Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання icon

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Скачати 243.5 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Дата23.12.2012
Розмір243.5 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


______________І.М. Грищенко

«____»__________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчанняРЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

технологічного обладнання та

метрології, стандартизації

систем управління

та сертифікації

від «18» січня 2012 р.

від «10» січня 2012 р.

Протокол № 8

Протокол № 8
Декан факультету ТОСУ

__________Коньков Г.І.

«___»________2012 р.

Зав. кафедрою МСС

__________Зенкін А.С.

«_____»___________2012 р.Київ – 2012


ВСТУП


Завдання до фахового вступного випробування абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності 6.010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою:

 • основи метрології та вимірювальної техніки;

 • взаємозамінність та технічні вимірювання

 • технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Фахове вступне випробування зі спеціальності - це комплексне кваліфікаційне ви­пробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок абітурієнтів з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та про­фесійно-орієнтованих.

Питання складені таким чином, що потребують для свого розв’язання інтегрованих знань з дисциплін згідно начального плану підготовки молодшого спеціаліста напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація», вмінь використовувати теоретичний матеріал на практиці. За змістом та складністю завдання можна вважати рівнозначними.

Програма фахового вступного випробування має професійне спрямування, зорієнтована на подальше вивчення спеціальних дисциплін і потребує для свого виконання творчого підходу.

Нижче наведені основні питання, що складають зміст екзаменаційних білетів і по­винні бути вивчені студентами.
^

Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування
Основи метрології та вимірювальної техніки


Основи метрології та вимірювальної техніки – дисципліна, яка вивчає основні підходи, необхідні для вибору, створення та експлуатації засобів вимірювання, а також інформаційного та метрологічного забезпечення систем автоматизації. В результаті вивчення основ метрології та вимірювальної техніки студент повинен знати основи метрології та метрологічного забезпечення систем автоматизації, принципи побудови та функціонування автоматизованих засобів інформаційного забезпечення систем автоматизації, методи визначення та нормування основних метрологічних характеристик типових засобів контролю, вміти визначати статичні, динамічні і метрологічні характеристики засобів вимірювань, вибирати методи і засоби вимірювань, необхідні для інформаційного та метрологічного забезпечення систем автоматизації.
^

1. Експериментальні методи пізнання.


2. Фізична величина (ФВ).

3. Значення, розмірність і одиниці ФВ.

4. Основні і додаткові одиниці Міжнародної системи одиниць СІ.

5. Систематизація ФВ.

6. Основне рівняння вимірювання.

7. Поняття про вимірювання.

8.Принципи, види та методи вимірювань.

9.Класифікація вимірювань..

10.Еталони та міри фізичних величин.

11.Похибки вимірювань. Систематизація похибок вимірювань. Випадкові похибки, функції їх розподілу.

12.Методичні похибки та способи їх виявлення та обліку.

13.Прямі вимірювання. Форми представлення результатів.

14.Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями.

15.Методика обробки результатів опосередкованих вимірювань.

16.Засоби вимірювальної техніки та їх основні характеристики і параметри.

17.Похибки засобів вимірювань. Класифікація похибок.

18.Класи точності засобів вимірювань.

19.Нормування метрологічних характеристик засобів вимірювань.

20.Методи підвищення точності ЗВТ.

21.Вимірювальні сигнали, їх види.

22.Метрологічна діяльність в Україні.

23.Система державних випробувань та сертифікації.

24.Державна система забезпечення єдності вимірювань.

25.Державні випробування засобів вимірювань.

26.Повірка, ревізія та експертиза засобів вимірювань.

27. Суттєві ознаки вимірювання та алгоритми їх виконання.

28. Класифікація вимірювань (прямі, опосередковані, сукупні, сумісні). .

29. Умови вимірювання. Впливна величина.

30. Методи й методики вимірювання.

31.Алгоритм виконання вимірювальної операції. Основні компоненти

вимірювального експерименту.

32. Метрологічні характеристики засобів вимірювання.

33. Міра. Класифікація мір.

34. Вимірювальне перетворення фізичної величини.

35. Масштабне й числове вимірювальні перетворення.

36.Вимірювальний перетворювач. Класифікація вимірювальних

перетворювачів (масштабних, числових).

37. Принцип дії, вимірювальне коло й види схем засобів вимірювань (ЗВ).

38. Структурна схема й види перетворення.

39. Узагальнена схема інформаційно-вимірювальної системи

40.Струкурна схема і принцип дії засобів вимірювання прямого перетворення.

41. Істинне та дійсне значення фізичної величини.

42. Абсолютна та відносна похибки вимірювань.

43. Класифікація похибок вимірювання. Точність вимірювання. Надмірна

похибка.

44. Основна й додаткова похибки засобів вимірювань.

45. Параметри ЗВ. Показ, відлік, стала ЗВ, ціна поділки шкали.

46. Діапазон показів, границі та діапазон вимірювання. Клас точності.

47. Природа виникнення випадкових похибок.

48. Розподіл Гауса. Рівномірний закон розподілу. Основні числові характеристики.

49. Правила округлення та форми представлення результатів вимірювань.

50. Однократні й багатократні вимірювання.

51. Класифікація засобів вимірювань.

52. Основні статичні метрологічні характеристики засобів вимірювання.

53. Основні динамічні метрологічні характеристики.

54. Структурна схема й принцип роботи хронометра. часово-імпульсного

вольтметра й частотоміра.

55. Структурна схема й принцип роботи часово-імпульсного вольтметра.

56. Структурна схема й принцип роботи частотоміра.

57. Структурна схема і принцип роботи аналогового вольтметра постійного й змінного струму.

58. Структурна схема й принцип роботи аналогового частотоміра.

59. Структурна схема й принцип роботи аналогового омметра.

60. Сигнал вимірювальної інформації.

61. Типи вимірювальних сигналів.

62. Вимірювальні перетворення сигналів.

63. Основи метрологічного забезпечення вимірювань.

64. Мета та основні завдання метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки.


Взаємозамінність та технічні вимірювання

Взаємозамінність та технічні вимірювання – дисципліна, яка вивчає методи забезпечення взаємозамінності, і її метрологічні основи, методи вимірювання і контролю стосовно до сучасних виробів машинобудування.В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: чинні стандартні системи допусків і посадок, принципи їх побудови. Вони повинні ясно уявляти способи контролю, встановлених ними відхилень, тобто знати технічні вимірювання, методи і засоби контролю розмірів.

1. Основні поняття про взаємозамінність і системах допусків і посадок гладких елементів деталей.

2.Терміни та визначення. Види і ступінь взаємозамінності. Зв'язок взаємозамінності з організацією виробничого процесу і експлуатацією машин і обладнання.

3.Номінальні розміри. Ряди переважних чисел. Нормальні лінійні розміри. Дійсні розміри, визначені з допустимою похибкою. Граничні розміри і граничні відхилення.

4. Загальноприйняті системи створення посадок; система отвору і система вала. економічність кожної з систем в залежності від конструктивних особливостей складової одиниці. Умовні позначення граничних відхилень на схемах і кресленнях.

5.Система отвору і система вала: діапазони розмірів Основні відхилення отвору і вала. Нормальні умови вимірювання.

6. Посадки. Три групи посадок. Посадка з зазором. Метод розрахунку посадок з зазором. Посадки з натягом. Метод розрахунку посадок з натягом. Перехідні посадки.

7. Буквені позначення відхилень і допусків форми та розташування поверхонь. Позначення квалітетів, полів допусків і посадок на кресленнях. Вибір посадок в залежності від умов експлуатаційного призначення з'єднання.

8.Розрахунок гладких калібрів для контролю циліндричних валів і отворів. Методи і засоби контролю гладких циліндричних деталей.

9.Калібри і їх класифікація. Правила користування калібрами. Принципи конструювання калібрів. Допуски на виготовлення і знос калібрів. Маркування калібрів.

10.Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання. Терміни та визначення. Основні вимоги, пред’являємо до роботи підшипників кочення і ковзання. Класи точності підшипників кочення і їх вибір.

11.Розрахунок посадок підшипників кочення, виходячи із функціонального призначення, режиму роботи і особливих вимог до підшипника. Умовні позначення посадок підшипників кочення на складальних кресленнях.

12. Нормування, методи і засоби контролю відхилення форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхні деталей і виробів. Терміни та визначення.

13.Класифікація відхилення геометричних параметрів деталей. Позначення на кресленнях відхилень форми і розташування поверхонь.

14.Шорсткість поверхні. Параметри шорсткості і Їх визначення. Базова довжина. Напрямок нерівностей. Позначення шорсткості на кресленнях.

15.Вплив відхилень геометричних параметрів на взаємозамінність деталей, збереження точності в процесі експлуатації, зносостійкість, утомленості міцності, корозійну стійкість, вібрацію і інші показники якості.

16.Вибір і позначення допустимих відхилень форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхонь в залежності від експлуатаційного призначення деталей. Методи і засоби контролю відхилення форми ,розташування і шорсткості поверхонь.

17.Методи і засоби контролю конічних з’єднань. Терміни та визначення. Основні експлуатаційні вимоги до конічних з"єднань машин. Елементи конусів. Номінальний конус та номінальні розміри конуса. Реальний конус та реальні розміри конуса. Допуски конусів. Конічні посадки.

18.Різьба і різьбові з’єднання. Методи і засоби контролю. Терміни та визначення. Основні експлуатаційні вимоги до різьбових з’єднань. Різьба метрична - профіль, діаметри, основні розміри, допуски.

19.Прийняті поля допусків і посадок різьбових з’єднань . Посадки з зазором, з натягом і перехідні. Класи і ступінь точності різьб. Довжина згвинчування. Позначення допусків і посадок метричних різьб .

20. Коротка характеристика і допуски трапецеїдальної, упорної, круглої і конічної різьб. Методи і засоби контролю різьби. Калібри для контролю різьби.

21.Методи і засоби контролю шпонкових і шліцьових з’єднань. Основні експлуатаційні вимоги до шпонкових і шліцьових з’єднань. Стандартизовані розміри шпонок і перерізів пазів: призматичних, клинових, сегментних, тангенціальних нормальних і тангенціальних посилених.

22.Допуски і посадки, встановлені для призматичних і сегментних шпонкових з’єднань. Контроль шпонкових з’єднань.

23.Допуски і посадки шліцьових з’єднань з прямобічним профілем зубців. Методи центрування. Схеми розміщення полів допусків валів і втулок і нецентруючих діаметрів.

24.Рекомендації по контролю шліцьових з’єднань. Комплексні калібри для контролю шліцьових валів і втулок. Визначення розмірів робочої частини калібрів і допусків.

25.Позначення допусків і посадок шпонкових з’єднань на кресленнях. Позначення допусків і посадок шліцьових з’єднань на кресленнях.

26.Загальна характеристика методів розрахунку розмірних ланцюгів. Пряма та зворотна задачі. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності (максимум-мінімум) та ймовірнісним методом.

27.Основні норми взаємозамінності Методи і засоби контролю зубчастих коліс і передач. Основні експлуатаційні і точності вимоги до зубчастих передач. Нормативні похибки зубчастих передач. Методи і засоби контролю зубчастих коліс і передач.

28.Універсальні вимірювальні засоби. Класифікація універсальних вимірювальних засобів. Механічні інструменти і прилади. Оптикомеханічні і оптичні прилади.

29.Автоматизація контролю розмірів і її значення. Засоби для активного контролю. Поняття про самоналагоджуванні і адаптивні вимірювальні системи.

30.Вибір вимірювальних засобів в залежності від точності деталей і інших чинників. Допустимі похибки вимірювання. Встановлення приймальних границь. Виробничий і гарантійний допуски. Профілактика розмірного браку.


^ Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Мета дисципліни технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство - дати знання з конструкційних та інструментальних матеріалів та їх властивостей, з основних методів формоутворення деталей, ознайомити з можливостями сучасного машинобудування і перспективними технологіями обробки конструкційних та інструментальних матеріалів, формування розуміння фізичної суті явищ, які відбуваються в матеріалах під час дії на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації, їх впливу на властивості металевих матеріалів, вивчення теорії і практики термічної обробки та інших способів зміцнення матеріалів, які забезпечують високу надійність та довговічність деталей машин і інструментів, дати загальні підходи що до раціонального виробу матеріалів. Завдання: вивчення технологічних методів виробництва металів і сплавів;вивчення формоутворення литтям, обробкою тиском, зварюванням; вивчення принципових схем типового обладнання, оснастки, інструменту, пристроїв; вивчення основних питань технологічності конструкцій заготовок з врахуванням методів їх отримання; вивчення фазових перетворень в металах і сплавах; вивчення теорії і технології термічної обробки металів та сплавів.

1.Загальні відомості про предмет. Зміст предмету, його роль в формуванні професійних знань і умінь учнів. Взаємозв'язки з загальноосвітніми, загально технічними, спеціальними предметами і виробничими навчаннями.

2. Метали. Чорні та кольорові метали, сплави. Внутрішня будова металів.

3. Особливості будови кристалічних тіл: анізотропія, наявність площин ковання, температура плавлення, запустіння. Кристалізація металів і сплавів, схема процесів кристалізації. Металевий злиток, його будова.

4. Методи вивчення структури сплавів. Макроскопічний і мікроскопічний методи дослідження, які не руйнуються. Рентгенівське просвічування, магнітний і ультразвуковий методи.

5. Сплави. Загальна схема одержування сплавів: сплавлення, спечення. Криві охолодження сплавів, їх критичні точки. Тверді розчини сплавів. Механічні суміші. Залізо та його сплави-сталь і чавун. Структура металовуглецевих сплавів та їх властивості. Діаграма стану металовуглецевих сплавів, точки фази.

6. Загальна класифікація властивостей металів. Хімічні властивості. Види захисту металів від корозії.

7.Механічні властивості. Загальні відомості про статичні випробування на розтягнення. Міцність, пружність та пластичність металів і сплавів. Визначення металів на твердість по способу Роквелла, Вікерсса, Брінелля.

8.Чавун. Загальна схема отримання чавунів. Методи отримання відливок. Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості чавуну. Класифікація чавуну в залежності від хімічного складу, вуглецю, форм гранітових включень. Основні марки чавунів та їх використання в промисловості.

9.Сталь. Загальна схема отримання сталі. Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням, якістю. Вуглецеві сталі звичайної якості.

10. Механічні та технологічні властивості кожної групи сталей, їх склад, структура та застосування. Легуючи компоненти та їх вплив на властивості сталі: конструкційні та інструментальні. Основні марки вуглецевих та легованих сталей.

11. Процес термічної обробки металів, нагрівальні прилади і засоби визначення температури нагрівання при термічній обробці. Зміна структури металічних сплавів при нагріванні і охолоджені.

12. Види термічної обробки: відпускання, нормалізація, загартування, їх призначення. Характеристика режимів відпалювання та нормалізації, час витримки, умови охолодження (прокалювання, загартування сталі) Перетворення сталі при відпуску. Характеристика режимів відпуску.

13. Хіміко-термічна обробка сталі і її призначення. Коротка характеристика процесів хіміко-термічної обробки: цементація, азотування, дифузійна цементація, гальванічне покриття. Основні термічної обробки чавуну.

14. Кольорові сплави і метали, їх використання. Механічні властивості: сплав міді, з цинком, оловом, алюмінієм, винцем, берилієм. Механічні і технологічні властивості сплавів. Використання кольорових сплавів, їх визначення.

15. Алюміній та його властивості: деформовані та ливарні сплави їх механічні і технологічні властивості, використання, визначення марок магнію та титану, їх сплавів. Антифрикційні сплави, основні вимоги до них. Визначення підшипникових сплавів.

16. Призначення, властивості і класифікація твердих сплавив. Види твердого сплаву. Загальні відомості про порошкову індустрію. Розмір і форма твердосплавних зубів, методи їх кріплення. Область застосування.

17. Абразивні матеріали. Класифікація абразивних матеріалів. Натуральні абразивні матеріали-кварц, корунд, алмаз. Штучні-електрокорунд, карбід кремнію, алмаз синтетичний. їх класифікація, Властивості і використання.

18. Неметалеві матеріали, пластичні маси. Структура полімерів. Прості і композиційні пластмаси. Термореактивні і термопластичні полімери. Пластмаси. Клеї. Синтетичні універсальні їх застосування. Деревина, шкіра, азбест, текстильні матеріали, їх властивості та використання.

19. Антикорозійний захист конструкцій. Нанесення антикорозійних покриттів на поверхню конструкцій: знежирювання, фарбування. Основні методи захисту металоконструкцій від корозії.

20. Загальні відомості. Сутність ливарного виробництва і ливарні властивості сплавів. Вимоги які пред'являють до виготування моделей і відливок. Лиття в оболонкові форми. Лиття в металеві форми (кокілі). Лиття які протикають під тиском та іншими способами. Виготування відливок в разових формах.

21.Нагрівання металу. Прокатування листового та профільного металу. Прокатування труб. Волочіння, пресування, кування, штампування.

22. Зварні з'єднання. Основні поняття та визначення. Класифікація зварних швів. Способи зварювання. Режими зварювання. Особливості техніки зварювання швів у різних просторових положеннях. Основні види зварювання.

23. Суть технологічного процесу паяння. Припої, форма і вигляд випуску. Флюси для низькотемпературного, високотемпературного паяння. Хімічний склад і застосування флюсів. Техніка паяння металів.

24. Суть процесу наплавлення. Наплавлення кольорових металів. Наплавлювані метали. Флюси. Техніка наплавлення. Наплавлення твердими сплавами. Режими наплавлення

25. Основні поняття і визначення щодо процесу різання. Параметри і фізичні явища, що супроводжують процес різання. Глибина, швидкість різання, подача. Стійкі матеріали різального інструменту. Леговані, швидкорізальні інструментальні сталі. Тверді металокерамічні сплави.

26. Елементи різання та геометрія різців. Різці прорізні та відрізні, розточувальні, фасоні. Різці для тонкого точіння, для важкого точіння, ротаційні, стругальні. Класифікація і основні види металорізальних верстатів. Верстати токарної групи. Класифікація і види ріжучого інструменту.

27. Точіння. З чого складається технологічний процес точіння його головне призначення. Основні свердлильно-розточувальні верстати, ріжучий інструмент. Суть процесу свердління, зенкування та розточування.

28. Фрезерування. Фрезерні верстати. Стругання. Стругальні та довбальні верстати. Сутність процесу стругання, довбання. Ріжучий інструмент.

29. Класифікація і види стругальних і довбальних і протягу вальних верстат.

30 . Шліфування і шліфувальні верстати. Сутність процесу шліфування. Види шліфування. Абразивний інструмент: шкурки, притири, порошки, його призначення. Протягування. Технологія процесу протягування.

31. Протягувальні верстати. Ріжучий інструмент. Методи зуборізання. Характеристика і класифікація зуборізання. Виготовлення і кінцева обробка зубів коліс.

32. Типові, комплексні та нові технологічні способи і методи обробки. Розробки технологічних процесів за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Оптимізація технологічних процесів.


^ Критерії оцінювання відповідей


Повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється членами екзаменаційної комісії з розрахунку 25 балів.

Потім ці бали сумуються і за загальною сумою визначається оцінка за наступною шкалою:

Разом


100 балів

90-100 – Відмінно


75-89 – Добре

60-74 – Задовільно

35 -59 – Незадовільно

1 -34 – Незадовільно

А

ВС


DE

FX

FОцінку „відмінно”, за шкалою ECTS – А (див. Шкалу оцінок), отримує студент за глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому він легко орієнтується, понятійного апарату, за уміння висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.

Оцінку „добре”, за шкалою ECTS – В, отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки), нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь студента повинна будуватись на основі самостійного мислення.

Оцінку „добре”, за шкалою ECTS – С, отримує студент за правильну відповідь з двома-трьома суттєвими помилками.

Оцінку "задовільно", за шкалою ECTS – D, заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за професією. Як правило, відповідь студента будується на рівні репродуктивного мислення, студент слабо знає структуру навчального матеріалу, допускає помилки у відповіді, вагається при відповіді на видозмінене запитання, разом з тим студент володіє знаннями, що дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді.

Оцінку "задовільно", за шкалою ECTS – E, заслуговує студент за неповне опанування програмного матеріалу, але отримані знання відповідають мінімальним критеріям оцінювання.

Оцінка „незадовільно”, за шкалою ECTS – FX, виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал. Як правило, оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткових знань з курсу.

Оцінка „незадовільно”, за шкалою ECTS – F, виставляється студенту за повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, або відмову від відповіді і передбачає повторне навчання студента з фахових дисциплін, що виносяться на вступний іспит.


Рекомендована література


 1. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника: Учебное пособие. –М. :Высшая школа, 1991. –384 с.

 2. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. –М. Высшая школа, 1982. –223 с.

 3. Бурдун Г.Д. и Марков Б.Н. Основы метрологии. -М. :Изд-во стандартов. 1985.

 4. Величко О.М. та інш. Основи метрології та метрологічної діяльності. [Навч. посібник для студентів вузів].- К.[Укр УНЦ] , 2000.-225с.

 5. Вострокнутов Н.Н. Цифровые измерительные устройства: теория погрешностей, испытания, поверка. - М.: Энергоатомиздат, 1990.-208с.

 6. Измерения в электронике: Справочник/ В.А.Кузнецов и др.; - М.:Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.

 7. Коваленко І.О., Коваль А.М. Метрологія та вимірювальна техніка. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001, -652 с.

 8. Основы автоматизации измерений: Учебное пособие, В.Б.Коркин, Т.В.Григорьянц, Э.Ф.Макаров и др. –М. :Издательство стандартов, 1991.   256 с.

 9. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов /Б.Я.Авдеев и др. – 6-е изд., -Л.:Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

 10. Основи метрології та електричні вимірювання у прикладах і задачах: Навчальний посібник для студентів електротехнічних спеціальностей/ Бондаренко В.І. та інші, ХПІ- 2-е вид.- К., 1995. -160с.

 11. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювання неелектричних величин.  Львів. :Видавництво держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 2000, -360 с.

 12. Жутовский В.Л. Испытания средств измерений. Организация и порядок проведения: Справочное пособие. –М.: Изд-во стандартов, 1991. – 96 с.

 13. Коркин В.Б. и др. Основы автоматизации измерений. Издательство стандартов, 1991, -256 с.

 14. Малинский В.Д. и др. Испытания аппаратуры и средств измерений на воздей­ствие внешних факторов: Справочник: -М. Машиностроение, 1993. – 576 с.

 15. Любимов Л.И., Форсилова И.Д. и др. Поверка средств электрических измерений. –Л. :Энергоатомиздат, 1987. –294 с.

 16. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. /Г.П.Богданов и др.; Под ред. В.А.Кузнецова – М. : Радио и связь, 1990. –238 с.

 17. Стандарти України: покажчик: У двох томах /За заг. ред. В.Л. Іванова. –Львів: Леонорм, 2т. –Т1, -164с, -Т2 2 258с.

 18. Межгосударственные стандарты: Указатель. В 4-х т./под общ.ред. В.Л. Иванова: Леонорм. 2001.-

 19. Саранча Г.А. "Метрологія і стандартизація" - підручник. К.: Вид-во "Либідь", 1997 -190с.

 20. Саранча Г.А. ""Стандартизация , взаимозаменяемость и техническое измерения" М.: Изд -во стандартов ,1991 - 344с.

21. Саранча Г.А. "Метрологія, стандартизація та управління якістю" К.: Вид-во "Либідь" 1993 - 254с.

22.Вареина Л.И., Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. – М.: Академия, 2006. – 486 с.

23.Виноградов В.М., Черепахин А.А., Шпунькин Н.Ф. Основы сварочного производства: учеб. пособие для вузов.- М., 2008. – 268 с.

24.Данилевский В.В. Технология машиностроения. – М.: Высшая школа, 1984. – 416 с.

25.Дунин-Барковский И.В., Карташева А.Н. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности. – М.: Машиностроение, 1978. – 232 с.

26.Ершов М.Ю., Трухов А.П., Сорокин Ю.А.: Технология литейного производства / Литье в песчаные формы. - М.: Академия, 2005. – 528 с.

27.Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование: учеб. для вузов.- М., 2006. – 365 с.

28.Колчанов А.Л. Сварочное производство. – М.:Феникс, 2002. – 500 с.

29.Кузнецов П.М., Капустин Н.М.. Дьяконова Н.П. Комплексная автоматизация в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2005. – 386 с.

30.Курмаз Л.В., Курмаз О.Л. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа, 2007. – 457 с.

31.Кутай Л.К. Справочник по производственному контролю в машиностроении. – М.: Машгиз, 1975. – 256 с.

32.Молодик М.В., Зенкін М.А. Ремонт промислового обладнання: Підручник. – К.:Техніка, 2000. – 256 с.

33.Пуш В.Э., Беляев В.Г., Горюшин А.А. Металлорежущие станки / Под ред. В.Э.Пуша. – М.:Машиностроение, 1986. – 256 с.

34.Рыбнин В.А.. Гини Э.Ч., Зарубин А.М. Технология литейного производства / Специальные виды литья. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

35.Семенов Е.И. Технология и оборудование ковки и горячей штамповки. -М., 1999. -321 с.

36.Справочник технолога. Обработка металлов резанием / Под ред. Г.А.Монахова. – М.:Машиностроение, 1974. – 598 с.

37.Справочник технолога-машиностроителя. – в 2-х т./ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.:Машиностроение, 1985. – т.1. –656 с.

38.Справочник технолога-машиностроителя. – в 2-х т./ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.:Машиностроение, 1985. – т.2.– 496 с.

39.Степанов Ю.А., Баландин Г.Ф., Рыбкин В.А. Технология литейного производства. – М.: МашиностроениеЮ 1983. – 543 с.

40.Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением.-4-е изд.- М., 1977. – 403 с.

41.Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М.А.Сологуб, І.О.Рожнецький, О.І.Некоз та ін.; За ред.. М.А.Сологуба. – 2-ге вид., перероб. і допов.. – К.:Вища шк.., 2002. – 374 с.

42.Тищенко Э.Э., Давыдова И.В., Тамаркин М.А. Технология сборочного производства. – ИЦ ДГТУ, 2006. – 216 с.

43.Чумак М.Г. Матеріали та технології машинобудування: Підручник. – К.:Либідь, 2000. – 368 с.

44.ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями.

45.ГОСТ 8.508-84. ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля.

46.ДСТУ 3518-97 Термометрія. Терміни та визначення. Чинний від: 1998 01 01.

47.ДСТУ 2976-95 Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення. Чинний від: 1996-01-01.

48.ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назва та позначення. Чинний від 1999-01-01ю

49.ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Основні положення, назва та позначення. Чинний від: 1999-01-01.

50.ДСТУ 2708-1999 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Чинний від: 2000-07-01.

51.ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Чинний від: 1996-07-01.

52.ДСТУ 3231-95 Метрологія. Еталони державні та вторинні одиниці вимірювання. Основні положення, порядок, розроблення, затвердження і реєстрації, зберігання та застосування. Чинний від: 1996-07-01.

53.ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляд результатів. Чинний від: 2000-07-01

54.ДСТУ 3921.1-1999 (ISO10012-1:1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки. Чинний від: 2001-07-01

55.ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови, щодо контролю процесів вимірювання. Чинний від: 2001-01-01.

56.ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів. Чинний від: 2001-07-01.

57.Р 50-060-95 Метрологія. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств (їх об’єднань), установ і організацій.

58.Р 50-078-98 Метрологія. Порядок розробки, затвердження та реєстрації метрологічних документів з метрології.

59.ГСТУ 46.003-98 Метрологічний нагляд за дотриманням метрологічних норм і правил для забезпечення єдності вимірювань. Основні положення, порядок проведення і розгляд результатів.

60.ГСТУ 95 2 10 18. 001-96 Галузева система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

61.ДСТУ 2870-94 Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення. Чинний від: 1996-01-01

62.ДСТУ 2837-94 Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення. Чинний від: 1997-01-01.

63.ДСТУ 2857-94 Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови. Чинний від: 1997-01-01.

64.ДСТУ 2858-94 Термоперетворювач опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. Чинний від: 1997-01-01.

65.ДСТУ 3619-97 Термоперетворювачі опору. Основні вимоги щодо вибору і використання. Чинний від: 1999-07-01

66.ДСТУ 3622-97 Перетворювачі термоелектричні. Основні вимоги щодо вибору і використання. Чинний від: 1999-07-01.

67.ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. Чинний від: 1996-01-01.

68.Метрологія та керування якістю. Основні терміни та визначення. Методичні рекомендаціі /П.Д.Мар’янчук (укл.). Чернівецький державний університет. -Чернівці,: Рута, 1996.-36с

69.Основополагающие стандарты в области метрологического обеспечения. –М: Издательство стандартов, 1981. – 271с.

70.Юдин М.Ф., Селиванов М.Н. и др. Основные термины в области метрологии. Словарь - справочник.- М.: Издательство стандартов, 1989.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________ І.М. Грищенко

«_____»______________ 2012 р.

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.010104 «Професійна освіта. Метрологія стандартизація та сертифікація»


Варіант 1


 1. Похибки вимірювань. Систематизація похибок вимірювань. Випадкові похибки, функції їх розподілу.
 1. Вибір і позначення допустимих відхилень форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхонь в залежності від експлуатаційного призначення деталей. Методи і засоби контролю відхилення форми ,розташування і шорсткості поверхонь.
 1. Елементи різання та геометрія різців. Класифікація і основні види металорізальних верстатів. Верстати токарної групи. Класифікація і види ріжучого інструменту.
 1. Правила округлення та форми представлення результатів вимірювань.Затверджено на засіданні кафедри метрології, стандартизації та сертифікації,
протокол №8 від 10.01.2012 р.
^
Зав. кафедрою метрології, стандартизації


та сертифікації д.т.н., проф. Зенкін А.С.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________ І.М. Грищенко

«_____»______________ 2012 р.

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.010104 «Професійна освіта. Метрологія стандартизація та сертифікація»


Варіант 2


 1. Алгоритм виконання вимірювальної операції. Основні компоненти

вимірювального експерименту.


 1. Посадки. Три групи посадок. Посадка з зазором. Метод розрахунку посадок з зазором. Посадки з натягом. Метод розрахунку посадок з натягом. Перехідні посадки.
 1. Механічні властивості. Загальні відомості про статичні випробування на розтягнення. Міцність, пружність та пластичність металів і сплавів. Визначення металів на твердість по способу Роквелла, Вікерсса, Брінелля.
 1. Мета та основні завдання метрологічної атестації засобів вимірювальної

техніки.


Затверджено на засіданні кафедри метрології, стандартизації та сертифікації,
протокол №8 від 10.01.2012 р.
Зав. кафедрою метрології, стандартизації


та сертифікації д.т.н., проф. Зенкін А.С.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за скороченим терміном навчання
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconПрограма фахових вступних випробувань з Технології технічного сервісу машин та методики викладання спецтехнологій V курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Напрям підготовки: 01010401 Професійна освіта. Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи