«бібліотекознавство та бібліографія» icon

«бібліотекознавство та бібліографія»
Назва«бібліотекознавство та бібліографія»
Сторінка6/6
Дата01.08.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
1. /Библиотекозн Методичка.doc«бібліотекознавство та бібліографія»

Література


 1. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. – Минск, 2001. – 36 с.

 2. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.80-2000. Межгосударственный стандарт. – Минск, 2000. – 8 с.

 3. Джиго, А.А. Новое руководство по составлению библиографической записи / А.А. Джиго, К.М. Сухоруков, С.Ю. Калинина // Библиография. – 2002. – №2. – С. 35-42.

 4. Новые изменения в правилах составления библиографической записи [Электронный ресурс] / Барнаул. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. – Барнаул, 2001. – Режим доступа: http://bspu.secna.ru/ic/works/borodaev/ index. phtml. – Загл. с экрана.

 5. Савина, И.А. Библиографическое описание документа: Семиотический поход: Учебно-метод. пособие / И.А. Савина; Под ред. Н.Б. Зиновьевой. – М.: Диберея, 2004. – 88с.


Семінар 7. Сучасний стан бібліотечної справи в Україні

План

   1. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). Універсальна десяткова класифікація (УДК).

   2. Автоматизація бібліотек.

   3. Національна парламентська бібліотека України.

Контрольні запитання

 1. Що таке Бібліотечно-бібліографічна класифікація, її призначення?

 2. Як вона побудована, чому? Які основні таблиці має ББК?

 3. Що таке Універсальна десяткова класифікація (УДК)? Історія її появи.

 4. Які особливості її побудови і використання?

 5. З чим пов’язана необхідність впровадження автоматизації бібліотек?

 6. Що передбачає автоматизація бібліотек?

 7. Особливості використання Internet у сучасних бібліотеках.

 8. Національна парламентська бібліотека України, історія створення.

 9. Склад фондів НПБУ.

 10. Чому НПБУ є головною бібліотекою держави?

 11. Потреби яких груп читачів задовольняє НПБУ?

Реферати

 • Основні напрямки регіональної бібліотечної політики. Інноваційна діяльність бібліотек.

 • Основні підсумки наукової діяльності національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Література

 1. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов. – М.: Книга, 1981. – 309 с.

 2. Національно-парламентська бібліотека України. // Вісник книжкової палати. – 1997. – №1. – С.12-15.

 3. Універсальна десяткова класифікація: Допоміжні таблиці: Пер.з англ. / Голов. ред. М.І. Сенченко; UDC Conssortium, Кн. Палата України. – К.: Кн. Палата України, 1999. – 178с.


РОЗДІЛ 3

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


3.1. Підготовка рефератів

Під час самостійного опрацювання матеріалу студенти знайомляться з першоджерелами з курсу «Бібліотекознавство та бібліографія» та пишуть реферати за такою тематикою:

 • Бібліотеки у ранньофеодальних державах Середньої Азії і Кавказу.

 • Бібліотеки Київської Русі.

 • Бібліотеки Російської держави в XIY-XYII ст.

 • Розвиток бібліотечної справи у Петровські часи.

 • Видатні бібліотечні діячі.

 • Бібліотеки України в XYI-XYII ст.

 • Національна парламентська бібліотека України.

 • Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля – головний методичний центр вузівських бібліотек області.

 • Обласна наукова бібліотека ім. Горького – головний науково-методичний центр.

 • Досвід роботи національної бібліотеки Франції.

 • Британська бібліотека – світовий лідер у доставці документів на відстані.

 • Приватні бібліотеки.

 • Монастирські бібліотеки.

 • Бібліотеки наказів і академій.

 • Електронні бібліотеки.

 • Використання Internet у бібліотеках.

 • Бібліотечне обслуговування в бібліотеках Баварії.

 • Бібліотечне обслуговування в бібліотеці Конгресу США.

 • Міжнародний досвід діяльності бібліотек на сучасному етапі.

 • Законодавчі й інформативні документи України в сфері інформації, видавничої і бібліотечної діяльності.

 • Собольщиков В.І. – видатний діяч бібліотечної справи.

 • Одоєвський В.Ф. – видатний діяч бібліотечної справи.

 • Основні напрямки регіональної бібліотечної політики. Інноваційна діяльність бібліотек.

 • Основні підсумки наукової діяльності національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 • Електронна бібліотека: системний підхід до формування фондів.3.2. Методичні вказівки до написання рефератів

Реферат - письмова доповідь на будь-яку тему, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел. Реферат готується за одним або кількома джерелами. У ньому автор подає чужі і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Кожен автор обирає свій порядок подання наукових матеріалів, що забезпечує внутрішній логічний зв’язок у такому вигляді, який він вважає найкращим і найбільш переконливим для розкриття свого творчого задуму. Але при цьому реферат повинен включати: титульна сторінка; зміст; вступ (3-5% від загального обсягу); основна частина (90-95%); висновок (2-5%); список використаної літератури.

Титульна сторінка реферату оформлюється у відповідності зі зразком (див. додаток А). Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, списку використаних джерел та ін. Найменування у змісті повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочення або подання їх в іншому формулюванні, послідовності та підпорядкуванні порівняно із заголовками в тексті неприпустиме. Заголовки та рубрикації однакових ступенів необхідно розміщувати один під одним. Усі заголовки починають з великої літери і не ставлять крапку наприкінці.

Вступ розкриває сутність і ступінь розробленості проблеми, її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтовуються мета і завдання дослідження.

Основна частина реферату складається з розділів, підрозділів (при необхідності пунктів та підпунктів). Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст основної частини повинен точно відповідати темі реферату і повністю розкривати її. Стиль викладення змісту розділів характеризує вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал у відповідності із встановленими вимогами.

Обов’язковою умовою об’єктивності викладу матеріалу є вказівка на те, яким є джерело повідомлення, ким висловлена думка, кому належить той або інший вислів. У тексті ця умова може бути реалізована за допомогою використання спеціальних слів і словосполучень («на думку», «згідно із», «за даними» тощо).

У висновках дається послідовне викладення отриманих результатів у їх співвідношенні із загальною метою і конкретними завданнями, які було визначено та сформульовано у вступі.

Після заключної частини наводиться список використаних джерел, що значною мірою відображає рівень творчої роботи студентів.

Обсяг реферату повинен становити 10-15 сторінок тексту (комп’ютерний набір). Набір тексту та його роздрукування здійснюються за допомогою комп’ютера (найкраще в редакторі Word) з одного боку аркуша білого паперу А4 через півтори міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці (приблизно по 60 знаків у рядку) з використанням стандартного шрифту Times New Roman розміром 14. Текст реферату необхідно друкувати, залишаючи відповідно поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту машинописним або рукописним способом.

Заголовки структурних частин реферату: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ I», «РОЗДІЛ II», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовку, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Кожну структурну частину реферату необхідно починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т.д. подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках реферату номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу проставляють після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

При написанні реферату студент повинен посилатися на джерела, матеріали яких використовуються в роботі. Коли використовують відомості, матеріали з монографії, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, на які є посилання в рефераті.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «...у працях [1-7]...».

Коли в тексті реферату необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, необхідно наводити посилання у квадратних дужках з обов’язковою вказівкою номеру сторінки. При цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування наступні:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичні формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. В цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точними у викладенні думок автора, коректними щодо оцінювання його позиції та давати відповідні посилання на джерело.

Бібліографічний апарат у рефераті – це ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику й культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з наявною літературою за досліджуваною проблемою. Література подається в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів. Бібліографічний опис джерел, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту.

Наведемо декілька прикладів бібліографічного опису:

Книги під ім’ям одного або декількох авторів:

1. Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII века / Т. В. Артемьева. – СПб.: Алетейя, 1996. – 317 с.

2. Горышкина Т.К. Ботанические экскурсии по городу / Т. К. Горышкина, М. Е. Игнатьева. – СПб.: Химиздат, 2000. – 149 с.

Книги під назвою:

1. Математические методы исследования операций: Учебное посо­бие / Ю. М. Ермолаев, И. И. Ляшко, В. С. Михалевич, Г. С. Куз­нецов. – К.: Вища школа, 1981. – 311 с.

2. Расчет фотоэлектрических цепей / С. Ф. Корндорф, А. М. Дубиновский, Н. С. Муромова и др.; Под ред. С. Ф. Корндорфа. – М.: Энергия, 1967. – 199 с.

Наукові видання:

1. Маликов Л. В. Эмоциональное развитие подростков, воспитывающихся вне семьи: Моногр. / Л. В. Маликов; М-во образования Рос. Федерации, Оренбург, гос. пед. ун-т. – Оренбург, 2000. – 142 с.

2. Экономика России: теория и практика возрождения: Межвуз. сб. науч. тр. / Мин-во образования Рос. Федерации, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М., 2000. – 199 с.

Підручники, навчальні посібники, лекції:

1. Кирилов В. И. Упражнения по логике: Учеб. пособие / В. И. Кирилов, Г. А. Орлов, Н. И. Фо­кина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Антэя, 2000. – 159 с.

2. Общая социология: Учеб. пособие / [А. Г. Эфендиев и др.]; Под общ. ред. А. Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 652 с.

3. Петрова М. А. Проблема личности в философии: Текст лекций / М. А. Петрова; Мин-во образования Рос. Федерации, Борисоглеб. гос. пед. ин-т. – Борисоглебск, 2000. – 79 с.

Перекладні видання:

1. Войдем Т. Как лучше управлять организацией: Пер. с англ. – М: ИНФРА-М – ПРЕМЬЕР, 1995. – 202 с.

Аналітичні бібліографічні описи:

Артамонов Г. Т. Библиометрические исследования при анализе тенденций и развитии научно-технических направлений // НТИ. Сер. 2. – 1979. – № 1. – С. 8–13.

Гордукалова Г. Ф. Информационный мониторинг в разработке мар­кетинговых стратегий / Г. Ф. Гордукалова, В. А. Минкина, Э. К. Рокицкая // Стратегическое использование информационных систем: Материалы междунар. семинара, 27–28 мая 1992 г. – СПб., 1992. – С. 52–54.\

Колесникова О. Равнение на центры!: [О сибирских науч. центрах] / Ольга Колесникова // Поиск. – 2002. – 5 июля (№ 27). – С. 12.

Довідкова література:

1. Большой экономический словарь / Авт. и сост. А. Б. Борисов. — М.: Кн. мир, 2000. – 892 с.

2. Иванов А.А. Художественный текст // Большая Советская Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – Т. 24. – С. 488.

При написанні реферату необхідно правильно оформлювати посилання. Наприклад:

 • посилання на одну з книг [12];

 • посилання на декілька творів [2; 6; 11];

 • посилання на конкретну сторінку [14, с. 23].


РОЗДІЛ 4

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО іспиту з курсу

«Бібліотекознавство та бібліографія»


 1. Автоматизація бібліотек.

 2. Алфавітний каталог. Принцип побудови, користування.

 3. Алфавітно-предметний покажчик (АПП) до систематичного каталогу.

 4. Бібліографічний запис. Основні елементи.

 5. Бібліографічний опис в історичному контексті.

 6. Бібліотеки наказів.

 7. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК).

 8. Види каталогів.

 9. Види документів, що складають бібліотечний фонд.

 10. Визначення поняття бібліотекознавства.

 11. Визначення поняття бібліографія.

 12. Використання Internet у бібліотеках.

 13. Використання методів контент-аналізу, наукового спостереження у бібліотекознавстві.

 14. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА).

 15. Загальнонаукові методи в бібліотекознавстві.

 16. Зв’язок бібліотекознавства з інформатикою, соціологією.

 17. Зв’язок бібліотекознавства з книгознавством і бібліографією.

 18. Зв’язок бібліотекознавства з педагогікою, психологією.

 19. Класифікація бібліографічної продукції.

 20. Класифікація сучасних бібліотечних послуг.

 21. Користування систематичним каталогом.

 22. Користування алфавітним каталогом.

 23. Метод аналізу документів.

 24. Монастирські бібліотеки.

 25. Національна парламентська бібліотека України.

 26. Об’єкт бібліографії, характеристика його складових.

 27. Ознаки класифікації бібліотечних фондів.

 28. Опитування й експеримент як методи бібліотечного дослідження.

 29. Організація наукових досліджень в галузі бібліотекознавства.

 30. Параметри моделі бібліотечного фонду.

 31. Періодичні і триваючі видання.

 32. Параметри бібліотечного фонду.

 33. Поняття про систематичний каталог. Принцип побудови, користування.

 34. Принципи формування бібліотечного фонду. Комплектування.

 35. Проблема визначення об’єкта і предмета бібліотекознавства.

 36. Принципи формування бібліотечного фонду. Моделювання.

 37. Розвиток бібліотечної справи у 18 –19 ст.

 38. Скорочення слів та словосполучень у бібліографічному списку.

 39. Спеціальні бібліотеки.

 40. Спеціальний бібліотечний фонд.

 41. Спеціальні методи дослідження в бібліотекознавстві.

 42. Структура бібліотекознавства.

 43. Структура бібліографічного списку.

 44. Сутність і критерії типології бібліотек.

 45. Універсальний бібліотечний фонд.

 46. Універсальна десяткова класифікація (УДК).

 47. Універсальні бібліотеки.

 48. Формування частин бібліотечного фонду.

 49. Функції бібліографічного опису.

 50. Ядро і сфера бібліотечного фонду.


РОЗДІЛ 5

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Підручники, учбові і практичні посібники

 1. Библиотековедение. Общий курс / Под ред. К.И. Абрамова. – М.: Книжная Палата, 1988. – 223 с.

 2. Васильев И.Г. Социологические исследования в библиотеках: Практич. пособие / И.Г. Васильев, М.Е. Илле, Д.К. Раввинский. – СПб.: Профессия, 2001. – 176 с.

 3. Диомидова Г.Н. Библиография. – М.: Книжная палата, 1991. – 239 с.

 4. Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках: Науч.-практ. пособие / И.Г. Моргенштерн. – М.: Либерея, 1999. – 79 с.

 5. Оформление библиографического списка к научной работе: Методические рекомендации для студентов, аспирантов, преподавателей / Сост.: С.В. Рябова, И.С. Шумакова, В.Н. Слепухина, Н.И. Михеенко, Т.Л. Гладушина; Отв. ред. С.В. Рябова. – Луганск, 2002. – 24 с.

 6. Пилко И.С. Библиотечная технология: Общий курс: Учебн. пособ. / И.С. Пилко; Кемеровская государственная академия культуры и искусств. – Кемерово: КемГАКИ, 2000. – 178 с.

 7. Рябова С.В. Основы информационного поиска: Учебн. пособие для студ. всех спец. Ч.1. / С.В. Рябова. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2003. – 44 с.

 8. Савина И.А. Библиографическое описание документа: Семиотический поход: Учебно-метод. пособие / И.А. Савина; Под ред. Н.Б. Зиновьевой. – М.: Либерея, 2004. – 88 с.

 9. Терешин В.И. Библиотечный фонд. Учебное пособие. – М.: ИПО МГУКИ, 2003. – 176 с.

 10. Чубарьян О.С. Общее библиотековедение. Учебник для библиотеч. фак. ин-тов культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Книга, 1976. – 271 с.

5.2. Науково-методична література

 1. Бахтурина, Т. Главы, разделы, параграфы – способы упрощения библиографической записи / Т. Бахтурина // Библиотека. – 2002. – № 5. – С. 58 –60.

 2. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В. Брежнева, В.А. Минкина; СПбГУКИ. – СПб.: Профессия, 2004. – 304 с.

 3. Ванеев А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А.Н. Ванеев; СПбГУКИ. – СПб.: Профессия, 2004. – 368 с.

 4. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов. – М.: Книга, 1981. – 309 с.

 5. Дворкина М.Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект: Моногр. / М.Я. Дворкина. – М.: Изд-во МГИК, 1993. – 248 с.

 6. Дворкина М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / М.Я. Дворкина. – М.: ИПО Профиздат, 2001. – 112 с.

 7. Електронна бібліотека: зарубіжний досвід, питання, розробки української концепції // Бібліотечний вісник. – 1999 . – № 4 .

 8. Електронна бібліотека:системний підхід до формування фондів // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 2.

 9. Забезпечення загальнодоступності інформаційних ресурсів наукових бібліотек України // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5.

 10. Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках / Е.Ю. Качанова. – СПб.: Профессия, 2003. – 318 с.

 11. Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология: Учебник / Д.Я. Коготков; науч. ред. д-р пед. наук Г.В. Михеева; под общ. ред. д-ра пед. наук О.П. Коршунова. – СПб.: Профессия, 2004. – 304 с.

 12. Костенко Л.І. Використання Internet у бібліотеках // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 2. – С. 6–10.

 13. Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ: Справ. В 2 т. / Рук. проекта Я.Л. Шрайберг. – 5-е изд., доп. и испр. / ГПНТБ России. – М., 2001. – Т.1. – 402 с.; Т.2. – С. 403 – 801.

 14. Маршакова-Шайкевич И.В. Вклады России в развитие науки: Библиометрический анализ / И.В. Маршакова-Шайкевич. – М.: Янус, 1995. – 248 с.

 15. Моргенштерн И.Г. Библиографическое информирование / И.Г. Моргенштерн // Сов. библиогр. – 1988. – № 5. – С. 76–77.

 16. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського// Вісник книжкової палати. – 1998. – № 10. – с. 34–38.

 17. Національна Парламентська бібліотека України // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 1. – С.12–15.

 18. Нові інформаційні технології та нові форми взаємодії бібліотек // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 5.

 19. Основні напрямки регіональної бібліотечної політики. Інноваційна діяльність // Бібліотечна планета. – 1999. – № 4.

 20. Основні підсумки наукової діяльності національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2.

 21. Принс Х. Облик, статус и репутация библиотечного дела и информационной деятельности / Х. Принс, В. Де Гир // НТБ. – 1993. – № 11. – С. 10–25.

 22. Слуховский М.И. Библиотечное дело в России до XVIII в.. – М., 1968.

 23. Справочник библиографа / Науч. ред А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СПб.: Профессия, 2002. – 528 с.

 24. Справочник библиотекаря / Науч. ред А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – СПб.: Профессия, 2001. – 448 с.

 25. Степанов В.К. Влияние Интернет на информационно-библиографическую деятельность библиотеки / В.К. Степанов // Библиотечное дело – 2003: гуманитарные и технологические аспекты развития: Мат. 8-ой междунар. науч. конф. (Москва 24-25 апр., 2003). – М., 2003. – С. 99–100.

 26. Столяров Ю.Н. Место библиотековедения в системе наук // НТБ. – 2003. – № 3. – С. 37–40.

 27. Універсальна десяткова класифікація: Допоміжні таблиці: Пер.з англ. / Голов. ред. М.І. Сенченко; UDC Conssortium, Кн. Палата України. – К.: Кн. Палата України, 1999. – 178 с.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

З дисципліни

«БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО ТА БІБЛІОГРАФІЯ»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Документознавство та інформаційна діяльність»


Укладач:

Олена Анатоліївна ЄРЬОМІНА


Редактор

Техн. редактор

Оригінал-макет


Підписано в друк ________

Формат 60×841/16 Папір типограф. Гарнитура Times.

Печать офсетна. Усл. печ. л.______. Уч.-изд. л. ______.

Тираж ____ прим. Изд. № ______. Заказ № _______. Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного
університета імені Володимира Даля


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс. 8 (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http: www.snu.edu.ua


1   2   3   4   5   6

Схожі:

«бібліотекознавство та бібліографія» iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
«Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102 факультету культури та мистецтв
«бібліотекознавство та бібліографія» iconКафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Пропаганда бібліотеки та її зібрань, документування бібліотечних зібрань – це завдання
«бібліотекознавство та бібліографія» iconПрограма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Суть та значення поняття «документ», наукові дисципліни та галузі практичної діяльності, де використовується це поняття
«бібліотекознавство та бібліографія» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної
Програма фахового випробування розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 020102...
«бібліотекознавство та бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації
«бібліотекознавство та бібліографія» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
«бібліотекознавство та бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Взаємозв’язок та співвідношення категорій „бібліографічний пошук” І „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” І „бібліографічна евристика”...
«бібліотекознавство та бібліографія» iconКафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» за освітньо-кваліфікаційним
Бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів І виконує...
«бібліотекознавство та бібліографія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший...
«бібліотекознавство та бібліографія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного...
«бібліотекознавство та бібліографія» iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи