Пер. с англ. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997.

 18. Спивак В.А. Організаційне поводження і керування персоналом. Навчальний посібник для вузів. «Питер», 2000.

 19. Уткін Э. Збірник ситуаційних задач, ділових і психологічних ігор, за курсом «Менеджмент».1999, 2001.

 20. Попов В. Ситуаційний аналіз бізнесу і практика прийняття рішень, 2001.

 21. Виханский О.С. Російський менеджмент. Навчальний посібник для вузів. Кн.1. Ситуаційне навчання менеджментові.

 22. Глухів В.В. і ін. Ситуаційний аналіз (ділові ігри для менеджменту). Навчальний посібник.

 23. Пугачов В.П. Збірник ситуаційних задач, ділових і психологічних ігор, тестів, контрольних завдань, питання для самоперевірки за курсом «Менеджмент», 1998.

 24. Пушкарев Н.Ф. і ін. Практикум по кадровому менеджменті. Ділові ігри. М.,1999.

 25. Вайсман А. Стратегія маркетингу: 10 кроків до успіху. Стратегія менеджменту: 5 факторів успіху. М.: Економіка, 1995.

26. Гончарів В.В. керівництво для вищого управлінського персоналу (у 2-х томах). – М.: ЦИНИИПУ.

27. . Основы менеджмента Ученик Мескон М.Х., Альберт М. Хедоури Ф.М. М: „ДелоЛТД”, 1994-702с. – рос.

28. Менеджмент строительства Ученик Костюченко В.В., Кирюков К.М., Куринов О.А Ростов на Дону „Феникс”, 2002.-448с. – рос.

29. Виробничий (операційний менеджмент) Навчальний посібник В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко К.: Київ ЦУЛ, 2003.-532с. – укр.

2.5. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Операційний менеджментзі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


^ АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (ПП)


ПП Операційний менеджмент

Мета: формування умінь розроблення операційної стратегії, ство­рення та використання галузевих операційних підсистем як основи забез­печення досягнення місії організації.

Предмет: закономірності планування, створення та ефективного ви­користання операційної системи організації.

^ Змістовні модулі: Типи операцій, операційний цикл, галузеві особ­ливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Опе­ративне управління та диспетчерування виробництва. Агрегативне плану­вання. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

Управління запасами залежного та незалежного попиту.

Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класи­фікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по опера­ціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інстру­менти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менед­жмент проекту.

^ Форма контролю: іспит у 6 семестрі.

Загальний об’єм дисципліни: 90 академічних годин, з них лекцій – 18 годин, практичних та семінарських занять – 27 годин, самостійної роботи – 45 годин.

Викладач: доц. Калінович


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

Основна:

 1. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебн. пос. для вузов. - М.: ПРИОРЛ, 1998.

 2. Дорофиенко В.В., Колосюк В.П. Операционный менеджмент. Учебное пособие. Харьков: Основа. – 1999. – 121 с.

 3. Дорофиенко В.В., Колосюк В.П. Операционный менеджмент. Учебное пособие. Изд 2-е переработанное и дополненное. – Донецк: «ВИК», 2003. – 177 с.

 4. Мескон М.Х., Альберт М. Хедоури Ф., Основы менеджмента: пер с англ. - М.: Дело, 1998.

 5. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 6. Герчикова И.Н. Практикум по менеджменту. - М.: ЮНИТИ, 1999.

 7. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

 8. Веснин Р.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: ИМПЗ, 1996.

 9. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 10. Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент. Практикум. - СПб: Специальная литература, 1998.

Допоміжна:

 1. О.С. Виханский, А.Н. Наумов. Менеджмент. - М.: Гардарика, 1998.

 2. О.С. Виханский, А.Н. Наумов. Практикум по менеджменту. - М.: Гарданика, 1998.

 3. Р.А. Фатхутдинов. Производственный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 4. Искусство менеджмента: Практическое пособие.: пер. с англ. - М.: Финпресс, 1998.

 5. Балабанов И.Т. Риск - менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.

 6. Основы менеджмента: Учебное пособие. - М.: Центр, 1998.

 7. Уткин З.А. Сборник ситуационных задач деловых и психологических игр, тестов: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 8. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. - К.: Либідь, 1999.

 9. Якокка Ли. Карьера менеджера: пер. с англ. - Мн.: Парадокс, 1996.

 10. Юданов А.И.: Конкуренция: теория и практика. - М.: Тандем, 1998.

 1. Алексеева М.Н. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансовая статистика, 1997.

 2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник. - Мн.: БГЗУ, 1996.

 3. Курс предпринимательства: Учебник. - М.: Финансы, 1997.

^ 2.6. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Управління персаналомзі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


^ АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (ПП)


ПП Управління персоналом

Мета: формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Предмет: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

^ Змістовні модулі: Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об’єкт менеджменту персоналу.

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації, стосунки з профспілками. Колективне управління та його форми. Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу.

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профо­рієнтація. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оціню­вання та атестація персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю кадрів, трудова кар'єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.

^ Форма контролю: іспит у 8 семестрі.

Загальний об’єм дисципліни: 135 академічна година, з них лекцій – 30 годин, практичних та семінарських занять – 30 годин, самостійної роботи – 75 годин.

Викладач: ас. Гончарова Л.О.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ

1. Управление персоналом Ученик Базарова Т.Ю. Ерёмина Б.Л. М., “ЮНИТИ”, 1998 – рос.

2. Організація нормування та оплата праці Нав.посібник Дячун О.В. Львів 2001 – укр..

3. Організація и оплата труда в условиях рынка Уч.пособие Калина А.В. Киев, “МАУП”, 2001 – укр.

4. Основи економіки праці і управління трудовими ресурсами Нав.посібник Уманський О.М. Луганськ ДонДАБА, 2002 – укр..

2.7. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Інформаційні системи у менеджменті” зі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”

Напрям підготовки: 0502 „МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту


^ АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП,

Форма контролю та загальний об’єм дисципліни


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (ПП)


ПП Інформаційні системи у менеджменті
  1   2   3   4

Схожі:

Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати магістр з фаху “Менеджмент організацій”
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій
Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст з фаху “Менеджмент організацій”
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури

Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009
Поновлення ліцензії Доннаба у зв’язку із змінами, що визначені протоколами №77, 78 І 79 дак мон україни
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconПовідомлення про акцепт цінової пропозиції Замовник: Найменування. Донбаська національна академія будівництва І архітектури Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02070795
Найменування предмета закупівлі. Трубки, труби та трубопроводи та фітинги пластмасові. Дк 016-97 -25. 21. 2
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconПротокол №39 від 16 листопада 2 010 розкриття цінових пропозицій конкурсних торгів Замовник. Найменування: Донбаська національна академія будівництва І архітектури
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconХнамг 2007 В. О. Панченко технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд
Д. Ф. Гончаренко (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), д-р техн наук, проф. Р. Б. Тян (Придніпровська...
Донбаська національна академія будівництва І архітектури Кафедра „Менеджмент організацій iconВ. О. Панченко технологія зведення, ремонту І реконструкції спеціальних споруд харків – хнамг 2007
Д. Ф. Гончаренко (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури), д-р техн наук, проф. Р. Б. Тян (Придніпровська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи