Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова icon

Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Скачати 64.89 Kb.
НазваПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Дата25.12.2012
Розмір64.89 Kb.
ТипПоложення

 

Положення про надання платних освітніх послуг
з вивчення  навчальних дисциплін (модулів),
змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами
у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова


м. Миколаїв, 2009 р.

     

       I. Вступна частина

1.1. Положення про надання  платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів  понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами (далі “Положення”) розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних документів, а саме:
- Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 “Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися державними навчальними закладами” ( із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 1264 від 14.11.97,  № 547 від 06.04.99, № 1564 від 17.11.2004);
- наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2005 р. № 774 “ Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”;
- “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 48 від 23 січня 2004 р.;
- наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”;
- наказу Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 02.06.1993 р. № 161.
1.2. Це “Положення” регламентує процедуру надання університетом платних освітніх послуг за кредитно-модульною системою організації навчального процесу  при підготовці фахівців з вивчення студентами навчальних дисциплін  (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, а також у випадках, коли студент має означену нижче академічну заборгованість:
- за результатами семестрового контролю з навчальної дисципліни набрав менше 50 балів на час закінчення терміну роботи комісії, визначеного графіком навчального процесу;
- за результатами семестрового контролю набрав менше 50% балів при вивченні одного або декількох змістових модулів навчальної дисципліни.
1.3. Вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб (для дітей - сиріт та дітей,  які залишились без піклування батьків – безоплатно). Вартість вивчення навчальних дисциплін  (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, визначаються індивідуальним кошторисом. 
1.4. Надання платних освітніх послуг з вивчення  додаткових навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмою здійснюється згідно з “Положенням”;
1.5.Вивчення студентом понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, конкретної навчальної дисципліни (модуля), змістового модуля протягом наступного семестру дозволяється тільки один раз у межах поточного навчального року. Ця процедура передбачає виконання робіт згідно з робочою навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни (модуля).
1.6. Граничним терміном атестації студента з навчальних дисциплін (модулів), які він вивчав понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, є останній день тижня, який передує тижневі контрольного заходу семестру, що завершує навчальний рік, термін  виконання якого регламентується графіком навчального процесу.
Якщо вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, навчальних дисциплін модулів (модулів), змістових модулів здійснюється студентом  під час його навчання в останньому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”, атестація студента з цих навчальних дисциплін (модулів) повинна бути закінчена за тиждень до початку роботи Державної екзаменаційної комісії.
1.7. Вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами  (надалі - послуга), передбачає формування або коригування індивідуального навчального плану студента, яке відбувається доповненням його індивідуального плану на навчальний семестр навчальними дисциплінами (модулями), змістовими модулями, які він:
• вивчає понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, тобто ті, що не засвоєні ним у минулому семестрі;
• вибрав за власним бажанням і хоче вивчити додатково, понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.

     2. Організація надання послуги

2.1. Після закінчення терміну роботи комісії, що створюється директором інституту (деканом факультету) для повторного складання екзаменів,  студент, який бажає додатково вивчити навчальні дисципліни (модулі), змістові модулі, пише на ім’я ректора університету заяву з проханням надати йому платну послугу в сфері освітньої діяльності та подає цю заяву директору інституту (декану факультету)   (додаток 1).
2.2. Директор інституту (декан факультету) візує заяву та вказує на ній назви навчальних дисциплін (модулів), які студент хоче вивчити протягом поточного семестру.
2.3. Дирекція інституту (деканат факультету)  упродовж тижня після закінчення терміну роботи комісії формує пакет заяв студентів з проханням щодо надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, реєструє їх у відповідному журналі та укладає зі студентом або юридичною особою угоду щодо надання йому платних послуг у сфері освітньої діяльності і разом з бухгалтерією складає для нього індивідуальний кошторис  (додаток 2).
2.4. Студент або юридична особа зобов’язаний протягом тижня після дати укладання угоди внести на розрахунковий рахунок університету кошти, передбачені індивідуальним кошторисом, і подати в дирекцію (деканат) документ, який засвідчує таку оплату.
2.5. Дирекція відповідного інституту (деканат факультету) готує проект наказу  про надання платних послуг у сфері освітньої діяльності.  Підписаний ректором наказ є підставою для формування або коригування індивідуального навчального плану студента.
2.6. Після реєстрації наказу  дирекція інституту (деканат факультету) , в якому навчається студент, формує або коригує його індивідуальний навчальний план шляхом доповнення індивідуального навчального плану студента на поточний навчальний семестр навчальними дисциплінами (модулями), змістовими модулями, які він хоче вивчити понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.
2.7. Протягом тижня після реєстрації наказів щодо надання послуги, дирекція інституту (деканат факультету) формує список викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи зі студентами, яким надають платні освітні послуги.
2.8. Навчальний відділ, за поданням дирекції інституту (деканату факультету), оформляє на погодинну оплату викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи з цими студентами.
2.9. Організація надання послуги з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів, складання екзаменів та заліків з них здійснюється за правилами, передбаченими “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” (наказ Міносвіти України від 02.06.93р., № 161).
2.10. Після успішного складання екзаменів або заліків із навчальних дисциплін модулів (модулів), змістових модулів, які студент додатково вивчав, дирекція інституту  (деканат факультету) формує відомість із зазначенням оцінок у 100-бальній, чотирибальній та ECTS шкалі оцінювання знань.
2.11. Складання екзаменів або заліків із навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів, які студент вивчив, понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, здійснюється до початку тижня контрольного заходу, що завершує навчальний рік, проведення якого регламентується графіком навчального процесу.
2.12. Під час вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів, академічна заборгованість у студента виникає тільки у разі, якщо:
• студент під час атестації із навчальної дисципліни (модуля) отримав семестрову оцінкою за чотирибальною шкалою – “незадовільно”;
• студент неатестований із навчальної дисципліни (модуля);
• через неявку на семестровий контроль;
• через невиконання ним обов’язкових видів робіт, передбачених навчальним планом.
2.13. Студента, який після початку семестрового контролю має одну або дві  академічні заборгованості із навчальних дисциплін (модулів), які він вивчав понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, відраховують з університету, як такого, що не виконав навчальний план.

      3. Заключна частина

3.1. Семестрові оцінки з навчальних дисциплін (модулів), які студент вибрав за власним бажанням та вивчав понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмою, не враховують під час розрахунку його підсумкової рейтингової оцінки.  
3.2. Для студента, який вивчає понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, одну або дві навчальні дисципліни (модулі), визначені випадками п. 1.2. цього «Положення» розрахунок рейтингових оцінок здійснюють тільки після успішної атестації з цих навчальних дисциплін (модулів).
3.3. Студенти, які вивчають навчальні дисципліни (модулі), понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, не беруть участі в конкурсних відборах на навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та спеціальностями тощо до успішної атестації з цих навчальних дисциплін (модулів).   
Конкурс між цими студентами  на місця, які залишилися після конкурсних відборів, ведеться на підставі їх рейтингових оцінок.   
3.4. У разі організації надання послуги з вивчення навчальних дисциплін (модулів) формування або коригування  індивідуального навчального плану студента повинно бути закінчено протягом двох тижнів після закінчення терміну роботи комісій.
3.5. Якщо студент без поважних причин не з’явився на екзамен до початку наступного навчального року, директор (декан) за бажанням боржника, може дозволити вивчення навчальної дисципліни (дисциплін), понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.
3.6. Це «Положення» не поширюється на навчальні дисципліни (модулі), що вивчаються студент під час його навчання в останньому семестрі підготовки за програмою бакалавра, спеціаліста або  магістра.

Перший проректор                                                             О.М.Дубовий

Схожі:

Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаказ №109-10 Про порядок організації вивчення студентами вдруге модулів (навчальних дисциплін)`
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconРекторові національного універститету кораблебудування
Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, навчальних дисциплін...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПоложення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю від 28 лютого 2008 р
«Про «Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів,...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПоложення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення
Для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПро надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 200 8 І. Загальні положення
Для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів
Лозинський О. Ю., д-р техн наук, професор, директор Інституту енергетики та сис­тем керування голова комісії Вченої ради університету...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаказ №07 уч про надання платних освітніх послуг
З метою упорядкування надання платних освітніх послуг та сприяння поглибленню знань студентів з окремих навчальних дисциплін в умовах...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПроведення понад обсяги, встановлені навчальними планами курсів з вивчення дисциплін
Англійська мова за професійним спрямуванням (термін 5 місяців) – кафедра іноземних мов
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПорядок організації вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) вдруге у осінньому семестрі 2010/2011н р
Деканат екстернату готує Угоди та складає індивідуальні кошториси (додаток 2) щодо надання студентам платних освітніх послуг та передає...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова iconПорядок організації вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) вдруге в осінньому семестрі 2011/2012 н р
Деканат екстернату готує Договори та складає індивідуальні кошториси (додаток 2) щодо надання студентам платних освітніх послуг та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи