Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук icon

Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Скачати 171.74 Kb.
НазваПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Дата01.05.2013
Розмір171.74 Kb.
ТипПоложення

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган НУК, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийому до НУК, Статусу НУК та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  НУК) затверджується ректором НУК.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є головою Приймальної комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

  • заступник голови Приймальної комісії;

  • відповідальний секретар Приймальної комісії;

  • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії (з організаційних питань, з прийому іноземних студентів, з інформаційного забезпечення, з прийому на контрактній основі, з питань організації та проведення вступних випробувань та творчих конкурсів, з питань координації роботи з обласним управлінням освіти і науки та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; з питань координації роботи з Центром агітаційно-профорієнтаційної роботи, заступник (уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв));

  • члени Приймальної комісії (директори (заступники) інститутів, декани (заступники) факультетів, керівники структурних підрозділів, філій та комплексів при НУК, директор Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова, керівники груп з прийому до відповідних структурних підрозділів НУК);

  • секретарі відбіркових комісій структурних підрозділів НУК;

  • представники профспілкової організації НУК, органів студентського самоврядування НУК, представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців (за згодою).

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор НУК.

Відповідальний секретар Приймальної комісії, його заступники, керівники груп та секретарі відбіркових комісій структурних підрозділів НУК призначаються наказом ректора НУК з числа провідних науково-педагогічних працівників НУК.

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до НУК у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора НУК з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу НУК.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором НУК не пізніше кінця січня кожного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора НУК утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії;

фахові атестаційні комісії;

комісії для проведення співбесід;

апеляційні комісії;

відбіркові комісії.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-професійними рівнями ОКР молодшого спеціаліста (для Первомайського політехнічного коледжу НУК) та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

^ Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

^ Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів НУК, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників НУК та вчителів системи загальної середньої освіти регіону (за рекомендаціями управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації), які не є членами предметних екзаменаціних комісій та комісії для проведення співбесід.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників НУК та інших вищих навчальних закладів і наукових установ регіону.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує головою Приймальної комісії.

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах НУК. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

^ Відбіркові комісії утворюються для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією. В територіально відокремлених структурних підрозділах НУК (філіях, інститутах, навчально-консультаційних пунктах) утворюються відбіркові комісії, які працюють під керівництвом Приймальної комісії. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркових комісій входять голова – директор інституту (директор філії, завідувач навчально-консультаційним пунктом), відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів НУК, кількість яких визначається виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій, інших підрозділів видається ректором НУК не пізніше 1 березня.

Оплата праці членів предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій та комісій для проведення співбесід, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов'язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов'язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статутут НУК, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує ректор НУК.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до НУК;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

координує діяльність усіх підрозділів НУК щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності, спеціалізації), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника;

здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

ІІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому до НУК та реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії або печаткою відповідного структурного підрозділу НУК журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

номер особистої справи та порядковий номер;

прізвище, ім’я та по батькові;

домашня адреса (адреса реєстрації);

стать;

рік народження;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до НУК для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступників), скріпленого печаткою Приймальної комісії НУК.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступниками), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії НУК і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закресленння та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступниками) і скріплюється печаткою Приймальної комісії НУК.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі у разі виконання ним вимог Правил прийому до НУК, і повідомляє про це вступника за допомогою засобів наочної інформації, електронних (сайт НУК) засобів або в письмовій формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань НУК формуються екзаменаційні групи по 25-30 осіб у порядку реєстрації документів. Відповідно до груп формуються відомості одержання-повернення письмової роботи.

Напередодні проведення вступних випробувань особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми, який разом з паспортом (свідоцтвом про народження) є перепусткою на вступне випробування.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться НУК, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюються на сайті та інформаційних стендах Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань НУК, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форми вступних випробувань у НУК і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому НУК. На навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста і бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить НУК у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом НУК зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом НУК. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки на на титульному аркуші.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

– при тестуванні – не більше, ніж передбачено у програмах (пояснювальних записках до тестів);

– з інших предметів – 2–3 години;

– з мови та літератури – диктант – 1 година.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи разом з екзаменаційними листами (аркушами результатів вступних випробувань встановленої форми) відповідальному секретареві або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступники проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні НУК членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, більше, ніж 175 балів; за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів; за 100-бальною шкалою (фахове вступне випробування) оцінювання знань (від 0 до 100 балів) менше, ніж 24 бали, більше, ніж 90 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідних комісій передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників та оцінки до екзаменаційних листів (аркушами результатів вступних випробувань встановленої форми) вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж 124 бали за 100-бальною шкалою, ніж 24 бали за 100-бальною шкалою (фахове вступне випробування) або нижче, ніж 4 бали за 12-бальною шкалою для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в НУК, (далі – апеляція) повинна подаватися особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

^ V. Зарахування до складу студентів

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правила прийому не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми (екзаменаційний лист) (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи і аркуші співбесід тощо вступників, зарахованих до НУК, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені у встановленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у НУК протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор НУК видає наказ про зарахування вступників. Інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється за допомогою засобів наочної інформації.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до НУК.

5.5. Після видання ректором НУК наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради НУК.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Відповідальний секретар

приймальної комісії А.М. Мозговий


Схвалено на засіданні приймальної комісії

(протокол № 3 від " 14 " січня 2013 р.)


Схожі:

Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Приймальна комісія Сумського оіппо (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів та Правилами прийому на перший курс Національного університету кораблебудування...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Профільним предметом для абітурієнтів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» є іноземна мова. Проводиться вступне випробування згідно...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про приймальну комісію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальна частина
Приймальна комісія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ону імені...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про приймальну комісію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальна частина
Приймальна комісія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ону імені...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про приймальну комісію Вінницького національного технічного університету І. Загальна частина
Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету (далі Університет) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи