Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено icon

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Скачати 189.63 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Дата23.12.2012
Розмір189.63 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


_____________І. М. Грищенко

«____» _____________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ


ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

вченою радою на засіданні кафедри

інженерно-економічного факультету економічної кібернетики

від «___» _________________20____р. від «____» ______________20___р.

Протокол №_________ Протокол №___________


Київ – 2012

^ ВСТУП

Мета вступного іспиту зі спеціальності «Економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у Київському національному університеті технологій та дизайну, виявлення їх реальних знань, умінь і навичок як фахівців рівня молодшого спеціаліста.

^ Вимоги до здобуття і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми бакалавр абітурієнти повинні мати неповну вищу освіту за спеціальністю Комерційна діяльність або Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем та здібності до оволодівання знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Завданнями комплексного вступного іспиту є:

 • перевірки розуміння студентом програмного матеріалу профільної дисципліни професійної підготовки;

 • оцінювання здібності студента до творчого використання набутих знань;

 • аналіз уміння студента сформулювати своє ставлення до конкретних проблем економічної кібернетики щодо функціонування підприємств в умовах ринку.

До програми вступного іспиту згідно державного стандарту «Тимчасова освітньо-професійна програма підготовки молодих спеціалістів за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво» зі спеціальностей Комерційна діяльність або Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем, затвердженого Заступником Міністра освіти і науки України від 23.04.09, включено навчальний матеріал нормативної дисципліни циклу професійної підготовки молодих спеціалістів «Інформатика». Це дозволяє комплексно оцінити рівень теоретичної і практичної підготовки вступників, визначити ступінь орієнтації в реальному ринковому середовищі та освоєння основних професійних навичок, необхідних для продовження навчання у бакалавраті. Програма дисципліни подається у розділі 1.

У кожному варіанті фахового вступного випробування органічно поєднуються теоретичні питання та матеріал практичного характеру, що дозволяє виявити знання й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями з інформатики.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНУТД.


^ 1. ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ


1. Предмет економіки та основні проблеми економіки.

Поняття "економіка". Предмет економіки. Основні питання економіки. Ресурси і потреби.


^ 2. Фактори виробництва.

Визначення поняття "фактор виробництва". Основні фактори виробництва: праця, капітал, земля. Інформація та підприємницький талант.


^ 3. Обмеженість ресурсів і проблема вибору.

Проблема обмеженості ресурсів та безмежності людських потреб. Проблема вибору. Альтернативна вартість. Крива виробничих можливостей.


^ 4. Попит та пропозиція.

Поняття "попит" та "пропозиція". Закон попиту. Закон пропозиції. Чинники, що впливають нa попит та пропозицію. Точка рівноваги. Ринкова ціна. Рівноважна кількість. Зона надлишку та зона дефіциту. Еластнчність попиту. Еластичність пропозиції.


^ 5. Гроші та їх функції.

Сутність грошей. Виникнення грошей. Функції грошей. Закон грошового обігу.


6. Конкуренція. Види конкуренції.

Сутність конкуренції. Позитивні та негативні сторони конкуренції. Види конкуренції. Досконала конкуренція. Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія.


^ 7. Підприємство та підприємництво.

Підприємництво. Види підприємств. Якості підприємця.


8. Малі та великі підприємства.

Maлe підприємство. Недоліки та переваги малих підприємств.


^ 9. Економічні системи.

Економічна система. Права власності. Традиційна, командна, ринкова економіки.


10. Види ринків та ринкові установи.

Види ринків. Особливості взаємодії попиту та пропозиції на різних видах ринків. Зміст та особливості діяльності ринкових установ.


^ 11. Теоретичні основи інформатики.

Сутність предмету «Інформатики», його складові частини.


12. Інформація.

Визначення поняттю «інформація». Види та властивості інформації. Коротка характеристика носіїв інформації у комп’ютерах та комп’ютерних мережах.


^ 13. Основи алгоритмування.

Поняття «алгоритм», його властивості, типи і способи зображення. Загальні принципи та правила побудови алгоритмів.


14. Технічне забезпечення обчислювальних схем та мереж.

Класифікація та архітектура сучасних комп’ютерів. Огляд всіх типів програмного та апаратного забезпечення.


^ 15. Системне програмне забезпечення обчислювальних систем та мереж. Основні відомості про популярні операційні системи (Windows XP, Windows Vista, Linux, тощо) та технологія роботи з ними.


^ 16. Комп’ютерні мережі.

Локальні та глобальні мережі. Характеристики найбільш поширених мереж.


17. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж INTERNET.

Знайомство з мережeвим протоколом INTERNET, його складові та принципи роботи. Огляд найбільш популярних браузерів.


^ 18. Система електронної пошти.

Ведення електронної кореспонденції засобами INTERNET. Можливості поштових клієнтів: MS Exchange, MS Outlook, The Bat.


19. Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Склад і класифікація прикладного програмного забезпечення. Інструментальні програмні засоби загального призначення та програмні засоби професійного рівня.


20. Джерела небезпеки у мережі INTERNET.

Поняття «Вірус». Особливості антивірусних програм Касперського, Avast, Dr. Web.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Надрукувати 2-3 речення із відповіді на теоретичне питання у Microsoft Word. Розбити текст на дві частини, від’єднавши одну від іншої абзацами. Змінити формат першої частини тексту на курсив.

 2. Створити у Microsoft Word наступну таблицю: 1. Побудувати у Microsoft Word наступну блок-схему:
 1. Надрукуйте у Microsoft Word за допомогою додатку Microsoft Equation наступну формулу:

 2. За допомогою редактора Paint створити запропонований малюнок, додавши оформлення у кольорі. 1. Створити у MS Excel таблицю, яка складатиметься з 3 стовпців та 11 рядків. Перший стовпець буде називатися «№», другий – «найменування товару», третій – «Кількість в магазині», четвертий – «ціна». Заповніть таблицю вигаданими даними та підрахуйте за допомогою функцій MS Excel скільки коштує весь товар, який знаходиться у магазині.

 2. Створити у MS Excel наступну таблицю:І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт
у фактичних цінах

187717

233700

275777

252670

949864

3.1. Кінцеві споживчі витрати

160245

182442

194286

215516

752489

3.2. Валове нагромадження

49949

70647

93989

59405

273990

3.3. Експорт товарів та послуг

88517

116639

132177

107526

444859

3.4. Імпорт товарів та послуг

-110994

-136028

-144675

-129777

-521474


Побудувати графік, який буде відображати динаміку зміни валового нагромадження протягом всіх чотирьох кварталів.

 1. Створити у MS Excel наступну таблицю:Заповнити всі порожні клітинки, враховуючи, що значення кожної з клітинок буде дорівнювати сумі значень першої клітинки відповідного стовпчика та кореня квадратного із значення першої клітинки відповідного рядка.

 1. Побудувати наступну таблицю за допомогою MS Excel 1. Надрукуйте у Microsoft Word за допомогою додатку Microsoft Equation наступну формулу:^ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ


 1. Створити у MS Excel наступну таблицю:
І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт
у фактичних цінах

187717

233700

275777

252670

949864

3.1. Кінцеві споживчі витрати

160245

182442

194286

215516

752489

3.2. Валове нагромадження

49949

70647

93989

59405

273990

3.3. Експорт товарів та послуг

88517

116639

132177

107526

444859

3.4. Імпорт товарів та послуг

-110994

-136028

-144675

-129777

-521474


Побудувати графік, який буде відображати динаміку зміни валового нагромадження протягом всіх чотирьох кварталів.

Для того щоб виконати завдання потрібно спочатку створити новий файл MS Excel. Для цього слід клацнути курсом на кнопку «Пуск», далі – «Всі програми» - «Microsoft Office» - Microsoft Office Excel.

У відкритому вікні слід спочатку виділити потрібну нам для таблиці кількість клітинок (шість рядків на шість стовпців), і на панелі інструментів форматування клацнути на іконці «Межі» - вибрати чорну сіточку.

Наступним кроком буде введення змісту таблиці з клавіатури, при чому слід враховувати, що кожна клітинка у MS Excel відповідає клітинці у табличці із завдання. Для того щоб табличка мала охайний вигляд, слід вирівняти текст у клітинках по центру як за вертикаллю, так і за горизонталлю. Для цього слід виділити всю таблицю і на виділеному місці клацнути правою кнопкою миші. У новому меню слід вибрати «Форматування клітинок», вибрати вкладку «вирівнювання» і виставити вирівнювання по центру як за вертикаллю, так і за горизонталлю.

Для того щоб побудувати графік, зазначений у завданні, слід виділити відповідні цифри, що будуть знаходитись у одному рядку з «Валовим нагромадженням» і відповідно будуть знаходитись навпроти відповідних кварталів, вказаних у завданні.

Потім потрібно у меню у верхній частині екрану вибрати вкладнику «Вставка» - «Діаграма» - «Графік» - вибрати один з запропонованих малюнків у правій частині нового віконця – «Далі» – «Далі» – «Далі» – «Зроблено».

В результаті отримаємо наступну діаграму.2. Побудуйте у Microsoft Word наступну блок-схему:
Щоб виконати поставлене завдання потрібно спочатку створити новий документ MS Word. Для цього слід клацнути на «Пуск» - «Всі програми» - «Microsoft Office» - «Документ Microsoft Word».

Як видно з рисунку, мова, на якій виконується завдання – українська. Тому слід відразу переключити мову друку. Для цього існує іконка на панелі завдань. Слід клацнути на неї і у контекстному меню вибрати мову «Українську». Якщо у меню відсутня українська мова, слід клацнути на іконці правою кнопкою миші і в цьому меню вибрати «Параметри» і у віконці, що відкрилось, натиснути кнопку «Додати». У віконці «додавання мови вводу» слід вибрати українську мову вводу та українську розкладку клавіатури та клацнути «ОК».

Для створення самої блок-схеми потрібна панель «Малювання». Якщо вона відсутня у інтерфейсі відкритого документа, слід клацнути правою кнопкою миші на панелі інструментів у списку вибрати панель «Малювання».

Особливістю цієї панелі є можливість малювання у Microsoft Word. З її допомогою можна малювати геометричні фігури, вставляти та малювати рисунки, редагувати їх. Також з її допомогою можна легко викликати додаток Word Art, який дозволяє робити трьохвимірні кольорові написи.

Всі фігури, які наведені у завданні знаходяться на панелі «Малювання» - «Автофігури» - «Блок-схема». У зображенні будуть використовуватись блок-схеми під назвою «Процес» (прямокутник), «Альтернативний процес» (прямокутник з обрізаними кутами), «Рішення» (ромб), «Данні» (паралелограм).

Для того щоб намалювати блок-схему потрібно вибрати її і на місці, де вона повинна розташовуватись, клацнути мишкою і не відпускати клавішу. Протягнути курсор від місця першого клікання можна задати розмір та положення фігури (воно буде виділено пунктирною лінією).

Щоб додати текст у фігури, слід клацнути на нею правою кнопкою миші та вибрати елемент «Додати текст». Якщо текст не повністю вміщається у фігуру, слід потягнути її за один з кутів, щоб виділити більше місця для тексту.

Стрілки та лінії для малювання вибираються у панелі «Малювання» поряд зі списком автофігур, або у «Автофігури» - «Лінії». Щоб продовжити лінію або змінити її направлення слід спочатку виділити її, і коли на її кінцях з’являться кружечки – потягнути за них.

Щоб ввести за межами фігур слова «так» і «ні» слід клацнути на панелі «Малювання» на «Напис» і клацнувши на потрібне місце ввести слова. Далі клацнути на прямокутнику правою кнопкою миші – «Формат напису» і видалити колір заливки та границь прямокутника.

Вводити авто фігури слід обережно, чітко дотримуючись їх положення на сторінці. Лінії слід також вести одна за одною, слідкуючи за тим щоб кінець лінії знаходився саме на лінії фігури, не вилазивши за неї чи не торкаючись її.


^ 4.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


 1. Поняття "економіка" та її предмет.

 2. Основні питання економіки. Поняття ресурсу і потреби.

 3. Визначення поняття "фактор виробництва", основні фактори виробництва: праця, капітал, земля.

 4. Інформація та підприємницький талант.

 5. Проблема обмеженості ресурсів та безмежності людських потреб.

 6. Проблема вибору. Альтернативна вартість.

 7. Крива виробничих можливостей.

 8. Поняття "попит" та "пропозиція". Закон попиту, пропозиції.

 9. Чинники, що впливають нa попит та пропозицію.

 10. Точка рівноваги, ринкова ціна, рівноважна кількість.

 11. Зона надлишку та зона дефіциту. Еластнчність попиту, пропозиції.

 12. Сутність грошей. Виникнення грошей. Функції грошей. Закон грошового обігу.
 1. Сутність конкуренції. Позитивні та негативні сторони конкуренції.

 2. Види конкуренції.

 3. Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія.

 4. Підприємництво, оснвоін якості підприємця.

 5. Maлe підприємство, його недоліки та переваги.

 6. Економічна система.

 7. Традиційна, командна, ринкова економіки.

 8. Види ринків.

 9. Особливості взаємодії попиту та пропозиції на різних видах ринків.

 10. Зміст та особливості діяльності ринкових установ.

 11. Сутність предмету «Інформатики», його складові частини.

 12. Визначення поняттю «інформація». Види та властивості інформації.

 13. Коротка характеристика носіїв інформації у комп’ютерах та комп’ютерних мережах.

 14. Поняття «алгоритм», його властивості, типи і способи зображення.

 15. Загальні принципи та правила побудови алгоритмів.

 16. Класифікація та архітектура сучасних комп’ютерів.

 17. Огляд всіх типів програмного та апаратного забезпечення.

 18. Основні відомості про популярні операційні системи (Windows XP, Windows Vista, Linux, тощо) та технологія роботи з ними.

 19. Локальні та глобальні мережі.

 20. Характеристики найбільш поширених мереж.

 21. Знайомство з мережeвим протоколом INTERNET, його складові та принципи роботи.

 22. Огляд найбільш популярних браузерів.

 23. Ведення електронної кореспонденції засобами INTERNET.

 24. Можливості поштових клієнтів: MS Exchange, MS Outlook, The Bat.

 25. Склад і класифікація прикладного програмного забезпечення.

 26. Інструментальні програмні засоби загального призначення та програмні засоби професійного рівня.

 27. Поняття «Вірус». Особливості антивірусних програм Касперського, Avast, Dr. Web.^ 5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


_____________І. М. Грищенко

«____» _____________2011 р.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИРОБУВАННЯ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

Варіант №1


^ 1.Теоретичні питання (2 питання з орієнтованого переліку).

1.1. Економічна система.

1.2. Ведення електронної кореспонденції засобами INTERNET.


2.Практичне завдання.

Побудувати у Microsoft Word наступну блок-схему:


Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики

Протокол №___ від «__» ________20___р.


Зав. кафедри ____________________проф. Чубукова О.Ю.


^ 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ (ЗА ШКАЛОЮ ECTS)


З метою оцінювання рівня знань студентів в репродуктивному аспекті, тобто з метою з’ясування того, як студент засвоїв та спроможний відтворити набуті знання нормативного характеру, до складу екзаменаційних завдань включено:

^ 1) теоретичні питання (2 питання з орієнтованого переліку).

При перевірці відповідей студента на теоретичні питання оцінюється загальний рівень володіння нормативним матеріалом з дисципліни «Інформатика»

Для оцінювання відповідей на кожне теоретичне питання застосовуються такі критерії:


«відмінно»

20-25

балів

абітурієнт продемонстрував всебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; виявив творчі здібності у викладі навчально-програмного матеріалу як щодо даного питання, так і щодо суміжних модулів курсу та споріднених дисциплін

«добре»

13-19

балів

абітурієнт продемонстрував добре знання програмного матеріалу; засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою, але з деякими несуттєвими неточностями

«задовільно»

6-12

балів

абітурієнт показав посереднє знання основного програмного матеріалу; засвоєння інформації переважно з лекційного курсу або з лише одного підручника; володіння лише окремими методами, методиками та інструментами, передбаченою програмою

«незадовільно»

0-5

балів

Абітурієнт має значні прогалини у знанні основного програмного матеріалу; фрагментарно володіє базовими поняттями, методиками та інструментами, допускаючись при їх виконанні принципових помилок


^ 2)практичні завдання.

З метою оцінювання рівня практичної підготовки студента з дисципліни «Інформатика».

Для оцінювання правильності та повноти виконання практичного завдання застосовуються такі критерії:


«відмінно»

39-50

балів

абітурієнт правильно і вичерпно виконав завдання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ

«добре»

26-38

балів

абітурієнт виконав завдання на високому рівні, але припустив деякі несуттєві неточності

«задовільно»

13-25

балів

абітурієнт в цілому виконав завдання, але не спромігся переконливо аргументувати свої думки, помилився у використанні понятійного апарату, показав незадовільні знання літературних джерел

«незадовільно»

0-12

балів

абітурієнт неправильно або неповно виконав завдання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури або взагалі нічого не виконав


Загальна кількість балів за виконання завдання з спеціальності «Економічна кібернетика» переводиться викладачем у оцінки за шкалою ECTS та традиційні академічні оцінки:

Сума балів

ECTS-оцінка

Традиційна академічна оцінка

90-100

A

5 (відмінно)

82-89

B

4 (добре)

75-81

C

67-74

D

3 (задовільно)

60-66

E

35-59

FX

2 (незадовільно)

1-34

F^ 7. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


1. Бєляєв Олександр Олександрович, Бебело Анатолій Семенович, Сукноваленко Валентина Миколаївна, Бортнікова Л. П., Кириленко В. І.. Основи економіки: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 251с.

2. Меделяєв Володимир Миколайович. Основи економіки: Навч. посібник / Л.Ф. Крупська (ред.). — 3.вид., доп. та перероб. — Х. : Скорпіон, 2004. — 143с.

3. Орищак Ярослав Олегович, Чвалюк Володимир Васильович. Основи економіки. — Т. : Підручники і посібники, 2004. — 192с.
^

4. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 592 с.

5. Информационная экономика. Ивин Л.Н., Куклин В.М. - Харьков: изд-во Кроссроуд, 2005. - 436 с.

^

6. Багатокористувацькi обчислювальнi системи та мережi: Навч.посібник. Галіцин В.К., Левченко Ф.А.—К.: КНЕУ, 1998

8. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації: Навч.-метод.посібник, Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. — К.: КНЕУ, 2002 

^

9. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч.посібник. Щедріна О.І.—К.: КНЕУ, 2001 

10. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч.посібник. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. — К.: КНЕУ,1998.—с. 224. 

11. Основи інформаційних систем: Навч.посібник. ,Ситник, Писаревська, Єрьоміна, Краєва. - К.: КНЕУ, 1997

12. Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск61. К.: КНЕУ, 1998. 
Програму підготували:

О.Ю. Чубукова, проф., док.екон.наук, професор;

Г.М. Квіта, ст. викладач;

В.В. Кулаженко, асистент


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» розроблена
«Економічна кібернетика» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 030502 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки 030502 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено iconПрограма фахових вступних випробувань за напрямком підготовки
«Охорона праці» шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів з питань охорони праці, отриманих ними під час здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи