Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 icon

Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009
Скачати 160.88 Kb.
НазваДокументознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009
Дата01.08.2012
Розмір160.88 Kb.
ТипДокументи
1. /До напис. маг_стерських.docДокументознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання магістерської роботи

(для магістрантів зі спеціальності7.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри філософії

культури і культурології.

Протокол № 5 від 24.11.09.


Луганськ 2009


УДК 651

М 545


Методичні вказівки до написання магістерської роботи (для магістрів зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”) / Укладач: Л.П. Воєводіна. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 16 с.


Методичні вказівки призначені для використання магістрами при написанні та оформленні магістерської роботи. Рекомендації містять: загальні положення про магістерську роботу, вимоги до порядку викладення матеріалу, вимоги до структурних елементів роботи, додатки з прикладами оформлення тих або інших структурних елементів магістерської роботи.


Укладач Л.П. Воєводіна, доц.


Відп. за випуск О.П. Воєводін, проф.


Рецензент І.М. Сілютіна, доц.


Загальні положення


Магістром вважається освітньо-кваліфікований рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (або спеціаліста) здобув глибокі спеціальні знання та уміння інтегрованого, інноваційного характеру й набув досвіду застосування і продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній виробничій галузі.

Магістерська робота виконується у завершальному семестрі магістратури. Її захист відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Вимоги щодо змісту, творчого характеру, теоретичної і практичної вагомості результатів магістерської роботи є значно вищими, ніж вимоги до дипломної роботи. Магістерська робота є самостійним дослідженням, виконаним під контролем наукового керівника (професора, доцента). Для робіт, що виконуються на стику наукових напрямків, залучаються наукові консультанти. Магістерська робота є однією з форм виявлення інноваційних теоретичних знань і практичних умінь, їхнього застосування при вирішенні конкретних наукових і практичних завдань. Вона повинна відповідати актуальним завданням сучасного розвитку науки і практики, поглиблювати дослідження закономірностей функціонування суспільства, його соціокультурних та виробничих ланок, проблем освіти та ін.

Мета магістерської роботи – поглибити, систематизувати і закріпити набуті в процесі навчання у вищому навчальному закладі теоретичні знання шляхом аналізу, узагальнення і співставлення із фактичним матеріалом, який було накопичено у період переддипломної практики магістра.

Зміст магістерської роботи повинен охоплювати у комплексі всі основні функціональні напрямки професійної діяльності майбутнього фахівця.

Основні завдання самостійно обраної і затвердженої на засіданні випускаючої кафедри (або завідувачем) теми магістерської роботи такі:

 • систематизація, узагальнення і закріплення теоретичних знань і практичних навичок, уміння застосовувати їх у конкретній професійній ситуації;

 • аналіз літератури і наукових джерел з наукової проблеми, що обрана для дослідження;

 • узагальнення дослідницьких матеріалів і використання сучасних методик наукових досліджень при вирішенні обраної проблематики;

 • обґрунтоване використання статистичного і графічного матеріалу, вітчизняного і міжнародного досвіду за темою дослідження;

 • самостійне вирішення практичних завдань за допомогою сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • виявлення ступеню професійної підготовки магістрів до самостійної діяльності у сучасних соціально-економічних умовах.

У магістерській роботі необхідно:

 • дотримуватися логічної послідовності викладення матеріалу;

 • використовувати набутий теоретичний матеріал у практичних вимірах проблеми, що досліджується, обґрунтовуючи формулювання власних висновків, пропозицій (рекомендацій);

 • критично аналізувати теоретичні положення, домагаючись дослідницького характеру роботи;

 • систематизувати цифровий матеріал у вигляді візуального ряду (таблиць, ілюстрацій з їхнім якісним аналізом та висновками).

Процес виконання магістерської роботи включає наступні етапи:

 • вибір теми, визначення її актуальності, мети, завдань, об’єкта, предмета, гіпотези дослідження та його методологічних основ;

 • підбір і поглиблений аналіз літературних джерел з обраної теми;

 • складання плану магістерської роботи і календарного графіка її виконання, узгодження цих документів з керівником магістерської роботи;

 • розробка робочої програми дослідження (розгорнутого плану магістерської роботи);

 • написання всіх розділів магістерської роботи;

 • остаточне її редагування й оформлення з урахуванням зауважень керівника і консультантів (якщо останні необхідні);

 • підготовка до захисту;

 • публічний захист магістерської роботи перед ДЕК.

Підготовка магістерської роботи має продемонструвати такі уміння її виконавця:

 • використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення певної суспільно значущої проблеми;

 • аналізувати наукові джерела інформації;

 • узагальнювати матеріали дослідження й застосовувати сучасні методики наукових досліджень при вирішенні визначеної проблеми;

 • обґрунтовано використовувати аналітичний, статистичний і фактичний матеріал, вітчизняний та зарубіжний досвід з даного питання;

 • уміти самостійно приймати оптимальні рішення щодо подолання проблеми в умовах сьогодення, у тому числі із застосуванням обчислювальної техніки та інформатики.

При підготовці магістерської роботи слід дотримуватися певних вимог:

 • робота викладається державною мовою;

 • робота виконується індивідуально, втім при необхідності декілька робіт, що становлять складові однієї теми, можуть бути об’єднані під однією назвою, але повинні бути окремими, досить автономними складовими наукової праці;

 • робота має бути науковою працею, результати якої сприятимуть вирішенню конкретних наукових проблем або їхнього комплексу;

 • в роботі мають бути представлені відомості щодо практичного застосування одержаних результатів дослідження;

 • робота повинна розкрити уміння автора стисло, аргументовано і логічно викладати матеріал;

 • текст роботи має бути без граматичних та стилістичних помилок.


Вимоги до порядку викладення матеріалу

магістерської роботи


Структура магістерської роботи наступна: вступна частина; основна частина; список використаних джерел; додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • титульний аркуш;

 • магістерське завдання;

 • відзив керівника;

 • зовнішній відзив;

 • реферат;

 • зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо вони є).

Основна частина магістерської роботи містить такі структурні елементи:

 • вступ;

 • основний текст роботи;

 • висновки;

 • список першоджерел.

Додатки розміщуються після основної частини роботи.

Обсяг тексту магістерської роботи суворо не регламентується, традиційно він обмежується 80-100 сторінками машинописного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали на стандартних аркушах паперу (формат аркуша – А4).

Список літературних першоджерел та додатки до загального обсягу роботи не входять.


Тематика магістерських робіт


Теми магістерських робіт визначаються навчальним закладом, утім студент-магістрант має право обрати свою тему дослідження, за умов належного обґрунтування її доцільності. Вибір теми має виключне значення для успішності магістерської роботи як кваліфікаційної праці. При виборі теми враховують попередні наукові пошуки магістра (наукові повідомлення, статті тощо), його практичний досвід та подальші професійні перспективи. Тематика магістерської роботи може бути також запропонована підприємствами, установами, за замовами яких студенти (магістри) навчаються у ВНЗ, й має бути спрямована на розробку актуальних управлінських, технологічних, технічних та інших наукових проблем, пов’язаних з профілем професійного підготовки, що здійснює випускаюча кафедра.

Теми магістерських робіт повинні бути розглянуті на засіданні кафедри і за її поданням затверджені наказом ректора ВНЗ (у жовтні поточного навчального року). Тим же наказом затверджуються наукові керівники магістерських робіт. Науковий керівник, за умов обґрунтованих обставин, має право змінити тему роботи, якщо з цією зміною погоджується кафедра (але не пізніше, ніж за три місяці до визначеного терміну подання закінченої роботи).

Зміст магістерської роботиЗміст магістерської роботи з формальної сторони такий, як і інших випускних студентських робіт.

У Вступі магістр з’ясовує актуальність проблеми наукового дослідження (шляхом визначення соціальної значущості проблеми, її актуальності як з точки зору теоретичного, так і практичного рівнів вивчення). В процесі доведення актуальності проблеми дослідження слід визначити низку протиріч, що мають місце між теорією та суспільною практикою, подолання яких сприятиме її вирішенню. З визнанням актуальності проблеми дослідження формулюється тема магістерської роботи, її мета, визначаються об’єкт і предмет дослідження, його завдання, розробляється гіпотеза, а також висуваються положення, які потребують захисту, й скорочено викладається її наукова новизна та практична значущість. Наприкінці вступу надається інформація щодо структурного складу магістерської роботи.

Основна частина магістерської роботи присвячується викладенню науково-теоретичної та емпіричної інформації про об’єкт та предмет дослідження. З цією метою аналізується категоріально-понятійний апарат (терміносистема) дослідження, здійснюється історико-логічний аналіз об’єкта (предмета) дослідження, з’ясовується його сутність, визначається смислова сторона потенційного аспекту, що розкриває цей предмет. При цьому використовуються різні теоретичні методи дослідження (аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, моделювання та ін.), тобто проблема вивчається у широкому науково-теоретичному контексті, шляхом залучення для теоретичного аналізу багатого емпіричного матеріалу.

У першому розділі (або двох теоретичних розділах – методологічному і теоретичному), який за своєю сутністю є теоретико-методологічним, аналізується категоріально-понятійний апарат проблеми дослідження; у широкому історичному і культурологічному контексті розглядається проблема дослідження, перспективи її вирішення, простежується еволюція (етапи) розвитку явища, що досліджується, з’ясовується його сутність, структурні компоненти (елементи), їхні змістовні особливості, функції та ін.; висвітлюються теоретичні аспекти якихось технологічних складових явища, що досліджується. На основі накопичення поглибленої інформації про об’єкт і предмет дослідження визначаються критерії сформованості даного явища. Наприкінці теоретичного розділу подаються узагальнення у вигляді теоретичних висновків щодо проблеми, яка вивчається.

У наступному розділі (другому або третьому) магістерської роботи, який передбачає наукове експериментування (соціологічний вимір, моделювання, технологічне конструювання та ін.), здійснюється аналіз реального стану предмета дослідження в умовах сучасної практики (виробництва, соціокультурної сфери тощо): розробляється програма (модель, технологія) практичних перетворень у відповідній практичній сфері. Тобто, магістр експериментує (експеримент має мету, зміст, етапи його реалізації). Це потребує використання відповідних дослідницьких методів, необхідних для досягнення позитивних результатів. Систематизація використання необхідних методів набуває свого вираження у методиці вдосконалення явища (або процесу), що є предметом дослідження, й її апробації в умовах виробничої практики. Практичний розділ завершується відповідними змістовними висновками.

У розділі „Висновки” магістрантом остаточно доводиться актуальність вивченої наукової проблеми, з’ясовуються ступінь досягнення мети і завдань магістерського дослідження, рівень доведення гіпотези, після чого викладаються остаточні положення у вигляді висновків, що виходять із змісту магістерської роботи як результату поглибленого аналізу її теоретичних засад та практичних результатів.


Додаток А


Міністерство освіти ТА науки України

Східноукраїнський національній університет

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇМАГІСТЕРСЬКА РОБОТА(назва)


зі спеціальності 8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність


Студент-виконавець (прізвище, ім’я та по батькові)


Курс, група, факультет


Науковий керівник (прізвище, ім’я та по батькові)

(науковий ступінь, вчене звання)


Допущено до захисту:

зав. кафедри

„___”_________2010 р.


Луганськ 2009


Додаток Б


Приклад оформлення титульного аркуша


Міністерство освіти ТА науки України

Східноукраїнський національній університет

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТАІнформаційно-комунікаційний менеджмент в умовах державного підприємства (на прикладі діяльності заводоуправління ХКО ім. Г.І. Петровського)


зі спеціальності 8.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”


Студент виконавець (прізвище, ім’я та по батькові)

(курс, група, факультет)


Науковий керівник (прізвище, ім’я та по батькові, підпис)

(науковий ступінь, вчене звання)


Допущено до захисту:

зав. кафедри

„___”_________2010 р.


Луганськ 2009


Додаток В


Приклад складання реферату на магістерську тему:

Інформаційно-комунікаційний менеджмент в умовах державного підприємства (на прикладі діяльності заводоуправління ХКО ім. Г.І. Петровського)


РЕФЕРАТ


Магістерська робота: 102 с., 3 рис., 2 табл., 2 додатки, 36 джерел


Проаналізовано категоріально-понятійний апарат дослідження. Висвітлено історію становлення та сутність інформаційно-комунікаційного менеджменту. Розглянуто проблему інформаційно-комунікаційного менеджменту як культурного явища. Проаналізовано концептуальні погляди вчених на процес управління документацією.

Визначено соціальні, психолого-етичні та технологічні аспекти інформаційно-комунікаційного менеджменту.

Проаналізовано стан інформаційно-технологічного забезпечення управління персоналом у заводоуправлінні ХКО ім. Г.І. Петровського. Розроблено модель удосконалення процесу управління документацією й представлено результати її апробації в умовах діяльності заводоуправління ХКО ім. Г.І. Петровського.


ДОКУМЕНТ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КОМУНІКАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.


Додаток Г


Приклад змісту магістерської роботи на тему:

Інформаційно-комунікаційний менеджмент в умовах державного підприємства (на прикладі ХКО ім. Г.І. Петровського)ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
ВСТУП

3

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Аналіз категоріально-понятійного апарату

11

1.2. Інформаційно-комунікаційний менеджмент як явище сьогодення: витоки, становлення, сутність, структура


18

1.3. Управління документацією: концептуальні погляди науковців


40

Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Соціальні та психолого-етичні аспекти процесу управління


52

2.2. Аналіз технологій інформаційно-комунікаційного менеджменту


60

Розділ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз стану інформаційно-технологічного забезпечення управління персоналом заводоуправління ХКО ім. Г.І. Петровського71

3.2. Модель удосконалення процесу управління документацією у заводоуправлінні ХКО ім.  Г.І. Петровського


80

3.3. Рекомендації щодо її впровадження у заводоуправлінні ХКО ім. Г.І. Петровського


87

ВИСНОВКИ

92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

98

ДОДАТКИ

102Додаток Д


Приклад змісту магістерської роботи на тему:

Новітні технології в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні універсальних наукових бібліотек


ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
ВСТУП

3

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Аналіз категоріально-понятійного апарату

10

1.2. Наукові бібліотеки як соціокультурне явище: становлення, розвиток, перспективи


22

1.3. Інформаційно-бібліографічне обслуговування наукових бібліотек: сутність, проблеми та перспективи вдосконалення


40

1.4. Традиційні та новітні технології інформаційно-аналітичного обслуговування наукових бібліотек: аналіз, класифікація55

Розділ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
2.1. Аналіз стану інформаційно-аналітичного обслуговування в УНБ ім. М. Горького у м. Луганську


68

2.2. Модель удосконалення інформаційно-аналітичного обслуговування УНБ регіонального рівня


80

2.3. Апробація даної моделі в умовах функціонування УНБ ім. М. Горького у м. Луганську


86

ВИСНОВКИ

90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

96

ДОДАТКИ

99Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання магістерської роботи

(для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності„Документознавство та інформаційна діяльність”)


Укладач:

Воєводіна Л.П.


Комп’ютерний набір:

Воєводіна Л.П.

Комп’ютерна верстка:

Воєводіна Л.П.


Підписано до друку ____________

Формат 60×841/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. ________. Обл. вид. арк. ______.

Тираж ____ прим. Вид.№ ______.Замовл.№ _______.Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642)413412, факс: 8(0642)413160

E-mail: @snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua


Схожі:

Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconСписок студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра галузі знань 0201
Документознавство та інформаційна діяльність, спеціальності 02010501, 02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconІнформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб матеріалів VІ міжнар наук практ...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconНавчально-методичний посібник для студентів усіх напрямків підготовки університету Херсон 2012 Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №2 від 03 вересня 2012 р.)
Розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук (протокол №2 від 03 вересня 2012 р.)
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconВідкрито новий напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка
За допомогою новітніх технологій. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один із найпріоритетніших напрямів...
Документознавство та інформаційна діяльність затверджено на засіданні кафедри філософії культури І культурології. Протокол №5 від 24. 11. 09. Луганськ 2009 iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв восьма міжнародна науково-практична конференція „Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики”
Національній академії керівних кадрів культури І мистецтв відбудеться Восьма міжнародна науково-практична конференція „Документознавство....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи